(10 GEBODEN VAN יהוה)

 

participatierechten
Rechten op deelname, zoals aan bestuur van een land, openbare functies, verkiezingen, cultureel leven en nationaliteit. Deze behoren tot de fundamentele rechten en zijn opgenomen in het VN-verdrag (BuPo).

 

Grondwet uit 1806 Artikel 35

Artikel 120 Grondwet

Constitutionele toetsing

De rechter treedt niet in de beoordeling van

de grondwettigheid van wetten en verdragen.

 

1.
Toelichting
De rechter mag niet beoordelen of een wet inhoudelijk in strijd is met de Grondwet en ook niet onderzoeken of een wet of verdrag volgens de Grondwet tot stand is gekomen.

2.
Formele toelichting
Artikel 120 van de geldende Grondwet houdt in de eerste plaats in een verbod van toetsing van de wet aan de Grondwet. Noch de inhoud van een wet, noch de wijze van totstandkoming van een wet mag door de rechter aan de Grondwet worden getoetst.

In de tweede plaats bevat de grondwetsbepaling het verbod om te beoordelen of de grondwettelijke voorschriften ten aanzien van het sluiten van verdragen zijn gevolgd.

3.
In eenvoudig Nederlands
De rechter mag niet beoordelen of wetten en verdragen kloppen met de Grondwet.

Uitleg

De Grondwet is onze hoogste wet. Andere wetten en verdragen moeten altijd kloppen met de Grondwet. Maar de rechter mag hierover niets zeggen. De rechter mag dus niet zeggen dat hij een wet niet goed vindt, als deze wet naar zijn mening niet klopt met de Grondwet.

Waarom mag de rechter dat niet? De rechter mag dat niet omdat de Eerste en Tweede Kamer en de regering de wetten hebben gemaakt. Alleen de regering en de Eerste en Tweede Kamer mogen iets te zeggen hebben over de regels die voor iedereen gelden. Want de Tweede Kamer is door ons allemaal gekozen. En als kamerleden niet de goede dingen voor ons doen, dan kunnen we ze gewoon wegstemmen bij de volgende verkiezingen. De rechter mag zich daar niet mee bemoeien. De rechter moet gewoon doen wat in de wet staat.

Bron: De Grondwet in eenvoudig Nederlands
4.
Achtergronden
Constitutionele toetsing (thema)
Column J.Th.J. van den Berg, "Laat gelijk van Thorbecke" (5 december 2008)
5.
Praktijkvragen
Bij Rijksoverheid komen vragen over constitutionele toetsing binnen, zoals

Wat is de Grondwet?
Hebt u een andere vraag? Bel 1400 (U betaalt alleen de gebruikelijke belkosten).

6.
Ontwikkeling artikel

 

Handvest grondrechten

 

 

 

 

 1. Aan de bepalingen van dit Handvest die beginselen bevatten, kan uitvoering worden gegeven door wetgevings- en uitvoeringshandelingen van de instellingen, organen en instanties van de Unie en door handelingen van de lidstaten wanneer zij het recht van de Unie ten uitvoer brengen, bij de uitoefening van hun respectieve bevoegdheden. De rechterlijke bevoegdheid ten aanzien van die bepalingen blijft beperkt tot de uitlegging van genoemde handelingen en de toetsing van de wettigheid ervan.

https://ecer.minbuza.nl/ecer/eu-essentieel/handvest-grondrechten/algemene-bepalingen-art.-51-t-m-54/reikwijdte-en-uitlegging-van-de-gewaarborgde-rechten-en-beginselen-artikel-52.html

 

Beschikking van het Gerecht (Eerste kamer) van 28 september 2016.
Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) e.a. tegen Europese Commissie.
Beroep tot nietigverklaring – Gewasbeschermingsmiddelen – Werkzame stof sulfoxaflor – Opname in de bijlage bij uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 – Niet rechtstreeks geraakt – Niet-ontvankelijkheid.
Zaak T-600/15.

Kiezen: 1 

Digitale jurisprudentie (algemeen)

ECLI-code: ECLI:EU:T:2016:601

Celex-nummer: 

62015TO0600

Vorm: 

Beschikking

Auteur: 

Gerecht

Datum document: 

28/09/2016

 

 

 

 

Besluit Woo-verzoek over het bewijs van 'gratie Gods'

 

Besluit op een verzoek om informatie over het bewijs van de 'gratie Gods'. De formule 'bij de gratie Gods' is in de aanhef bij wetgeving opgenomen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 

DE STAAT DER NEDERLANDEN

IS EEN BEDRIJF INGESCHREVEN IN WASHINGTON D.C.

 

COMPANY DATA:

COMPANY CONFORMED NAME: STATE OF THE NETHERLANDS

CENTRAL INDEX KEY: 0001008288

IRS NUMBER: 000000000

 

Source:

 

 

Source:

 

EDGAR - STATE & COUNTRY CODES

 

 • Bestuursrecht gaat over besluiten die te maken hebben met de overheid.
 • Strafrecht valt onder het publiek recht. Het strafrecht regelt de rechtsverhoudingen tussen de overheid en burgers. De overheid straft daarbij en niet de burger. Maar alleen als degene die gestraft wordt wettelijke strafbetalingen heeft geschonden. Alles over het strafrecht.
 • Het publiekrecht geeft regels ten aanzien van de verhouding tussen de burger en de overheid. Ook omvat dit rechtsgebied de verhouding tussen overheidsinstanties onderling.

 

Het publiekrecht bestaat uit de volgende onderdelen:

 

 • staatsrecht, ook wel constitutioneel recht geheten
 • bestuursrecht
 • fiscaal recht, soms ook gerangschikt onder het bestuursrecht
 • strafrecht

In sommige landen wordt het strafrecht niet tot het publiekrecht gerekend, maar als aparte tak gezien.

 

Daarnaast onderscheidt men het internationaal publiekrecht, dat in het algemeen gewoonweg internationaal recht of volkenrecht genoemd wordt.

 

Internationale wetten staan boven nationale wetten en God ZIJN wetten staan daar weer boven.

juridisch is een woord dat aangeeft dat er gekeken wordt of iets wel of niet klopt met datgene dat in de verschillende wetboeken staat beschreven.

 

Source:

 

Rechtspersoon:
Een juridische constructie waardoor een organisatie zelfstandig aan het rechtsverkeer kan deelnemen zoals natuurlijke personen (u en ik) dat kunnen. Een besloten vennootschap (B.V.), een naamloze vennootschap (N.V.) en een stichting zijn bijvoorbeeld rechtspersonen.

Constructie:
1) Aanleg 2) Bouw 3) Bouwtrant 4) Fabricage 5) Frame 6) Geraamte 7) Het bouwen 8) Inrichting 9) Maaksel 10) Makelij 11) Makelijk 12) Montage 13) Opbouw 14) Opbouwen 15) Samengesteld geheel 16) Samenstel 17) Samenstelling 18) Samenstelsel 19) Schikking van de delen 20) Structuur 21) Wederopbouw 22) Werkstuk 23) de manier waarop iets in elkaar zit

fabricage: het vervaardigen
vervaardigen:
in elkaar zetten, laten ontstaan, Vormen, samenstellen, Produceren

 

Juridisch is een woord dat aangeeft dat er gekeken wordt of iets wel of niet klopt met datgene dat in de verschillende wetboeken staat beschreven. 'Juridisch correct' betekent dus dat het klopt volgens het wetboek.

 

(Nederlandse Grondwet en Strafrecht; UVRM-artikel 1 t/m 30; EVRM-Artikel 1 t/m 59 en Aanvullend Protocol; ICCPR-Artikel 1 T/m 53: UCC-Artikel 1 t/m 9 en oudere versies; ְהֹוָה (YHWH) ZIJN Thora in de 5 boeken van Mozes, profeten en het Nieuwe testament)

 

Hier volgen een aantal van deze wetten GW art. 1; 60; 94; 120 en Art. 18 van de ICCPR

 

 • Artikel 1: Gelijke behandeling en discriminatieverbod; Grondwet van 1983; Hoofdstuk 1: Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, is niet toegestaan.
 • Artikel 60: derde  lid,  GW. 1953De rechter treedt niet in beoordeling van de grondwettigheid van overeenkomsten.
 • Artikel 60: GW. 1963: Sluiten en bekrachtigen overeenkomsten met andere Mogendheden
  Artikel 60: GW1983: (politici ‘zweren’ eed aan uitgeschakelde Grondwet)
 • Artikel 94: Voorrang internationale rechtsorde boven nationale wet
 • Artikel 120: De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen.
 • Artikel 18 van de ICCPR: freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice, practice and teaching.

 

 • Een Rechtspersoon is een juridische constructie.
 • Juridisch is een woord dat aangeeft dat er gekeken wordt of iets wel of niet klopt met datgene dat in de verschillende wetboeken staat beschreven. 'Juridisch correct' betekent dus dat het klopt volgens het wetboek.

 

 

Hier volgen een aantal van deze wetten op volgorde in het kort uitgewerkt:

 

 • Artikel 1: Gelijke behandeling en discriminatieverbod; Grondwet van 1983; Hfdst. 1: Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras is niet toegestaan.
 • Artikel 60: derde  lid,  GW. 1953De rechter treedt niet in beoordeling van de grondwettigheid van overeenkomsten.
 • Artikel 60: GW. 1963: Sluiten en bekrachtigen overeenkomsten met andere Mogendheden
 • Artikel 60: GW 1983: (politici ‘zweren’ eed aan uitgeschakelde Grondwet)
 • Artikel 94: Voorrang internationale rechtsorde boven nationale wet
 • Artikel 120: De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen.
 • Artikel 18 van de ICCPR: freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice, practice and teaching.
 • Canon 3003 As Authority is by definition Divine Property, Authority is always vested into a sacred Office and not to the man, woman, spirit or higher order life form occupying an Office.

     Canon 3003 Aangezien Autoriteit per definitie Goddelijk Eigendom is, is Autoriteit altijd toebedeeld aan een heilig ambt       (ik als minister van Jezus) en niet aan: de man, vrouw, geest of levensvorm van een hogere orde die een kantoor inneemt.

 • Thora / תּוֹרָה en profeten (Isaiah 11 The Branch of Jesse) (dit is een juridisch bindend document)

 

 • Artikel 284 Sr1, 1.2 en 2; Art. 133lid 3 GW; Artikel 217.1 Boek 6, Titel 5, afdeling 2 BW;
 • Grondwet: Artikel 1, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 90, 91 lid 3, 60 derde lid. 1953; Artikel 60, 1983; 94, 120
 • Artikel 1 Burgerlijk Wetboek.
 • Article 1, 7, 18 en 19 ICCPR (Art. 1 t/m 53).
 • Article 6; 15; 16; 17; 18, 20; 22; 25; 30 UVRM (Art. 1 t/m 30).

 

 • Internationale rechtsorde
 1. Uniform Commercial Code;
 2. Neurenberg Code;
 3. Divine law isGod's law, as distinguished from human law. (Black’s law Dictionary 7th edition)

 

 • Nederlandse Grondwet en Strafrecht:

UVRM-artikel 1 t/m 30; EVRM-Artikel 1 t/m 59 en Aanvullend Protocol; ICCPR-Artikel 1 T/m 53: UCC-Artikel 1 t/m 9 en oudere versies; Titel 1 Artikel 1 BW boek 1; 1, 2 ; UVRM-artikel 17 & 25 en Bijbel Deuteronomy 15 en Leviticus 6:1-7; יְהֹוָה (YHWH) ZIJN Thora in de 5 boeken van Mozes, profeten en het Nieuwe Verbond/Testament

 

 • יְהֹוָה ZIJN wetten
 1. Isaiah 33:22 For יְהֹוָה is our Judge, יְהֹוָה is our Lawgiver, יְהֹוָה is our King
 2. Isaiah 43:15 I am יְהֹוָה your Holy One, the creator of Israel, your King

 

Jurisprudence:

As the Canadian Department of External Affairs stated in a note to the Swiss Federal Policy Department, at the time of Canada's appeal from the decision of the public prosecutor "it is a recog­nized principle of international customary law that a state may not invoke the provisions of its internal law as justification for its failure to perform its international obligations."

Source:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 1 Artikel 1 BW boek 1; 1, 2 ; UVRM artikel 17 & 25 en Bijbel Deuteronomy 15 en leviticus 6:1-7


Burgerlijke bevoegdheden van mij als mens zijn:
Artikel 1

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.


Artikel 94

De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen.


Artikel 120

Binnen het Koninkrijk geldende wettelijke voorschriften vinden geen toepassing, indien deze toepassing niet verenigbaar is met een ieder verbindende bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties.

UVRM (mens verklaart vanuit de mensenrechten)

 

Artikel  60,  derde  lid,  Grondwet. 1953De rechter treedt niet in beoordeling van de grondwettigheid van overeenkomsten.

Artikel 60: Ambtsaanvaarding parlementsleden
Grondwet van 1983
Hoofdstuk 3: Staten-Generaal
Paragraaf 1: Inrichting en samenstelling

Artikel 60
Op de wijze bij de wet voorgeschreven leggen de leden van de kamers bij de aanvaarding van hun ambt in de vergadering een eed, dan wel verklaring en belofte, van zuivering af en zweren of beloven zij trouw aan de Grondwet en een getrouwe vervulling van hun ambt.

 

Artikel 51 Sr.
Natuurlijke personen en rechtspersonen (Politie, Rechters, bedrijven en Staat der Nederlanden)

Art. 326 Valse naam en valse hoedanigheid (boete)

Artikel 60: Sluiten en bekrachtigen overeenkomsten met andere Mogendheden
Grondwet van 1963
Tweede Hoofdstuk. Van de Koning.
Zesde Afdeling. Van de macht des Konings.
Artikel 60
Overeenkomsten met andere Mogendheden en met volkenrechtelijke organisaties worden door of met machtiging van de Koning gesloten en, voor zover de overeenkomst zulks eist, door de Koning bekrachtigd.

De overeenkomsten worden zo spoedig mogelijk aan de Staten-Generaal medegedeeld; zij worden niet bekrachtigd en treden niet in werking dan nadat zij door de Staten-Generaal zijn goedgekeurd.

De rechter treedt niet in beoordeling van de grondwettigheid van overeenkomsten.


Art. 225, 226 Titel is een functie (valse hoedanigheid) en geen naam

Politie geweldsmonopolie ie een illusie (bestuursrecht en niet in strafrecht Bij verdediging mag je terug slaan)
Art.273 f sr. Elke vorm van uitbuiting, Geweld misleiding seksuele misbruik eigenlijk alle strafbare feiten
Wordt gestraft met een geldboete van de 4de categorie en een gevangenisstraf van 18 ----jaar.
Art 365 sr Een ambtenaar die door misbruik van gezag iemand dwingt iets te doen niets te doen of te dulden krijgt een geld boete en gevangenis straf????
Identificeren bij een strafbaar feit.
Je identificeren is dat ze je dwingen daarmee om in persoon (zonde te plegen) te treden.
Want dan treedt je in persoon en dan vervallen de mensenrechten. Burger/privaat recht.

Bestuursrecht/wet is een formele wetgeving/regelgeving (bedrijfsregels van de Staat der Nederlanden)
mag alleen maar besturen binnen de kaders van strafrecht want het formele moet het materiele handhaven.
Contractueel is dat de wet
mag niet in schending zijn van Strafrecht.

Grondwet staat boven bestuurswet, Internationale en internationale wetgeving
Art 282 a. Vrijheidsberoving agent aangifte doen (klachtencommissie) ambtenaren worden zo niet vervolgd bij een rechter
Klacht is geen aangifte en een strafrechtelijke aangifte is dat wel strafbaar en vervolging
Art.163 lid 6 sr. van strafvordering. Een agent/officier van justitie is verplicht om een aangifte op te nemen of aan te nemen en ze gaan niet over de inhoud van de aangifte
maar zijn verplicht om het aan te nemen maar niet iets ermee te doen
Qr code: Art 53 Sr Dat een ieder op heter daad kan aanhouden voor een strafbaar feit (discriminatie)
Artikel 90 quarter en Artikel 429 quarter
Artikel 1 GW, Nationale wet, Europese regelgeving/verdragen, ICCPR
Art. 137 c.sr. geloofsovertuigingen (artikel 7 en 18 ICCPR)
Legaal is niet altijd goed
Noodvordering uitroepen artikel 103 GW (Noodtoestand/om noodvorderingen te kunnen maken)

 

 

Deuteronomy 32:

44-45 Moses spoke the words of the song so that all the Israelites could hear, and Joshua[p] helped him. When Moses had finished, 46 he said, “Always remember this song I have taught you today. And let it be a warning that you must teach your children to obey everything written in The Book of God’s Law. 47 The Law isn’t empty words. It can give you a long life in the land that you are going to take.”

 

Deuteronomy 33:

The Lord loves the tribes of Israel,[band he protects his people. They listen to his words and worship at his feet.
I called a meeting of the tribes of Israel[cand gave you God’s Law.
Then you and your leaders made the Lord your king.

 

Luke 23:
2 And they began to accuse him, saying, We found this fellow perverting the nation, and forbidding to give tribute to Caesarsaying that He himself is (Yahushua/Salvation) Christ a King.

 

ge·woon·te (de; v; meervoud: gewoonten, gewoontes)1algemeen aangenomen gebruik2persoonlijk aangewende handeling: tegen zijn gewoonte; de macht der gewoonte het feit dat je geneigd bent iets steeds op dezelfde, vertrouwde manier te doen

 

 

Je stelt ze een vraag

 

Vraag stellen

Niet vinden of willen of eisen van ze

 

Toon mij de Titel die je hebt over mijn lichaam

 

Titel:

titulatuur Ruimere term: eigendomsrechten
Categorie: Abstracte Begrippen > eigendomsrechten.

 

Bij Capelle aan de IJssel

 

Handelt in persoonsgegevens

Het is illegaal wat jullie doen

Sinds 11 juli 2021

 

Contractwet/protocol/handelsrecht met oorlogsrecht (V.O.C.) gecombineerd

protocol: is een gedragsovereenkomst, is een dringend advies
Een protocol is geen wetgeving maar een uitwerking van adviezen

regels: Protocollen, wetten

 

Source:

 

 

 

1953: André Donner (ARP), zijnde de vader van huidig minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties was vanaf 17 april 1950 tot 6 januari 1954 lid van de Staatscommissie Van Schaik die de herziening van de Grondwet van 1953 heeft voorbereid. Met deze herziening van de Grondwet heeft artikel 60 van de Grondwet de volgende uitbreiding gekregen bewijs 2).

“De rechter treedt niet in beoordeling van de grondwettigheid van overeenkomsten.”

De definitie van “verdrag” met vreemde Mogendheden heeft de Grondwetscommissie 1950 Commissie Van Eysinga, in het plenaire verslag van 16 september 1950 als volgt vastgelegd: “Zonder op volledigheid aanspraak te maken, laat de Commissie hier volgen een lijstje van de meest bekende benamingen; Traktaat (treaty, traité), Conventie (convention (Engels en Frans) ), Handvest (Charter, charte, covenant, pacte), Statuut, Akte, Slotakte (final act, acte final), Algemene Akte, (general act, acte general), Accoord, (agreement, accord), Schikking (arrangement Engels en Frans)), Verklaring of declaratie (declaration, declaration), Protocol (protocol, protocole), Proces-verbaal (procés-verbal), Overeenkomst, Brief - of notawisseling, Lettres annexes (covering letters), Modus vivendi,Arbitrage-compromis, Memorandum d’Accord (Memorandum of Understanding), Memorandum.”

Hiermee zit vanaf 1953 in Nederlandse Grondwet verankerd dat de grondwettigheid van Verdrag, Traktaat (treaty, traité), Conventie (convention (Engels en Frans) ), Handvest (Charter, charte, convenant, pacte), Statuut, Akte, Slotakte (final act, acte final), Algemene Akte, (general act, acte general), Accoord, (agreement, accord), Schikking (arrangement Engels en Frans) ), Verklaring of declaratie (declaration, declaration), Protocol (protocol, protocole), Proces-verbaal (procés-verbal), Overeenkomst, Brief - of notawisseling, Lettres annexes (covering letters), Modus vivendi, Arbitrage-compromis, Memorandum d’Accord (Memorandum of Understanding), Memorandum, etc. met vreemde Mogendheden niet gerechtelijk mag worden getoetst.

 

Omdat de grondwettigheid van een Verdrag, Conventie, Handvest, Convenant, Statuut, Akte, Akkoord, Schikking, Verklaring, Declaratie, Protocol, Proces-verbaal, Overeenkomst, Brief, Nota, Arbitragecompromis, Memorandum, e.d. niet door de rechter mag worden beoordeeld, betekent dat die niet mag worden getoetst aan de Grondwet (art. 94 Grondwet, Ned.), waardoor die binnen Nederland geen geldende wettelijke toepassing hebben. André Donner heeft dat allemaal kunnen doen zonder daarbij ook maar enig risico te lopen. Zijn vader Jan Donner was toen (van 1946 tot 1961) immers president Hoge Raad der Nederlanden.

 

 

The Tribute money

 

Matthew 17:

24 And when they were come to Capernaum, they that received tribute money came to Peter, and said, Doth not your master pay tribute? 

25 He saith, Yes. And when he was come into the house, Jesus prevented him, saying,

What thinkest thou, Simon? of whom do the kings of the earth take custom or tribute? of their own children, or of strangers?

26 Peter saith unto him, Of strangers. Jesus saith unto him, Then are the children free.

27 Notwithstanding, lest we should offend them, go thou to the sea, and cast an hook, and take up the fish that first cometh up; and when thou hast opened his mouth, thou shalt find a piece of moneythat take, and give unto them for me and thee.

 

Isaiah 33:

22 For יְהֹוָה is our judge, יְהֹוָה is our lawgiver, יְהֹוָה is our king; he will save us.

 

Isaiah 43:

15 I am יְהֹוָה your Holy One, the creator of Israel, your King.

 

Deuteronomy 32:

44-45 Moses spoke the words of the song so that all the Israelites could hear, and Joshua[p] helped him. When Moses had finished, 46 he said, “Always remember this song I have taught you today. And let it be a warning that you must teach your children to obey everything written in The Book of God’s Law. 47 The Law isn’t empty words. It can give you a long life in the land that you are going to take.”

 

Deuteronomy 33: (CEV)

The Lord loves the tribes of Israel,[band he protects his people. They listen to his words and worship at his feet.
I called a meeting of the tribes of Israel[cand gave you God’s Law.
Then you and your leaders made the Lord your king.

