Algemene Voorwaarden

 

           :Plain-Simple English and Dutch-Language

                                                                           &: Plain-Simple-Counting-Systems:

                                                                              TERMS & CONDITIONS NOTICE

             NOTICE TO AGENT IS NOTICE TO PRINCIPAL AND NOTICE TO PRINCIPAL IS NOTICE TO AGENT 

                                                  

                                                     Implied Rights of dealing with Living Men/Women as if it were

                                                    a Legal Fiction under Name Fraud is hereby Removed & Denied

 

                                      Notice is hereby given encompassing all State Government Public Servant/s Employee/s or Agent/s that all rights of dealing with

                              Living Men/Women as if it were a Legal Fiction under Name Fraud are removed & denied without express consent or written permission.

 

Hierbij verklaar ik dat ik mijn legale, dode fictie de hoedanigheid heb gegeven die het behoort te hebben, namelijk een bevoegdheid om contracten af te sluiten of te verbreken. Door fraude en valsheid in geschriften heeft de Rijksoverheid alle Nederlanders gereduceerd tot een Natuurlijke Persoon, ofwel Rechtspersoon of legale fictie. Wij hebben recht op erkenning van onze Rechtspersoon (artikel 7 UVRM); dit is een mensenrecht. Wij zijn echter geen Rechtspersoon, een dode, legale fictie (lijfeigene van de Staat), maar een Levende Man of Vrouw met de bevoegdheid rechtshandelingen te plegen t.a.v. contracten.

 

De reden dat de Staat totale controle over u kan uitoefenen, is dat u dit nooit hebt ge-claimed. U hebt immers nooit aangegeven dat de corrupte veronderstelling van de Rijksoverheid van wie u werkelijk bent, nooit hebt weerlegd. Dit heet ‘stilzwijgende toestemming’ (tacit and / or acquiescence) dat u als lijfeigene wordt behandeld en als legale fictie beslist geen rechten hebt.

 

[“Als u niet weet wie u bent dan bent u een gevaar voor uzelf en uw medemens en is het goed dat de Staat zich over u bekommert om u tegen uzelf te beschermen“]. Het is heel natuurlijk om boosheid te ervaren als u zich van deze zwendel bewust wordt, maar vanuit negatieve emoties handelen kan uitsluitend schade opleveren. U zult de juiste juridische stappen moeten zetten om hieruit te komen en daar hoort ook verantwoordelijk gedrag bij. Zie voor verdere info betreffende de legale fictie het tabblad ‘TRUSTS’ op deze website!

 

Vanuit de autoriteit van יְהֹוָה bevestig ik dat ik een Levende Vrouw ben onder contract / Covenant van יְהֹוָה (Jeremiah 31:33; Deuteronomy 14:2; 1 Peter 2:9) 

En vanuit de autoriteit van de Global Postmaster General jurisdiction, Common Law Court en de Federal Postal Services Court bevestig ik dat ik een Levende Vrouw ben onder contractnummer 3SKABA126200226 dd. 14 nov 2021 (Maand 8 dag 3 jaar 5971). Ook ben ik als minister van Yahushua persoonlijk aansprakelijk mij naar mijn volle vermogen als een verantwoordelijk Rentmeester te gedragen t.o.v. mijn medemensen en de aarde met al het leven dat erop, erin, erboven en eronder aanwezig is.

 

Ik heb vanuit mijn bevoegdheid als minister van Yahushua en als Rechtspersoon (dit is de dode, legale fictie ofwel een afspraak op papier zonder dat wij hierover door de Rijksoverheid in kennis zijn gesteld in de vorm van een contract, de Cestui Que Vie Act) een contract onder nummer 3SKABA126200226, dd. 14 nov 2021 (Maand 8 dag 3 jaar 5971), afgesloten met de Levende Vrouw die Ik Ben, waardoor de volledige bevoegdheid en alle rechten voortkomende uit rechtshandelingen gepleegd vanuit mijn Rechtspersoon uniek toebehoren aan mij als Levende Vrouw.

