Definitions

 

land (zn) :moederland, thuisland, vaderland

bakermat (zn) :vaderland

Vaderland, geboorteland, geboortegrond duiden in het algemeen genomen het land aan, waar iemand geboren is, terwijl moederland het land is, vanwaar kolonies of volksplantingen zijn uitgegaan; de verhouding van deze tot het land vanwaar zij uitgegaan zijn wordt dan gedacht als van de kinderen tot hare moeder. Geboortegrond is van de eerst genoemde woorden het meest beperkte begrip; het duidt de plek aan waar iemand geboren is, terwijl geboorteland een ruimer kring aangeeft. Geboorteland en vaderland verschillen in dit opzicht, dat het eerste woord zich bepaalt tot het feit, dat iemand in het land geboren is, terwijl vaderland onderstelt dat men het zoo noemt, omdat men door banden van bloed en van liefde, door taal en zeden er mede verbonden is. De zoon van den balling, als hij in den vreemde geboren is, zal zijn geboorteland zelden zijn vaderland noemen.

 

Source:

 
Genesis 11:
1. And the whole earth was of one language, and of one speech.
 
Acts 17:
26. And hath made of one blood all nations of men for to dwell on all the face of the earth, and hath determined the times before appointed, and the bounds of their habitation;

 

Exodus 19:

5. Now therefore, if ye will obey my voice indeed, and keep my covenant, then ye shall be a peculiar treasure unto me above all people: for all the earth is mine:

 

Luke 21:

35. For as a snare shall it come on all them that dwell on the face of the whole earth.

 

Isaiah 54:

5. For thy Maker is thine husband; יְהֹוָה of hosts (army, of sun, moon, and stars, of whole creationis his name; and thy Redeemer the Holy One of Israel; The אֱלֹהִים of the whole earth shall he be called.

 

Deuteronomy 4:

19. And lest thou lift up thine eyes unto heaven, and when thou seest the sun, and the moon, and the stars, even all the host of heaven, shouldest be driven to worship them, and serve them, which the LORD thy God hath divided unto all nations under the whole heaven.

 

Psalm 33:

8. Let all the earth fear the LORD: let all the inhabitants of the world stand in awe of him.

14. From the place of his habitation he looketh upon all the inhabitants of the earth.

 

Isaiah 18:

3. All ye inhabitants of the world, and dwellers on the earth, see ye, when he lifteth up an ensign on the mountains; and when he bloweth a trumpet, hear ye.

 

Lamentations 4: 

12. The kings of the earth, and all the inhabitants of the world, would not have believed that the adversary and the enemy should have entered into the gates of Jerusalem.

 

Deuteronomy 4:
39. Know therefore this day, and consider it in thine heart that יְהֹוָה He is God in heaven above, and upon the earth beneath there is none else.
40. Thou shalt keep therefore His statutes and His commandments, which I command thee this day, that it may go well with thee, and with thy children after thee, and that thou mayest prolong thy days upon the earth, which יְהֹוָה thy God giveth thee for ever.

A: Ja, we hebben toch wetgeving in Nederland? Als u daar niet aan mee wilt doen, moet u naar een ander land gaan.

B: Er is geen ander land; dit is het land waar wij onze geboorterechten hebben.

 

Eenieder die verblijft of woonachtig is in Nederland is gehouden aan bepaalde publiekrechtelijke regels en heeft op grond daarvan rechten en plichten. Voor de toepassing hiervan is uw uitdrukkelijke instemming of volmacht niet nodig. U kunt zich ook niet eenzijdig aan deze regels onttrekken door middel van een verklaring zoals u die mij heeft toegestuurd.

 

Nationaliteit:

Mijn nationaliteit is Hebreeuws Jeremiah 34:9 tempel van de Heilige Geest 1Corinthians 6:19 ontvangen van יְהֹוָה mijn אֱלֹהִים  (Elohiym/God/rechter/Koning wetgever/-maker)  Isaiah 33:22 en ik heb vanuit die positie bepaalde rechten en plichten.* Genesis 26:5: Exodus 19:5; Deuteronomy 14:2; Hebrews 8: 7-13; 10:16; Ezekiel 44:24 Exodus 18: 13-26

Er is geen enkele reden om aan te nemen dat ik een Nederlands Staatsburger zou zijn. Een slaaf van een menselijk systeem.

(*lees voor de verwijzingen zelf in de Bijbel/geschriften)

 

Isaiah 24:

 1. Behold יְהֹוָה maketh the earth (de aarde) empty, and maketh it waste, and turneth it upside down, and scattereth abroad the inhabitants thereof. (de bewoners ervan.)

“Niet de inwoners/bewoners van Nederland of welk land dan ook, maar van de aarde.

 1. The earth also is defiled under the inhabitants thereof; because they have transgressed the laws, changed the ordinance, broken the everlasting covenant.

En het land boog zich neer onder zijn inwoners, omdat zij de Thora overtraden, de wet overtraden en het eeuwigdurend verbond verbraken.

 

Ik deel (o.a.) Belastingdienst van de STATE OF THE NETHERLANDS* standpunten niet.

 

Wij delen u mening niet en u heeft recht op uw mening:

Als ik recht heb op mijn eigen mening dan waarom zou ik jullie mening moeten aannemen en die van mij wordt genegeerd dat is discriminatie Artikel 1 Gw.

 

Drie dingen die je moet weten over discriminatie

 1. Discriminatie betekent letterlijk ‘onderscheid maken’. Met discriminatie wordt er dus onterecht onderscheid gemaakt in de behandeling van mensen vanwege bepaalde kenmerken die in de gegeven situatie niet relevant zijn, zoals iemands geslacht of godsdienst.
 2. In artikel 1 van de Grondwet staat dat iedereen in gelijke gevallen hetzelfde behandeld moet worden. In dat artikel staat ook dat discriminatie verboden is, net als aanzetten tot haat of discriminatie. Ook in artikel 2 van het Kinderrechtenverdrag staat dat de overheid er alles aan moet doen om kinderen te beschermen tegen discriminatie.
 3. Er zijn veel verschillende kenmerken waarop iemand onterecht anders behandeld kan worden, dat noemen we discriminatiegronden. Een aantal veelvoorkomende discriminatiegronden zijn; leeftijd, seksuele gerichtheid, godsdienst en levensovertuiging, ras, geslacht, nationaliteit, handicap of chronische ziekte en politieke overtuiging.

 

Source:

 

Levensovertuiging:

het geheel van opvattingen dat je hebt over het leven en over de manier waarop je het beste kunt leven

overtuiging (zn):

beginsel, convictie, denkbeeld, geloof, gevoelen, gezindheid, mening, oordeel, opinie, optie, opvatting, richting, standpunt, geloof, geloofsovertuiging, gezindheid, overreding, vertrouwen

als synoniem van een ander trefwoord:

mening (zn) :

convictie, denkbeeld, denkwijs, denkwijze, dunk, gedacht, gedachte, geest, gevoelen, gezindheid, idee, inzicht, inzien, kijk, oordeel, opinie, opvatting, overtuiging, standpunt, stellingname, visie, zienswijze, zin

bedunken, begrip, denkbeeld, denkwijze, erachten, gedachte, gevoelen, idee, inzien, mening, oordeel, overtuiging

 

* Een ieder die zich op de aarde bevindt dient zich te houden aan de Wetten van YHWH = יְהֹוָה Isaiah 33:22, James 4:12, Isaiah 43:15 de enige soeverein Jude 1:4b, 1 Timothy 6:15

Nederland is een onderdeel van deze aarde, Exodus 19:5

Exodus 18:13-26 is het begin van het rechtssysteem

 

 • Een Rechtspersoon is een juridische constructie.
 • Juridisch is een woord dat aangeeft dat er gekeken wordt of iets wel of niet klopt met

datgene dat in de verschillende wetboeken staat beschreven. 'Juridisch correct'

betekent dus dat het klopt volgens het wetboek (Exodus 12:49).