5 Thus the LORDf became king in Jeshurun, when the heads of the people were gathered, all the tribes of Israel together. (ESV) 5 Hebrew Thus he.

 

 

Deuteronomy 33: (KJV)

1 And this is the blessing, wherewith Moses the man of God blessed the children of Israel before his death.

2 And he said, The LORD came from Sinai, and rose up from Seir unto them; he shined forth from mount Paran, and he came with ten thousands of saints: from his right hand went a fiery law for them.

3 Yea, he loved the people; all his saints are in thy hand: and they sat down at thy feet; every one shall receive of thy words.

4 Moses commanded us a law, even the inheritance of the congregation of Jacob.

5 And he was king in Jeshurun, when the heads of the people and the tribes of Israel were gathered together.

 

Overheid:
De huidige “overheid” is een corporatieve bezettingsmacht, omdat het diens geld leent. Landen zijn niet soeverein, maar slavenkolonies van bankiers.

 

Definitie van geboden: Een gebod is een bevel van een hoge autoriteit of een leefregel. Als het gebod een bepaalde handeling verbiedt, dan wordt gesproken van een verbod. In politieke eenheden spreekt men niet van een gebod, maar van een wet.

 

juridisch: is een woord dat aangeeft dat er gekeken wordt of iets wel of niet klopt met datgene dat in de verschillende wetboeken staat beschreven.

 

Rechtspersoon:

Een juridische constructie waardoor een organisatie zelfstandig aan het rechtsverkeer kan deelnemen zoals natuurlijke personen (u en ik) dat kunnen. Een besloten vennootschap (B.V.), een naamloze vennootschap (N.V.) en een stichting zijn bijvoorbeeld rechtspersonen.

 

Rechtsprekende macht openbare ministerie

 

H.R. = Hall of Records / Hoge Raad

 

ZITTEN EN STAAN

 

In Nederland kennen we een onafhankelijke rechterlijke macht, rechters en officieren die onafhankelijk van de regering en het parlement in Den Haag zorgen dat er recht wordt gedaan. Die rechterlijke macht kun je opdelen in twee groepen. De rechtsprekende macht en het Openbaar Ministerie.

De rechters worden de zittende magistratuur genoemd. Zittend spreken zij recht. Magistratuur is een deftig woord voor rechterlijke macht. De leden van het Openbaar Ministerie worden de staande magistratuur genoemd. Officieren van justitie en advocaten-generaal voeren tijdens een rechtszitting staande het woord. Het klinkt dus een beetje raar maar de zittende macht zijn dus de rechters, en de staande macht zijn de officieren van justitie.

En dan heb je ook nog het ministerie van Justitie. Daar spreken ze geen recht maar zorgen ze ervoor dat er recht kan worden gesproken. De minister van Justitie met zijn ambtenaren hoort niet tot de rechterlijke macht. Wel is de minister van Justitie verantwoordelijk voor het doen en laten van het Openbaar Ministerie. Hij kan hierover ter verantwoording worden geroepen door het parlement.

En de advocaten? Horen die dan niet bij de rechterlijke macht? Nee, want een advocaat staat een verdachte of iemand die een conflict heeft met iemand bij. En de verdachte is immers ook geen onderdeel van de rechterlijke macht. 

 

Source:

 

Taakomschrijving OM

Het OM is onderdeel van de rechterlijke macht. Het zorgt voor de opsporing en vervolging van verkeersovertredingen en criminaliteit. Daarnaast houdt het OM voortoezicht op de uitvoering van straffen en maatregelen die de rechter oplegt.

 

Source:

 

Constructie:

1) Aanleg 2) Bouw 3) Bouwtrant 4) Fabricage 5) Frame 6) Geraamte 7) Het bouwen 8) Inrichting 9) Maaksel 10) Makelij 11) Makelijk 12) Montage 13) Opbouw 14) Opbouwen 15) Samengesteld geheel 16) Samenstel 17) Samenstelling 18) Samenstelsel 19) Schikking van de delen 20) Structuur 21) Wederopbouw 22) Werkstuk 23) de manier waarop iets in elkaar zit

 

fabricage: 

het vervaardigen

 

vervaardigen:

in elkaar zetten, laten ontstaan, Vormen, samenstellen, Produceren

 

gentlemen's agreement, or gentleman's agreement, is an informal and legally non-binding agreement between two or more parties. It is typically oral, but it may be written or simply understood as part of an unspoken agreement by convention or through mutually-beneficial etiquette. The essence of a gentlemen's agreement is that it relies upon the honor of the parties for its fulfillment, rather than being in any way enforceable. It is distinct from a legal agreement or contract.

 

16 CFR § 801.1 - Definitions.

 

prev | next

§ 801.1 Definitions.

When used in the act and these rules -

(a)

(1) Person. Except as provided in paragraphs (a) and (b) of § 801.12, the term person means an ultimate parent entity and all entities which it controls directly or indirectly.

 

Source:

 

 

Dutch birth certificate fraud

Koninkrijk der Nederlanden

Noordeinde 68

Ezechiel 33: (KJV)

1 Again the word of the LORD came unto me, saying,

2 Son of man, speak to the children of thy people, and say unto them, When I bring the sword upon a land, if the people of the land take a man of their coasts, and set him for their watchman:

3 If when he seeth the sword come upon the land, he blow the trumpet, and warn the people;

4 Then whosoever heareth the sound of the trumpet, and taketh not warning; if the sword come, and take him away, his blood shall be upon his own head.

5 He heard the sound of the trumpet, and took not warning; his blood shall be upon him. But he that taketh warning shall deliver his soul.

6 But if the watchman see the sword come, and blow not the trumpet, and the people be not warned; if the sword come, and take any person from among them, he is taken away in his iniquity; but his blood will I require at the watchman's hand.

7 So thou, O son of man, I have set thee a watchman unto the house of Israel; therefore thou shalt hear the word at my mouth, and warn them from me.

8 When I say unto the wicked, O wicked man, thou shalt surely die; if thou dost not speak to warn the wicked from his way, that wicked man shall die in his iniquity; but his blood will I require at thine hand.

9 Nevertheless, if thou warn the wicked of his way to turn from it; if he do not turn from his way, he shall die in his iniquity; but thou hast delivered thy soul.

10 Therefore, O thou son of man, speak unto the house of Israel; Thus ye speak, saying, If our transgressions and our sins be upon us, and we pine away in them, how should we then live?

 

Deuteronomy 15:

1 At the end of every seven years thou shalt make a release.

Strong's H8059 - šᵊmiṭṭâ / שְׁמִטָּה

Letting drop of exactions, (temporary) remitting, release (from debt)

 

Ezra 7:

24 Also we certify you, that touching any of the priests and Levites, singers, porters, Nethinims, or ministers of this house of God, it shall not be lawful to impose toll, tribute, or custom, upon them.

 

Wet inburgering 2021

 

 • Gemeenten begeleiden ook gezinsmigranten en overige migranten. Zij betalen hun inburgering altijd zelf. De gemeente neemt een brede intake af en stelt daarmee de te volgen leerroute vast. Ook kan zij adviseren over een mogelijk passende onderwijsinstelling.

 

Ze verzinnen een wet en dan moeten mensen dat ZELF betalen...zijn ze gek geworden?

 

Source:

 

 

GEPUBLICEERD OP 18-11-2013

Wet in formele zin

BETEKENIS & DEFINITIE

Een wet in formele zin is een wet die door de regering en Staten-Generaal gezamenlijk tot stand is gebracht.

In het Nederlandse staatsrecht kent men een zogenaamde scheiding van de machten. De drie machten in dit model zijn: de wetgevende macht, de uitvoerende macht en de rechterlijke macht. Van belang voor de Nederlandse rechtstaat is dat deze drie machten onafhankelijk van elkaar kunnen opereren. In Nederland werken de wetgevende en de uitvoerende macht op een gematigde manier samen. De rechterlijke macht is echter wel volledig onafhankelijk. De Eerste Kamer maakt samen met de Tweede Kamer onderdeel uit van de Staten-Generaal en is onderdeel van de wetgevende macht. De regering komt over het algemeen met de initiatieven voor nieuwe wetgeving, die over het algemeen in het regeerakkoord staan beschreven. In bepaalde gevallen heeft de regering de Staten-Generaal nodig om bepaalde plannen door beide kamers te krijgen. Indien dit lukt, is er sprake van monisme. Regering en Staten-Generaal werken in dit geval namelijk samen. Een wet die door de regering en Staten-Generaal samen tot stand wordt gebracht, wordt aangeduid als wet in formele zin. Bij een wet in formele zin kan er bijvoorbeeld worden gedacht aan de Algemene wet bestuursrecht, het wetboek van strafrecht, de Gemeentewet of de faillissementswet.

 

Source:

 

Verbintenissenrecht


Verbintenissenrecht is een deelgebied van het burgerlijk recht. Het houdt zich bezig met de verbintenissen. Een verbintenis is het gevolg van een eenzijdige of tweezijdige rechtshandeling of van een feitelijke handeling (zoals een onrechtmatige daad) tussen rechtssubjecten. Het klassieke verbintenissenrecht is in Nederland en in België geregeld in het Burgerlijk Wetboek.

Het kan gaan om een verbintenis uit de wet, een verbintenis uit overeenkomst of een natuurlijke verbintenis. Tot de verbintenissen uit de wet behoren die welke voortvloeien uit een onrechtmatige daad. Voorbeelden van overeenkomsten zijn: koopovereenkomst, huurovereenkomst, arbeidsovereenkomst.

Nederland
Boek 6 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek[1] vormt het algemene gedeelte van het verbintenissenrecht. Indeling:

Titel 1. Verbintenissen in het algemeen, met onder meer:
Afdeling 10. Wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding
Titel 2. Overgang van vorderingen en schulden en afstand van vorderingen
Titel 3. Onrechtmatige daad
Titel 4. Verbintenissen uit andere bron dan onrechtmatige daad of overeenkomst
Titel 5. Overeenkomsten in het algemeen

 

Source:

 

Source:

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Hoofdactiviteit ingedeeld onder Onderwijs

Gezamenlijk beoordelingskader Aw/WSW

Autoriteit woningcorporaties Inspectie Leefomgeving en Transport

12 november 2018

Gezamenlijk beoordelingskader Aw/WSW

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

De afgelopen jaren hebben de Autoriteit woningcorporaties (Aw) en Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) de samenwerking geïntensiveerd om het toezicht op de corporatiesector effectiever en efficiënter te maken. Deze samenwerking kwam in een stroomversnelling met het verzoek van de minister aan beide organisaties om het ‘verticaal toezichtsmodel’ uit te werken.

Na consultatie onder belanghebbenden is het gezamenlijk beoordelingskader Aw-WSW nu definitief. Het beoordelingskader wordt vanaf 1 januari 2019 van kracht.

 

Source:

 

Menselijke Wetten:

 

Rechtbank s-Gravenhage

Duns 490552487

Source:

 

 

 

 

 

 

Four Corners Rule

Source: 

 

Isaiah 11:

11 And it shall come to pass in that day, that the Lord shall set his hand again the second time to recover the remnant of his people, which shall be left, from Assyria, and from Egypt, and from Pathros, and from Cush, and from Elam, and from Shinar, and from Hamath, and from the islands of the sea.

12 And he shall set up an ensign for the nations, and shall assemble the outcasts of Israel, and gather together the dispersed of Judah from the four corners of the earth.

 

Ezekiel 7:

2 Also, thou son of man, thus saith the Lord GOD unto the land of Israel; An end, the end is come upon the four corners of the land.

 

Ezekiel 43:

20 And thou shalt take of the blood thereof, and put it on the four horns of it, and on the four corners of the settle, and upon the border round about: thus shalt thou cleanse and purge it.

 

Ezekiel 45:

19 And the priest shall take of the blood of the sin offering, and put it upon the posts of the house, and upon the four corners of the settle of the altar, and upon the posts of the gate of the inner court.

 

Ezekiel 46:

21 Then he brought me forth into the utter court and caused me to pass by the four corners of the court; and behold, in every corner of the court there was a court.

22 In the four corners of the court there were courts joined of forty cubits long and thirty broad: these four corners were of one measure.

 

Acts 10:

11 And saw heaven opened, and a certain vessel descending unto him, as it had been a great sheet knit at the four corners, and let down to the earth:

 

Acts 11:

5 I was in the city of Joppa praying: and in a trance I saw a vision, A certain vessel descend, as it had been a great sheet, let down from heaven by four corners; and it came even to me:

 

Esther 2:

19 And when the virgins were gathered together the second time, then Mordecai sat in the king's gate.

 

Revelation 7:

1 And after these things I saw four angels standing on the four corners of the earth, holding the four winds of the earth, that the wind should not blow on the earth, nor on the sea, nor on any tree.

 

4 Corners rule:

The use of brackets on certain information on a form combines a grammar device with legal theory to legally isolate whatever is in the brackets from (thus rendering it legally inapplicable and insubstantial to) the body of text within the surrounding contract. The legal theory for this comes from the Four Corners Rule in law: intention of parties, especially that of grantor, is to be gathered from instrument as a whole and not from isolated parts thereof.

 

The term "Four Corners of Law" represents the presence of institutions representing:

 

 • Federal
 • state
 • local
 • ecclesiastical law

 

The four corner rule which is contract law rule. A contract is written and that is the contract. It does not matter what verbal agreements are agreed to after the fact because in contact law It is about the contract.

 

Original Description: know the law

 

 1. Dit ziet eruit als een bedrijfsproces. Bij A wordt de doelstelling beschreven om geld te genereren.
 2. Een bedrijfsproces heeft altijd een rollen en verantwoordelijkheden beschreven.
 3. Een proces moet altijd gecontroleerd worden op compliance d.m.v. een audit.

 

Dit vertelt mij dus dat er een bedrijfsproces gemaakt is om geld binnen te harken en te borgen.

Source:

 

Altares

Hoge Raad der Nederlanden

Duns 411387822

Ultimate Parent Duns

GMEI Utility

Source:

Ultimate Parent definition

 

Ultimate Parent means a Company, which owns not less than fifty-one percent (51%) equity either directly or indirectly in the Parent and Affiliates.

 

Ultimate Parent means a Company, which owns more than 50% (Fifty Percent) voting rights and paid up share capital, either directly or indirectly in the Parent and Affiliates;

 

Ultimate Parent means the parent corporation (or if there is more than one parent corporation, the ultimate parent corporation) that, following a transaction, directly or indirectly beneficially owns a majority of the voting power of the outstanding securities entitled to vote with respect to the election of the board of directors of the Company (or its successor).

 

Examples of Ultimate Parent in a sentence State and local income taxes have been provided on separate entity income at the effective tax rate of the Company’s combined filing group.In accordance with the terms of the Tax Sharing Agreement, current taxes (federal, combined and unitary states) are settled periodically with the Ultimate Parent, who pays these taxes on behalf of the Company.The Company is subject to the income and indirect tax laws of the U.S., its states and municipalities in which the Company has significant business operations.

 

PSUs have vesting, restriction, forfeiture, and cancellation provisions that are generally similar to those of RSUs. The Ultimate Parent determines the fair value of PSUs with non-market performance conditions based on the grant-date fair value of its common stock, measured as the volume-weighted average price on the date of grant.

 

As such, the Company has a Tax Sharing Agreement with the Ultimate Parent in order to record its related current and deferred federal, state and local taxes.

 

The Ultimate Parent determines the fair value of RSUs based on the grant-date fair value of its common stock, measured as the volume-weighted average price on the date of grant.

 

Performance-based Stock UnitsPSUs will vest and convert to shares of common stock only if the Ultimate Parent satisfies predetermined performance and market- based conditions over a three-year performance period.

 

Source:

 

Source:

 • https://www.alliancevirtualoffices.com/virtual-office/nl/amsterdam/prins-bernhardplein-200-4617

Hoge Raad der Nederlanden

Duns 411387822

 

Belastingdienst/kantoor Arnhem

 

Naam

Ministerie van Financiën

 

 • KVK 27365323
 • Vestigingsnr. 000022918493
 • Groningensingel 21
 • 6835EA
 • Arnhem
 • Nevenvestiging

 

27365323 0084 000022918493 Belastingdienst/kantoor Arnhem Ministerie van Financiën Groningensingel 21 6835EA Arnhem Algemeen overheidsbestuur www.belastingdienst.nl 

 

Source:

Staat der Nederlanden

Ministerie van Financiën

Dienst Uitvoering Onderwijs

 *Certificate of Live Birth"

 


The COLB* is the CERTIFICATE (CHARTER) by which our mothers 'DONATE' our PHYSICAL BODIES to the STATE same way a CERTIFICATE OF TITLE for a 'MOTOR VEHICLE' is a 'DONATION' of an automobile (or truck or whatever) to the STATE.  From the POV of the STATE, the physical body or physical automobile is COLLATERAL (A BOND) AGAINST WHICH THE STATE CREATES AND FLOAT BONDS ON WALL STREET IN ORDER TO RAISE MONEY FOR ITSELF.  That's their COVER STORY anyway. 

The 'BENEFIT' to the 'PERSON' making the DONATION to the STATE, that is, the mother or automobile owner, IS THAT THEY GET FULL ACCESS TO ALL THE BENEFITS & PRIVILEGES & PROTECTIONS WHICH THE STATE OFFERS AND PROVIDES LIKE LIMITED PERSONAL LIABILITY AND 'EXCLUSIVE' USE (USUFRUCT) OF THE ASSET THEY JUST 'DONATED' IN OTHER WORDS THE PERSON GETS TO PARTICIPATE IN THE STATE'S COMMERCIAL WORLD WHICH OPERATES UNDER MARITIME JURISDICTION

HOWEVER, AND THIS IS THE BIG 'HOWEVER', THE USE (USUFRUCT) THE PERSON GETS OUT OF THE DEAL IS IN THE CAPACITY OF A 'CUSTODIAN', AKA A TRUSTEE / CONSERVATOR.  THIS IS WHY 'PARENTS' HAVE ONLY 'PARENTAL' OR 'CUSTODIAL' RIGHTS OVER WHAT THEY BELIEVE ARE THEIR CHILDREN, WHEN IN FACT THE KIDS BELONG TO THE STATE.  NOTE THE "-AL" SUFFIX AT THE END OF 'PARENTAL' AND 'CUSTODIAL'.  THAT'S BECAUSE IT SIGNIFIES THE SAME AS IN 'GOVERNMENTAL' WHICH MEANS 'GOVERNMENT LIKE' BUT NOT ACTUAL GOVERNMENT.  SO 'PARENTAL' AND 'CUSTODIAN' MEAN THE PERSON IS ACTING LIKE A PARENT OR CUSTODIAN, BUT THEY'RE REALLY NOT AS THE GOVERNMENT IS THE TRUE PARENT AND CUSTODIAN.

So then the COLB is a LICENSE to OPERATE STATE PROPERTY, that is, the CHILD.  That LICENSE TERMINATES WHEN THE CHILD ATTAINS MAJORITY, TYPICALLY IN MOST STATES AT 21 YEARS OLD.  THE CHILD IS THEN COMPLETELY FREE TO ASSERT IT'S FREEDOM AND INDEPENDENCE FROM THE STATE, AKA BECOME 'EMANCIPATED' FROM THE STATE, OR, AND THIS IS THE BIG 'OR', THE CHILD CAN CHOOSE TO CONTINUE TO LIVE AS A BOND (BOND-AGE) TO THE STATE.  IN OTHER WORDS THE CHILD HAS REACHED THE 'AGE OF BOND' (BOND-AGE) AND CAN CHOOSE TO BE FREE OR REMAIN A SLAVE TO THE STATE.  THE CHILD REMAINS A SLAVE TO THE STATE ANYTIME IT ACCEPTS A 'BENEFIT' OR 'PRIVILEGE' FROM THE STATE.  PROBABLY ONE OF THE BEST KNOWN ONES IS THE DL--WE ALL REMEMBER HOW CRAZY EXCITED WE ALL WERE TO GET OUR DLs AS SOON AS WERE 16, OR WHATEVER AGE DEPENDING ON THE STATE. 

So regrettably what happens in real life, is that the CHILD NEVER MAKES IT TO 21 YEARS OLD WITH THE OPTION OF ACTUALLY BEING ABLE TO CHOOSE TO BE FREE OR TO REMAIN A SLAVE BY GETTING A DL FOR EXAMPLE, AS THE CHILD  AND / OR HIS PARENTS HAS ALREADY BEEN LURED INTO CONTRACTING WITH THE STATE WAY BEFORE THAT, LIKE AT 16 YEARS OLD IN THE CASE OF THE DL, OR EVEN EARLIER LIKE WHEN THE CHILD IS ASSIGNED A SS# FOR WHATEVER REASON

BTW, a SOCIAL SECURITY NUMBER makes the 'PHYSICAL BODY' THE UNDERLYING SECURITY (COLLATERAL) THE STATE USES TO WRITE ITS BOND OFF.  THUS 'SOCIETY' IS 'SECURED' BY PHYSICAL BODIES.  IT'S ALL FINANCE AND FINANCIAL TERMS-OF-ART BEING USED.  THAT'S WHAT THE TERM-OF-ART 'SOCIAL SECURITY NUMBER' ACTUALLY MEANS--IT'S THE NUMBER ASSIGNED TO THAT PARTICULAR PHYSICAL BODY (ASSET) USED TO SECURE SOCIETY.  FURTHER PROOF THAT IT'S ALL FINANCE GOING ON IS THAT THE TERM 'SOCIAL SECURITY' WAS ORIGINALLY 'ECONOMIC SECURITY' WHEN THE PROGRAM FIRST CAME OUT.  THEN AFTER A FEW YEARS THEY CHANGED IT TO 'SOCIAL SECURITY'.  LOOK IT UP.  APPARENTLY TOO MANY PEOPLE WERE WAKING UP AND ASKING QUESTIONS WHEN IT WAS CALLED 'ECONOMIC SECURITY'.  IT'S THE SAME GAME THE PIRATES STILL PLAY TODAY, THEY NAME LEGISLATIVE BILL AND PROGRAMS WITH NAME THAT MEAN SOMETHING ENTIRELY DIFFERENT THAN WHAT THEY ACTUALLY DO.

 

 

That's good stuff...

   I've come to approach SSA's Form SS-5 as a "Power of Attorney" in which the living man/woman "signs away" the proceeds from all the financial trading & arbitrage, while basically trading it for scant social security benefits...