 

Alle andere voorwaarden welke in dit contract zijn opgenomen zijn strikt vertrouwelijk en uitsluitend van toepassing ten bate van de contracthouders. Mijn NAAM in hoofdletters inclusief elke schrijfwijze hiervan afgeleid vallen nu onder copy-right© en trade mark™.

 

Er is hier sprake van een trust-vertrouwensrelatie tussen Trustee (ikzelf als Levende Vrouw) en de Trust (NAAM/legale fictie/rechtspersoon/natuurlijke persoon), waarbij Ik als Levende Vrouw de Trustee ben onder ‘legal title’ in mijn ‘representative capacity’ en als enige vertegenwoordiger, volledige bevoegd ben, aangaande de Trust (NAAM).

 

Hierbij verklaar ik tevens geen enkele aansprakelijkheid te aanvaarden voor welke eis, claim, schuld of tekort dan ook welke aan de Trust is, wordt of zal worden toegeschreven !!!  Ik ben als Levende Vrouw uitsluitend gemachtigd / gerechtigd te handelen ten bate van de Trust!

 

Vanuit het contract onder nummer 3SKABA126200226 en vanuit het contract / covenant met יְהֹוָה geniet ik Priester / Minister-immuniteit wat betekent dat ik niet kan worden afgerekend op een tekortkoming in mijn kennis op welk moment dan ook en dat ik alle gelegenheid heb om eventuele gaten in mijn kennis bij te werken, wanneer ook maar gewenst. Het is mij nu duidelijk in welke werkelijkheid wij nu leven.

In het verleden wist ik niet in wat voor een slavernij wij zitten, maar nu weet ik dat wel en daar stap ik nu UIT. Openbaring 18:4 zegt Get out of Babylon. Deze Bijbelse kennis heeft alle contracten van de evil wereld-elite ongedaan gemaakt door aan te tonen met ‘de geschriften’ dat het woordgebruik en de wetten gecorrumpeerd en daardoor ongeldig is.

 

NU is het moment dit te doen, voordat de New World Order elite dit voor ons gaat doen door gebruik te maken van onze stilzwijgende toestemming. 

 

Ik ben een bewoner van de aarde met De Schepper יְהֹוָה (YHWH) als Wetgever, Rechter, Koning en God.
Mijn nationaliteit is Hebreeuws tempel van de Heilige Geest ontvangen van יְהֹוָה mijn אֱלֹהִים  (Elohiym/God/rechter/Koning wetgever/-maker) en ik heb vanuit die positie bepaalde rechten en plichten.
En geen enkele reden om aan te nemen dat ik een Nederlands Staatsburger zou zijn. Een slaaf van een menselijk systeem. *(zie hieronder voor de verwijzingen vanuit de Bijbel)

 

Het is niet geoorloofd mij als minister/priester van Jezus/יְהוֹשׁוּע/yəhôšûaʿ tol, schatting/belasting of gewoontes op te leggen (Isaiah 61:6; Ezra 7:24; Matthew 23:23; Mark 2:16-17; Luke 18:11-13; Luke 23:2; Leviticus 18:3).

 

Nergens in de Thora staat dat je geld moet betalen uit werk of giften aan een mens. (Malachi 3:8-9: Leviticus 27:1-34)

 

Common Law Registration FN/23/862611

 

De enige basis van de wet van de Schepping zijn de 10 geboden Grondwetten:

 

Exodus 20:

And God spake all these words, saying,

I am the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. 

 

1. Thou shalt have no other gods before me.

 

2. Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of any thing that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth.

Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them: for I the Lord thy God am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me;

And shewing mercy unto thousands of them that love me, and keep my commandments.

 

3. Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain; for the Lord will not hold him guiltless that taketh his name in vain.

 

4. Remember the sabbath day, to keep it holy.

Six days shalt thou labour, and do all thy work:

But the seventh day is the sabbath of the Lord thy God: in it thou shalt not do any work, thou, nor thy son, nor thy daughter, thy manservant, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor thy stranger that is within thy gates:

For in six days the Lord made heaven and earth, the sea, and all that in them is, and rested the seventh day: wherefore the Lord blessed the sabbath day, and hallowed it.