De tien geboden en de vijf boeken van Mozes in de Bijbel is HET WETBOEK en niet dat wat jullie denken wat het is, de verzonnen wetten van de mensen, die geen God zijn. Jullie maken jezelf groter dan God. De Thora / תּוֹרָה en profeten (Isaiah 11 The Branch of Jesse) dit is een juridisch bindend

Document

 

 

My identity:

This is my identity, based on “The Book of Law”, the Bible, and not the legal construction (fiction) that you created without my permission at birth.

 

 • due process (noun)
 • An established course for judicial proceedings or other governmental activities designed to safeguard the legal rights of the individual.
 • A legal concept where a person is ensured all legalrights when deprived of life, liberty and the pursuit of happiness for a given reason.
 • The limits of laws and legal proceedings, so as to ensure a person fairness, justice and liberty.

 

Een samenzwering of complot is een geheime afspraak tussen een aantal personen om iets te ondernemen tegen een andere persoon of groep.

Samenzwering daarentegen is een onwettige overeenkomst tussen twee of meer mensen om een verraderlijke daad te plegen. In deze samenzweringsfase vindt alleen de planning plaats. Beide zijn echter onwettig en in strijd met de wet.

 

Artikel 326 Srafrecht

Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, hetzij door het aannemen van een valse naam of van een valse hoedanigheid, hetzij door listige kunstgrepen, hetzij door een samenweefsel van verdichtsels, iemand beweegt tot de afgifte van enig goed, tot het ter beschikking stellen van gegevens met geldswaarde in het handelsverkeer, tot het aangaan van een schuld of tot het teniet doen van een inschuld, wordt, als schuldig aan oplichting, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie.

 

breach of contract

n. failing to perform any term of a contract, written or oral, without a legitimate legal excuse. This may include not completing a job, not paying in full or on time, failure to deliver all the goods, substituting inferior or significantly different goods, not providing a bond when required, being late without excuse, or any act which shows the party will not complete the work ("anticipatory breach.") Breach of contract is one of the most common causes of law suits for damages and/or court-ordered "specific performance" of the contract. (See: breach, anticipatory breach, specific performance)

Copyright © 1981-2005 by Gerald N. Hill and Kathleen T. Hill. All Right reserved.
 

breach of contract

In the law of contract a breach of contract occurs when at least one party does not perform his obligations under the contract. A statement or a clear intention that there will be no performance is often known as repudiation. Breach results in an award of damages or specific performance (in England) or specific implement (in Scotland). See also ANTICIPATORY BREACH, REMOTENESS OF DAMAGE.

Collins Dictionary of Law © W.J. Stewart, 2006

 

Legale fictie bestaat alleen op papier. Het zijn officiële afspraken en documenten waarin intrinsiek of praktisch onmogelijke constructies zijn verwoord, of te rooskleurige aannames zijn gedaan, maar die desondanks de goedkeuring van alle partijen hebben.

In het recht wordt ook gebruikgemaakt van ficties ter vereenvoudiging. Zo wordt een overeenkomst bij vernietiging geacht nooit bestaan te hebben. Dat is niet wat er in werkelijkheid is gebeurd, maar op deze manier kan wel makkelijker worden uitgelegd wat de rechtsgevolgen zijn.

Ficties moeten niet worden verward met vaktermen. Zo is een rechtspersoon geen persoon in de zin van een wezen van vlees en bloed, maar het juridische begrip "persoon" omvat ook andere entiteiten dan mensen. Vaktermen worden overigens ook in andere disciplines gebruikt. In tegenstelling tot een fictie is een definitie van een vakterm niet eigenlijk onwaar. Definities zijn nooit "waar" of "onwaar", zij zijn een keuze, een middel om met één woord iets ingewikkelds aan te geven.

 

(L)ORD

noun

 1. A point.
 2. Beginning.
 3. An abbreviation of ordinal, ordinance, ordinary, and order.

 

https://appelman.nl › woordenboek › strafrecht › wettelijk-voorschrift-betekenis Wettelijk voorschrift betekenis - Advocatenkantoor Appelman

Wettelijk voorschrift:

De term wettelijk voorschrift ziet voornamelijk op de situatie in het strafrecht waarbij een ambtenaar als dader beroep doet op een wettelijk voorschrift als rechtvaardigingsgrond. Als een beroep hierop succesvol is, ontvalt de wederrechtelijkheid van de feitelijke handeling.

 

Wettelijk voorschrift

De term wettelijk voorschrift ziet voornamelijk op de situatie in het strafrecht waarbij een ambtenaar als dader beroep doet op een wettelijk voorschrift als rechtvaardigingsgrond. Als een beroep hierop succesvol is, ontvalt de wederrechtelijkheid van de feitelijke handeling. De handeling is dan niet langer strafbaar.

Het beroep op wettelijk voorschrift als rechtvaardigingsgrond is geëxpliceerd in art. 42 Wetboek van strafrecht en luidt: “Niet strafbaar is de ambtenaar die in de rechtmatige uitoefening van zijn taak en in overeenstemming met zijn geweldsinstructie geweld gebruikt.”

Voor een geslaagd beroep op wettelijk voorschrift is vereist dat is voldaan aan de voorwaarden van proportionaliteit en subsidiariteit. Dit houdt in dat de handeling in verhouding dient te staan tot het na te streven doel en dat er geen alternatief voorhanden was.

 

Categorie Strafrecht

Regeling Wetboek van strafrecht

Wetsartikel Art. 42 Sr

 

Source:

 

onbevoegd ambtelijk bevel artikel 43 lid 2 sr , schulduitsluitingsgrond die inhoudt dat een ondergeschikte die een onbevoegd gegeven ambtelijk bevel uitvoert niet strafbaar is, indien het bevel door hem te goeder trouw als bevoegd gegeven werd beschouwd en indien de nakoming daarvan binnen de kring van zijn ondergeschiktheid was gelegen 

 

wederrechtelijkheid

 • wederrechtelijkheid. Dit wil zeggen dat de gedraging in strijd moet zijn met het recht. Een tandarts die een kies trekt, maakt zich schuldig aan 'mishandeling' (art. 300 Sr), maar de toestemming van de patiënt, heft de wederrechtelijkheid van de 'mishandeling' op.
 • 1) Illegaal 2) Illegitiem 3) Ongeoorloofd 4) Onrechtmatig 5) Onwetmatig 6) Onwettelijk 7) Onwettig 8) Verboden. 

 

 

« Titel 1 - Algemene bepalingen

Boek 2 Artikel 5 (2:5 BW)

 Gelijkstelling met natuurlijk persoon

Een rechtspersoon staat wat het vermogensrecht betreft, met een natuurlijk persoon gelijk, tenzij uit de wet het tegendeel voortvloeit.

 

Persoon

Persoon 1) Bijvoorbeeld oude kennis van het station 2) Figuur 3) Grammaticale term 4) Hoofd 5) Iemand 6) Individu 7) Kerel 8) Lijf 9) Man 10) Mens 11) Menselijk wezen 12) Mensenkind 13) Personage 14) Persoonlijkheid 15) Pief 16) Schepsel 17) Sinjeur 18) Spraakkunstige term 19) Sterveling 20) Sujet 21) Verschijning

 

Personage

1) Figuur 2) Heerschap 3) Karakter 4) Kerel 5) Medespelende 6) Mieter 7) Persoon 8) Persoonlijkheid 9) Rol 10) Rol gespeeld door een acteur 11) Rol in een toneelstuk 12) Romanfiguur 13) Toneelfiguur 14) Zonderling mens15) Persoon

 

Karakter

1) Aangeboren neiging 2) Aanleg 3) Aanleg van nature 4) Aard 5) Adel 6) Chinees schriftteken 7) Complexie 8) Eigenschap 9) Figuur 10) Geaardheid 11) Geest 12) Gemoed 13) Gemoedsaard 14) Gemoedsgesteldheid 15) Gestel 16) Hoedanigheid 17) Inborst 18) Innerlijk 19) Innerlijke geaardheid 20) Inslag 21) Kenmerk

Let op: Spelling van 1858 kenmerk, het eigendommelijke van eene zaak; ook de gemoedsgesteldheid, de geaardheid van een' mensch; verder stand, waardigheid, titel; schriftteeken, teeken. Karakteriseren, kenmerken, al de teekenen eener zaak bepalen; ook betitelen. Karakteristiek, het eigenaardige, kenschet...