   BTW: Ever notice on the form SS-5, there are NO INSTRUCTIONS for part #8 (they expect you to check either "Male" or "Female" on your own accord) of the form? This isn't something new - It's been this way for at least the 20yrs I've been researching this game ...

   I think it's because they know an entity neutral, and they need the man/woman to initiate voluntary assignment of reproductive capability to that entity...

 

okay, that was not a denial letter. Just follow their instructions and they will send it to you. The application they referred to was not on your attachment, but I am sure that there is some place to indicate that you want the original, or long one, which shows all of the information regarding the live birth. This can also be in your cover letter. If you tell them that it's for Authentication purposes, they will send you the long one. (The short form is for identification purposes like for school or employment. It doesn't have specific info like your parents name or doctors signature, etc.. )  It is not public record. It has to be yours or your child's or relative that you have the right to obtain it.  You have to pay a fee for them to search for it and to get it certified. 

 

 

One successful way by someones to get state national passport - in person-visit :

 

Use UN Ariticle 13 -14 Freedom of Movement - Basic Human Rights.

 

 • (1) Everyone has the right to freedom of movement and residence within the borders of each state. (2) Everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his country. Article 14. (1) Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution.

 • Article 13 of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) guarantees freedom of movement. You should be able to travel around your own country and choose where you live. This right is not absolute. Countries can limit the freedom of people on their territory, such as confining them to their village during an Ebola outbreak, or compel them to

 

   Let's remember that "person" is a neutral term, subject to elasticity & specification...

   UDHR was never approved by the legislature, so it won't apply to ens legis persons...

   It can apply to natural persons ((secundum naturam / jus naturale)...BUT: U'd better be able to PROVE that status BEFORE invoking it - DON'T try to use it to obtain the prerequisite status!

 

Men and women shouldn’t need a passport to travel. We are sovereign under God and it is our right to roam this planet. Everything gov does applies to a person, not Man. Case does not matter, upper, lower, it’s still an entity on that passport.

 

Exactly! This is why re-doing the SS-5 as a surety agreement with the DEBTOR ENTITY's creator is so essential - It confirms "dichotomy of person", making the man/woman (natural person) guarantor for the DEBTOR ENTITY...

AGAIN: Learn their game, & play it better than they do!

 

I have been looking into this person business for a long time. Almost everything I’ve read equates natural person with human. I couldn’t help but think something fishy was going on. Then along came 1 USC 8. It, too, uses the term human. So I searched around for the etymology of human. I found a lot of nonsense and some rather stretched connections between say, the old German xxxxx and Slavic xxxxxx. Then there was the old hu-man -color of man. Then I found the prefix “hu” in a list of Latin prefixes. It means “of or belonging to.” There it is. There is a story, veracity unknown, that the early Catholic Church coined term “human” to justify their involvement of the slave trade. So a natural person, a human, is a possession or creation of Man. I’m convinced any kind of person is artificial.

 

16 CFR 801.1 Definitions

Person, Natural person, entity, Corporation, trust

Een stichting is een organisatie die niet als doel heeft om winst te maken. In plaats daarvan probeert een stichting een maatschappelijk, sociaal of ideëel doel te halen. Een stichting mág wel winst maken met een onderneming. De voorwaarde is dat u deze winst uitgeeft aan het behalen van het ideële doel van de stichting.

 

Een stichting is een zelfstandig vermogen dat een maatschappelijk, sociaal of ideëel doel nastreeft dat door de stichter is vastgelegd, al kan dit doel in de loop van de tijd worden aangepast. Het is een privaatrechtelijke rechtspersoon, hoewel sommige stichtingen ook publieke taken uitvoeren en daartoe zelfs door de overheid kunnen zijn opgericht.

 

Een stichting is een rechtsvorm waarmee je een sociaal, ideëel of maatschappelijk doel nastreeft. Bijvoorbeeld het verzorgen van onderwijs, het organiseren van culturele evenementen of het beheer van het dorpshuis. Bij een stichting is de betrokkene niet persoonlijk verantwoordelijk.

 

Personeel
Met een stichting kunt u personeel aannemen. Voor het personeel betaalt u loonheffingen en sociale premies. Als u voor het eerst een werknemer aanneemt, dan moet u zich als werkgever registreren bij de Belastingdienst. Lees wat u moet regelen als u voor het eerst personeel aanneemt.

De bestuurders van een stichting kunnen ook in loondienst zijn van de stichting. De bestuurder is in loondienst als hij een arbeidsovereenkomst heeft. Hij verricht persoonlijke arbeid en krijgt daarvoor een vergoeding. Het werk moet in verhouding staan tot de vergoeding. De bestuurder mag dan niet alleen beslissingen nemen.

 

 • "Het geld van een stichting komt binnen via donaties, leningen, subsidies en erfenissen. Een stichting heeft geen aandeelhouders."
 • "Bij een stichting die de ANBI-status heeft is het niet toegestaan dat de bestuurder in loondienst van de stichting is. Meestal krijgen de bestuurders alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten." !!!!!!!🤔😱🤬😤
 • "Veel mensen weten dit niet, maar Havensteder werkt zonder enige subsidie."

 

 

Source:

 

 

https://www.sdnl.nl/index1024.html

https://www.sdnl.nl/pdf/usb-stick.pdf

https://www.kijk.nl/programmas/de-raadkamer/TAO2UvJXOGc

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-30260.html

 

 

Source:

 

kamerbrief-inzake-antwoorden-op-tussenbericht-rob-herijking-gemeentefonds

Aan welke voorwaarden moet een ANBI voldoen?

 

Om aangewezen te worden als ANBI moet de instelling voldoen aan alle volgende voorwaarden:

 • De instelling moet volledig gericht zijn op het algemeen nut. Dit moet onder andere blijken uit de statutaire doelstelling en de voorgenomen activiteiten.
 • De instelling moet met nagenoeg geheel van al haar activiteiten het algemeen belang dienen. Dit is de 90%-eis.
 • De instelling heeft geen winstoogmerk met het geheel van haar activiteiten die het algemeen belang dienen.
 • De instelling en de mensen die rechtstreeks bij de instelling betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.
 • Geen enkel natuurlijk persoon of rechtspersoon mag over het vermogen van de instelling beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. Bestuurders en beleidsbepalers mogen geen meerderheid hebben in de zeggenschap over het vermogen van de instelling.
 • De instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.
 • De beloning voor beleidsbepalers is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.
 • De instelling heeft een actueel beleidsplan.
 • De instelling heeft een redelijke verhouding tussen beheerkosten en bestedingen.
 • Geld dat overblijft na opheffing van de instelling wordt besteed aan een ANBI, of aan een buitenlandse instelling die voor minimaal 90% gericht is op het algemeen nut. Voor een culturele ANBI geldt dat het batig liquidatiesaldo besteed moet worden aan een ANBI (of buitenlandse instelling die voor minimaal 90% gericht is op het algemeen nut) met een soortgelijk doel.
 • De instelling voldoet aan de administratieve verplichtingen.
 • De instelling publiceert specifieke gegevens op een eigen of gemeenschappelijke website.

Let op!

Als de instelling niet voldoet aan deze voorwaarden, wijzen wij uw aanvraag om aangewezen te worden als ANBI af.

 

Source:

Vrouwelijke bestuurders aan het woord_ Hedy van den Berk

 

“Ik ben bestuursvoorzitter van Havensteder, daarnaast ben ik lid van de Raad van Toezicht en tevens voorzitter van de financiële commissie van Xtra Zorg en Welzijn (Haaglanden) en voorzitter van de Raad van Commissarissen van KWH, hét landelijke Kennis- en Kwaliteitscentrum voor en door Woningcorporaties.”

Veel mensen weten dit niet, maar Havensteder werkt zonder enige subsidie. 

Inmiddels heb ik bij heel veel organisaties gewerkt, maar altijd in dit vakgebied. In Rotterdam werkte ik onder andere bij Volkswoningen als Manager Strategie, bij PWS als directeur Wonen. Later werd ik daar directeur-bestuurder, met de opdracht om een herstelplan door te voeren vanwege een stevige bestuurscrisis. Aan mij de taak om het vertrouwen te herwinnen bij huurders en medewerkers. Dat is gelukt. PWS is in 2011 gefuseerd met ComWonen. Toen werd ik bestuurder. PWS is later gefuseerd met Havensteder. Ik heb wel moeten solliciteren hoor! En assessments moeten doen.
Samen met mijn directieteam geef ik sturing aan een top 10 corporatie in de Stadsregio Rotterdam.”

 

Source:

 

exb-2021-31086_Haventsteder Huizen bouw aanvraag gemeente

Havensteder Vrouw en Projectleider van ontwikkeling

 

 • VSAP v.o.f.

  Hoofdvestiging Bestaande handelsnamen

  VSAP v.o.f.

  Naam samenwerkingsverband

  VSAP v.o.f.

  • KVK 55099033
  • Vestigingsnr. 000024645761
  • Rembrandtlaan 31
  • 3723BG
  • Bilthoven

  55099033 0000 000024645761 VSAP v.o.f. Architecten www.vsap-architects.nl Vennootschap onder firma Architectenbureau

 

U bent erfpachter van het Perceel

In strijd met het bestemmingsplan

Geen bewoner

1 huur woning Totale geschatte kosten voor de woning (Excl BTW) € 227.272

 

Voor zover verkregen subsidies kwalificeren als investeringssubsidie worden deze in mindering gebracht op de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs van de vastgoedbelegging.
De verkrijgingsprijs omvat de koopsom en alle dire

 

Investeringssubsidies worden in mindering gebracht op de kostprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben.

 

Overheidsbijdragen
Overheidsbijdragen worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruit ontvangen baten zodra er redelijke zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat de toegelaten instelling zal voldoen aan de daaraan verbonden voorwaarden. Subsidies ter compensatie van door de toegelaten instelling gemaakte kosten worden systematisch als opbrengsten in de winst-enverliesrekening opgenomen in dezelfde periode als die waarin de kosten worden gemaakt. Subsidies ter compensatie van de toegelaten instelling voor de kosten van een actief worden systematisch in de winst-en-verliesrekening opgenomen gedurende de gebruiksduur van het actief.
Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de winst-en-verliesrekening van het jaar gebracht ten laste waarvan de gesubsidieerde bestedingen komen of waarin de opbrengsten zijn gederfd of het exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De vooruitontvangen bedragen (zowel kort- als langlopend) worden onder de overlopende passiva opgenomen.
Verkregen ontwikkelingskredieten worden in mindering gebracht op de ontwikkelingskosten. Indien terugbetaling van het
ontwikkelingskrediet dient plaats te vinden, worden de terugbetalingen en de rente daarover verwerkt als kosten van de omzet.
Investeringssubsidies worden in mindering gebracht op het geïnvesteerde bedrag. De vooruit ontvangen bedragen (zowel kort- als langlopend) worden onder de overlopende passiva opgenomen en worden systematisch in de winst-en-verliesrekening opgenomen gedurende de gebruiksduur van het actief. Indien een premie ingevolge een investeringsregeling / eenmalige investeringsaftrek wordt beschouwd als een belastingfaciliteit, dan wordt het recht daarop in het jaar waarin daaraan voor het eerst een waarde kan worden toegekend ineens ten gunste van de post belastingen in de winst-en-verliesrekening gebracht. 

 

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Investeringsverplichtingen
Er zijn niet in de balans opgenomen verplichtingen voor nieuwbouw, renovatie en aankoop van woningen tot een bedrag van 167 miljoen. Deze verplichtingen worden naar verwachting geheel binnen 3 jaar afgewikkeld.
Obligoverplichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Gebaseerd op artikel 18 van het Reglement van Deelneming van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) hebben
toegelaten instellingen een obligoverplichting naar het WSW. De verplichting is voorwaardelijk. Dit obligo is opeisbaar indien het totale risicovermogen van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw onder het garantieniveau (0,25% van het geborgd
schuldrestant) daalt.
De obligoverplichting uit hoofde van geborgde leningen door de borgsteller bedraagt ultimo 2020 64,7 miljoen (2019: 62,0.
miljoen). De hoogte van het obligotarief is vastgesteld op maximaal 3,85% (2019 : 3,85%) over het schuldrestant van de geborgde lening per 31 december van het laatst verstreken kalenderjaar. In de berekening telt het schuldrestant van collegiale leningen voor 33,3% mee en voor variabele hoofdsomleningen wordt ervan uitgegaan dat 75% van de maximale hoofdsom is
opgenomen.
Bijdrageheffing kosten Autoriteit Woningcorporaties
In artikel 61c van de Woningwet is bepaald dat toegelaten instellingen moeten betalen voor de kosten van de Autoriteit
Woningcorporaties (Aw). Hiertoe moet de Aw jaarlijks uiterlijk op 1 oktober bij de toegelaten instellingen een bijdrageheffing innen.
Artikel 121 van BT IV bevat de wettelijke grondslag voor de berekeningswijze en de procedure.
De bijdrage heffing is een jaarlijks terugkerende heffing. De bijdrageheffing van de Aw kent een tarief voor alle woongelegenheden in eigendom van de toegelaten instelling en haar dochtermaatschappijen en een tarief per 1.000 WOZ-waarde (beide) op 31 december van het voorafgaande jaar.
De meerjarenbegroting van de Aw (voor de jaren 2021 en verder) is nog niet vastgesteld. In de bijlage bij brief Bijdrageheffing Aw 2020 heeft de minister aangegeven dat de jaarlijkse kosten van de Aw (voor de komende jaren) circa 13 miljoen zullen bedragen en dit betekent voor de toegelaten instellingen een tarief van circa 2,73 per woongelegenheid en circa 0,02 per 1.000 WOZwaarde van de woongelegenheden in eigendom van de toegelaten instelling en haar dochtermaatschappijen.
Heffing voor saneringssteun
In artikel 57 van de Woningwet staat dat toegelaten instellingen subsidie kunnen ontvangen voor financiële sanering. Deze subsidies worden conform artikel 58 bekostigd uit bijdragen van alle toegelaten instellingen gezamenlijk. De heffing voor 2020 voor de gehele sector is op nihil gesteld (2019: nihil). Wanneer heffing van toepassing is wordt deze overeenkomstig de
berekeningswijze in artikel 116 Btiv verdeeld over alle toegelaten instellingen. De minister van BZK stelt jaarlijks voor 1 oktober de hoogte vast van de saneringsheffing voor het lopende jaar. De minister doet dit op basis van een onderbouwd advies van WSW als gemandateerd saneerder.
Ten behoeve van de meerjarenprognose (dPi) is aangegeven dat rekening gehouden moet worden met een heffing voor
saneringssteun in de jaren 2021-2025. Het gaat om een bedrag ter hoogte van 1% van de totale jaarhuur van de
woongelegenheden van de toegelaten instelling. Hierbij tellen zowel de jaarhuur van DAEB- als van Niet-DAEB woongelegenheden mee.


130


Verhuurdersheffing
De verhuurdersheffing wordt berekend over de totale WOZ-waarde van de huurwoningen tot de huurtoeslaggrens (tot 737,14 per maand), verminderd met 50 keer de gemiddelde WOZ waarde van de woningen. Rijksmonumenten worden vrijgesteld van deze berekening. De WOZ-waarde per object was voor de berekening van de heffing 2020 gemaximeerd op 294.000 Deze grens wordt jaarlijks geïndexeerd. Het tarief over 2020 bedraagt 0,562%. Dit tarief wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld.


Erfpachtverplichtingen 

Een deel van de onroerende goederen is gebouwd op grond met erfpachtverplichtingen.
Het jaarlijkse bedrag aan canonverplichtingen bedraagt 15.800. Het betreft eeuwigdurende erfpacht.
Huur(verplichtingen) kantoorpanden eigen gebruik Hieronder is een overzicht opgenomen van gehuurde kantoorpanden voor eigen gebruik. De huurprijzen zijn exclusief toekomstige huurstijgingen.

 

 

RSIN-nummer
Alle rechtspersonen en samenwerkingsverbanden, zoals bv’s, verenigingen, stichtingen, vof’s en maatschappen (eenmanszaken niet) krijgen bij inschrijving bij KVK naast een KVK-nummer ook een Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN). Dit nummer wordt gebruikt om gegevens uit te wisselen met andere (overheids)organisaties, zoals de Belastingdienst.

RSIN-nummer van een bedrijf vinden
Je vindt het RSIN van een bedrijf in het uittreksel Handelsregister (betaald) of via de KVK app Handelsregister (30 gratis inzagen per jaar). Soms vermelden bedrijven of organisaties hun RSIN ook op hun eigen website.

 

Let op: eenmanszaken hebben geen RSIN, dus op uittreksels van eenmanszaken staat geen RSIN.

 

Waar wordt het RSIN voor gebruikt?
Het RSIN wordt gebruikt om gegevens te koppelen tussen verschillende basisregistraties, zoals het Kadaster en de Basisregistratie Personen (BRP). Daardoor hoef je niet steeds je gegevens te verstrekken. Je hoeft je bijvoorbeeld niet meer apart aan te melden bij de Belastingdienst.

 

Omzetten fiscaal nummer
Rechtspersonen en samenwerkingsverbanden die op 6 december 2010 al in het Handelsregister ingeschreven waren, beschikten al over een fiscaal nummer (Fi-nummer) van de Belastingdienst. Dit Fi-nummer is omgezet naar het RSIN.

 

Source:

 

Er zijn 10 basisregistraties. Een basisregistratie is een door de overheid officieel aangewezen registratie met gegevens die door alle overheidsinstellingen verplicht worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken. Dit kan gaan om uitrukkende hulpdiensten, het efficiënt vaststellen van het recht op uitkering of het toetsen van vergunningaanvragen. Bij het gebruik van de gegevens is de privacy van de burger gewaarborgd.

 

Source:

 

Samenwerkingsverband

Voor het Programma Andere Overheid is samenwerking tussen gemeenten noodzakelijk. Vooral wanneer het om zaken gaat die de hele regio aangaan, is samenwerking van belang. Voorbeelden daarvan zijn woningbouw, verkeer en vervoer, milieu en werkgelegenheid

 

Source:

 

Source:

 

Erik van der Merwe informatie:

Van Dijk Educatie is een van de grootste schoolboekendistributeurs van Nederland. Eind vorig jaar werkte het bedrijf aan de nieuwste overname, die van de UP Groep uit Wageningen.

UP is actief op de onderwijsmarkt, met een studenteninformatiesysteem waarop 400.000 studenten in het middelbaar beroepsonderwijs zijn aangesloten. Op de zakelijke markt biedt het online opleidingen aan klanten als Shell, KLM en Aegon Achmea. Het bedrijf is voor driekwart in handen van Rabo Private Equity en boekte vorig jaar een omzet van 12 miljoen euro.

 

 

Hij is gehuwd heeft 2 kinderen en een vrouw wonende in Duitsland in een Kasteel en werkt samen met de toenmalige Koningin Beatrix.Van haar heb een foto dat bewijst dat ze de baphomet teken maakt tijdens haar kroning in 1980.

 

 

Revelation 13: (KJV)

16 And he causeth all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark IN their right hand, or IN their foreheads:

17 And that no man might buy or sell, save he that had the mark, or the name of the beast, or the number of his name.

 

(VUL)
16 et faciet omnes pusillos et magnos et divites et pauperes et liberos et servos habere caracter in dextera manu aut in frontibus suis
17 et ne quis possit emere aut vendere nisi qui habet caracter nomen bestiae aut numerum nominis eius

 

caracter nomen = the character's name = Personage = PERSON = MARK

 

 

Privaatrecht

Het privaatrecht is het geheel van regels over de verhouding tussen burgers onderling, tussen bedrijven onderling en tussen burgers en bedrijven. Het staat daarmee tegenover het publiekrecht, dat de verhouding regelt van burgers tot de overheid.

 

Bestuursrecht gaat over besluiten die te maken hebben met de overheid.

 

Strafrecht valt onder het publiek recht. Het strafrecht regelt de rechtsverhoudingen tussen de overheid en burgers. De overheid straft daarbij en niet de burger. Maar alleen als degene die gestraft wordt wettelijke strafbetalingen heeft geschonden. Alles over het strafrecht.

 

Het publiekrecht geeft regels ten aanzien van de verhouding tussen de burger en de overheid. Ook omvat dit rechtsgebied de verhouding tussen overheidsinstanties onderling.

 

Het publiekrecht bestaat uit de volgende onderdelen:

 • staatsrecht, ook wel constitutioneel recht geheten
 • bestuursrecht
 • fiscaal recht, soms ook gerangschikt onder het bestuursrecht
 • strafrecht

In sommige landen wordt het strafrecht niet tot het publiekrecht gerekend, maar als aparte tak gezien.

 

Daarnaast onderscheidt men het internationaal publiekrecht, dat in het algemeen gewoonweg internationaal recht of volkenrecht genoemd wordt.

 

Privaat: (KVK en Anbi welke is het nu: Contracten)

 

In welke jurisdictie wilt u nu zitten:

Belasting:

Anbi

Publiek is volgens de wet

Privaat is volgens contracten

 

In welke jurisdictie wilt u nu zitten:

Sociale dienst:

Publiek is volgens de wet

Privaat is volgens contracten

 

Publiek: Ik benader dit vanuit publieksrecht. Jurisdictie en beroep ik mij op een uitkering om mijn algemene ICCPR art 25 Grondwet Artikel 1 En geen werk

Artikel 11 GW

 

 

Artikel 21: Koning kan geen vreemde Kroon dragen; Regering zetelt binnen Rijksgrenzen
Grondwet van 1972
Tweede Hoofdstuk. Van de Koning.
Eerste Afdeling. Van de troonopvolging.

Artikel 21
De Koning der Nederlanden kan geen vreemde Kroon dragen.

In geen geval kan de zetel der regering buiten het Rijk worden verplaatst.

 

1815

Artikel 29: Koning kan geen vreemde Kroon dragen; Regering zetelt binnen Rijksgrenzen

De Koning der Nederlanden kan geene vreemde Kroon dragen.

In geen geval kan de zetel van de Regering buiten het Rijk worden verplaatst.

 

 

Artikel 21a: Lidmaatschap Koninklijk Huis
Grondwet van 1972
Tweede Hoofdstuk. Van de Koning.
Eerste Afdeling. Van de troonopvolging.

Artikel 21a

De wet regelt, wie lid is van het Koninklijk Huis.

 

Wet in formele zin excl. rijkswetten
Wetten komen in Nederland tot stand door samenwerking van regering en Staten-Generaal (Eerste en Tweede Kamer). We spreken dan van 'wetten in formele zin'. Indien aanpassing van de nationale wetgeving nodig is voor de implementatie van Europese wetgeving, wordt de normale formele wetgevingsprocedure gevolgd.