 

5. Honour thy father and thy mother: that thy days may be long upon the land which the Lord thy God giveth thee.

 

6. Thou shalt not murder.

 

7. Thou shalt not commit adultery.

 

8. Thou shalt not steal.

 

9. Thou shalt not bear false witness against thy neighbour.

 

10. Thou shalt not covet thy neighbour's house, thou shalt not covet thy neighbour's wife, nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox, nor his ass, nor any thing that is thy neighbour's.

 

Aanvulling Algemene Voorwaarden

 

De basis van het strafrecht is:

Gij zult niet doden, niet dwingen en niet stelen. Voor een formele aanklacht moet er dus minimaal een formele verdenking worden opgegeven van een strafbaar feit dat zou zijn gepleegd. Er moet dus iemand zijn die schade is toegebracht door mijn handelen. Toon aan op basis van geldige wetsartikelen! Regels, regelgeving, aktes, statuten, handvesten, aanwijzingen adviezen zijn geen wet op zichzelf, waarop gehandhaafd mag worden met staande houden, ID vragen, aanhouding en arrestatie.

De bepalingen in de code van Neurenberg van 19 augustus 1947 zijn bepalingen opgenomen welke zijn overgenomen en zijn vervolgens in de universele rechten van de mens terecht gekomen die door alle weldenkende landen inclusief Nederland zijn ondertekend.

 

Vragen naar ID:

In geval er onrechtmatig om mijn identiteitsbewijs wordt gevraagd, dus zonder opgaaf van gepleegd strafrechtelijk feit en/of niet tonen van identiteitsbewijs/nummer van betreffende ambtenaar inclusief bureau/overheidsinstelling waar hij/zij aan verbonden is, of nog erger het vorderen zonder de hiervoor beschreven wettelijke voorschriften te volgen – ook weer zonder opgaaf van reden voor vordering – dan gaan betrokken ambtenaren met mij in contract, indien zij tot daadwerkelijk fysiek handelen jegens mij overgaan.

 

Mijn uitgangspositie:

De volgende stellingen zijn van toepassing in bovengenoemde situaties:

– Mijn algemene voorwaarden zijn doorlopend en volledig van toepassing! Elke ambtenaar die mij

   of de mijnen aanspreekt of aanschrijft dient zich hiervan op de hoogte te stellen alvorens contact

   met mij of de mijnen, te zoeken.

– Het is mijn recht bewijsmateriaal te vergaren bij vermoeden van het (willen gaan) plegen van

   strafbare feiten door ambtenaren in functie, opererend onder ede. Dit kan zijn met getuigen ofwel

   het maken van video opnamen met mobiele telefoon.

– Ik beantwoordt geen vragen.

– Ik geef geen toestemming voor welk handelen dan ook wat je jegens mij of mijn gezinsleden

en/of personen in mijn gezelschap wilt uitvoeren.

– Ik beroep mij op de geschriften/Bijbel en mijn/onze onvervreemdbare rechten, welke zijn aangeboren voortkomend uit de

natuurwetten. Dit zijn mensenrechten zoals vastgelegd in de GW en UVRM: recht op

levensmiddelen, menswaardig onderkomen, mogelijkheden te voorzien in eigen levensonderhoud,

recht op bezit, recht op grond, toegang tot deugdelijk onderwijs en feitenkennis, vrijheid,

veiligheid, vrij reizen, vrije toegang tot gerechtigheid via rechtspraak

en toegang tot (preventieve) gezondheidszorg naar keuze. De overheid is

verplicht volksgezondheid te bevorderen en te beschermen.

– Fundamenteel recht is bijvoorbeeld het recht op eigendom. Voor ondernemers valt daaronder ook

het recht hun eigendommen en talenten in te zetten om daarmee een boterham te verdienen.