 

Adel

De adel is een sociaal of juridisch afgebakende groep mensen (edelen) die van oorsprong een bevoorrechte positie innam. De precieze inhoud van het begrip varieert naargelang van tijd en plaats.

De vooraanstaande positie van de adel leidde tot een hoog gecultiveerde levensstijl en een sterk standsbewustzijn. Tegenwoordig onderscheiden personen met een adeltitel zich in de meeste landen alleen nog door het voeren van een bepaalde familienaam en/of adellijke titel.

Adellijke titels kunnen persoonlijk of erfelijk zijn en kunnen onder meer ontleend zijn aan bepaalde hoge ambten, grootgrondbezit of verlening door een soeverein vorst.

De adel kan op vele manieren worden ingedeeld. Zo is er bijvoorbeeld oeradel, oude adel en nieuwe adel, briefadel, ambtsadel en landadel, Empireadel, hoge en lage adel.

 

Adel 1) Adeldom 2) Adelstand 3) Al de edelen van een land tezamen 4) Aristocratie 5) Beschaafde mensen 6) Bevoorrechte groep 7) Bezittende klasse 8) De edelen 9) De gezamenlijke edellieden 10) Edelheid 11) Edelmoedigheid 12) Edelstand 13) Gezamenlijke edellieden 14) Grootheid 15) Hoge geboorte 16) Hoge stand

 

Adel. De adel is een sociaal of juridisch afgebakende groep mensen ( edelen) die van oorsprong een bevoorrechte positie innam. De precieze inhoud van het begrip varieert naargelang van tijd en plaats. De vooraanstaande positie van de adel leidde tot een hoog gecultiveerde levensstijl en een sterk standsbewustzijn.

 

 

Huisregels 

= ...(meerv.) voorschrift, regel waaraan mensen in huis zich moeten houden Voorbeelden:   `de  huisregels 

  Afspraken over het gedrag van personeel en klanten in de winkel.

  Overeenkomstenrecht: regels die gelden in een bepaald gebouw, bijv. in een openbaar gebouw of restaurant.

   

   

  Nevertheless, the most direct and strait forward definition that I have ever found for the word LEGAL is, “THE UNDOING OF GOD’S LAW.” [1893 Dictionary of Arts and Sciences, Encyclopedia Britannica, a dictionary of arts, sciences and general literature / The R.S Peale 9th 1893]

   

  Politie is een demoon

   

  Canon/kanon: (https://synoniemen.net/)

  • Wet, geloofsregel, convenant, contract, verbond, regel, voorschrift, bevel, vaste voorschrift, gewoonte, maatstaf, norm, verordening, reglement, gebruik, gebod, procedure, leerstelling, conventie, overeenkomst, pact, verdrag, akkoord, deal, fiat, afspraak, traditie, traktaat, erfpachtsom, fabula.

   

  • Overeenkomst: Het gaat er slechts om of partijen wilsovereenstemming bereiken
  • Wilsovereenstemming: Een wederzijdse bereidheid over te gaan tot een bepaalde rechtshandeling. Beide partijen geven bijvoorbeeld aan bereid te zijn een overeenkomst te sluiten en hiervan de gevolgen te dragen.
  • overheid: Regelgevend orgaan
  • orgaan: Instantie, instelling 
  • instantie: organisatorische eenheid voor de uitoefening van een bepaalde functie die niet aan het bestaan en de belangen van een individueel persoon is gebonden en een afgescheiden vermogen met eigen aansprakelijkheid bezit en een eigen bestaan leidt.
  • instelling: Organisatorisch verband dat als een eigenstandige, juridische entiteit naar derden optreedt. Geen fysieke 'instelling' 
  • Een orgaan is, binnen een organisme, een geheel van weefsels met een of meerdere functies ten behoeve van dat organisme.
  • Orgaan, afkomstig van het Grieksche woord organon (werktuig), noemt men op het gebied der natuurlijke historie ieder afzonderlijk deel van een levend geheel, alzoo van een dier of van eene plant. Ieder orgaan heeft de bron van zijn bestaan geenszins in zich zelf, maar in het geheel, waartoe het behoort. Met dit laatste verbonden, blijft het leven,...

   

  • (rechtspersonen) Het orgaan is een instantie binnen een rechtspersoon met rechten en plichten. Ook wel vennootschapsorgaan. Het is voor een rechtspersoon om te functioneren nodig dat hij bepaalde organen heeft. Als je bij de notaris een rechtspersoon opricht, moet die rechtspersoon verplicht bepaalde organen hebben.

   

  • Met organisatie bedoelt men vaak de inrigting van eene vereeniging, bijv. van den Staat, van het leger, van de regterlijke magt enz.

   

  • organisatie:  is een doelgerichte samenbundeling van kennis, vaardigheden en kracht tussen drie of meer personen die primair middelen en activiteiten aanwendt om te voorzien in de behoefte aan producten en-of diensten in haar omgeving. Het is opgebouwd uit de complementaire begrippen taakverdeling en coördinatie.
  • Het bestuursrecht (ook wel administratief recht genoemd) regelt de manier waarop het openbaar bestuur kan ingrijpen in de openbare rechtsorde. In tegenstelling tot de rechtspositie van burgers in het privaatrecht , waar burgers alles mogen, tenzij het bij wet verboden is, mag in het bestuursrecht een bestuursorgaan niets, tenzij het wordt toegestaan door een wettelijk voorschrift.
  • Rechtsorde : de regels die door de rechtspraak worden bewaakt vb: de rechtsorde van dit land moet wel in stand blijven
  • Rechtspraak: is het proces waarin door een rechter een oordeel wordt gevormd over een rechtszaak. De rechter spreekt recht door een rechterlijke uitspraak te doen die bindend is voor de partijen die betrokken zijn bij de rechtszaak.
  • Rechtspraak of jurisprudentie: is het proces waarin door een rechter een oordeel wordt gevormd over een rechtszaak. De rechter spreekt recht door een rechterlijke uitspraak te doen die bindend is voor de partijen die betrokken zijn bij de rechtszaak.
  • Rechtszaak: Van een rechtszaak, rechtsgeding of proces is sprake als twee of meer partijen een geschil met elkaar hebben en dit geschil aan een rechtbank wordt voorgelegd (aanhangig gemaakt).

  (juridisch) een geschil dat twee of meer partijen hebben over hun rechten en dat zij aan de uitspraak van een rechter onderwerpen Ze spannen een rechtszaak aan tegen dat bedrijf.