De meeste wetten zijn algemeen verbindende voorschriften, dat wil zeggen dat ze voor iedereen gelden. In dat geval zijn ze tevens wetten in materiële zin. Denk bijvoorbeeld aan het Wetboek van Strafrecht. Uitzonderingen hierop zijn bijvoorbeeld begrotingswetten, waarmee de begroting van een ministerie wordt goedgekeurd.

Waar in de Grondwet het begrip 'wet' wordt gebruikt, wordt altijd de wet in formele zin bedoeld.

 

Andere vormen van regelgeving:

Ministeriële regeling
regeling van een zelfstandig bestuursorgaan

18 mei 1940

Source:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Arthur_Seyss-Inquart#/media/Bestand:DeNederlandscheWetboeken1940-supplement-blz-1-G-page2+3.jpg

 

 

Geen winstoogmerk

Een ANBI mag geen winst maken met het geheel van haar activiteiten die het algemeen belang dienen.

Een ANBI moet wél winst maken uit commerciële fondsenwervende activiteiten. Voorwaarde is dat de winst ten goede komt aan de hoofdactiviteiten van uw ANBI.

Voorbeeld

Een museum heeft een eigen winkel. De opbrengst van die winkel besteedt het museum geheel aan museumactiviteiten voor het algemeen belang.

 

Source:

 

 

Overheidsorgaan:

 

Gemoedsbezwaar:

 

Ik ben gemoedsbezwaard - heb ik recht op zorgtoeslag?

 

Verzekert u zich vanuit uw levensovertuiging of geloof niet tegen ziektekosten? Dan bent u gemoedsbezwaard. Omdat u dan geen premie betaalt voor een zorgverzekering, kunt u geen zorgtoeslag (meer) krijgen. Lees meer over uw rechten en plichten als gemoedsbezwaarde op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Krijgt u nu zorgtoeslag? Stop het dan

Hebt u geen zorgverzekering, maar krijgt u wel zorgtoeslag? Zet dit dan zo snel mogelijk stop. Zo weet u zeker dat u niet te veel krijgt. En u later toeslag moet terugbetalen.

Stopzetten doet u in Mijn toeslagen. Klik bij 'Wijziging doorgeven' op 'Toeslag stopzetten' en kies daarna voor 'Zorgtoeslag'.

Mijn partner is niet gemoedsbezwaard - kan die wel zorgtoeslag krijgen?

Ja, dat kan. Die moet dan wel een zorgverzekering hebben. Uw partner krijgt de helft van de toeslag die jullie normaal samen zouden krijgen.

Uw partner moet zelf zorgtoeslag aanvragen.

Was u gemoedsbezwaard, maar nu niet meer?

Dan kunt u een zorgverzekering nemen en zorgtoeslag aanvragen. Verder hoeft u niets met ons te regelen.

Vóór 2021 werkte het anders. Was u gemoedsbezwaard, maar wilde u dat niet meer zijn? Dan moest u dat aan ons doorgeven voordat u zorgtoeslag kon aanvragen. Nu hoeft dat niet meer.

Lees hoe u zorgtoeslag aanvragen kan.

 

Source:

 

 

 

Wij vergoeden uw kosten tot het maximum van uw saldo. Het restant van uw zorgkosten noemen we ‘overloop’. Dit hevelen wij over naar het volgende jaar. Zodra u weer een positief saldo heeft, betalen wij de rest van de vergoeding aan u uit. U hoeft daar niet om te vragen. Wij doen dat automatisch.

Wilt u de kosten niet overhevelen naar het volgende jaar? Dan moet u dat aan ons melden. Dat kan alleen per brief:

CAK
Antwoordnummer 91037
2509 VC DEN HAAG

 

Wat zijn de gevolgen voor de Zorgverzekeringswet?

 

Een ontheffing van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft een aantal gevolgen:

 • U moet een bijdragevervangende belasting betalen aan de Belastingdienst.
 • U heeft geen recht op zorgtoeslag.
 • Uw kosten van medische zorg komen voor uw rekening.
 • Als u medische kosten maakt, heeft u recht op financiële vergoeding. 

Voor het vergoeden van medische kosten gelden voorwaarden

 

Let op

Heeft u een ontheffing voor de Zorgverzekeringswet? Dan mag u geen enkele andere verzekering hebben. Sluit u toch een verzekering af? Dan vervalt uw ontheffing en moet u weer premies betalen.

 

Source:

 

Wanneer ben je gemoedsbezwaarde?

Dit ben je als je door je geloof of levensovertuiging bezwaar hebt tegen elke soort verzekering. Je ontheffing geldt voor de AWBZ, zorgverzekeringswet, AOW, ANW, Ziektewet, WAO, WIA en de WW. Je hebt dus geen enkele verzekering afgesloten voor jou en je gezin. Heb je dit wel? Dan vervalt je ontheffing.

Wat houdt de ontheffing in?

Als je gemoedsbezwaard bent, kan je ‘ontheffing van de premieplicht’ aanvragen. Deze ontheffing vraag je aan bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Door een ontheffing aan te vragen bij de SVB betaal je geen premie meer voor je zorgverzekering. Je betaalt dan wel een bijdrage over je inkomen. Deze bijdrage is hetzelfde bedrag als wat je eigenlijk voor je premie zou moeten betalen. Het bedrag wordt voor je gestort bij de SVB of bij het CAK. Op het moment dat je zorg nodig hebt, wordt je gespaarde bedrag gebruikt als vergoeding. Daarnaast krijg je een uitkering Spaarregeling Gemoedsbezwaarden als je de AOW-leeftijd hebt bereikt.

Wat is het nadeel?

Als je gemoedsbezwaarde bent hoef je dus geen premie te betalen. Helaas heb je daardoor geen recht op een AOW-pensioen, een werkloosheidsuitkering en natuurlijk de vergoeding van de zorgverzekeraar.

 

Source:

 

Integriteit overheid

 

Integriteit kan het vertrouwen in de overheid maken of breken. Het is dus belangrijk dat ambtenaren, bestuurders en volksvertegenwoordigers integer zijn. Er zijn regels en gedragscodes ontwikkeld om die integriteit zoveel mogelijk te borgen. Maar minstens zo belangrijk is dat integriteit een soort grondhouding moet zijn, een mentaliteit. 

 

De eed of belofte

Ambtenaren, bestuurders en volksvertegenwoordigers moeten zich aan gedragsregels houden. Een ambtenaar die de eed of belofte aflegt, zweert of belooft dat hij deze regels nakomt.

Een ambtenaar, bestuurder of volksvertegenwoordiger zweert door de eed of gelofte af te leggen dat hij:

 • trouw is aan de Koning en de Grondwet en alle overige wetten van ons land zal eerbiedigen; (1 Samuel 8:1-19; 1 Samuel 12:12-25; Deuteronomy 17:14-20; Revelation 19:14-16; Ezra 7:6 + 21 + 23 + 26; 2 Chronicles 30:12; 2 kings 23:25)
 • niet direct of indirect in welke vorm dan ook valse informatie heeft gegeven voor het verkrijgen van de aanstelling;
 • voor het verkrijgen van de aanstelling niemand iets heeft geschonken of beloofd en dat ook niet gaat doen;
 • voor het verkrijgen van de aanstelling van niemand giften heeft aanvaard. En dat hij aan niemand beloften heeft gedaan en dat ook niet gaat doen;
 • plichtsgetrouw en nauwgezet de taken vervult en zaken die hem uit hoofde van de functie vertrouwelijk ter kennis komen of waarvan hij het vertrouwelijke karakter moet inzien, geheim houdt voor anderen dan de personen die hij ambtshalve op de hoogte moet stellen;
 • zich gedraagt zoals een goed ambtenaar betaamt, zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar is en niets zal doen dat het aanzien van het ambt schaadt.

Basisnormen integriteit

Naast de wettelijke normen zijn er ook de Basisnormen Integriteit. Deze moeten ervoor zorgen dan ambtenaren hun werk integer kunnen doen. Alle overheidsorganisaties moeten zich hieraan houden. In de Basisnormen staat onder meer dat de organisatie:

 • regels over integriteit opstelt;
 • regelmatig onderzoekt welke functies veel met vertrouwelijke informatie te maken hebben en waar risico’s voor fraude zijn;
 • een eigen gedragscode moet hebben;
 • regels heeft voor het omgaan met vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld voor beveiliging van computerapparatuur;
 • diploma’s of getuigschriften van nieuw personeel controleert;
 • een verklaring van goed gedrag vraagt aan nieuw personeel.

De Basisnormen schrijven ook voor dat ambtenaren:

 • een eed of belofte moeten afleggen;
 • hun nevenwerkzaamheden moeten melden;
 • geschenken of diensten met een waarde van meer dan € 50 niet mogen accepteren.

Gedragsregels voor bestuurders en volksvertegenwoordigers

Bestuurders en volksvertegenwoordigers moeten zich onder meer aan de volgende gedragsregels houden:

 • Ze moeten de eed of belofte afleggen.
 • Ze moeten betaalde en onbetaalde nevenfuncties melden.
 • Ze moeten zorgvuldig omgaan met vertrouwelijke informatie.
 • Ze mogen alleen onkosten declareren die ze hebben gemaakt voor hun werk.
 • Ze mogen geen nevenwerkzaamheden tegen betaling doen voor de gemeente of provincie.
 • Ze mogen niet stemmen over zaken die de bestuurder persoonlijk aangaan.

Ministers en staatssecretarissen mogen bovendien geen betaalde en onbetaalde nevenfuncties hebben.

Meer informatie over integriteitsbeleid voor bestuurders en volksvertegenwoordigers staat in de Handreiking integriteit politieke ambtsdragers.

Registratie integriteit

Alle gemeenten, provincies en ministeries registreren schendingen van integriteit. Hiervoor is de ‘Registratie integriteitschendingen openbaar bestuur en politie’ opgesteld.

 

Integriteitsschendingen melden

 • Waar kan ik ongewenst gedrag of een integriteitsschending door een medewerker van de overheid melden?

  Ongewenst gedrag of een andere (mogelijke) integriteitsschending, zoals pesten, seksuele intimidatie of diefstal, kunt u melden ...

  Vraag en antwoord

 

Source:

 

WNRA Wet Normalisering Ambtenaren Gevolgen voor de Belastingfuncties

 

"The term 'authority,' like the term 'contract,' may easily be used in three senses, and is therefore a term to be avoided when accurate reasoning is desirable. It may be used to mean

(1) the operative acts of the principal,

(2) a physical document executed by the principal, or

(3)  the legal relations consequent upon the preceding operative facts (1)

and (2), and especially the legal power conferred upon the agent to bring the principal into new legal relations without any further action by the principal. The operative facts may be spoken words, a document together with the acts necessary to execute it, or other conduct by the principal apparently expressing an intention to create a power. Hereafter, the word authority' will be used to denote these operative facts; in other cases the word power will usually be substituted. This latter word is not so likely to be taken in shifting senses, in spite of the fact that 'power of attorney' generally means a physical document under seal." William R. Anson, Principles of the Law of Contract 508 n.1 (Arthur 1. Corbin ed., 3d Am. ed. 1919).

 

"De term 'gezag', net als de term 'contract', kan gemakkelijk in drie betekenissen worden gebruikt en is daarom een ​​term die moet worden vermeden wanneer nauwkeurig redeneren wenselijk is.

(1) de operatieve handelingen van de principaal,

(2) een fysiek document opgesteld door de opdrachtgever, of

(3) de rechtsbetrekkingen die voortvloeien uit de voorgaande operatieve feiten (1)

en (2), en in het bijzonder de aan de agent verleende wettelijke bevoegdheid om de principaal in nieuwe rechtsbetrekkingen te brengen zonder enige verdere actie van de principaal. De operatieve feiten kunnen gesproken woorden zijn, een document samen met de handelingen die nodig zijn om het uit te voeren, of ander gedrag van de opdrachtgever die kennelijk de intentie uitdrukt om een ​​macht te creëren. Hierna zal het woord 'autoriteit' worden gebruikt om deze operatieve feiten aan te duiden; in andere gevallen zal het woord macht meestal worden vervangen. Dit laatste woord zal waarschijnlijk niet in wisselende betekenissen worden opgevat, ondanks het feit dat 'volmacht' in het algemeen een fysiek document onder zegel betekent." William R. Anson, Principles of the Law of Contract 508 n.1 ( Arthur 1. Corbin ed., 3d Am. ed. 1919).

 

AUTHORITY

 

authority.

1. The right or permission to act legally on another’s behalf; esp., the power of one person to affect another’s legal relations by acts done in accordance with the other’s manifestations of assent; the power delegated by a principal to an agent (authority to sign the contract).

— Also termed power over other persons. See AGENCY. [Cases: Principal and Agent 96. C.J.S. Agency §§ 148–149.]

“The term ‘authority,’ like the term ‘contract,’ may easily be used in three senses, and is therefore a term to be avoided when accurate reasoning is desirable. It may be used to mean (1) the operative acts of the principal, (2) a physical document executed by the principal, or (3) the legal relations consequent upon the preceding operative facts (1) and (2), and especially the legal power conferred upon the agent to bring the principal into new legal relations without any further action by the principal. The operative facts may be spoken words, a document together with the acts necessary to execute it, or other conduct by the principal apparently expressing an intention to create a power. Hereafter, the word ‘authority’ will be used to denote these operative facts; in other cases the word power will usually be substituted. This latter word is not so likely to be taken in shifting senses, in spite of the fact that ‘power of attorney’ generally means a physical document under seal.” William R. Anson, Principles of the Law of Contract 508 n.1 (Arthur L. Corbin ed., 3d Am. ed. 1919).

actual authority. Authority that a principal intentionally confers on an agent or authority that the agent reasonably believes he or she has as a result of the agent’s dealings with the principal. • Actual authority can be either express or implied.

— Also termed real authority. [Cases: Principal and Agent 96, 99. C.J.S. Agency §§ 148–149, 153–164.]

“Actual authority is such as a principal intentionally confers upon the agent, or intentionally, or by want of or-dinary care, allows the agent to believe himself to possess.” Cal. Civ. Code § 2316.

apparent authority. Authority that a third party reasonably believes an agent has, based on the third party’s dealings with the principal, even though the principal did not confer or intend to confer the authority. • Apparent authority can be created by law even when no actual authority has been conferred.

— Also termed ostensible authority; authority by estoppel. [Cases: Principal and Agent 99. C.J.S. Agency §§ 153–164.]

“The term ‘apparent authority’ means that a legal power is vested in the agent in the absence of any intention by the principal that it should exist, or even in spite of his intention that it should not exist. The operative facts causing this power to exist are acts of the principal which, considered along with surrounding facts, induce the third person with whom the agent deals to believe reasonably that the principal intended the power to exist. The power is real and not merely apparent. The agent is indeed a wrongdoer in exercising the power. He possesses the power but not the legal privilege of using it. Likewise, the authority (meaning the action of the principal creating the agent’s power) is real. It is only the intention of the principal to create such a power that is merely apparent (i.e., non-existent).” William R. Anson, Principles of the Law of Contract 510 n.1 (Arthur L. Corbin ed., 3d Am. ed. 1919).

“ ‘Apparent authority’ of an insurance agent means such authority as an insurer knowingly permits the agent to assume, or which it holds him out as possessing, that is, such authority as he appears to have by reason of actual authority or such authority as a reasonably prudent man would suppose the agent to possess.” John Alan Ap-pleman & Jean Appleman, Insurance Law and Practice § 8674 (1981).

authority coupled with an interest. Authority given to an agent for valuable consideration. • This authority cannot be unilaterally terminated by the principal. [Cases: Principal and Agent 34. C.J.S. Agency §§ 114–119.]

constructive authority. Authority that is inferred because of an earlier grant of authority.

express authority. Authority given to the agent by explicit agreement, either orally or in writing.

— Also termed stipulated authority. [Cases: Principal and Agent 96. C.J.S. Agency §§ 148–149.]

general authority. A general agent’s authority, intended to apply to all matters arising in the course of business.

implied authority. Authority intentionally given by the principal to the agent as a result of the principal’s conduct, such as the principal’s earlier acquiescence to the agent’s actions.

— Also termed presumptive authority. [Cases: Principal and Agent 99. C.J.S. Agency §§ 153–164.]

incidental authority. Authority needed to carry out actual or apparent authority. • For example, the actual authority to borrow money includes the incidental authority to sign commercial paper to bring about the loan.

— Also termed inferred authority. [Cases: Principal and Agent 99. C.J.S. Agency §§ 153–164.]

inherent authority. Authority of an agent arising from the agency relationship.

naked authority. Authority delegated solely for the principal’s benefit, without giving any consideration to the agent. • This authority can be revoked by the principal at any time.

ostensible authority. See apparent authority.

presumptive authority. See implied authority.

real authority. See actual authority.

special authority. Authority limited to an individual transaction.

stipulated authority. See express authority.

supervisory authority. See SUPERVISORY AUTHORITY.

2. Governmental power or jurisdiction (within the court’s authority).

3. A governmental agency or corporation that administers a public enterprise ( transit authority).

— Also termed public authority. [Cases: Municipal Corporations

2. C.J.S. Municipal Corporations §§ 7–9.]

constituted authority. (often pl.) The legislative, executive, and judicial departments officially and rightfully governing a nation, people, municipality, or other governmental unit; an authority properly appointed or elected under organic law, such as a constitution or charter.

examining authority. A self-regulatory organization registered with the Securities and Exchange Commission and vested with the authority to examine, inspect, and otherwise oversee the activities of a registered broker or dealer.

4. A legal writing taken as definitive or decisive; esp., a judicial or administrative decision cited as a precedent (that case is good authority in Massachusetts). • The term includes not only the decisions of tribunals but also statutes, ordinances, and administrative rulings. [Cases: Courts 88. C.J.S. Courts § 139; Trade-Marks, Trade-Names, and Unfair Competition § 187.]

adverse authority. Authority that is unfavorable to an advocate’s position. • Most ethical codes require counsel to disclose adverse authority in the controlling jurisdiction even if the opposing counsel has not cited it.

imperative authority. Authority that is absolutely binding on a court.

— Also termed binding authority. Cf. binding precedent under PRECEDENT.

persuasive authority. Authority that carries some weight but is not binding on a court.

“It may be well to call attention to the fact that the word ‘authority’ is used by lawyers in at least two senses, one abstract and the other concrete. The word [in its concrete sense] refer[s] to the book or other repository to which one resorts to find propositions of law, and sometimes the word is used in an even narrower sense to mean reported cases. In its abstract sense, however, ‘authority’ is substantially equivalent to ‘influence’ or ‘power,’ and in this sense ‘authority’ may be divided into two grades, in that the force of a statement of law is either imperative (that is to say, absolutely binding upon the courts) or simply persuasive. The use of the terms ‘primary’ and ‘secondary’ authority, as applied in the concrete sense, must not be confused with the use of the terms ‘imperative’ and ‘persuasive’ authority, as used in the abstract sense. That is to say, a book of primary authority may be either imperative or persuasive, according to the circumstances … , or it may be of no force at all. Books of secondary authority are, in the nature of things, usually merely of persuasive authority.” William M. Lile et al., Brief Making and the Use of Law Books 12 (3d ed. 1914).

primary authority. Authority that issues directly from a law-making body; legislation and the reports of litigated cases.

secondary authority. Authority that explains the law but does not itself establish it, such as a treatise, annotation, or law-review article.

5. A source, such as a statute, case, or treatise, cited in support of a legal argument (the brief’s table of authorities).

 

Source:

 

Source:

 

Regionale informatie en expertise centrum:

Het gaat ongewenst gedrag (volgens hun regels)

Lastpakken voor de OVERHEID

Schaduw overheid (STASI) zonder bevoegdheden die ze wel toe eigenen

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Stasi

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens

Artikel 6. Recht op een eerlijk proces

 1. Bij het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen of bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde vervolging heeft eenieder recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke termijn, door een onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat bij de wet is ingesteld. De uitspraak moet in het openbaar worden gewezen maar de toegang tot de rechtszaal kan aan de pers en het publiek worden ontzegd, gedurende de gehele terechtzitting of een deel daarvan, in het belang van de goede zeden, van de openbare orde of nationale veiligheid in een democratische samenleving, wanneer de belangen van minderjarigen of de bescherming van het privéleven van procespartijen dit eisen of, in die mate als door de rechter onder bijzondere omstandigheden strikt noodzakelijk wordt geoordeeld, wanneer de openbaarheid de belangen van een behoorlijke rechtspleging zou schaden.
 2. Een ieder tegen wie een vervolging is ingesteld, wordt voor onschuldig gehouden, totdat zijn schuld in rechte is komen vast te staan.
 3. Een ieder tegen wie een vervolging is ingesteld, heeft in het bijzonder de volgende rechten:a. onverwijld, in een taal die hij verstaat en in bijzonderheden, op de hoogte te worden gesteld van de aard en de reden van de tegen hem ingebrachte beschuldiging; b. te beschikken over de tijd en faciliteiten die nodig zijn voor de voorbereiding van zijn verdediging;c. zich zelf te verdedigen of daarbij de bijstand te hebben van een raadsman naar eigen keuze of, indien hij niet over voldoende middelen beschikt om een raadsman te bekostigen, kosteloos door een toegevoegd advocaat te kunnen worden bijgestaan, indien de belangen van een behoorlijke rechtspleging dit eisen;d. de getuigen à charge te ondervragen of te doen ondervragen en het oproepen en de ondervraging van getuigen à décharge te doen geschieden onder dezelfde voorwaarden als het geval is met de getuigen à charge;e. zich kosteloos te doen bijstaan door een tolk, indien hij de taal die ter terechtzitting wordt gebezigd niet verstaat of niet spreekt.

Source:

 

Legaliteitsbeginsel
Overheid mag alleen rechten en plichten in het leven roepen in dien de overheid daarbij gebruik maakt van een in de wet geregelde specifieke bevoegdheid.
Dit betekent dat een bestuursorgaan, wanneer zij gebruik maakt van een bevoegdheid, altijd rekening dient te houden met het doel van de wettelijke regeling waaruit de bevoegdheid voortvloeit.
Het verbod van détournement de pouvoir vloeit voort uit het legaliteitsbeginsel en is vastgelegd in artikel 3:3 Awb.
Dit verbod ziet op misbruik van bevoegdheid, een bestuursorgaan mag haar bevoegdheid tot het nemen van een besluit niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor die bevoegdheid is verleend.