– Ongeacht de uitslag van de verkiezingen, mogen ook daarna mensen hun godsdienst of

levensovertuiging belijden (artikel 6 GW) of mogen ze hun mening uiten zonder vooraf

toestemming te vragen aan de staat (artikel 7).

– De bepalingen in de code van Neurenberg van 19 augustus 1947 zijn bepalingen opgenomen

welke zijn overgenomen en zijn vervolgens in de universele rechten van de mens terecht gekomen

die door alle weldenkende landen inclusief Nederland zijn ondertekend. Dit betekent onder meer

dat medische experimenten met mondkapjes, virus tests, vaccinaties niet zijn toegestaan.

 

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). In 2020 is de ambtelijke rechtspositie vervallen en krijgen ambtenaren dezelfde arbeidsrechtelijke positie als medewerkers in de marktsector. (‘Het grootste verschil is dat we van publiekrecht naar privaatrecht gaan) Beiden werken met contracten. civiel of strafrechterlijk. Waar gaat dat geld naar toe.

 

Wie ben je en wat kom je doen: 

Vragen waar de betrokken ambtenaren een antwoord op moeten geven, indien zij mij willen aanspreken:

1.) Ben je, op dit moment, in publieke uitoefening van jouw functie, onder ede?

2.) Wat is jouw naam, functie en wat zijn jouw bevoegdheden en van wie heb je deze ontvangen

(wie is jouw principaal; aan wie leg jij verantwoording af; toon de bijbehorende acte van cessie).

3.) In wiens belang handel jij bij de uitoefening van jouw functie?

4.) Ben jij je ervan bewust dat het plegen van strafbare feiten in functie, onder ede, gevangenisstraf oplevert voor de overtreder en dat jouw functie je dan geen bescherming meer biedt.

 

Ik eis dat ik ervan op de hoogte wordt gesteld door betreffende werknemers/ambtenaren of ik wel of niet verplicht/strafbaar ben mij te legitimeren met een valselijk opgemaakt document als een paspoort of rijbewijs en of betreffende werknemers/ambtenaren mij hiervoor moeten waarschuwen. Legitimatie geldt voor de rechtspersoon en niet voor de Levende Mens.

Identificeren kan ik doen door mij voor te stellen als Levende Mens met ziel-bestemming en vrije wil en het noemen van mijn Naam: Marita. Ik kan dit vanuit vrije wil nog verder onderschrijven door het tonen van een officiële papieren verklaring , Live-Life-Claim/Claim-Of-The-Life, mede bevestigd door 2 of drie getuige(n) met de gezette autograaf. 

Ook een Attestatie de Vita, verkrijgbaar bij de gemeente, behoort tot de mogelijkheden om mee te identificeren, mitsaangepast en contractueel vastgelegd met toepassingen van de Bijbel (de 5 boeken van Mozes).

Dit document zoals uitgegeven door de gemeente is niet zonder meer bruikbaar, omdat het vol zit met misleiding, list, bedrog en valsheid in geschriften middels toepassing van vectoren met onderliggende occulte numerologie-duiding van de gebezigde codes en onderliggende occulte duiding (etymologische check) van het toegepaste woordgebruik.

Met de uit-gif-te van de Attestatie de Vita onderkent de gemeente dat het onderscheid maakt tussen de status dood of levend van de rechtspersonen ingeschreven in de gemeente, wat gezien mag worden als de erkenning van de geboorteregistratie fraude, waarbij pasgeborene middels de ‘verplichte’ geboorteregistratie door de ouders – onwetend en zonder te zijn geïnformeerd – wordt weggegeven aan de gemeente en met licentie onder voorwaarden weer mee terug naar huis genomen mogen worden door de ouders (etymologisch verklaard: parent=rent a pair; het kind is te leen gegeven door de gemeente onder voorwaarden) zolang dit wordt toegestaan door de gemeente.