  • rechtsgeding: burgerlijk procesrecht: het voorleggen van een conflict ter beslechting aan een rechter.
  • Beslechting: beslechten, bijleggen, uitmaken. Aan een twist een einde maken. Beslechten geeft te kennen, dat men den twist tot een einde brengt door een vergelijk of door een gevecht „Laat ons dezen twist beslechten, door eens moedig saam te vechten."
  • Beslechting: er een eind aan maken vb: de ruzie is uiteindelijk beslecht door de meester

  Schriftelijk stuk waarbij partijen overeenkomen een geschil ter BESLECHTING aan een arbiter op te dragen. rechterlijke uitspraak = burgerlijk procesrecht: door de rechter in het openbaar uitgesproken BESLECHTING van een burgerlijk, bestuurlijk of strafrechtelijk

  • juridische entiteit: kan overeenkomsten of contracten aangaan. De entiteit krijgt een eigen GS1 adrescode wanneer de juridische naam en/of het wettelijke adres en/of het wettelijke registratienummer verschilt van andere juridische entiteiten en er een zakelijke behoefte is om de juridische entiteit te identificeren. Organisatieonderdeel met zelfstandige rechtspersoonlijkheid. Engels: legal entity. Zie ook: entiteit, rechtspersoon, incorporated
  • entity. An organization (such as a business or a governmental unit) that has a legal identity apart from its members.
  • juridisch is een woord dat aangeeft dat er gekeken wordt of iets wel of niet klopt met datgene dat in de verschillende wetboeken staat beschreven.

  Volgens 'het recht'. Het recht is een systeem van afgesproken regels die duidelijk maken wat wel of niet mag

  • Partij: Vereniging van burgers die bepaalde politieke uitgangspunten en opvattingen delen.
  • regel: Geheel van voorschriften voor leden van een orde of van een congregatie
  • regelgeving: Het geven van voorschriften
  • regels: Protocollen, wetten
  • wetten: zijn geschreven rechtsregels
  • rechtsregels: zijn gedragsregels die wettelijk door de overheid zijn vastgelegd,
  • staatsrecht: door het geschreven of ongeschreven recht gegeven norm, op basis waarvan een persoon kan handelen
  • Een rechtsregel:

   is een algemene rechtsnorm. Het is een algemene bepaling in het recht die in beginsel een bindende werking heeft. Algemeenheid van rechtsregels. Een rechtsregel is algemeen naar drie aspecten: Algemeen naar tijd: de rechtsregel geldt in beginsel voor onbepaalde tijd, totdat hij wordt ingetrokken.

  • staatsrecht - door het geschreven of ongeschreven recht gegeven norm, op basis waarvan een persoon kan handelen. Overtreding van ~ kan strafbaar zijn of leiden tot een civiele veroordeling.
  • plicht: Wat je volgens jezelf en anderen moet doen
  • verplicht: Bindend, Compulsief, DwingendGeboden, Gehouden, Imperatief, Obligaat, Obligatoir, Obligatoor, Obligatorisch, Schuldig, Stringent, Verbonden, Verschuldigd; Dankbaar, Erkentelijk. 
  • ver·plicht (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord)

  1  door plichtsbesef, morele overweging, regel of wet gedwongen; verschuldigd, gehouden: daartoe ben je verplichtver·plich·ten (verplichtte, heeft verplicht)

  1 als een plicht opleggen: iem. verplichten tot betaling

  2 door diensten verbinden: iem. (aan zich) verplichten

  • protocol: is een gedragsovereenkomst, is een dringend advies
   Een protocol is geen wetgeving maar een uitwerking van adviezen, een protocol is een geheel van regels.
  • fictitious person. See artificial person under PERSON.

   

  • legitimatie staatsrecht: wettiging; bewijsstuk van persoonsgegevens. Bijv. rijbewijs, paspoort.
  • voorschriften (regulations): regel die zegt wat je moet doen of niet mag doen

   

  Exodus 24:
  3 Then Moses went down to the people and repeated all the instructions and regulations יְהֹוָה had given him. All the people answered with one voice, “We will do everything יְהֹוָה has commanded.”

   

  Deuteronomy 6:

  20 “In the future your children will ask you, ‘What is the meaning of these laws, decrees, and regulations that יְהֹוָה our God has commanded us to obey?'

  21 “Then you must tell them, ‘We were Pharaoh’s slaves in Egypt, but יְהֹוָה brought us out of Egypt with his strong hand.

  22 יְהֹוָה did miraculous signs and wonders before our eyes, dealing terrifying blows against Egypt and Pharaoh and all his people.

  23 He brought us out of Egypt so he could give us this land he had sworn to give our ancestors.

  24 And יְהֹוָה our God commanded us to obey all these decrees and to fear him so he can continue to bless us and preserve our lives, as he has done to this day.

  25 For we will be counted as righteous when we obey all the commands יְהֹוָה our God has given us.’

   

  1 Chronicles 22:

  13 For you will be successful if you carefully obey the decrees and regulations that יְהֹוָה gave to Israel through Moses. Be strong and courageous; do not be afraid or lose heart!

   

  betaalverzoek
  Om geld terug te krijgen van vrienden of familie, is het mogelijk om hen een betaalverzoek te sturen.
  Het voordeel van deze methode is dat ze het verzoek zullen krijgen en overal makkelijk vanop afstand kunnen terugbetalen.

   

  Payment request

  • Payment request means any request for contract financing payment or invoice payment submitted by the contractor under this contract.
  • Payment request means any request for contract financing payment or invoice payment by the Contractor. To constitute a proper invoice, the payment request must comply with the requirements identified in the applicable Prompt Payment clause included in the contract, or the clause 52.212-4 Contract Terms and Conditions - Commercial Items included in commercial item contracts. The IPP website address is: https://www.ipp.gov
  • Payment request means any request for contract financing payment or invoice payment submitted by the contractor under this contract. (b) Electronic payment requests. Except as provided in paragraph (e) of this clause, the contractor shall submit payment requests in electronic form. Purchases paid with a Government-wide commercial purchase card are considered to be an electronic transaction for purposes of this rule, and therefore no additional electronic invoice submission is required. (c) Data transmission. A contractor must ensure that the data transmission method and format are through one of the following: (1) VA’s Electronic Invoice Presentment and Payment System. (See Web site at http://www.fsc.va.gov/einvoice.asp.) (2) Any system that conforms to the X12 electronic data interchange (EDI) formats established by the Accredited Standards Center (ASC) and chartered by the American National Standards Institute (ANSI). The X12 EDI Web site (http://www.x12.org) includes additional information on EDI 810 and 811 formats. (d) Invoice requirements. Invoices shall comply with FAR 32.905.

   

   

  Foreigners Settle in Israel

   

  2 kings 17:

  24 The king of Assyria transported groups of people from Babylon, Cuthah, Avva, Hamath, and Sepharvaim and resettled them in the towns of Samaria, replacing the people of Israel. They took possession of Samaria and lived in its towns.

  25 But since these foreign settlers did not worship יְהֹוָה when they first arrived, יְהֹוָה sent lions among them, which killed some of them.

  26 So a message was sent to the king of Assyria: “The people you have sent to live in the towns of Samaria do not know the religious customs of the God of the land. He has sent lions among them to destroy them because they have not worshiped him correctly.”

  27 The king of Assyria then commanded, “Send one of the exiled priests back to Samaria. Let him live there and teach the new residents the religious customs of the God of the land.”

  28 So one of the priests who had been exiled from Samaria returned to Bethel and taught the new residents how to worship יְהֹוָה 

  29 But these various groups of foreigners also continued to worship their own gods. In town after town where they lived, they placed their idols at the pagan shrines that the people of Samaria had built.

  30 Those from Babylon worshiped idols of their god Succoth-benoth. Those from Cuthah worshiped their god Nergal. And those from Hamath worshiped Ashima.

  31 The Avvites worshiped their gods Nibhaz and Tartak. And the people from Sepharvaim even burned their own children as sacrifices to their gods Adrammelech and Anammelech.

  32 These new residents worshiped יְהֹוָה but they also appointed from among themselves all sorts of people as priests to offer sacrifices at their places of worship.

  33 And though they worshiped יְהֹוָה they continued to follow their own gods according to the religious customs of the nations from which they came.