 

Voorbeeld: Je mag niet een woning wet gaan gebruiken om iemand straf wettelijk te straffen. (Maar dat doen ze wel)

Er is ook geen ondermijnende criminaliteit (is een politiek begrip) die staat niet in de wet boeken. Het is een pleonasme.

In principe is elke criminaliteit ondermijnend en kan je die niet uitroeien.

 

DE STAAT DER NEDERLANDEN CRIMINELEN: (CORRUPTIE)

Private stichtingen die via achterdeuren geld ontvangen

 

Niet bestaand probleem wordt gecreëerd: 'noodsituatie'
Media slaan alarm
'Wetenschap' en 'deskundigen' beschrijven probleem
Politiek schreeuwt om meer geld en bevoegdheden
Feiten spelen geen rol, statistieken geven ander beeld
'Oorlog' tegen de ondermijnende criminaliteit
Doel is meer bevoegdheden en geld
Rechtvaardiging voor systematische wetsovertredingen
Corruptie: honderden miljoenen worden via private stichtingen weggesluisd
Geen doel, oorlog wordt nooit gewonnen, er is altijd meer geld en meer macht nodig
Aanvankelijk in het geniep uitgerold 'Samenzweringstheorie'

 

Wetten gebroken noemt men 'Pionieren'

 

Werkwijze: 'pionieren'

Het systematisch overtreden van wet- en regelgeving en kijken of je ermee wegkomt, noemt het RIEC "pionieren".
In het jaarverslag 2016 van het RIEC is te lezen dat de tijd van pionieren voorbij is. De beproefde praktijken zullen nu gangbaar worden. (gesystematiseerd)
Door deze werkwijze wordt niet alleen het in de wet opgenomen verbod op detournement de Pouvoir op structure-le basis overtreden.
Ook de Wet bescherming persoonsgegevens (AVG), de Wet justitiële gegevens en de Wet Politiegegevens zijn de afgelopen jaren volledig terzijde geschoven.
Verder wordt aan de betrokkenen de waarborgen van artikel 6 EVRM onthouden.

 

De politie en het RIEC

 • Ook de politie is een belangrijke partner bij de bestuurlijke aanpak van "georganiseerde criminaliteit" binnen het RIEC. In het voorwoord van de handleiding "Politie: partner in het bestuurlijke aanpak" De bestuurlijke aanpak wordt daar gepresenteerd als een alternatief voor het strafrechtelijke traject:
 • "Het gaat erom dat we de crimineel (dit hoort het woord verdachte te zijn maar die gebruiken ze niet) zo effectief mogelijk aanpakken. De ene keer is dat via het strafrecht, de andere keer fiscaal (belastingdienst) en soms is het bestuurlijke instrumentarium van gemeenten effectiever. Vaak is ook een combinatie mogelijk, dan worden meerdere strategieën aanvullend op elkaar ingezet. Het maakt de burger niet uit wie de crimineel aanpakt, als hij maar wordt aangepakt."

 

Het RIEC kan niet functioneren zonder medewerking van de rechtbank

 

De trias politica bestaat dus niet meer

 

Jan Brouwer zegt over het boek 'De Achterkant van Nederland' het volgende:

"Tops en Tromp suggereren dat in sommige delen van Nederland de onderwereld eigenlijk de touwtjes in handen heeft. Wetenschappelijk wordt de werkelijkheid die zij schetsen echter in twijfel getrokken. Niemand weet op welke gegevens zij zich baseren. Gaat het hier wel om de feiten?"

 

Burgemeesters slaan alarm in de media:

 • Roep om meer bevoegdheden
 • Doel rechtvaardigt de middelen
 • Grondrechten moeten wijken

 

Source:

 

De overheid die weerbaarder moet worden (onzin want daartegenover staat dan een machteloze burger). En dat kan en mag niet.

 

Rechters handelen in strijd met de wet
'Hoger doel' boven grondrechten en vrijheden

 

artikel 12 wet Rechterlijke Organisatie
van 26 juni 2003 art. 24 Wet RO (oud)

 

Artikel 12 Wet op de rechterlijke organisatie
Hoofdstuk 2. Rechtspraak Afdeling 1. Algemene bepalingen

Artikel 12
De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast, de senior-gerechtsauditeurs en gerechtsauditeurs, de rechterlijke ambtenaren in opleiding en de griffier en substituut-griffier van de Hoge Raad mogen zich niet op enige wijze inlaten met partijen of hun advocaten of gemachtigden over enige voor hen aanhangige geschillen of geschillen waarvan zij weten of vermoeden dat die voor hen aanhangig zullen worden.

 


"De leden van de Hoge Raad, de hoven en de rechtbanken, de kantonrechters en de gerechtsauditeurs mogen zich niet directelijk of indirectelijk over enige voor hen aanhangige geschillen, of die zullen worden, in enig bijzonder onderhoud of gesprek inlaten met partijen of derzelver advocaten, procureurs of gemachtigden, noch enige bijzondere onderrichting, memorie of schrifturen aannemen."


“Artikel 2.1.10 is een redactioneel gemoderniseerde versie van het huidige artikel 24 Wet RO, dat aan de leden van de Hoge Raad, de gerechtshoven en de rechtbanken en aan de kantonrechters verbood zich «directelijk of indirectelijk over enige voor hen aanhangige geschillen, of die zij weten of vermoeden dat voor hen aanhangig zullen worden, in enig bijzonder onderhoud of gesprek in te laten met partijen of derzelver advocaten, procureurs of gemachtigden, noch enige bijzondere onderrichting, memorie of schrifturen aan te nemen». Onder «zich inlaten met» moet derhalve worden verstaan dat zij noch mondeling noch schriftelijk contact hebben met partijen. In het kader van de modernisering hadden wij

ervoor kunnen kiezen een gemoderniseerde omschrijving te geven van de verschillende wijzen waarop een rechterlijk ambtenaar zich met partijen kan inlaten. Wij hebben dit echter niet gedaan, omdat het omschrijven van de verschillende bijzondere vormen van het «zich inlaten met» het gevaar in zich draagt dat de opsomming limitatief wordt opgevat en andere, niet nader omschreven, vormen van «zich inlaten met» wel toelaatbaar worden geacht. Door de voorgestelde omschrijving «op enige wijze» wordt bereikt dat alle denkbare vormen van contact onder het bereik van artikel 2.1.10 vallen. Dit voorschrift is overigens een waarborg voor een eerlijke procesvoering, en wel in het bijzonder voor het beginsel van «equality of arms»; partijen moeten gelijke processuele rechten hebben en door de rechter ook gelijk worden behandeld (zie artikel 14, eerste lid, IVBPR). Rechterlijke ambtenaren, zoals genoemd in de aanhef van artikel 2.1.10, mogen zich alleen tijdens een zitting over de genoemde onderwerpen met de aldaar genoemde personen uitspreken. Ook het formuleren van rechtens relevante standpunten zal alleen tijdens een zitting dan wel in de raadkamer en overeenkomstig de wettelijke procesrechtelijke bevoegdheden kunnen plaatsvinden. Voor zover zij zich los van de genoemde partijen in het openbaar zouden willen uitlaten over een aanhangige zaak, worden zij in die mogelijkheid beperkt door de artikelen 2.1.6, derde lid, en 2.1.11, dat hen verplicht tot geheimhouding van hetgeen in de raadkamer is geuit respectievelijk waarover zij bij de uitoefening van hun taak de beschikking krijgen en waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen of redelijkerwijs moeten vermoeden.

Bron: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:PHR:2016:1529

 

Met betrekking tot het beroep op "het in de wet RO opgenomen verbod op contact met een van de partijen buiten de procedure om":

Niet is aangevoerd om welk artikel in de wet RO het gaat. Eerst uit de conclusie van repliek (onder het kopje "Toepasselijkheid artikel 12 Wet RO") kan worden afgeleid dat het kennelijk gaat om art. 12 Wet RO. Eerder is in de inleidende dagvaarding van [eiser] c.s. van 26 juni 2003 in dit verband art. 24 Wet RO (oud) genoemd (onder 1), dat luidde:

"De leden van de Hoge Raad, de hoven en de rechtbanken, de kantonrechters en de gerechtsauditeurs mogen zich niet directelijk of indirectelijk over enige voor hen aanhangige geschillen, of die zij weten of vermoeden dat voor hen aanhangig zullen worden, in enig bijzonder onderhoud of gesprek inlaten met partijen of derzelver advocaten, procureurs of gemachtigden, noch enige bijzondere onderrichting, memorie of schrifturen aannemen."

Bron: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:PHR:2009:BJ1251

 

 

Artikel 24 De leden van de Hoge Raad, de hoven en de rechtbanken, de kantonrechters mogen zich niet directelijk of indirectelijk over enige voor hen aanhangige geschillen, of die zij weten of vermoeden dat voor hen aanhangig zullen worden, in enig bijzonder onderhoud of gesprek inlaten Staatsblad

Bron: https://docplayer.nl/148522119-Staatsblad-van-het-koninkrijk-der-nederlanden.html

 

De rechter:

Ze moeten gewoon recht spreken ze moeten gewoon een zaak beoordelen is de wet gevolgd en wat is recht

 

 • Rechters weigerden consequent om misbruik bevoegdheden RIC te toetsen.
 • Dit ondanks bewijsstukken vanaf 2013 overleg staatssecretaris Teeven, hoofdcommissaris politie, hoofdofficier justitie en de burgemeester.
 • Taskforcedeelnemers hebben in de procedures consequent volgehouden dat zulke afspraken niet bestaan en gesteld dat het hier niet onderbouwde complottheorieën betreft.
 • Ondanks dat bijeenkomst twee dagen voor de aankondiging plaatsvond, ontbrak bewijs dat over Fort Oranje gesproken werd.
 • In dagvaarding veertien zaken besproken waarin rechters ondanks uitgebreid onderbouwde standpunten het RIEC onbesproken lieten.

 

 

Gedagvaard:

(tegen de rechtspraak want ik wil bij deze rechtbank geen zaken meer mee doen)

DE OPENBARE RECHTSPERSOON DE STAAT DER NEDERLANDEN in het bijzonder het Ministerie van Justitie en Directoraat Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Rechtsbestel Afdeling Rechtspraak & Geschikoplossing, waarvan de zetel is gevestigd te ''s-Gravenhage, en Artikel 48 Sr mijn exploot doende aan het parket van de procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden gevestigd te {2514 CV} aan de Kazernestraat nr 52 en afschrift deze latende aan:

 

Ze negeren argumenten

De rechter zou de mensen moeten beschermen tegen de overheid en niet andersom.
Rechtspraak die recht toetst en die als onze grondrechten, als die in geperkt worden, ons daar dan in ondersteunt en beschermt daarin.

 

 • Fort Oranje moest dus haar zaken bepleiten voor rechters die aan tafel zaten met de tegenstander en deze casus bespraken
 • De rechters logen hierover maar draaiden elk vonnis in het voordeel van de overheid
 • Ook in zaken waarin misdrijven gepleegd door verschillende overheden naar voren kwamen
 • Dit betrof onder meer corruptie en diefstal

 

De rechtspraak is gewoon een onderdeel geworden van die integrale OVERHEID

 

 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0009810/2017-07-01

https://wetten.overheid.nl/BWBR0008659/2021-01-01/#Hoofdstuk1_Paragraaf1_Artikel1

https://www.woonbond.nl/vraagbaak/waar-huurrecht-wettelijk-geregeld

https://wetten.overheid.nl/BWBR0005290/2017-07-01/0/Boek7/Titeldeel4/afdrukken

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26089-3.html

https://wetboekplus.nl/burgerlijk-wetboek-boek-7a-artikel-1777-bruikleen/

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/aftrekposten/persoonsgebonden-aftrek/giften_aan_goede_doelen/

https://legal-dictionary.thefreedictionary.com/breach+of+contract

 

 

Jurisprudentie

Niet al het recht staat in de wet. De rechter houdt ook rekening met . Dat zijn uitspraken die eerder zijn gedaan in vergelijkbare zaken. De rechter kan deze uitspraken gebruiken als richtlijn, maar hij kan er ook van afwijken.

 

 

Strategisch Beraad Ondermijning (SBO)

Rechtspraak stelt zich structureel op als beschermer van de Staat.
Dat zien we ook in de corona bullshit (crisis)
Mensen moeten in tijden van 'oorlog' niet zeuren over fundamentele grondrechten en vrijheden

(die zijn juist belangrijk in dat soort tijden)

 

Als rechter heeft u de taak om de feiten te onderzoeken van deze bewijzen en u mag het niet weigeren en naast u neerleggen.

Ook al zijn er noodsituaties de rechter moet kijken of de wetten zijn gevolgd.

De Staat mag en kan geen carte blanche krijgen zonder dat daar repercussies van gaan komen.

Wij hebben geen rechtsstaat meer dat is voorbij.

STAY SILENT

Maritime law of private contracts also referred to as admiralty law

 

Admiralty, maritime and prize cases

Admiraliteit, maritiem en prijszaken

 

 

28 U.S. Code § 1333 - Admiralty, maritime and prize cases

 

The district courts shall have original jurisdiction, exclusive of the courts of the States, of:
(1)
Any civil case of admiralty or maritime jurisdiction, saving to suitors in all cases all other remedies to which they are otherwise entitled.
(2)
Any prize brought into the United States and all proceedings for the condemnation of property taken as prize.
(June 25, 1948, ch. 646, 62 Stat. 931; May 24, 1949, ch. 139, § 79, 63 Stat. 101.)

 

Source:

Draagvlak voor een persoonlijk emissiehandelssysteem

Pagina 5 En daar is het dan! Het sociale krediet systeem!

 

 

Justinian deception

English:

 • It is a deception that converse the public into the private.
 • It is a grammatical deception that converts the common law of the public domain into the maritime law of private contract.
 • From public to the private citizens of a corporation from a creditor to a debtor.
 • From the world of the living into the underworld of the dead (worshipping satan)
 • Attaching a dead ledger to a living man via a grammatical deception and worshipping the gods of the underworld by claiming an engraved image as a name

 

Dutch: 

 • Het is een misleiding die het publiek in het privé doet veranderen.
 • Het is een grammaticale misleiding die het gewoonterecht van het publieke domein omzet in het zeerecht van een privaat contract.
 • Van publiek naar de burgers van een bedrijf van een schuldeiser naar een schuldenaar.
 • Van de wereld van de levenden naar de onderwereld van de doden (aanbiddende satan)
 • Een (dode grootboek) grafsteen vastmaken aan een levende man via grammaticale misleiding en het aanbidden van de goden van de onderwereld door een gegraveerd beeld als naam te claimen

 

Source:

 

OPPT UCC FILINGS

by One Peoples Public Trust

 

 
An archive of all of the One Peoples Public Trust (OPPT) UCC Filings that Foreclosed ALL Corporations including Governments and Banks and Admiralty Law Legal Systems in 2012/13 including the trusts set up by identity theft of every single person on this planet through their Birth Certificates that also made every single person a Corporation as well. Every single man or woman working for these former Corporations are now responsible for their own actions now without a Corporate safety net as only Common Law exists now under these UCC Filings that are now International Law.
 
Every single Man, Woman and Child, as a result of these OPPT Foreclosures, now has their own Factualized Trust (Federal Reserve Deposit Account) in their own name - but to date the governments etc have not notified the people of the existence of these Trusts although millions of people are now aware of them and trying to access them worldwide.
 
The actual UCC Filings are listed and numbered on Date/Time order under the Letter/Number A01 etc and the Foreclosure /Official Announcements etc are listed under the Letter/Number B01 etc.
 
Included under the Letter/Number C01 is an example of a Factualized Trust, that every single person on this planet has now as a result of these UCC Filings, that are being hidden from us.
 
Included under the Letter/Number C02 is a copy of a document from the HATJ/RBK Court Case in the US exposing this corrupt Government/Banking/Legal System and the FACT that these Trusts exist - Pacer Document 101 HATJ/RBK Standing Praecipe UNIVERSAL CLEANUP exposing exactly that - the FACT that there is a Universal Cleanup going on on this planet just now to expose and take out the Deep State Government that is really running our governments behind the scenes.
 
D01 and D02 are a complete listing of all of the UCC Filings above, in Date and Time they were filed, in US and UK date form.
 
Details of all of the above and the HATJ/RBK Court Case exposing all of this can be found at the following website : https://i-uv.com/
 
Link to my site : https://paisleyexpressions.blogspot.com/
Addeddate 2017-08-25 17:21:46Identifier OPPTUCCFILINGSIdentifier-ark ark:/13960/t16m9br5zOcr ABBYY FineReader 11.0 (Extended OCR)Ppi 600Scanner Internet Archive HTML5 Uploader 1.6.3Year 2017

 

Source:

 

Benelux Gerechtshof

Regentschapsstraat 39
1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 519 38 61
www.courbeneluxhof.be

 

Source:

 

Hof van Cassatie

 

Is in stand gebleven omdat de Koning van België niet is gevlucht tijdens WOII.

 

Het Hof van Cassatie is het hoogste rechtscollege. Het oordeelt over de wettigheid van de rechterlijke beslissingen. Het spreekt zich niet uit over feiten. Een cassatieberoep is een bijzondere rechtspleging.

 

Source:

 

Hierdoor is in heel de Benelux de grondwet uitgeschakeld 

Artikel 120 (94) Grondwet

Artikel 350 Europees verdrag het verdrag van Lissabon toestaat dat het Benelux verdrag rechtsgeldig is en daar onderdeel vanuit maakt met in feite alle Europese landen van de Europese Unie de grondwet is uitgeschakeld.

 

En als zodanig kan zwaar chemisch afval via convenanten zoals NL dat heeft gesloten met de hout impregneer bedrijf omgezet worden tot product en in strijd met de Europese richtlijnen en verordeningen overal worden gedumpt. Op die manier is het zover dat via geïmpregneerd hout en het hele protocol onder voorzitterschap van Hans Alders in 1992 de hele wereld is vergiftigt. (Subsidies gegeven onder het mom van bescherming van de oerwouden) Oplossing vanuit België uitvoeren. Testament van Leopold III. Alle verdragen  die er na WO II zijn gesloten moeten getoetst worden aan de grondwet van toen.

 

Capitulatie in Wageningen in mei 1945 is geschiedvervalsing

 
11 april 2015
15 minuten leestijd

 

Ondertekening van het capitulatiedocument op de Lüneburger Heide (Publiek Domein - wiki)

 

 

Opinie

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei legt in zijn toekomstvisie het accent op de inhoud van de historische context. Het wil het herdenken op 4 mei en vieren op 5 mei nadrukkelijk in de context van de Tweede Wereldoorlog plaatsen. Doel is het accent te leggen op de historische inhoud die we herdenken en vieren.

Boek: Mei 1940 – De strijd op Nederlands grondgebied

De geallieerden erkenden in mei 1945 uiteraard het Duitse staatshoofd Karl Dönitz en diens regering niet. Duitsland of de burgerlijke overheid kon dus geen vrede sluiten of capituleren. Een vrede is dan ook nooit getekend. Uitsluitend militaire capitulaties waren mogelijk. De geallieerden eisten onvoorwaardelijke capitulaties.

De Duitse strijdkrachten vielen eind april 1945 uit elkaar, het eerst in Italië. Donderdag 3 mei 1945 arriveerde een Duitse militaire delegatie bij het tactische hoofdkwartier van veldmaarschalk Bernard Montgomery op de Timeloberg op de Lüneburger Heide. Delegatieleiders waren Generaladmiral Hans-Georg von Friedeburg en generaal Eberhardt Kinzel, stafchef van Oberbefehlshaber Nordwest Generalfeldmarschall Ernst Busch. Delegatieleden waren vice-admiraal G. Wagner; Oberst F. Poleck van het OKW en majoor H. J. Friedel, stafofficier van Kinzel.

De Britse bevelhebber van de Brits-Canadese Noordelijke Legergroep weigerde de capitulatie van drie Duitse legers in Noordwest-Duitsland en Denemarken. Hij eiste de onvoorwaardelijke capitulatie van de Duitse troepen in Noordwest-Europa die tegenover zijn legergroep stonden. De delegatie hield in Flensburg ruggespraak met Dönitz en de generaals van het Oberkommando der Wehrmacht (OKW), Alfred Jodl en Wilhelm Keitel. Ze keerde 4 mei 1945 om 18.00 uur terug bij Montgomery met de vereiste volmacht. De delegatie tekende om 18.30 uur het capitulatiedocument (Instrument of Surrender). Het Duitse Opperbevel stemde in met de onvoorwaardelijke capitulatie van de Duitse strijdkrachten in Nederland, Noordwest-Duitsland, Sleeswijk-Holstein en Denemarken. De gecapituleerde troepen zouden zaterdag 5 mei 1945 om 08.00 uur alle vijandelijkheden ter land, ter zee en in de lucht staken. Op dat tijdstip van inwerkingtreding van de capitulatie op de Lüneburger Heide was de Tweede Wereldoorlog in die gebieden afgelopen. Nederland was vrij en viert daarom 5 mei Bevrijdingsdag; althans historisch gezien.

Herinneringssteen aan de capitulatie op de Timeloberg.

Wageningen herdenkt en viert 5 mei de capitulatie in die plaats op 5 en 6 mei 1945. De stad herdenkt 1 december prins Bernhard, vooral zijn aanwezigheid bij die capitulatie. Deze herdenkingen en vieringen zijn gebaseerd op een hardnekkige geschiedvervalsing. Wageningen is geen stad van capitulatie of bevrijding; de Vrede van Wageningen 1945 is een mythe en prins Bernhard was alleen 5 mei 1945 aanwezig.