 

Contract voorwaarden:

 

Vragen naar ID:

In geval er onrechtmatig om mijn identiteitsbewijs wordt gevraagd, dus zonder opgaaf van gepleegd strafrechtelijk feit en/of niet tonen van identiteitsbewijs/nummer van betreffende ambtenaar inclusief bureau/overheidsinstelling waar hij/zij aan verbonden is, of nog erger het vorderen zonder de hiervoor beschreven wettelijke voorschriften te volgen – ook weer zonder opgaaf van reden voor vordering – dan gaan betrokken ambtenaren met mij in contract, indien zij tot daadwerkelijk fysiek handelen jegens mij overgaan.

 

Onrechtmatige eis een identiteitsbewijs te tonen en/of vorderen

Mijn tegenvoorwaarde is €100.000,- per ambtenaar die aanwezig is en hieraan meewerkt en telkens een verdubbeling van dit bedrag per bestuurslaag daarboven tot aan de burgemeester/CEO van de Gemeente waar dit contract geëffectueerd wordt.

 

Vastnemen/arresteren

Bij fysiek geweld €250.000,- per ambtenaar die geweld gebruikt tegen mijzelf of één van mijn gezinsleden en/of mensen/personen in mijn gezelschap. Dit is inclusief sleuren, slepen, verwurgen, slaan, schoppen, nek-, arm- of beenklem, opsluiting, ontzegging fysieke noden of welke vorm van dwang en/of geweld dan ook.

Voorts gaat u hierbij akkoord met een vergoeding van €250,- voor elk kwartier dat ik of de mensen/personen in mijn gezelschap in een gedwongen positie worden vastgehouden.

In geval mij of één van mijn gezinsleden en/of mensen/personen in mijn gezelschap belet wordt in het verzamelen van bewijsmateriaal, verwijdering, kwijtraken of vernieling hiervan dan gaat u ook op dit punt met mij en/of de mijnen in contract à raison van €5000,- per mens deel uitmakend van mijn gezin/gezelschap. Elke betrokken ambtenaar is persoonlijk verantwoordelijk. Indien ik en/of de mijnen geen bewijsmateriaal kunnen overleggen, om welke reden dan ook, dan geldt deze vergoeding alsnog bij elke onrechtmatige daad door ambtenaren gepleegd. Deze vergoeding dient betaald te worden per betrokken ambtenaar aan mij en/of leden van mijn gezin/gezelschap. Indien de betrokken ambtenaren onbekend zijn gebleven dan wel gemaskerd en dus onherkenbaar zijn dan is de burgemeester van de gemeente waar strafb(a)ar(e) feit(en) is/zijn  gepleegd persoonlijk verantwoordelijk wegens onzorgvuldige instructie met het plegen van terreurdaden door zijn/haar ambtenaren tot gevolg.  Deze burgemeester gaat hiermee op persoonlijke titel met mij in contract onder mijn tegen voorwaarde voor een bedrag van €20.000,-

 

De Officier van justitie/geneesheer directeur moet zich direct bij aankomst van mijzelf, één van mijn gezinsleden en/of mensen/personen in mijn gezelschap bij politiebureau/GGZ bekend maken met naam, functie, hoedanigheid en formulering van de formele aanklacht. Indien hij/zij in gebreke blijft en na 15 minuten na mijn/onze aankomst mij/ons nog geen volledig antwoord heeft verschaft, gaat betrokken Officier van Justitie/geneesheer directeur in contract met mij/ons met als mijn/onze tegen voorwaarde een vergoeding van €5000,-, waarvoor ik deze persoon persoonlijk aansprakelijk stel.

Deze eis blijft gehandhaafd, indien aangewezen ambtenaar geen formele aanklacht weet neer te leggen en dat de arrestatie blijkbaar een daad van terreur was. Bij vaststelling van de formele aanklacht door Justitie dient betrokken ambtenaar zich te identificeren met volledige naam, functie, bevoegdheid (pasje) en hoedanigheid, juridisch district en juridificering van het geveinsde strafbare feit. Voorts dient hij/zij te verklaren dat hij/zij volstrekt onpartijdig handelt en te vertrouwen is.