  34 And this is still going on today. They continue to follow their former practices instead of truly worshiping יְהֹוָה and obeying the decrees, regulations, instructions, and commands he gave the descendants of Jacob, whose name he changed to Israel.

  35 For יְהֹוָה had made a covenant with the descendants of Jacob and commanded them: “Do not worship any other gods or bow before them or serve them or offer sacrifices to them.

  36 But worship only יְהֹוָה who brought you out of Egypt with great strength and a powerful arm. Bow down to him alone, and offer sacrifices only to him.

  37 Be careful at all times to obey the decrees, regulations, instructions, and commands that He wrote for you. You must not worship other gods.

  38 Do not forget the covenant I made with you, and do not worship other gods.

  39 You must worship only יְהֹוָה your God. He is the one who will rescue you from all your enemies.”

  40 But the people would not listen and continued to follow their former practices.

  41 So while these new residents worshiped יְהֹוָה they also worshiped their idols. And to this day their descendants do the same.

   


  artikel dwang en bedrog kun je het contract verbreken

  • Overeenkomst:
   Het gaat er slechts om of partijen wilsovereenstemming bereiken
  • Wilsovereenstemming:
   Een wederzijdse bereidheid over te gaan tot een bepaalde rechtshandeling.
   Beide partijen geven bijvoorbeeld aan bereid te zijn een overeenkomst te sluiten en hiervan de gevolgen te dragen.
  • Moeten:

  1) Behoeven 2) Behoren 3) Believen 4) Blieven 5) De plicht hebben 6) Dienen 7) Dwang 8) Gedwongen worden 9) Gedwongen zijn 10) Hoeven 11) Horen 12) Hulpwerkwoord 13) Lusten 14) Motten 15) Nodig zijn 16) Noodzakelijk 17) Noodzakelijk zijn 18) Noodzaken 19) Onvermijdelijk zijn 20) Verlangen 21) Verplicht

  • Dwang:

  wat je doet om iemand iets te laten doen wat hij of zij niet wil

  1) Aansporing 2) Coactie 3) Compulsie 4) Dienstbaarheid 5) Discipline 6) Druk 7) Gehoorzaamheid 8) Geweld 9) Gewelddadige aanranding 10) Het dwingen 11) Juk 12) Keurslijf 13) Klem 14) Machtsmisbruik 15) Machtsuitoefening 16) Moet 17) Noodzakelijkheid 18) Obsessie 19) Onderwerping 20) Orde 21) Overmacht

  Force: 

  n. Power, violence, or pressure directed against a person or thing.

  Legal force: See reasonable force

  Reasonable force. Force that is not excessive and that is appropriate for protecting oneself or one's property .• The use of reasonable force will not render a person criminally or tortiously liable. - Also termed legal force. 657 " One does not use jeweller's scales to measure reasonable force." Reed v. Wastie, [ 1972] Crim. L.R. 221 (per Lane, J.) (as quoted in Glanville Williams, Textbook of Criminal Law 451 (1978)).

  Force: vb. To compel by physical means or by legal requirement

  < Barnes used a gun to force Ms. Jillson to use her ATM card> .

  Unlawful force. Action constituting an offense or actionable tort directed against a person without that person's consent.

  Verzoeken: vragen om iets te doen 

  Informatie: 1) Bericht 2) Convocatie 3) Gegevens 4) Info 5) Inlichting 6) Inlichtingen 7) Kennis 8) Kennisgeving 9) Kennisoverdracht 10) Kondschap 11) Mededeling 12) Nasporing 13) Navorsing 14) Navraag 15) Nieuws 16) Output 17) Referentie 18) Terechtwijzing 19) Tip 20) Verwittiging 21) Voorlichting

   

  Uitkering:

  Een uitkering is een som geld die aan iemand wordt betaald. Niet voor elke som geld wordt de term uitkering gebruikt. Vaak wordt de naam gebruikt om aan te geven: Om te onderstrepen dat behoeftigheid geen voorwaarde is en het een recht zou zijn en geen gunst wordt soms de voorkeur gegeven aan de term "AOW-pensioen" boven "AOW-uitkering".

   

  Kadaster:

  • algemeen overheid - zelfstandig overheidsorgaan dat zich bezighoudt met landinrichting en het verzamelen en controleren van kadastrale gegevens. Het ~ beheert bovendien kaarten waarop percelen grond staan ingetekend en houdt openbare registers bij met (kadastrale) gegevens over eigendom en eventuele bewaring met een zakelijk recht (zoals hypotheek) van woonhuizen en bedrijfspanden.
  • bestuursrecht (ruimtelijke ordening) - zelfstandig overheidsorgaan dat zich bezighoudt met landinrichting en het verzamelen en controleren van kadastrale gegevens. Het ~ beheert bovendien kaarten waarop percelen grond staan ingetekend en houdt openbare registers bij met (kadastrale) gegevens over eigendom en eventuele bewaring met een zakelijk recht (zoals hypotheek) van woonhuizen en bedrijfspanden.
  • ruimtelijke ordening - zelfstandig overheidsorgaan dat zich bezighoudt met landinrichting en het verzamelen en controleren van kadastrale gegevens. Het ~ beheert bovendien kaarten waarop percelen grond staan ingetekend en houdt openbare registers bij met (kadastrale) gegevens over eigendom en eventuele bewaring met een zakelijk recht (zoals hypotheek) van woonhuizen en bedrijfspanden.
  • grondbeschrijving, register van alle gronden en onroerende eigendommen in een land, voor berekening van de te heffen belasting bureau van het kadaster waar plannen en kaarten, benevens waar schattingsregisters en documenten bewaard en bijgewerkt worden

   

  Overtreding:
  Een in de Nederlandse wetgeving als zodanig aangeduid strafbaar feit van de minder ernstige soort.
  Het je niet houden aan een wet of regel. Een licht strafbaar feit
  Het schenden van een gebod of verbod uit een reglement of wet.
  Als je je niet aan de regels of wet houdt kan je een straf krijgen of een boete
  licht delict. Een veroordeelde krijgt geen strafblad.
  Een overtreding is in het strafrecht een relatief licht strafbaar feit.
  Iemand die een overtreding begaat, kan hiervoor bestraft worden. In het Nederlands strafrecht staat een overtreding in tegenstel [..]
  De term overtreding wordt gebruikt om aan te geven dat men een bepaalde regel niet na heeft geleefd ("overtreden heeft").
  Die regel kan een wet zijn (zoals verkeersregels), maar bijvoorbeeld [..]
  Een overtreding is een inbreuk op de spelregels, bijvoorbeeld lopen, second dribble of de 3-seconden-regel.
  In tegenstelling tot een foutsituatie, wordt er bij een overtreding geen melding gemaakt op het score-sheet.
  Een actie die indruist tegen de regels en die door een scheidsrechter kan worden bestraft.
  Strafbaar feit van de lichte soort, als zodanig aangeduid in de strafwetten; indeling van strafbare feiten is van belang bij het procesrecht (absolute competentie en rechtsmiddelen) en de strafbaarstelling; afdoening veelal met een schikking/transactie via het openbaar ministerie of berechting in eerste aanleg door het kantongerecht.
  Strafbare feiten die door de samenleving als minder ernstig worden beschouwd.
  De samenleving vindt deze feiten op zich niet schokkend, maar is wel van mening dat ze bestraft moeten worden.
  overtreding Strafbare feiten die door de samenleving als minder ernstig worden beschouwd.
  De samenleving vindt deze feiten op zich niet schokkend, maar is wel van mening dat ze bestraft moeten worden.

   

  Boete: Een boete is een bedrag dat betaald moet worden naar aanleiding van een overtreding. Zowel de overheid als organisaties zoals bibliotheken kunnen boetes opleggen.