Orders on the Surrender

 

Luitenant-generaal Charles FoulkesVelen verwarren het capitulatiedocument van 4 mei 1945 met de overgavebevelen (Orders on the Surrender) van 5 mei 1945. Die bevelen dienden ter implementatie of uitvoering van het capitulatiedocument. De artikelen 3 en 4 van het Instrument of Surrender schreven voor dat de gecapituleerde troepen alle verdere geallieerde bevelen moesten uitvoeren. Generaal Crerar, bevelhebber van het Eerste Canadese Leger, wilde zelf geen uitvoering geven aan de capitulatie op de Lüneburger Heide van 4 mei 1945. Daarvoor had hij een te grote afkeer van Duitsers. Hij belastte daarom zijn korpsbevelhebbers Foulkes en Simonds met de afhandeling en uitvoering van het capitulatiedocument in hun sectoren. Zij moesten overgavebevelen en militair-technische bijlagen ter tekening voorleggen aan de gecapituleerde Duitse bevelhebber. Luitenant-generaal Ch. Foulkes deed dat in Wageningen en luitenant-generaal G. Simonds in Bad Zwischenahn bij Oldenburg. Wageningen lag aan de toegang van de geneutraliseerde zone en was gebruikt bij overleg over voedseltransporten. Bovendien was de bevolking geëvacueerd en de stad in geallieerde handen. De keuze voor het zwaar beschadigde hotel ‘De Wereld’ of de aula van de landbouwhogeschool lag dan ook voor de hand. Ter implementatie van de capitulatie op de Lüneburger Heide formuleerde Foulkes de overgavebevelen (Orders on the Surrender). Onderhandelen over een onvoorwaardelijke capitulatie of overgavebevelen was uiteraard onmogelijk.

 

 

Generaloberst Johannes A. BlaskowitzGeneraloberst Blaskowitz kreeg in zijn hoofdkwartier in Hilversum 5 mei 1945 om 05.35 uur bericht uit Flensburg van de capitulatie op de Lüneburger Heide. Zijn vrees was uitlevering aan het Rode Leger. ’s Morgens berichtte Foulkes hem om 11.00 uur in Wageningen te verschijnen. Blaskowitz voelde er niets voor als viersterrengeneraal naar een driesterrengeneraal te gaan. Hij stuurde zijn chef-staf Paul Reichelt naar Wageningen. Foulkes eiste echter de komst van Blaskowitz als opperbevelhebber van het 25. Armee en de Vesting Nederland naar Wageningen. Hij had bovendien zijn bevelen zo geformuleerd dat hij Blaskowitz voor vrijwel alle af te wikkelen zaken verantwoordelijk stelde. Foulkes opende de bijeenkomst met het voorlezen van het standaardcapitulatiedocument van SHAEF, het hoofdkwartier van generaal Eisenhower. Reichelt antwoordde met de informatie die hij van Dönitz had gekregen. Dat was het capitulatiedocument (Instrument of Surrender) van de capitulatie op de Lüneburger Heide. Foulkes nam de zeven artikelen één voor één door, waarbij Reichelt knikte of ‘begrepen’ zei. Reichelt moest de implementatie van de capitulatie in de vorm van overgavebevelen (Orders on the Surrender) meenemen en om 16.00 uur met Blaskowitz terugkomen. Die arriveerde precies op tijd bij Hotel ‘De Wereld’. In de gelagzaal waren lange tafels neergezet met aan weerszijden stoelen voor beide delegaties. Langs de wanden stonden stoelen voor persfotografen, oorlogscorrespondenten, cameramensen en officiële toeschouwers.

 

Hotel ‘De Wereld’, 1945Hotel ‘De Wereld’, gelagzaal, 1945

Aanwezig waren de Canadese en de Duitse delegatie en merkwaardigerwijze ook prins Bernhard die daar geen enkele functie had. Op de vraag van Foulkes of Blaskowitz de capitulatie bij Lüneburger erkende, antwoordde deze ‘Jawohl’. Foulkes las Blaskowitz en Reichelt elk artikel van de Orders on the Surrender voor. Blaskowitz en Foulkes ondertekenden de bevelen 5 mei 1945 om 16.30 uur in de gelagkamer van Hotel ‘De Wereld’.

De Duitse troepen moesten tot nader order in hun posities en bij hun wapens blijven. Ze zouden bevel krijgen zich te verzamelen in concentratiegebieden voor ontwapening en de aftocht naar Duitsland. Blaskowitz moest voor de geallieerden belangrijke militair relevante informatie verstrekken. Hij kreeg desgevraagd daarvoor een dag uitstel. Blaskowitz moest onder meer informatie geven over plaats en sterkte van de troepen; de militaire voorraad; gelegde mijnenvelden; geplaatste explosieven; militaire installaties, depots en artillerie.

Wageningen, hotel ‘De Wereld’, 5 mei 1945: Reichelt (l.) en Blaskowitz. Op de rug gezien kapitein Molnar (tolk) en Foulkes.Wageningen, 5 mei 1945: v.l.n.r. Reichelt, Blaskowitz, Kitching (chef-staf), Foulkes, Molnar en prins Bernard.De handtekeningen onder de Orders on the Surrender van Foulkes (l.) en Blaskowitz, 5 mei 1945, 16.30 uur.Wageningen, Aula, 1940

De gedetailleerde technische uitwerking van de bevelen en nadere afspraken in bijlagen kwamen de volgende dag aan de orde. De bijeenkomst was die zondag 6 mei in de aula van de landbouwhogeschool. Daar werkten Canadezen en Duitsers met kaarten en documenten de details verder uit. Onderweg naar Wageningen had Blaskowitz informatie afgegeven aan de bevelhebber van de Britse 49ste (West Riding) Infanterie Divisie.

Die bevond zich in boerderij Noda aan de Nude tussen Rhenen en Wageningen. Hij moest immers de eveneens met een dag uitgestelde Brits-Canadese opmars naar het westen van Nederland voorbereiden. De Britten zouden 7 mei het gezag over het gebied tussen het IJsselmeer en de Lek van Duitse troepen overnemen; de Canadezen over het zuidelijke deel van Zuid-Holland.

Gemeente Wageningen koestert geschiedvervalsing

Het college van burgemeester en wethouders van Wageningen stelt op website www.wageningen.nl dat 5 mei 1945 in hotel ‘De Wereld’ in aanwezigheid van prins Bernhard onderhandelingen of ‘voorbereidende besprekingen’ zijn gevoerd. Die onderhandelingen gingen ‘over de capitulatie van de Duitse troepen in Nederland; ‘de capitulatie van Duitsland’ of de overgave van ‘het Duitse leger’ aan de geallieerden. De ‘capitulatie’, ‘capitulatieakte’, het ‘capitulatiedocument’, de ‘capitulatiedocumenten’ of ‘–voorwaarden’ werd(en) de volgende dag in de aula van de landbouwhogeschool ‘daadwerkelijk getekend’. Dat betekende voor Nederland ‘het einde van de Tweede Wereldoorlog’. Wageningen ‘wordt (en is nog steeds)’ stad der Bevrijding. ‘Daarom vieren we nog elk jaar 5 mei het bevrijdingsfeest’.

Het gemeentebestuur erkent dat de ‘echte capitulatie’ 4 mei 1945 op de Lüneburger Heide is getekend. De ‘capitulatieakte’ van 5 mei 1945 in Wageningen is ‘een overeenkomst’ tussen Foulkes en Blaskowitz. Die bevatte ‘de regels’ waaraan de Duitse en ‘geallieerde’ troepen zich in Nederland zouden houden. De originele ‘akte’ is in 1953 door generaal Foulkes geschonken aan de gemeente Wageningen. Sindsdien ligt ‘dit nationaal belangrijke stuk’ in het Wageningse gemeentearchief. De gemeente stuurde vorig jaar die ‘capitulatieakte’ in voor de verkiezing ‘Stuk van het Jaar 2014’. Het Wageningse college is dus volstrekt niet op de hoogte van wat er 5 en 6 mei 1945 in Wageningen plaatsvond. De reeks onjuiste beweringen of mythen is een duidelijk voorbeeld van geschiedvervalsing, wellicht voor toeristische doeleinden. Wageningen verspreidt nog steeds hardnekkige mythen om de geschiedvervalsing in stand te houden.

Museum De Casteelse Poort bevestigt geschiedvervalsing

 

‘Capitulatieschilderij’ van W. J. van de Kerke (1953) in museum De Casteelse Poort, Wageningen. Het hangt in de zogenaamde bevrijdingszaal waarin ook het meubilair staat dat 5 mei is gebruikt met op de tafel een kopie van de overgavebevelen naast een map met opschrift Capitulatiedocument.De website www.casteelsepoort.nl bevat tal van mythen over de gebeurtenissen op 5 en 6 mei 1945, waaronder het ‘capitulatieschilderij’. In Hotel ‘De Wereld’ in Wageningen begon 5 mei 1945 formeel de bevrijding van Nederland met het tekenen van de ‘capitulatie van het Duitse leger’. Onderhandelingen over de capitulatievoorwaarden van de onvoorwaardelijke overgave vonden plaats in aanwezigheid van prins Bernhard. Die onderhandelingen betroffen de ‘voorwaarden voor de terugtrekking van de Duitse troepen’. Ze werden 6 mei afgesloten met het tekenen van de definitieve tekst van de ‘capitulatieakte’ in de aula van de landbouwhogeschool. Het museum spreekt dan ook over Wageningen Stad der Bevrijding en Vrede van Wageningen 1945.

 

In werkelijkheid hadden de Duitse troepen in Nederland 4 mei 1945 onvoorwaardelijk gecapituleerd op de Lüneburger Heide tegenover veldmaarschalk Montgomery; uiteraard zonder onderhandelingen. Voorwaarden konden immers niet gesteld worden. Het Duitse leger bestond niet; er waren meer legers bij de Duitse landmacht. Prins Bernhard was alleen 5 mei in Wageningen aanwezig. Hij hoopte dat zijn Binnenlandse Strijdkrachten Duitsers mochten ontwapenen. Uitsluitend Montgomery’s legergroep mocht echter de Duitse troepen ontwapenen. Het museum baseert Wageningen Stad der Bevrijding en Vrede van Wageningen 1945 op mythen over 5 en 6 mei 1945. Een museum behoort geen geschiedvervalsing, maar juiste historische informatie te verschaffen.

Wageningen45 versterkt geschiedvervalsing

 

Plaquette ter herinnering aan de acceptatie door generaal Foulkes van de onvoorwaardelijke capitulatie van 25. Armee door generaal Blaskowitz.Het Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 Wageningen (Wageningen45) stelt dat Wageningen zich ‘met recht’ ‘Stad der Bevrijding’ mag noemen. De website www.wageningen45.nl bevat meer mythen. In en bij Hotel ‘De Wereld’ wordt 5 mei al bijna zeventig jaar het einde van de oorlogshandelingen in Nederland herdacht. In de ‘capitulatiezaal’ van dat hotel vonden 5 mei 1945 de ‘definitieve capitulatieonderhandelingen’ over de ‘capitulatievoorwaarden’ met Duitsers plaats. In Wageningen is de herdenking gestart van capitulaties aan het einde van de Tweede Wereldoorlog in Nederland en Nederlands-Indië. Hotel ‘De Wereld’ is ‘het symbool voor de beëindiging van de Tweede Wereldoorlog in Nederland’. Het comité beweert dat de ‘capitulatie een feit was’ nadat Blaskowitz met ‘Jawohl’ geantwoord had op de vraag van Foulkes of hij wilde capituleren. Het voegt eraan toe dat op dat moment hotel ‘De Wereld’ een monument was. Zondag 6 mei 1945 is de ‘Duitse capitulatie’ in de aula van de landbouwhogeschool ‘daadwerkelijk getekend’.

 

Wageningen Stad der bevrijding is gebaseerd op een taaie geschiedvervalsing. De oorlogshandelingen in heel Nederland eindigden zaterdag 5 mei 1945 om 08.00 uur. In Wageningen waren geen onderhandelingen over een capitulatie of capitulatievoorwaarden. Een ‘Duitse capitulatie’ was onmogelijk omdat de geallieerden de Duitse regering niet erkenden. ‘Capitulatiezaal’ is een geschiedvervalsing omdat in dat hotel geen capitulatie heeft plaatsgevonden. Noch in Nederland noch in Nederlands-Indië was een capitulatie. Japan tekende 2 september 1945 het capitulatiedocument aan boord van een Amerikaans slagschip. Hotel ‘De Wereld’ is geen symbool voor een capitulatie en daarom ten onrechte een rijksmonument. Een capitulatie is geen feit als bij een in zo’n situatie normale vraag bevestigend wordt geantwoord. Zo werkt de procedure van een implementatie van een capitulatiedocument niet.

Plaquette aan de muur van hotel ‘De Wereld’.Onthulling van de door generaal Foulkes geschonken plaquette aan de muur van hotel ‘De Wereld’ door prins Bernhard, 9 juli 1945 in aanwezigheid van generaal Foulkes en burgemeester Van der Weide.

 

Capitulatiegedenkteken 5 mei 1945Het Comité 4 en 5 mei Wageningen (www.wageningen45.nl) beweert dat de ondertekening door Blaskowitz van de overgavebevelen ‘te vergelijken (is) met de Nederlandse capitulatie van 15 mei 1940’. Generaal H. Winkelman was bevelhebber van de Nederlandse strijdkrachten en vertegenwoordiger van de naar het Verenigd Koninkrijk uitgeweken regering. Hij besloot 15 mei 1940 de strijd te staken. Dat besluit viel na het Duitse bombardement op Rotterdam op 14 mei 1940 en dreigementen dat andere bevolkingscentra het lot van Rotterdam zouden delen. Duitsers brachten Winkelman naar een schoolgebouw in Rijsoord, gemeente Ridderkerk. Daar tekende hij om 10.15 uur de onvoorwaardelijke capitulatie van de Nederlandse strijdkrachten. Hij tekende dus niet de capitulatie van Nederland of de Nederlandse capitulatie. Uitgezonderd waren de Nederlandse strijdkrachten in Zeeland waar ook nog Franse troepen aanwezig waren. Hij droeg wel het landsbestuur over aan Duitsland in de persoon van Arthur Seys-Inquart. Namens de Duitse strijdkrachten tekende generaal veldmaarschalk Georg von Küchler. De troepen in Zeeland, met uitzondering van Zeeuws-Vlaanderen, capituleerden twee dagen later. Er is een wezenlijk verschil tussen de gebeurtenissen op 15 mei 1940 in Rijsoord en 5 mei 1945 in Wageningen.

 

De door het Comité genoemde vergelijking bevat als overeenkomsten dat twee generaals een document ondertekenden. Het wezenlijke verschil betreft de inhoud van dat document. Dat bevatte 15 mei 1940 de onvoorwaardelijke capitulatie van de Nederlandse strijdkrachten. Het bevatte 5 mei 1945 overgavebevelen ter implementatie van de onvoorwaardelijke capitulatie van Duitse troepen op 4 mei 1945.

Nationaal Comité 4 en 5 mei

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei neemt informatie uit Wageningen over (www.4en5mei.nl). Het schrijft dat 5 mei 1945 de aankondiging van de capitulatie en de militaire capitulatie in Wageningen plaatsvonden. Het erkent dat ook ‘het Duitse leger’ in Nederland 4 mei 1945 gecapituleerd heeft op de Lüneburger Heide. Het erkent verder dat deze capitulatie 5 mei 1945 om 08.00 uur in werking trad. Nederland was vrij en bevrijd.

Dan volgen de bekende Wageningse mythen over ‘gesprekken’ in Wageningen. ‘De precieze inhoud van die gesprekken blijft onduidelijk, maar sommige gegevens zijn wel bekend’. ’s Morgens is gesproken over de ‘overgavevoorwaarden’, ’s middags over ‘overgavevoorwaarden’ in de vorm van overgavebevelen. ‘Ondanks dat het geen officiële, rechtsgeldige capitulatie is geweest, is de ondertekening toch van groot belang voor Nederland. Op deze dag heeft de Duitse opperbevelhebber van het Duitse leger in Nederland nadrukkelijk gezegd dat ze capituleren en dat de oorlog is afgelopen. Dit belangrijke moment voor Nederland is te vergelijken met de ‘Nederlandse capitulatie van 15 mei 1940’. ‘Zeer waarschijnlijk is Blaskowitz op 6 mei teruggekomen om de geallieerden de informatie te verstrekken die ze op 5 mei gevraagd hadden. Namelijk de informatie over de Duitse troepen in het nog bezette deel van Nederland. Hij tekent ook documenten waarin staat dat hij de orders heeft ontvangen en heeft uitgevoerd. Dit vindt plaats op een boerderij in de buurt van de Nude’.

Geschiedvervalsing is blijkbaar nog steeds nodig om een basis te hebben voor Wageningen Stad der Bevrijding en Vrede van Wageningen 1945. In werkelijkheid was 4 mei 1945 in Duitsland de onvoorwaardelijke capitulatie getekend. Over voorwaarden kon dus niet gesproken worden. Aan de orde waren uitsluitend de overgavebevelen ter implementatie van de capitulatie op de Lüneburger Heide. Die tekende Blaskowitz 5 mei 1945 om 16.30 uur.

Dagblad De Gelderlander meldde 6 mei 2014 dat generaal Foulkes 5 mei 1945 Wageningen ‘de Duitse capitulatie’ schonk. Het beweerde ook dat 5 mei 1945 ‘de Duitse troepen’ in Wageningen capituleerden. Minister van defensie J. Hennis-Plasschaert beweerde ‘5 mei Wageningen is voor altijd een kruispunt in onze nationale geschiedenis’.

Het vfonds (Nationaal fonds voor vrede, vrijheid en veteranenzorg) is indirect slachtoffer van genoemde geschiedvervalsing. Het financierde immers de aankoop van Hotel ‘De Wereld’ in Wageningen door de Stichting Nationaal Erfgoed ‘Hotel De Wereld’. Het deed dit in de veronderstelling dat in dit hotel ‘de capitulatie van de Duitse troepen in Nederland’ 5 mei 1945 was getekend. Dat hotel heeft dan ook een heuse ‘capitulatiezaal’ en is sinds december 2012 een internationaal rijksmonument. Mythen kunnen dus grote invloed hebben. De koper van het gebouw zit wel met een kat in de zak. Het fonds heeft ‘niet voor niets geld gestoken in het behoud van Hotel De Wereld in Wageningen’. Onduidelijk blijft waarvoor dan wel. De Gelderlander beweerde 1 november 2014 abusievelijk dat in dat hotel de capitulatie bij Lüneburg bevestigd is. Om de herinnering levend te houden het tekenen van slechts overgavebevelen ter implementatie van de capitulatie bij Lüneburg hoeft het hotel geen monument te zijn en mag de zaal geen ‘capitulatiezaal’ heten.

Herdenking van prins Bernhard … of niet?

Wageningen herdenkt 1 december prins Bernhard. Er is een ceremonie op het 5 meiplein bij de plaquette aan de muur van Hotel ‘De Wereld’ en een bijeenkomst in de ‘capitulatiezaal’ van het hotel. Deze herdenking is een voorbeeld van een herdenking zonder duidelijke inhoud. Herdenkt men prins Bernhard, zijn overlijden of zijn overlijdensdag? Of gaat de herdenking, zoals Omroep Gelderland 1 december 2014 meldde, om zijn aanwezigheid ‘bij het tekenen van de capitulatie in Hotel de Wereld’? De Gelderlander schreef die dag over herdenking van zijn aanwezigheid ‘bij de onderhandelingen over de capitulatie van de Duitse bezetters in hotel De Wereld’. Burgemeester G. van Rumund van Wageningen benadrukte de aanwezigheid van de prins ‘bij het tekenen van de capitulatievoorwaarden in hotel De Wereld’; een ‘historische overeenkomst’. Opmerkelijk is dat de burgemeester voorbijging aan het tekenen van de onvoorwaardelijke capitulatie op 4 mei 1945 op de Lüneburger Heide. Onderhandelen over een capitulatie of tekenen van capitulatievoorwaarden was ook in Duitsland niet aan de orde. Het tekenen van een capitulatie of capitulatievoorwaarden in Wageningen is dan ook een geschiedvervalsing evenals de benaming ‘capitulatiezaal’ in Hotel ‘De Wereld’. Men herdenkt daar dus 5 mei en 1 december een geschiedvervalsing.

Opmerkelijk is ook dat tijdens de viering en herdenking in Wageningen slechts weinigen weten wat men viert of herdenkt. Tijdens de herdenking van prins Bernhard mompelden veteranen iets over capitulatie; herdacht de burgemeester (niet bestaande) capitulatievoorwaarden terwijl de geallieerden onvoorwaardelijke capitulaties eisten; spraken organisatoren over capitulatie; waren de meningen van hoge gasten verdeeld en kwam het publiek voornamelijk als toeschouwer van festiviteiten. Een voorbeeld van beleven en ervaren bij herdenkings- en bevrijdingstoerisme zoals het niet moet.

De invloed van de geschiedvervalsing van gebeurtenissen op 5 en 6 mei 1945 in Wageningen op de massamedia en instellingen is groot.

De Gelderlander (2 april 2015) biedt in april 2015 een oorlogsexcursie aan van ‘de Greb’ tot de Wereld op 2 mei 2015. De Grebbeberg in Rhenen en Hotel ‘de Wereld’ in Wageningen zijn ‘historische locaties die voor Nederland het begin en het einde van de Tweede Wereldoorlog markeren. Zaterdag 2 mei is 75 jaar na de ‘slag om de Grebbeberg’ van 10 tot 14 mei 1940 en 70 jaar ‘na de capitulatie’. Zaterdag 5 mei 1945 ‘capituleerden de Duitse troepen in Hotel de Wereld in Wageningen’, de ‘Stad der Bevrijding’. De Duitse generaal Blaskowitz capituleerde in de Capitulatiezaal van het hotel in aanwezigheid van prins Bernhard.

De mythen zijn duidelijk herkenbaar: Hotel ‘De Wereld’ markeert het einde van de Tweede Wereldoorlog; capitulatie van de Duitse troepen; Wageningen stad der Bevrijding; Blaskowitz capituleerde in de capitulatiezaal.

Ook Luisterplek 52 van de Liberation Route Europe vermeldt uitsluitend mythen. Veldmaarschalk Montgomery accepteerde 4 mei 1945 op de Lüneburger Heide de ‘officiële overgave van het Duitse leger in Noordwest-Europa’. De volgende dag besloot generaal Foulkes, commandant van het Eerste Canadese leger, een apart gedetailleerd capitulatiedocument op te stellen voor het Duitse leger in Nederland. Hij ontbood de Duitse generaal Blaskowitz 5 mei 1945 in Hotel ‘De Wereld’ in Wageningen om de capitulatie te tekenen. Die kreeg desgevraagd vierentwintig uur uitstel van ondertekening om na te gaan of hij alle voorwaarden van de capitulatie kon voldoen. Zondag 6 mei keerde Blaskowitz terug om de overgave van alle Duitse troepen in Nederland te tekenen.

Het NIOD, Instituut voor oorlogs-, holocaust- en genocidestudies, vermeldt in bijschriften op de beeldbank WO2 abusievelijk capitulatie, capitulatieonderhandelingen en bevrijding te Wageningen.