 

 

Schending privacy gegevens

Ontfutselen/innemen van mobiele telefoons is een zeer ernstige privacy schending waar ik een schadevergoeding voor eis van €800.000,-  Indien blijkt dat de telefoon is doorzocht of bestanden/video’s of anderszins bewijsmateriaal is verwijderd, dan is dit een schending van de privacy van alle contacten op de betreffende telefoon. Per contactpersoon die op de betreffende telefoon voorkomt, eis ik een vergoeding wegens zeer ernstige privacy schending, aan elk van deze contactpersonen voor een bedrag van €800.000,-

De eigenaar van de betreffende mobiele telefoon bepaalt of er op de mobiele telefoon is ingebroken en hoeveel contactpersonen er in hun privacy zijn geschaad. De betrokken ambtenaren gaan hiermee akkoord op het moment dat de mobiele telefoon ontfutselen/innemen.

Aanleveren van feitelijk dan wel verondersteld bewijs om het tegendeel aan te tonen, is vanaf moment van innemen/ontfutselen geen optie meer.

 

Medische facturen en smartegeld

Indien er sprake is van een medische rekening wegens aan mij, of aan de mensen en/of personen in mijn gezelschap dan wel mijn gezinsleden, toegebracht letsel, dan stel ik de voorgenoemde burgemeester persoonlijk aansprakelijk en zal deze rekening rechtstreeks naar hem/haar worden verzonden en binnen de daarvoor geldende termijn moeten worden voldaan.

 

Dit geldt tevens voor blijvend letsel waar ik voorgenoemde burgemeester bijkomend, ook weer persoonlijk, aansprakelijk voor stel voor een bedrag van €1000.000,- aan smartengeld, per persoon, die blijvend letsel en/of trauma heeft opgelopen.

 

Jeremiah 31: (KJV)
33 But this shall be the covenant that I will make with the house of Israel; After those days, saith יְהֹוָה I will put my law in their inward partsand write it in their hearts; and will be their God, and they shall be my people.

 

Exodus 19:

5 Now therefore, if ye will obey my voice indeed, and keep my covenant, then ye shall be a peculiar treasure unto me above all people: for all the earth is mine:

 

Deuteronomy 14:

2 For thou art an holy people unto יְהֹוָה thy God, and יְהֹוָה hath chosen thee to be a peculiar people unto himself, above all the nations that are upon the earth.

 

Deuteronomy 26:
18 And יְהֹוָה hath avouched thee this day to be his peculiar people, as he hath promised thee, and that thou shouldest keep all his commandments;

 

Psalm 135:
4 For יְהֹוָה hath chosen Jacob unto himself, and Israel for his peculiar treasure.

 

Ecclesiastes 2:

8 I gathered me also silver and gold, and the peculiar treasure of kings and of the provinces: I gat me men singers and women singers, and the delights of the sons of men, as musical instruments, and that of all sorts.

 

Titus 2 :

14 Who gave himself for us, that he might redeem us from all iniquity, and purify unto himself a peculiar people, zealous of good works.

 

1 Peter 2:
9 But ye are a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people; that ye should shew forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvellous light:

 

 

 • Een Rechtspersoon is een juridische constructie.
 • Juridisch is een woord dat aangeeft dat er gekeken wordt of iets wel of niet klopt met datgene dat in de verschillende wetboeken staat beschreven. 'Juridisch correct' betekent dus dat het klopt volgens het wetboek.

 

Hier volgen een aantal van deze wetten op volgorde in het kort uitgewerkt:

(Nederlandse Grondwet en Strafrecht; UVRM-artikel 1 t/m 30; EVRM-Artikel 1 t/m 59 en Aanvullend Protocol; ICCPR-Artikel 1 T/m 53: UCC-Artikel 1 t/m 9 en oudere versies; Titel 1 Artikel 1 BW boek 1; 1, 2 ; UVRM-artikel 17 & 25 en Bijbel Deuteronomy 15 en leviticus 6:1-7; יְהֹוָה (YHWH) ZIJN Thora in de 5 boeken van Mozes, profeten en het Nieuwe Verbond/Testament)