  Het begrip bekeuring wordt soms als synoniem beschouwd van boete, maar in de strikte zin is dit slechts het transactievoorstel die men krijgt bij een kleine overtreding

  1) Bekeuring 2) Bestraffing 3) Betering 4) Boet 5) Bon 6) Celstraf 7) Financiële straf 8) Geldbedrag voor stafbare feiten 9) Geldelijke straf 10) Geldheffing 11) Geldstraf 12) Genoegdoening 13) Genoegen 14) Gevangenisstraf 15) Gevolg van een overtreding 16) Hechtenis 17) Juridische term 18) Maatregel ter vergelding

  geld straf (toon de herkomst via de etymologiebank)

  geld dat je voor straf moet betalen vb: ik kreeg een boete voor te hard rijden

  boete doen [straf ondergaan voor iets dat je verkeerd gedaan hebt]

  Geldstraf. Men kan onderscheiden strafrechtelijke boeten, bestuurlijke boeten en privaatrechtelijke boeten. In het laatste geval vloeien deze voort uit een boetebeding, bijvoorbeeld wegens te late oplevering van werk. Verzekeraars sluiten aansprakelijkheid voor boeten doorgaans uit. ~ Zie ook: Bestuurlijke boete, Malus, Punitive damages.

   

  Ruimtelijke ordening:

  Een proces waarbij de overheid (rijk, provincies, gemeenten) , gebruik makend van een groot aantal regels en na afweging van individuele en groepsbelangen, de ruimte zodanig inricht of herinricht dat het welzijn van de burgers zo goed mogelijk wordt gediend.

   

  Grondwet:

  • wet waarin de grondbeginselen van de regering van een staat vervat zijn => constitutie, staatsregeling
  • In het staatsrecht is een constitutie de grondslag van een staat. Deze is vaak, maar niet altijd, vastgelegd in een grondwet, een document waarin de grondrechten en-of de organisatiestructuur van de staat in een bepaald land beschreven staan.
  • Belangrijke wet van een staat waarin de rechten van de mens zijn vastgelegd en de regeringsvorm en de verdeling van de macht staan beschreven
  • De bevolkingsgroep die de productiemiddelen bezit
  • belangrijkste wet van een land, er staan meestal 2 belangrijke dingen in: regels voor het besturen, en de rechten van de burgers van het land;
  • Verzameling van de hoogste wetten in het land met grondrechten en plichten van burger en bestuur.
  • Het gedeelte van het rechtsstelsel waarin de fundamentele rechten zijn vastgelegd. In Nederland en België bevat de grondwet een opsomming van de grondrechten, maar bijv. in de Franse grondwet komen de grondrechten nauwelijks aan de orde. In Nederland en België mag een rechter de wetten niet toetsen aan de grondwet, in bijv. Duitsland wel.
  • Heersende klasse: De bevolkingsgroep die de productiemiddelen bezit
  • zie constitutie.
  • In democratische landen: een bindende constitutie, eerste wet die ten grondslag ligt aan alle andere wetten, hoewel die er ook weer van afhangen. In Nederland: een vod dat door de koningin gebruikt wo 
  • wet inhoudende de grondslag der staatsinrichting en de rechtsorde van het land: in haar totstandkoming, wijziging en handhaving met bijzondere waarborg omgeven
  • ( regering ) wet die de principes van een staat definieert
  • opperste wet, grondslag van alle wetten , geheel van opperste regels die aan de burgers bepaalde vrijheden verzekeren en die de instellingen van het land en hun respectievelijke machten organiseren
  • hierin staat de Rechten van de Mens.
  • belangrijkste wet, waarin de grondrechten van de burger zijn opgenomen en waarin de grondslag van onze staatsinrichting wordt gelegd
  • In de grondwet staan de grondrechten en plichten van burgers, en de bevoegdheden van het parlement, de ministers en de Koningin. Er staat in hoe gemeenten en provincies moeten functioneren, hoe wetten worden gemaakt en hoe de rechtspraak in zijn werk gaat.

   

  • Staatsrecht
   1) Wetten over de organisatie van een land
   Het staatsrecht hangt nauw samen met de Grondwet. In de Grondwet staat in grote lijnen geregeld hoe de staat moet worden ingericht. In het staatsrecht wordt onder een staat verstaan een complex van overheidsorganisaties.

  Kenmerken van een staat zijn de aanwezigheid van een grondgebied en een bevolking.

   

  • Organisatie

  Bedrijf, instelling of vereniging die een activiteit verzorgt en een eigen bestuur heeft (organisatie in institutionele zin). De manier waarop de verantwoordelijkheden en bevoegdheden in een bedrijf of instelling zijn vastgesteld en afdelingen zijn vorm gegeven (organisatie in instrumentele zin: de organisatie van de organisatie).  

   

  • Handhaven:

  bestuursrecht: controle door politie, justitie of een toezichthouder op de naleving van bepaalde wet- en regelgeving. ...

  • Handhaving:

  Handhaving is controle op de naleving van wet- en regelgeving en het doen naleven van deze regels. Daarbij kan sprake zijn van zelfhandhaving of -regulering of handhaving door een derde partij. Goede handhaving versterkt het vertrouwen in naleving en maakt het daarmee mogelijk dat overeenkomsten worden aangegaan.

   

  • Perspectief:

   is een woord dat is afgeleid uit het Latijn. Het staat voor het standpunt van waaruit je iets bekijkt. Afhankelijk van het standpunt van waaruit je iets bekijkt, ziet het er vaak heel anders uit. Verschillende perspectieven geven een ruimer inzicht.

  is een punt van waaruit iemand naar iets kijkt of waarneemt. 'Iets vanuit een bepaald perspectief zien' is een belangrijke uitdrukking. Vaak wordt mensen gevraagd om toe te lichten hoe ze ergens tegenaan kijken: ''Vanuit welk perspectief beoordeel jij het probleem?''

   

  police:

  n. 1. The governmental department
  charged with the preservation of public order,
  the promotion of public safety, and the prevention and detection of crime. 2. The officers or
  members of this department.

  police officer:

  A peace officer responsible for
  preserving public order, promoting public safety, and preventing and detecting crime. Cf.
  PEACE OFFICER.

   

  Ambtenaar:

  Een ambtenaar [statutair] is een natuurlijk persoon die is aangesteld in een openbare betrekking om een deel van de overheidstaak te verrichten, mits ondergeschikt aan een hoger gezag. Afhankelijk van hun functie, leggen ambtenaren een zuiveringseed of ambtseed af.

  Een ambtenaar is iemand die op grond van een bijzondere vorm van arbeidsovereenkomst werkzaam is voor een overheid. De rechtspositie van de ambtenaar in het zogeheten ambtenarenrecht is echter niet exact dezelfde als die van de in loondienst werkzame werknemer in het reguliere arbeidsrecht.

  Een ambtenaar is iemand die op grond van een bijzondere vorm van arbeidsovereenkomst werkzaam is voor een overheid. De rechtspositie van de ambtenaar in het zogeheten ambtenarenrecht is echter niet exact dezelfde als die van de in loondienst werkzame werknemer in het reguliere arbeidsrecht.

   

  een natuurlijk persoon:

  (1) Dit is een juridische ondernemingsvorm waarin een ondernemer de onderneming in stand houdt waarmee hij aan het economisch verkeer deelneemt. De bekendste natuurlijke personen zijn: eenmanszaak, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap.

  Een natuurlijk persoon:

   is een mens van vlees en bloed . Je kunt als natuurlijk persoon rechten en plichten hebben en rechtshandelingen verrichten. Bijvoorbeeld een schenking doen, ontvangen van een erfenis, een overeenkomst sluiten, een rechtspersoon vertegenwoordigen, aandelen kopen of een rechtspersoon oprichten. Rechtspersonen, zoals sticht...