Een dieptepunt in de historiografie over een capitulatie in Wageningen vormden in april 2005 tal van mythen met een valse beschuldiging van godsdiensthistoricus Coen Pepplinkhuizen uit Wageningen. De capitulatie op de Lüneburger heide was een militaire deelcapitulatie van een legergroep te velde op te laag niveau die gevolgd moest worden door werkelijke capitulatiebesprekingen. De Canadese generaal Foulkes koos voor Hotel ‘De Wereld’ in Wageningen vanwege de tot de verbeelding sprekende naam. Hij had daar een echte capitulatie in scène gezet voor zijn eigen carrière. Bovendien had zijn collega Simonds al een capitulatie ‘binnengehaald’. Blaskowitz tekende na vierentwintig uur uitstel van ondertekening 6 mei 1945 in de aula het capitulatiedocument.

Loe de Jong

Voor een belangrijk deel is deze geschiedvervalsing in Wageningen terug te voeren op een zestal mythen van Loe de Jong in zijn Koninkrijk der Nederlanden (1980). De eerste mythe is dat in Wageningen uitsluitend sprake was van een capitulatiedocument (Instrument of Surrender). Dat was echter 4 mei 1945 op de Lüneburger Heide getekend. De Jong kende waarschijnlijk het document met overgavebevelen (Orders on the Surrender) niet. De tweede mythe is dat Blaskowitz vierentwintig uur uitstel van ondertekening wilde om aan alle voorwaarden te kunnen voldoen. Blaskowitz vroeg echter geen vierentwintig uitstel van ondertekening maar van het verstrekken van de vereiste informatie. Hij wilde zijn troepen kunnen informeren en aan alle verplichtingen van de Orders on the Surrender kunnen voldoen. Vier andere mythen zijn dat Blaskowitz zondag 6 mei het capitulatiedocument (Instrument of Surrender) tekende in de aula in aanwezigheid van prins Bernhard. Blaskowitz tekende echter 5 mei 1945 de overgavebevelen (Orders on the Surrender) in Hotel ‘De Wereld’ in bijzijn van prins Bernhard. De prins was 6 mei niet aanwezig.

Betrokkenen bij herdenkings- en bevrijdingstoerisme lijken meer aandacht te hebben voor publiekstrekkers dan voor de historische context, de juiste historische achtergrondinformatie of wat er is gebeurd.

~ Dr. Jan Brouwer (historicus)

Boek: Mei 1940 – De strijd op Nederlands grondgebied

 

Rijksbesluit rechtspositie Gemeenschappelijk Hof van Justitie

 

Source:

 

 

'

 

 

 

 

 • PMC9062939
 2022; 13: 167.
Published online 2022 Apr 22. doi: 10.25259/SNI_150_2022
PMCID: PMC9062939
PMID: 35509555

COVID UPDATE: What is the truth?

 

 

The COVID-19 pandemic is one of the most manipulated infectious disease events in history, characterized by official lies in an unending stream lead by government bureaucracies, medical associations, medical boards, the media, and international agencies.[,,] We have witnessed a long list of unprecedented intrusions into medical practice, including attacks on medical experts, destruction of medical careers among doctors refusing to participate in killing their patients and a massive regimentation of health care, led by non-qualified individuals with enormous wealth, power and influence.

For the first time in American history a president, governors, mayors, hospital administrators and federal bureaucrats are determining medical treatments based not on accurate scientifically based or even experience based information, but rather to force the acceptance of special forms of care and “prevention”—including remdesivir, use of respirators and ultimately a series of essentially untested messenger RNA vaccines. For the first time in history medical treatment, protocols are not being formulated based on the experience of the physicians treating the largest number of patients successfully, but rather individuals and bureaucracies that have never treated a single patient—including Anthony Fauci, Bill Gates, EcoHealth Alliance, the CDC, WHO, state public health officers and hospital administrators.[,]

The media (TV, newspapers, magazines, etc), medical societies, state medical boards and the owners of social media have appointed themselves to be the sole source of information concerning this so-called “pandemic”. Websites have been removed, highly credentialed and experienced clinical doctors and scientific experts in the field of infectious diseases have been demonized, careers have been destroyed and all dissenting information has been labeled “misinformation” and “dangerous lies”, even when sourced from top experts in the fields of virology, infectious diseases, pulmonary critical care, and epidemiology. These blackouts of truth occur even when this information is backed by extensive scientific citations from some of the most qualified medical specialists in the world.[] Incredibly, even individuals, such as Dr. Michael Yeadon, a retired ex-Chief Scientist, and vice-president for the science division of Pfizer Pharmaceutical company in the UK, who charged the company with making an extremely dangerous vaccine, is ignored and demonized. Further, he, along with other highly qualified scientists have stated that no one should take this vaccine.

Dr. Peter McCullough, one of the most cited experts in his field, who has successfully treated over 2000 COVID patients by using a protocol of early treatment (which the so-called experts completely ignored), has been the victim of a particularly vicious assault by those benefiting financially from the vaccines. He has published his results in peer reviewed journals, reporting an 80% reduction in hospitalizations and a 75% reduction in deaths by using early treatment.[] Despite this, he is under an unrelenting series of attacks by the information controllers, none of which have treated a single patient.

Neither Anthony Fauci, the CDC, WHO nor any medical governmental establishment has ever offered any early treatment other than Tylenol, hydration and call an ambulance once you have difficulty breathing. This is unprecedented in the entire history of medical care as early treatment of infections is critical to saving lives and preventing severe complications. Not only have these medical organizations and federal lapdogs not even suggested early treatment, they attacked anyone who attempted to initiate such treatment with all the weapons at their disposal—loss of license, removal of hospital privileges, shaming, destruction of reputations and even arrest.[]

A good example of this outrage against freedom of speech and providing informed consent information is the recent suspension by the medical board in Maine of Dr. Meryl Nass’ medical license and the ordering of her to undergo a psychiatric evaluation for prescribing Ivermectin and sharing her expertise in this field.[,] I know Dr, Nass personally and can vouch for her integrity, brilliance and dedication to truth. Her scientific credentials are impeccable. This behavior by a medical licensing board is reminiscent of the methodology of the Soviet KGB during the period when dissidents were incarcerated in psychiatric gulags to silence their dissent.

OTHER UNPRECEDENTED ATTACKS

Another unprecedented tactic is to remove dissenting doctors from their positions as journal editors, reviewers and retracting of their scientific papers from journals, even after these papers have been in print. Until this pandemic event, I have never seen so many journal papers being retracted— the vast majority promoting alternatives to official dogma, especially if the papers question vaccine safety. Normally a submitted paper or study is reviewed by experts in the field, called peer review. These reviews can be quite intense and nit picking in detail, insisting that all errors within the paper be corrected before publication. So, unless fraud or some other major hidden problem is discovered after the paper is in print, the paper remains in the scientific literature.

We are now witnessing a growing number of excellent scientific papers, written by top experts in the field, being retracted from major medical and scientific journals weeks, months and even years after publication. A careful review indicates that in far too many instances the authors dared question accepted dogma by the controllers of scientific publications—especially concerning the safety, alternative treatments or efficacy of vaccines.[,] These journals rely on extensive adverting by pharmaceutical companies for their revenue. Several instances have occurred where powerful pharmaceutical companies exerted their influence on owners of these journals to remove articles that in any way question these companies’ products.[,,]

Worse still is the actual designing of medical articles for promoting drugs and pharmaceutical products that involve fake studies, so-called ghostwritten articles.[,] Richard Horton is quoted by the Guardian as saying “journals have devolved into information laundering operations for the pharmaceutical industry.”[,] Proven fraudulent “ghostwritten” articles sponsored by pharmaceutical giants have appeared regularly in top clinical journals, such as JAMA, and New England Journal of Medicine—never to be removed despite proven scientific abuse and manipulation of data.[,]

Ghostwritten articles involve using planning companies whose job it is to design articles containing manipulated data to support a pharmaceutical product and then have these articles accepted by high-impact clinical journals, that is, the journals most likely to affect clinical decision making of doctors. Further, they supply doctors in clinical practice with free reprints of these manipulated articles. The Guardian found 250 companies engaged in this ghostwriting business. The final step in designing these articles for publication in the most prestigious journals is to recruit well recognized medical experts from prestigious institutions, to add their name to these articles. These recruited medical authors are either paid upon agreeing to add their name to these pre- written articles or they do so for the prestige of having their name on an article in a prestigious medical journal.[]

Of vital importance is the observation by experts in the field of medical publishing that nothing has been done to stop this abuse. Medical ethicists have lamented that because of this widespread practice “you can’t trust anything.” While some journals insist on disclosure information, most doctors reading these articles ignore this information or excuse it and several journals make disclosure more difficult by requiring the reader to find the disclosure statements at another location. Many journals do not police such statements and omissions by authors are common and without punishment.

As concerns the information made available to the public, virtually all the media is under the control of these pharmaceutical giants or others who are benefitting from this “pandemic”. Their stories are all the same, both in content and even wording. Orchestrated coverups occur daily and massive data exposing the lies being generated by these information controllers are hidden from the public. All data coming over the national media (TV, newspaper and magazines), as well as the local news you watch every day, comes only from “official” sources—most of which are lies, distortions or completely manufactured out of whole cloth—all aimed to deceive the public.

Television media receives the majority of its advertising budget from the international pharmaceutical companies—this creates an irresistible influence to report all concocted studies supporting their vaccines and other so-called treatments.[] In 2020 alone the pharmaceutical industries spent 6.56 billion dollars on such advertising.[,] Pharma TV advertising amounted to 4.58 billion, an incredible 75% of their budget. That buys a lot of influence and control over the media. World famous experts within all fields of infectious diseases are excluded from media exposure and from social media should they in any way deviate against the concocted lies and distortions by the makers of these vaccines. In addition, these pharmaceutical companies spend tens of millions on social media advertising, with Pfizer leading the pack with $55 million in 2020.[]

While these attacks on free speech are terrifying enough, even worse is the virtually universal control hospital administrators have exercised over the details of medical care in hospitals. These hirelings are now instructing doctors which treatment protocols they will adhere to and which treatments they will not use, no matter how harmful the “approved” treatments are or how beneficial the “unapproved” treatments are.[,]

Never in the history of American medicine have hospital administrators dictated to its physicians how they will practice medicine and what medications they can use. The CDC has no authority to dictate to hospitals or doctors concerning medical treatments. Yet, most physicians complied without the slightest resistance.

The federal Care Act encouraged this human disaster by offering all US hospitals up to 39,000 dollars for each ICU patient they put on respirators, despite the fact that early on it was obvious that the respirators were a major cause of death among these unsuspecting, trusting patients. In addition, the hospitals received 12,000 dollars for each patient that was admitted to the ICU—explaining, in my opinion and others, why all federal medical bureaucracies (CDC, FDA, NIAID, NIH, etc) did all in their power to prevent life- saving early treatments.[] Letting patients deteriorate to the point they needed hospitalization, meant big money for all hospitals. A growing number of hospitals are in danger of bankruptcy, and many have closed their doors, even before this “pandemic”.[] Most of these hospitals are now owned by national or international corporations, including teaching hospitals.[]

It is also interesting to note that with the arrival of this “pandemic” we have witnessed a surge in hospital corporate chains buying up a number of these financially at-risk hospitals.[,] It has been noted that billions in Federal Covid aid is being used by these hospital giants to acquire these financially endangered hospitals, further increasing the power of corporate medicine over physician independence. Physicians expelled from their hospitals are finding it difficult to find other hospitals staffs to join since they too may be owned by the same corporate giant. As a result, vaccine mandate policies include far larger numbers of hospital employees. For example, Mayo Clinic fired 700 employees for exercising their right to refuse a dangerous, essentially untested experimental vaccine.[,] Mayo Clinic did this despite the fact that many of these employees worked during the worst of the epidemic and are being fired when the Omicron variant is the dominant strain of the virus, has the pathogenicity of a common cold for most and the vaccines are ineffective in preventing the infection.

In addition, it has been proven that the vaccinated asymptomatic person has a nasopharyngeal titer of the virus as high as an infected unvaccinated person. If the purpose of the vaccine mandate is to prevent viral spread among the hospital staff and patients, then it is the vaccinated who present the greatest risk of transmission, not the unvaccinated. The difference is that a sick unvaccinated person would not go to work, the asymptomatic vaccinated spreader will.

What we do know is that major medical centers, such as Mayo Clinic, receive tens of millions of dollars in NIH grants each year as well as monies from the pharmaceutical makers of these experimental “vaccines”. In my view, that is the real consideration driving these policies. If this could be proven in a court of law the administrators making these mandates should be prosecuted to the fullest extent of the law and sued by all injured parties.

The hospital bankruptcy problem has grown increasingly acute due to hospitals vaccine mandates and resulting large number of hospitals staff, especially nurses, refusing to be forcibly vaccinated.[,] This is all unprecedented in the history of medical care. Doctors within hospitals are responsible for the treatment of their individual patients and work directly with these patients and their families to initiate these treatments. Outside organizations, such as the CDC, have no authority to intervene in these treatments and to do so exposes the patients to grave errors by an organization that has never treated a single COVID-19 patient.

When this pandemic started, hospitals were ordered by the CDC to follow a treatment protocol that resulted in the deaths of hundreds of thousands of patients, most of whom would have recovered had proper treatments been allowed.[,] The majority of these deaths could have been prevented had doctors been allowed to use early treatment with such products as Ivermectin, hydroxy-chloroquine and a number of other safe drugs and natural compounds. It has been estimated, based on results by physicians treating the most covid patients successfully, that of the 800,000 people that we are told died from Covid, 640,000 could have not only been saved, but could have, in many cases, returned to their pre-infection health status had mandated early treatment with these proven methods been used. This neglect of early treatment constitutes mass murder. That means 160,000 would have actually died, far less than the number dying at the hands of bureaucracies, medical associations and medical boards that refused to stand up for their patients. According to studies of early treatment of thousands of patients by brave, caring doctors, seventy-five to eighty percent of the deaths could have been prevented.[,]

Incredibly, these knowledgeable doctors were prevented from saving these Covid-19 infected people. It should be an embarrassment to the medical profession that so many doctors mindlessly followed the deadly protocols established by the controllers of medicine.

One must also keep in mind that this event never satisfied the criteria for a pandemic. The World Health Organization changed the criteria to make this a pandemic. To qualify for a pandemic status the virus must have a high mortality rate for the vast majority of people, which it didn’t (with a 99.98% survival rate), and it must have no known existing treatments—which this virus had—in fact, a growing number of very successful treatments.

The draconian measures established to contain this contrived “pandemic” have never been shown to be successful, such as masking the public, lockdowns, and social distancing. A number of carefully done studies during previous flu seasons demonstrated that masks, of any kind, had never prevented the spread of the virus among the public.[]

In fact, some very good studies suggested that the masks actually spread the virus by giving people a false sense of security and other factors, such as the observation that people were constantly breaking sterile technique by touching their mask, improper removal and by leakage of infectious aerosols around the edges of the mask. In addition masks were being disposed of in parking lots, walking trails, laid on tabletops in restaurants and placed in pockets and purses.

Within a few minutes of putting on the mask, a number of pathogenic bacteria can be cultured from the masks, putting the immune suppressed person at a high risk of bacterial pneumonia and children at a higher risk of meningitis.[] A study by researchers at the University of Florida cultured over 11 pathogenic bacteria from the inside of the mask worn by children in schools.[]

It was also known that children were at essentially no risk of either getting sick from the virus or transmitting it.

In addition, it was also known that wearing a mask for over 4 hours (as occurs in all schools) results in significant hypoxia (low blood oxygen levels) and hypercapnia (high CO2 levels), which have a number of deleterious effects on health, including impairing the development of the child’s brain.[,,]

We have known that brain development continues long after the grade school years. A recent study found that children born during the “pandemic” have significantly lower IQs—yet school boards, school principals and other educational bureaucrats are obviously unconcerned.[]

TOOLS OF THE INDOCTRINATION TRADE

The designers of this pandemic anticipated a pushback by the public and that major embarrassing questions would be asked. To prevent this, the controllers fed the media a number of tactics, one of the most commonly used was and is the “fact check” scam. With each confrontation with carefully documented evidence, the media “fact checkers” countered with the charge of “misinformation”, and an unfounded “conspiracy theory” charge that was, in their lexicon, “debunked”. Never were we told who the fact checkers were or the source of their “debunking” information—we were just to believe the “fact checkers”. A recent court case established under oath that facebook “fact checkers” used their own staff opinion and not real experts to check “facts”.[] When sources are in fact revealed they are invariably the corrupt CDC, WHO or Anthony Fauci or just their opinion. Here is a list of things that were labeled as “myths” and “misinformation” that were later proven to be true.

 

 • The asymptomatic vaccinated are spreading the virus equally as with unvaccinated symptomatic infected.
 • The vaccines cannot protect adequately against new variants, such as Delta and Omicron.
 • Natural immunity is far superior to vaccine immunity and is most likely lifelong.
 • Vaccine immunity not only wanes after several months, but all immune cells are impaired for prolonged periods, putting the vaccinated at a high risk of all infections and cancer.
 • COVID vaccines can cause a significant incidence of blood clots and other serious side effects
 • The vaccine proponents will demand numerous boosters as each variant appears on the scene.
 • Fauci will insist on the covid vaccine for small children and even babies.
 • Vaccine passports will be required to enter a business, fly in a plane, and use public transportation
 • There will be internment camps for the unvaccinated (as in Australia, Austria and Canada)
 • The unvaccinated will be denied employment.
 • There are secret agreements between the government, elitist institutions, and vaccine makers
 • Many hospitals were either empty or had low occupancy during the pandemic.
 • The spike protein from the vaccine enters the nucleus of the cell, altering cell DNA repair function.
 • Hundreds of thousands have been killed by the vaccines and many times more have been permanently damaged.
 • Early treatment could have saved the lives of most of the 700,000 who died.
 • Vaccine-induced myocarditis (which was denied initially) is a significant problem and clears over a short period.
 • Special deadly lots (batches) of these vaccines are mixed with the mass of other Covid-19 vaccines

 

Several of these claims by those opposing these vaccines now appear on the CDC website—most still identified as “myths”. Today, extensive evidence has confirmed that each of these so-called “myths” were in fact true. Many are even admitted by the “saint of vaccines”, Anthony Fauci. For example, we were told, even by our cognitively impaired President, that once the vaccine was released all the vaccinated people could take off their masks. Oops! We were told shortly afterward— the vaccinated have high concentrations (titers) of the virus in their noses and mouths (nasopharynx) and can transmit the virus to others in which they come into contact—especially their own family members. On go the masks once again— in fact double masking is recommended. The vaccinated are now known to be the main superspreaders of the virus and hospitals are filled with the sick vaccinated and people suffering from serious vaccine complications.[,,]

Another tactic by the vaccine proponents is to demonize those who reject being vaccinated for a variety of reasons. The media refers to these critically thinking individuals as “anti-vaxxers”, “vaccine deniers”, “Vaccine resisters”, “murders”, “enemies of the greater good” and as being the ones prolonging the pandemic. I have been appalled by the vicious, often heartless attacks by some of the people on social media when a parent or loved one relates a story of the terrible suffering and eventual death, they or their loved one suffered as a result of the vaccines. Some psychopaths tweet that they are glad that the loved one died or that the dead vaccinated person was an enemy of good for telling of the event and should be banned. This is hard to conceptualize. This level of cruelty is terrifying, and signifies the collapse of a moral, decent, and compassionate society.

It is bad enough for the public to sink this low, but the media, political leaders, hospital administrators, medical associations and medical licensing boards are acting in a similar morally dysfunctional and cruel way.

LOGIC, REASONING, AND SCIENTIFIC EVIDENCE HAS DISAPPEARED IN THIS EVENT

Has scientific evidence, carefully done studies, clinical experience and medical logic had any effect on stopping these ineffective and dangerous vaccines? Absolutely not! The draconian efforts to vaccinate everyone on the planet continues (except the elite, postal workers, members of Congress and other insiders).[,]

In the case of all other drugs and previous conventional vaccines under review by the FDA, the otherwise unexplained deaths of 50 or less individuals would result in a halt in further distribution of the product, as happened on 1976 with the swine flu vaccine. With over 18,000 deaths being reported by the VAERS system for the period December 14, 2020 and December 31st, 2021 as well as 139,126 serious injuries (including deaths) for the same period there is still no interest in stopping this deadly vaccine program.[] Worse, there is no serious investigation by any government agency to determine why these people are dying and being seriously and permanently injured by these vaccines.[,] What we do see is a continuous series of coverups and evasions by the vaccine makers and their promoters.

The war against effective cheap and very safe repurposed drugs and natural compounds, that have proven beyond all doubt to have saved millions of lives all over the world, has not only continued but has stepped up in intensity.[,,]

Doctors are told they cannot provide these life-saving compounds for their patients and if they do, they will be removed from the hospital, have their medical license removed or be punished in many other ways. A great many pharmacies have refused to fill prescriptions for lvermectin or hydroxy- chloroquine, despite the fact that millions of people have taken these drugs safely for over 60 years in the case of hydroxy chloroquine and decades for Ivermectin.[,] This refusal to fill prescriptions is unprecedented and has been engineered by those wanting to prevent alternative methods of treatment, all based on protecting vaccine expansion to all. Several companies that make hydroxy chloroquine agreed to empty their stocks of the drug by donating them to the Strategic National Stockpile, making this drug far more difficult to get.[] Why would the government do that when over 30 well-done studies have shown that this drug reduced deaths anywhere from 66% to 92% in other countries, such as India, Egypt, Argentina, France, Nigeria, Spain, Peru, Mexico, and others?[]

The critics of these two life-saving drugs are most often funded by Bill Gates and Anthony Fauci, both of which are making millions from these vaccines.[,]

To further stop the use of these drugs, the pharmaceutical industry and Bill Gates/Anthony Fauci funded fake research to make the case that hydroxy chloroquine was a dangerous drug and could damage the heart.[] To make this fraudulent case the researchers administered the sickest of covid patients a near lethal dose of the drug, in a dose far higher than used on any covid patient by Dr. Kory, McCullough and other “real”, and compassionate doctors, physicians who were actually treating covid patients.[]

The controlled, lap-dog media, of course, hammered the public with stories of the deadly effect of hydroxy- chloroquine, all with a terrified look of fake panic. All these stories of ivermectin dangers were shown to be untrue and some of the stories were incredibly preposterous.[,]

The attack on Ivermectin was even more vicious than against hydroxy-chloroquine. All of this, and a great deal more is meticulously chronicled in Robert Kennedy, Jr’s excellent new book—The Real Anthony Fauci. Bill Gates, Big Pharma, and the Global War on Democracy and Public Health.[] If you are truly concerned with the truth and with all that has occurred since this atrocity started, you must not only read, but study this book carefully. It is fully referenced and covers all topics in great detail. This is a designed human tragedy of Biblical proportions by some of the most vile, heartless, psychopaths in history.