 

 • Artikel 1: Gelijke behandeling en discriminatieverbod; Grondwet van 1983; Hfdst. 1: Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras is niet toegestaan.
 • Artikel 60: derde  lid,  GW. 1953De rechter treedt niet in beoordeling van de grondwettigheid van overeenkomsten.
 • Artikel 60: GW 1983: (politici ‘zweren’ eed aan uitgeschakelde Grondwet)
 • Artikel 94: Voorrang internationale rechtsorde boven nationale wet
 • Artikel 120: De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen.
 • Artikel 18 van de ICCPR: freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice, practice and teaching.
 • Canon 3003 As Authority is by definition Divine Property, Authority is always vested into a sacred Office and not to the man, woman, spirit or higher order life form occupying an Office.

     Canon 3003 Aangezien Autoriteit per definitie Goddelijk Eigendom is, is Autoriteit altijd toebedeeld aan een heilig ambt       (ik als minister van Jezus) en niet aan: de man, vrouw, geest of levensvorm van een hogere orde die een kantoor inneemt.

 • Thora / תּוֹרָה en profeten (Isaiah 11 The Branch of Jesse) (dit is een juridisch bindend document)

Tacit vs Acquiescence - What's the difference?

 

tacit | acquiescence |

As a adjective tacit

 is done or made in silence; implied, but not expressed; silent; as, tacit consent is consent by silence, or by not interposing an objection.
 
Zoals een bijvoeglijk naamwoord stilzwijgend wordt gedaan of gemaakt in stilte; geïmpliceerd, maar niet uitgedrukt; stil; stilzwijgende toestemming is namelijk toestemming door stilzwijgen of door geen bezwaar in te dienen.

As a noun acquiescence is

 a silent or passive assent or submission, or a submission with apparent content; - distinguished from avowed consent on the one hand, and on the other, from opposition or open discontent; quiet satisfaction.

 

 

Als zelfstandig naamwoord is berusting een stille of passieve instemming of onderwerping, of een onderwerping met schijnbare inhoud; - onderscheiden van toegezegde toestemming enerzijds en van verzet of openlijke onvrede anderzijds; stille voldoening.

 

tacit

English

Adjective

(en adjective)

 • Expressed in silence; implied, but not made explicit; silent.

tacit consent : consent by silence, or by not raising an objection

 • * 1983 , Stanley Rosen, Plato’s'' Sophist: The Drama of Original & Image , page 62:

He does this by way of a tacit reference to Homer.

 • * 2004 , Developing Democracy in Europe: An Analytical Summary (Lawrence Pratchett, ?Vivien Lowndes; ISBN 9287155798):
 • (logic) Not derived from formal principles of reasoning; based on induction rather than deduction.

Derived terms* tacitly * tacitnessRelated terms* taciturn * taciturnity * taciturnly

 

External links

* * *

Anagrams

*

acquiescence

English

(wikipedia acquiescence)

Noun

(-)

 • A silent or passive assent or submission, or a submission with apparent content; - distinguished from avowed consent on the one hand, and on the other, from opposition or open discontent; quiet satisfaction.
 • (legal) Submission to an injury by the party injured, or tacit concurrence in the action of another.

Related terms* acquiesceQuotations* (English Citations of "acquiescence")

 

Source:

 

Notarized affidavit fact or truth:

I Marita de Ghier am over the age of 18 years of age and I am confident to testify to the following.

 

I received the summons and complaint on Friday 7 January 2022 from Bosman/Stedin. I want to clear the record that I Maria Rita Gertrud Petra de Ghier am not the true party of interest in which the summons is intended to be delivered to.

I am not M.R.G.P. DE GIER (de Gier) so please go back and correct your records.

 

Sign it and date it before a notary.

 

 

 

security agreement
zekerheidsovereenkomst

met 3 getuigen

https://www.vanensbergen.nl/security-agreement/

 

 

Create Your Own Website With JouwWeb