  Valsheid in geschrifte: (Bijbel)

  Valsheid in geschrift (e) of schriftvervalsing is een strafbaar feit, waarvan sprake is wanneer de valsheid gepaard gaat met bedrieglijke inzichten en betrekking heeft op welbepaalde documenten die volgens de wet een zekere geloofwaardigheid genieten.

  Bevoegdheid:

  is het bezitten van toestemming om een handeling te mogen verrichten, al dan niet in naam van יְהֹוָה een andere natuurlijke persoon of een rechtspersoon. Wie deze toestemming niet heeft is onbevoegd. Als hij of zij toch de handeling verricht, dan staan daar sancties op. Het burgerlijk recht kent tevens het begrip misbruik of overschrijding van bevoegdheid door een rechtssubject. (onderwerp, een ding, bek houden)

  Source:

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Bevoegdheid

   

  ORGAAN

  BETEKENIS & DEFINITIE

   

  Orgaan, afkomstig van het Grieksche woord organon (werktuig), noemt men op het gebied der natuurlijke historie ieder afzonderlijk deel van een levend geheel, alzoo van een dier of van eene plant. Ieder orgaan heeft de bron van zijn bestaan geenszins in zich zelf, maar in het geheel, waartoe het behoort. Met dit laatste verbonden, blijft het leven, doch gaat, daarvan gescheiden, den dood tegemoet. De vereeniging van een aantal organen tot een levend geheel noemt men een organismus.

  Onderling verbondene organen bestaan door en voor elkander, en aan de wijze, waarop de organen volgens een doelmatig plan tot een organismus verbonden zijn, geeft men den naam van organisatie. Het tegenovergestelde van georganiseerde (bewerktuigde) wezens ziet men in die voorwerpen der natuur, welke alleen uitwendig met elkander verbonden zijn. De deelen der onbewerktuigde ligchamen bestaan naast elkander; zij zijn niet door wederkeerige voorwaarden verbonden en houden buiten dat uitwendig verband niet op te bestaan. Alleen bij de organismen merkt men dat geheel van verschijnselen op, hetwelk men met den naam van leven bestempelt; het meest algemeene verschijnsel is bij hen de stofwisseling, die bij onbewerktuigde voorwerpen geheel ontbreekt.

  De scheikundige zelfstandigheden, welke alleen in organismen voorkomen en door stofwisseling ontstaan, noemt men organische stoffen, om ze te onderderscheiden van de anorganische, welke in het rijk der delfstoffen te vinden zijn. Intusschen vindt men in bewerktuigde ligchamen ook onbewerktuigde stoffen. De scheikundige elementen, waaruit de bewerktuigde ligchamen bestaan, behooren allen tot het gebied der onbewerktuigde stoffen.

  De deelen van het dierlijk en plantaardig organismus, welke wij gewoonlijk organen noemen, zijn blijkens nader onderzoek uit nog fijnere organen zamengesteld. ’s Menschen tong bijv. is een orgaan, hetwelk uit een eigenaardig slijmvlies, vaten, zenuwen, spieren enz. bestaat. Ieder van deze deelen is wederom een afzonderlijk orgaan, want elke spier bijv. bestaat uit bindweefsel, vaten, zenuwen en spiervezels, en elke spiervezel wederom uit een dun omkleedsel, waarin zich eene voor zamentrekking vatbare zelfstandigheid en eene kern bevinden. Ook deze zelfstandigheid bestaat uit fijne vezels, welke uit lichte en donkere schijven zijn zamengesteld. Waarschijnlijk zijn ons de eerste organische beginselen, waaruit de organismen gevormd worden, nog onbekend; voorloopig beschouwt men als zoodanig de dierlijke en plantaardige cel.

  Men verdeelt gewoonlijk alle organismen in planten en dieren, en binnen deze grenzen, van de laagst bewerktuigde planten en dieren tot aan den mensch, ontwaart men een klimmenden rijkdom van organen.

  Het woord organismus wordt ook gebruikt voor andere voorwerpen, namelijk voor kunst en wetenschap en vooral voor aangelegenheden, welke op den Staat betrekking hebben. Men spreekt van staatsorganismus, van regterlijke organisatie enz. Inzonderheid bezigt men het woord orgaan voor ieder middel om zijne gedachten mede te deelen, in de eerste plaats voor de menschelijke stem, — voorts voor den spreker zelven, en eindelijk voor een dagblad of tijdschrift, hetwelk eene bepaalde rigting volgt en alzoo het orgaan is van de eene of andere partij. Met organisatie bedoelt men vaak de inrigting van eene vereeniging, bijv. van den Staat, van het leger, van de regterlijke magt enz.

  Source:

   

   

  breach of contract

  noun

  1. An unjustifiablefailure to perform under the terms of a contract when performance is due.
  2. a breach of a legal duty; failure to do something that is required in a contract

  breach of contract

   

  noun

  1. An unjustifiablefailure to perform under the terms of a contract when performance is due.
  2. a breach of a legal duty; failure to do something that is required in a contract

   

   

  ARTIKEL 217 BURGERLIJK WETBOEK BOEK 6

   

  Bwb-id:

  BWBR0005289

  Officiele titel:

  Burgerlijk Wetboek Boek 6, Verbintenissenrecht

  Citeertitel:

  Burgerlijk Wetboek Boek 6

  Ook bekend als:

  Nieuw Burgerlijk Wetboek Boek 6
  BW, BW Boek 6, BW6

  Soort regeling:

  Wet

  Wetsfamilies:

  Burgerlijk Wetboek Boek 6

  Eerst verantwoordelijk ministerie:

  Veiligheid en Justitie

  Geldigheidsdatum:

  6 augustus 2020

  Ingangsdatum:

  19 juni 2015

  Boek 6. Algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht

   

  Titel 5. Overeenkomsten in het algemeen

   

  Afdeling 2. Het tot stand komen van overeenkomsten

  Artikel 217

  1.Een overeenkomst komt tot stand door een aanbod en de aanvaarding daarvan.

  2.De artikelen 219-225 zijn van toepassing, tenzij iets anders voortvloeit uit het aanbod, uit een andere rechtshandeling of uit een gewoonte.

   

   

  Artikel 120: Constitutionele toetsing GW

   

  De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen.

   

  De rechter mag niet beoordelen of een wet inhoudelijk in strijd is met de Grondwet en ook niet onderzoeken of een wet of verdrag volgens de Grondwet tot stand is gekomen.

   

  Artikel 120 van de geldende Grondwet houdt in de eerste plaats in een verbod van toetsing van de wet aan de Grondwet. Noch de inhoud van een wet, noch de wijze van totstandkoming van een wet mag door de rechter aan de Grondwet worden getoetst.

  In de tweede plaats bevat de grondwetsbepaling het verbod om te beoordelen of de grondwettelijke voorschriften ten aanzien van het sluiten van verdragen zijn gevolgd.

   

  De rechter mag niet beoordelen of wetten en verdragen kloppen met de Grondwet.

  De Grondwet is onze hoogste wet. Andere wetten en verdragen moeten altijd kloppen met de Grondwet. Maar de rechter mag hierover niets zeggen. De rechter mag dus niet zeggen dat hij een wet niet goed vindt, als deze wet naar zijn mening niet klopt met de Grondwet.

  Waarom mag de rechter dat niet? De rechter mag dat niet omdat de Eerste en Tweede Kamer en de regering de wetten hebben gemaakt. Alleen de regering en de Eerste en Tweede Kamer mogen iets te zeggen hebben over de regels die voor iedereen gelden. Want de Tweede Kamer is door ons allemaal gekozen. En als kamerleden niet de goede dingen voor ons doen, dan kunnen we ze gewoon wegstemmen bij de volgende verkiezingen. De rechter mag zich daar niet mee bemoeien. De rechter moet gewoon doen wat in de wet staat.

   

  Valsheid in geschrifte: (Bijbel)

  Valsheid in geschrift (e) of schriftvervalsing is een strafbaar feit, waarvan sprake is wanneer de valsheid gepaard gaat met bedrieglijke inzichten en betrekking heeft op welbepaalde documenten die volgens de wet een zekere geloofwaardigheid genieten.

  Bevoegdheid is het bezitten van toestemming om een handeling te mogen verrichten, al dan niet in naam van יְהֹוָה een andere natuurlijke persoon of een rechtspersoon. Wie deze toestemming niet heeft is onbevoegd. Als hij of zij toch de handeling verricht, dan staan daar sancties op. Het burgerlijk recht kent tevens het begrip misbruik of overschrijding van bevoegdheid door een rechtssubject.

  Source:

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Bevoegdheid

  Artikel 217

  1.Een overeenkomst komt tot stand door een aanbod en de aanvaarding daarvan.

  2.De artikelen 219-225 zijn van toepassing, tenzij iets anders voortvloeit uit het aanbod, uit een andere rechtshandeling of uit een gewoonte.

  RECHTSHANDELING

  Een rechtshandeling is een feitelijke handeling van een natuurlijk- of rechtspersoon die is gericht op het tot stand brengen van een bepaalde rechtsgevolg.

  Indien twee of meerdere partijen met elkaar in onderhandeling treden over de verkoop van bepaalde goederen, beogen zij in beginsel een overeenkomst als gevolg van artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek. De wetgever heeft bepaald dat het de partijen vrij staat om de inhoud van een overeenkomst te bepalen. Indien de partijen daadwerkelijk tot een overeenkomst willen komen, dienen zij rechtshandelingen te verrichten. Een rechtshandeling kan bijvoorbeeld zijn het ondertekenen van een overeenkomst, waardoor de partijen officieel wederzijdse verplichtingen tegenover elkaar hebben. Het feit dat de partijen na de ondertekening van de overeenkomst verplichtingen tegenover elkaar hebben, wordt in het recht aangeduid als een rechtsgevolg. Andere voorbeelden van rechtshandelingen zijn bijvoorbeeld het kopen van een televisie of een auto. In beginsel is eenieder bevoegd rechtshandelingen te verrichten, tenzij de wet of de rechter anders heeft bepaald.

   

  WETGEVER (STAATSRECHT)

  Wetgever (ook wel 'wetgever in formele zin') is een Nederlands staatsrechtelijk en politiek begrip voor de combinatie van regering (formeel: 'Kroon') en beide kamers van de Staten-Generaal, die de gezamenlijke bevoegdheid hebben wetten uit te vaardigen. Wetten kunnen enkel van kracht worden als alle drie de organen (Vader/יְהֹוָה), (Zoon/יְהוֹשׁוּעַ), (Heilige Geest/רוח הקדוש), goedkeuring hebben verleend aan de wet in kwestie. De wetgevende macht (Parlement) heeft de bevoegdheid om formele wetten te toetsen aan de Grondwet.

  In België is de wetgever formeel de "wetgevende macht". Dit kan zowel het federale ministerie en parlement zijn, als een gemeenschaps- of gewestregering. Ook de gemeenschapscommissies kunnen wetgevend werk verrichten.

   

  • a legislature (Father / יְהֹוָה),
  • an executive (Son / יְהוֹשׁוּעַ) and
  • a judiciary (Holy Spirit / רוח הקדוש).

   

  STAATSMACHT

  "Staatsmacht is volgens de driemachtenleer te onderscheiden in:

  • een wetgevende macht (Vader/יְהֹוָה), (a legislative power, Father, 5 books of Moses) [Eerste en tweede kamer]
  • een uitvoerende macht (Zoon/יְהוֹשׁוּעַ) en (and executive power, Son, ministers) [regering met koning]
  • een rechtsprekende macht (Heilige Geest/רוח הקדוש) (and judiciary power, Holy Ghost) [rechters].

  Daarnaast hebben staten de macht om verdragen te sluiten met andere staten."

  De rechtsprekende macht moet in handen liggen van onafhankelijke rechters.

   

  Person, Substance, Faith, Fiction, Fabel, Fraud

   

  Het gaat er nu om:

  Het individuele geweten versus de staatswetten;

  de morele of goddelijke wetten versus de menselijke wetten.

   

  '

  Dog Latin refers to the creation of a phrase or jargon in imitation of Latin, often by "translating" English words (or those of other languages) into Latin by conjugating or declining them as if they were Latin words.

   

  Dog Latin is a phrase or jargon that imitates Latin,[1] often by "translating" English words (or those of other languages) into Latin by conjugating or declining them as if they were Latin words. Unlike the language game Pig Latin (a form of playful spoken code), Dog Latin is usually a humorous device evoking scholarly seriousness.

  Sometimes "dog Latin" can mean a poor-quality attempt at writing genuine Latin.[2]

  Nationality can be applied according to the country, the land, where you are born, whereas citizenship is a legal status adopted when you are registered with the government in some country. Nationality can also be an inheritance from one's parents as when a child is born to Americans living overseas. But one only becomes a citizen of a country via the adoption of a political status. You can't change your nationality, but you can change your citizenship, i.e., political status. Every American is naturally an American State National, and not a "citizen of the United States". You are a native of Florida or Wisconsin or Texas...and your proper nationality is as a Floridian, Wisconsinite or Texan..... and so on, and during your lifetime you do not "Belong to" the organic state being referenced, instead, the state, the land, belongs to you.

  inwoners = inhabitants

   

  Isaiah 24:

  5 The earth also is defiled under the inhabitants thereof; because they have transgressed the laws, changed the ordinance, broken the everlasting covenant.

  6 Therefore hath the curse devoured the earth, and they that dwell therein are desolate: therefore the inhabitants of the earth are burned, and few men left.

   

  Revelation 17: 

  2 With whom the kings of the earth have committed fornication, and the inhabitants of the earth have been made drunk with the wine of her fornication.

  FABLES:

  a speech, word, saying

  a narrative, story

  a true narrative

  a fiction, a fable

  an invention, a falsehood

  Source:

   

  Zorginstellingen zijn privaatrechtelijke rechtspersonen, meestal in de vorm van een stichting. Het Burgerlijk Wetboek (BW) kent als enig orgaan van een stichting het stichtingsbestuur. Footnote 7 Het BW kent als orgaan van de stichting of vereniging niet de raad van toezicht, maar verzet zich er ook niet tegen dat een raad van toezicht als orgaan van de rechtspersoon in het leven wordt geroepen.

   

  De algemene norm voor de taakuitoefening van bestuurders van privaatrechtelijke rechtspersonen1 (waaronder stichtingen) staat in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW): bestuurders moeten hun taak behoorlijk uitoefenen en ieder van hen is verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken. Doen zij dat niet en is er sprake van onbehoorlijk bestuur, dan is de hoofdregel dat iedere bestuurder voor het geheel aansprakelijk is. Ook is in Boek 2 verankerd dat het bestuur in de jaarstukken verantwoording aflegt over het financiële beleid van de onderneming.

   

  Commom Law Essentials

  Het unus testis nullus testis-beginsel

  Wetboek van Strafvordering Artikel 342     

  1. Onder verklaring van een getuige wordt verstaan zijne bij het onderzoek op de terechtzitting gedane mededeeling van feiten of omstandigheden, welke hij zelf waargenomen of ondervonden heeft.
  2. Het bewijs dat de verdachte het telastegelegde feit heeft begaan, kan door den rechter niet uitsluitend worden aangenomen op de verklaring van één getuige.

   

  Definitie van Getuige:

  Een getuige is iemand die een bepaald feit heeft gezien of meegemaakt. 

   

  Definitie van Iemand:

  Individu, Mens, Mensenkind