Millions have been deliberately killed and crippled, not only by this engineered virus, but by the vaccine itself and by the draconian measures used by these governments to “control the pandemic spread”. We must not ignore the “deaths by despair” caused by these draconian measures, which can exceed hundreds of thousands. Millions have starved in third world countries as a result. In the United States alone, of the 800,000 who died, claimed by the medical bureaucracies, well over 600,000 of these deaths were the result of the purposeful neglect of early treatment, blocking the use of highly effective and safe repurposed drugs, such as hydroxy-chloroquine and Ivermectin, and the forced use of deadly treatments such as remdesivir and use of ventilators. This does not count the deaths of despair and neglected medical care caused by the lockdown and hospital measures forced on healthcare systems.

To compound all this, because of vaccine mandates among all hospital personnel, thousands of nurses and other hospital workers have resigned or been fired.[,,] This has resulted in critical shortages of these vital healthcare workers and dangerous reductions of ICU beds in many hospitals. In addition, as occurred in the Lewis County Healthcare System, a specialty-hospital system in Lowville, N.Y., closed its maternity unit following the resignation of 30 hospital staff over the state’s disastrous vaccine mandate orders. The irony in all these cases of resignations is that the administrators unhesitatingly accepted these mass staffing losses despite rantings about suffering from short staffing during a “crisis”. This is especially puzzling when we learned that the vaccines did not prevent viral transmission and the present predominant variant is of extremely low pathogenicity.

DANGERS OF THE VACCINES ARE INCREASINGLY REVEALED BY SCIENCE

While most researchers, virologists, infectious disease researchers and epidemiologists have been intimidated into silence, a growing number of high integrity individuals with tremendous expertise have come forward to tell the truth—that is, that these vaccines are deadly.

Most new vaccines must go through extensive safety testing for years before they are approved. New technologies, such as the mRNA and DNA vaccines, require a minimum of 10 years of careful testing and extensive follow-up. These new so-called vaccines were “tested” for only 2 months and then the results of these safety test were and continue to be kept secret. Testimony before Senator Ron Johnson by several who participated in the 2 months study indicates that virtually no follow-up of the participants of the pre-release study was ever done.[] Complains of complications were ignored and despite promises by Pfizer that all medical expenses caused by the “vaccines” would be paid by Pfizer, these individuals stated that none were paid.[] Some medical expenses exceed 100,000 dollars.

As an example of the deception by Pfizer, and the other makers of mRNA vaccines, is the case of 12-year-old Maddie de Garay, who participated in the Pfizer vaccine pre-release safety study. At Sen. Johnson’s presentation with the families of the vaccine injured, her mother told of her child’s recurrent seizures, that she is now confined to a wheelchair, must be tube fed and suffers permanent brain damage. On the Pfizer safety evaluation submitted to the FDA her only side effect is listed as having a “stomachache”. Each person submitted similar horrifying stories.

The Japanese resorted to a FOIA (Freedom of Information Act) lawsuit to force Pfizer to release its secret biodistribution study. The reason Pfizer wanted it kept secret is that it demonstrated that Pfizer lied to the public and the regulatory agencies about the fate of the injected vaccine contents (the mRNA enclosed nano-lipid carrier). They claimed that it remained at the site of the injection (the shoulder), when in fact their own study found that it rapidly spread throughout the entire body by the bloodstream within 48 hours.

The study also found that these deadly nano-lipid carriers collected in very high concentrations in several organs, including the reproductive organs of males and females, the heart, the liver, the bone marrow, and the spleen (a major immune organ). The highest concentration was in the ovaries and the bone marrow. These nano-lipid carriers also were deposited in the brain.

Dr. Ryan Cole, a pathologist from Idaho reported a dramatic spike in highly aggressive cancers among vaccinated individuals, (not reported in the Media). He found a frighteningly high incidence of highly aggressive cancers in vaccinated individuals, especially highly invasive melanomas in young people and uterine cancers in women.[] Other reports of activation of previously controlled cancers are also appearing among vaccinated cancer patients.[] Thus far, no studies have been done to confirm these reports, but it is unlikely such studies will be done, at least studies funded by grants from the NIH.

The high concentration of spike proteins found in the ovaries in the biodistribution study could very well impair fertility in young women, alter menstruation, and could put them at an increased risk of ovarian cancer. The high concentration in the bone marrow, could also put the vaccinated at a high risk of leukemia and lymphoma. The leukemia risk is very worrisome now that they have started vaccinating children as young as 5 years of age. No long-term studies have been conducted by any of these makers of Covid-19 vaccines, especially as regards the risk of cancer induction. Chronic inflammation is intimately linked to cancer induction, growth and invasion and vaccines stimulate inflammation.

Cancer patients are being told they should get vaccinated with these deadly vaccines. This, in my opinion, is insane. Newer studies have shown that this type of vaccine inserts the spike protein within the nucleus of the immune cells (and most likely many cell types) and once there, inhibits two very important DNA repair enzymes, BRCA1 and 53BP1, whose duty it is to repair damage to the cell’s DNA.[] Unrepaired DNA damage plays a major role in cancer.

There is a hereditary disease called xeroderma pigmentosum in which the DNA repair enzymes are defective. These ill-fated individuals develop multiple skin cancers and a very high incidence of organ cancer as a result. Here we have a vaccine that does the same thing, but to a less extensive degree.

One of the defective repair enzymes caused by these vaccines is called BRCA1, which is associated with a significantly higher incidence of breast cancer in women and prostate cancer in men.

It should be noted that no studies were ever done on several critical aspects of this type of vaccine.

 

 • They have never been tested for long term effects
 • They have never been tested for induction of autoimmunity
 • They have never been properly tested for safety during any stage of pregnancy
 • No follow-up studies have been done on the babies of vaccinated women
 • There are no long-term studies on the children of vaccinated pregnant women after their birth (Especially as neurodevelopmental milestone occur).
 • It has never been tested for effects on a long list of medical conditions:
  • Diabetes
  • Heart disease
  • Atherosclerosis
  • Neurodegenerative diseases
  • Neuropsychiatric effects
  • Induction of autism spectrum disorders and schizophrenia
  • Long term immune function
  • Vertical transmission of defects and disorders
  • Cancer
  • Autoimmune disorders

 

Previous experience with the flu vaccines clearly demonstrates that the safety studies done by researchers and clinical doctors with ties to pharmaceutical companies were essentially all either poorly done or purposefully designed to falsely show safety and coverup side effects and complications. This was dramatically demonstrated with the previously mentioned phony studies designed to indicate that hydroxy Chloroquine and Ivermectin were ineffective and too dangerous to use.[,,] These fake studies resulted in millions of deaths and severe health disasters worldwide. As stated, 80% of all deaths were unnecessary and could have been prevented with inexpensive, safe repurposed medications with a very long safety history among millions who have taken them for decades or even a lifetime.[,]

It is beyond ironic that those claiming that they are responsible for protecting our health approved a poorly tested set of vaccines that has resulted in more deaths in less than a year of use than all the other vaccines combined given over the past 30 years. Their excuse when confronted was—“we had to overlook some safety measures because this was a deadly pandemic”.[,]

In 1986 President Reagan signed the National Childhood Vaccine Injury Act, which gave blanket protection to pharmaceutical makers of vaccines against injury litigation by families of vaccine injured individuals. The Supreme Court, in a 57-page opinion, ruled in favor of the vaccine companies, effectively allowing vaccine makers to manufacture and distribute dangerous, often ineffective vaccines to the population without fear of legal consequences. The court did insist on a vaccine injury compensation system which has paid out only a very small number of rewards to a large number of severely injured individuals. It is known that it is very difficult to receive these awards. According to the Health Resources and Services Administration, since 1988 the Vaccine Injury Compensation Program (VICP) has agreed to pay 3,597 awards among 19,098 vaccine injured individuals applying amounting to a total sum of $3.8 billion. This was prior to the introduction of the Covid-19 vaccines, in which the deaths alone exceed all deaths related to all the vaccines combined over a thirty-year period.

In 2018 President Trump signed into law the “right-to-try” law which allowed the use of experimental drugs and all unconventional treatments to be used in cases of extreme medical conditions. As we have seen with the refusal of many hospitals and even blanket refusal by states to allow Ivermectin, hydroxy-chloroquine or any other unapproved “official” methods to treat even terminal Covid-19 cases, these nefarious individuals have ignored this law.

Strangely, they did not use this same logic or the law when it came to Ivermectin and Hydroxy Chloroquine, both of which had undergone extensive safety testing by over 30 clinical studies of a high quality and given glowing reports on both efficacy and safety in numerous countries. In addition, we had a record of use for up to 60 years by millions of people, using these drugs worldwide, with an excellent safety record. It was obvious that a group of very powerful people in conjunction with pharmaceutical conglomerates didn’t want the pandemic to end and wanted vaccines as the only treatment option. Kennedy’s book makes this case using extensive evidence and citations.[,]

Dr. James Thorpe, an expert in maternal-fetal medicine, demonstrates that these covoid-19 vaccines given during pregnancy have resulted in a 50-fold higher incidence of miscarriage than reported with all other vaccines combined.[] When we examine his graph on fetal malformations there was a 144-fold higher incidence of fetal malformation with the Covid-19 vaccines given during pregnancy as compared to all other vaccines combined. Yet, the American Academy of Obstetrics and Gynecology and the American College of Obstetrics and Gynecology endorse the safety of these vaccines for all stages of pregnancy and among women breast feeding their babies.

It is noteworthy that these medical specialty groups have received significant funding from Pfizer pharmaceutical company. The American College of Obstetrics and Gynecology, just in the 4th quarter of 2010, received a total of $11,000 from Pfizer Pharmaceutical company alone.[] Funding from NIH grants are much higher.[] The best way to lose these grants is to criticize the source of the funds, their products or pet programs. Peter Duesberg, because of his daring to question Fauci’s pet theory of AIDS caused by HIV virus, was no longer awarded any of the 30 grant applications he submitted after going public. Prior to this episode, as the leading authority on retroviruses in the world, he had never been turned down for an NIH grant.[] This is how the “corrupted” system works, even though much of the grant money comes from our taxes.

HOT LOTS—DEADLY BATCHES OF THE VACCINES

A new study has now surfaced, the results of which are terrifying.[] A researcher at Kingston University in London, has completed an extensive analysis of the VAERs data (a subdepartment of the CDC which collects voluntary vaccine complication data), in which he grouped reported deaths following the vaccines according to the manufacturer’s lot numbers of the vaccines. Vaccines are manufactured in large batches called lots. What he discovered was that the vaccines are divided into over 20,000 lots and that one out of every 200 of these batches (lots) is demonstrably deadly to anyone who receives a vaccine from that lot, which includes thousands of vaccine doses.

He examined all manufactured vaccines—Pfizer, Moderna, Johnson and Johnson (Janssen), etc. He found that among every 200 batches of the vaccine from Pfizer and other makers, one batch of the 200 was found to be over 50x more deadly than vaccines batches from other lots. The other vaccine lots (batches) were also causing deaths and disabilities, but nowhere near to this extent. These deadly batches should have appeared randomly among all “vaccines” if it was an unintentional event. However, he found that 5% of the vaccines were responsible for 90% of the serious adverse events, including deaths. The incidence of deaths and serious complications among these “hot lots” varied from over 1000% to several thousand percent higher than comparable safer lots. If you think this was by accident—think again. This is not the first time “hot lots” were, in my opinion, purposefully manufactured and sent across the nation—usually vaccines designed for children. In one such scandal, “hot lots” of a vaccine ended up all in one state and the damage immediately became evident. What was the manufacture’s response? It wasn’t to remove the deadly batches of the vaccine. He ordered his company to scatter the hot lots across the nation so that authorities would not see the obvious deadly effect.

All lots of a vaccine are numbered—for example Modera labels them with such codes as 013M20A. It was noted that the batch numbers ended in either 20A or 21A. Batches ending in 20A were much more toxic than the ones ending in 21A. The batches ending in 20A had about 1700 adverse events, versus a few hundred to twenty or thirty events for the 21A batches. This example explains why some people had few or no adverse events after taking the vaccine while others are either killed or severely and permanently harmed. To see the researcher’s explanation, go to https://www.bitchute.com/video/6xIYPZBkydsu/ In my opinion these examples strongly suggest an intentional alteration of the production of the “vaccine” to include deadly batches.

I have met and worked with a number of people concerned with vaccine safety and I can tell you they are not the evil anti-vaxxers you are told they are. They are highly principled, moral, compassionate people, many of which are top researchers and people who have studied the issue extensively. Robert Kennedy, Jr, Barbara Lou Fisher, Dr. Meryl Nass, Professor Christopher Shaw, Megan Redshaw, Dr. Sherri Tenpenny, Dr. Joseph Mercola, Neil Z. Miller, Dr. Lucija Tomjinovic, Dr. Stephanie Seneff, Dr. Steve Kirsch and Dr. Peter McCullough just to name a few. These people have nothing to gain and a lot to lose. They are attacked viciously by the media, government agencies, and elite billionaires who think they should control the world and everyone in it.

WHY DID FAUCI WANT NO AUTOPSIES OF THOSE WHO DIED AFTER VACCINATION?

There are many things about this “pandemic” that are unprecedented in medical history. One of the most startling is that at the height of the pandemic so few autopsies, especially total autopsies, were being done. A mysterious virus was rapidly spreading around the world, a selected group of people with weakened immune systems were getting seriously ill and many were dying and the one way we could rapidly gain the most knowledge about this virus—an autopsy, was being discouraged.

Guerriero noted that by the end of April, 2020 approximately 150,000 people had died, yet there were only 16 autopsies performed and reported in the medical literature.[] Among these, only seven were complete autopsies, the remaining 9 being partial or by needle biopsy or incisional biopsy. Only after 170,000 deaths by Covid-19 and four months into the pandemic were the first series of autopsies actually done, that is, more than ten. And only after 280,000 deaths and another month, were the first large series of autopsies performed, some 80 in number.[] Sperhake, in a call for autopsies to be done without question, noted that the first full autopsy reported in the literature along with photomicrographs appeared in a medico-legal journal from China in February 2020.[,] Sperhake expressed confusion as to why there was a reluctance to perform autopsies during the crisis, but he knew it was not coming from the pathologists. The medical literature was littered with appeals by pathologist for more autopsies to be performed.[] Sperhake further noted that the Robert Koch Institute (The German health monitoring system) at least initially advised against doing autopsies. He also knew that at the time 200 participating autopsy institutions in the United States had done at least 225 autopsies among 14 states.

Some have claimed that this dearth of autopsies was based on the government’s fear of infection among the pathologists, but a study of 225 autopsies on Covid-19 cases demonstrated only one case of infection among the pathologist and this was concluded to have been an infection contracted elsewhere.[] Guerriero ends his article calling for more autopsies with this observation: “Shoulder to shoulder, clinical and forensic pathologists overcame the obstructions of autopsy studies in Covid-19 victims and hereby generated valuable knowledge on the pathophysiology of the interaction between the SARS-CoV-2 and the human body, thus contributing to our understanding of the disease.”[]

Suspicion concerning the worldwide reluctance of nations to allow full post mortem studies of Covid-19 victims may be based on the idea that it was more than by chance. There are at least two possibilities that stand out. First, those leading the progression of this “non-pandemic” event into a perceived worldwide “deadly pandemic”, were hiding an important secret that autopsies could document. Namely, just how many of the deaths were actually caused by the virus? To implement draconian measures, such as mandated mask wearing, lockdowns, destruction of businesses, and eventually mandated forced vaccination, they needed very large numbers of covid-19 infected dead. Fear would be the driving force for all these destructive pandemic control programs.

Elder et al in his study classified the autopsy findings into four groups.[]

 

 1. Certain Covid-19 death
 2. Probably Covid-19 death
 3. Possible Covid-19 death
 4. Not associated with Covid-19, despite the positive test.

 

What possibly concerned or even terrified the engineers of this pandemic was that autopsies just might, and did, show that a number of these so-called Covid-19 deaths in truth died of their comorbid diseases. In the vast majority of autopsy studies reported, pathologists noted multiple comorbid conditions, most of which at the extremes of life could alone be fatal. Previously it was known that common cold viruses had an 8% mortality in nursing homes.

In addition, valuable evidence could be obtained from the autopsies that would improve clinical treatments and could possibly demonstrate the deadly effect of the CDC mandated protocols all hospitals were required to follow, such as the use of respirators and the deadly, kidney-destroying drug remdesivir. The autopsies also demonstrated accumulating medical errors and poor-quality care, as the shielding of doctors in intensive care units from the eyes of family members inevitably leads to poorer quality care as reported by several nurses working in these areas.[-]

As bad as all this was, the very same thing is being done in the case of Covid vaccine deaths—very few complete autopsies have been done to understand why these people died, that is, until recently. Two highly qualified researchers, Dr. Sucharit Bhakdi a microbiologist and highly qualified expert in infectious disease and Dr. Arne Burkhardt, a pathologist who is a widely published authority having been a professor of pathology at several prestigious institutions, recently performed autopsies on 15 people having died after vaccination. What they found explains why so many are dying and experiencing organ damage and deadly blood clots.[]

They determined that 14 of the fifteen people died as a result of the vaccines and not of other causes. Dr. Burkhardt, the pathologist, observed widespread evidence of an immune attack on the autopsied individuals’ organs and tissues— especially their heart. This evidence included extensive invasion of small blood vessels with massive numbers of lymphocytes, which cause extensive cell destruction when unleashed. Other organs, such as the lungs and liver, were observed to have extensive damage as well. These findings indicate the vaccines were causing the body to attack itself with deadly consequences. One can easily see why Anthony Fauci, as well as public health officers and all who are heavily promoting these vaccines, publicly discouraged autopsies on the vaccinated who subsequently died. One can also see that in the case of vaccines, that were essentially untested prior to being approved for the general public, at least the regulatory agencies should have been required to carefully monitor and analyze all serious complications, and certainly deaths, linked to these vaccines. The best way to do that is with complete autopsies.

While we learned important information from these autopsies what is really needed are special studies of the tissues of those who have died after vaccination for the presence of spike protein infiltration throughout the organs and tissues. This would be critical information, as such infiltration would result in severe damage to all tissues and organs involved—especially the heart, the brain, and the immune system. Animal studies have demonstrated this. In these vaccinated individuals the source of these spike proteins would be the injected nanolipid carriers of the spike protein producing mRNA. It is obvious that the government health authorities and pharmaceutical manufacturers of these “vaccines” do not want these critical studies done as the public would be outraged and demand an end to the vaccination program and prosecution of the involved individuals who covered this up.

CONCLUSIONS

We are all living through one of the most drastic changes in our culture, economic system, as well as political system in our nation’s history as well as the rest of the world. We have been told that we will never return to “normal” and that a great reset has been designed to create a “new world order”. This has all been outlined by Klaus Schwab, head of the World Economic Forum, in his book on the “Great Reset”.[] This book gives a great deal of insight as to the thinking of the utopians who are proud to claim this pandemic “crisis” as their way to usher in a new world. This new world order has been on the drawing boards of the elite manipulators for over a century.[,] In this paper I have concentrated on the devastating effects this has had on the medical care system in the United States, but also includes much of the Western world. In past papers I have discussed the slow erosion of traditional medical care in the United States and how this system has become increasingly bureaucratized and regimented.[,] This process was rapidly accelerating, but the appearance of this, in my opinion, manufactured “pandemic” has transformed our health care system over night.

As you have seen, an unprecedented series of events have taken place within this system. Hospital administrators, for example, assumed the position of medical dictators, ordering doctors to follow protocols derived not from those having extensive experience in treating this virus, but rather from a medical bureaucracy that has never treated a single COVID-19 patient. The mandated use of respirators on ICU Covid-19 patients, for example, was imposed in all medical systems and dissenting physicians were rapidly removed from their positions as caregivers, despite their demonstration of markedly improved treatment methods. Further, doctors were told to use the drug remdesivir despite its proven toxicity, lack of effectiveness and high complication rate. They were told to use drugs that impaired respiration and mask every patient, despite the patient’s impaired breathing. In each case, those who refused to abuse their patients were removed from the hospital and even faced a loss of license—or worse.

For the first time in modern medical history, early medical treatment of these infected patients was ignored nationwide. Studies have shown that early medical treatment was saving 80% of higher number of these infected people when initiated by independent doctors.[,] Early treatment could have saved over 640,000 lives over the course of this “pandemic”. Despite the demonstration of the power of these early treatments, the forces controlling medical care continued this destructive policy.

Families were not allowed to see their loved ones, forcing these very sick individuals in the hospitals to face their deaths alone. To add insult to injury, funerals were limited to a few grieving family members, who were not allowed to even sit together. All the while large stores, such as Walmart and Cosco were allowed to operate with minimal restrictions. Nursing home patients were also not allowed to have family visitations, again being forced to die a lonely death. All the while, in a number of states, the most transparent being in New York state, infected elderly were purposefully transferred from hospitals into nursing homes, resulting in a very high death rates of these nursing home residents. At the beginning of this “pandemic” over 50% of all death were occurring in nursing homes.

Throughout this “pandemic” we have been fed an unending series of lies, distortions and disinformation by the media, the public health officials, medical bureaucracies (CDC, FDA and WHO) and medical associations. Physicians, scientists, and experts in infectious treatments who formed associations designed to develop more effective and safer treatments, were regularly demonized, harassed, shamed, humiliated, and experience a loss of licensure, loss of hospital privileges and, in at least one case, ordered to have a psychiatric examination.[,,]

Anthony Fauci was given essentially absolute control of all forms of medical care during this event, including insisting that drugs he profited from be used by all treating physicians. He ordered the use of masks, despite at first laughing at the use of masks to filter a virus. Governors, mayors, and many businesses followed his orders without question.

The draconian measures being used, masking, lockdowns, testing of the uninfected, use of the inaccurate PCR test, social distancing, and contact tracing had been shown previously to be of little or no use during previous pandemics, yet all attempts to reject these methods were to no avail. Some states ignored these draconian orders and had either the same or fewer cases, as well as deaths, as the states with the most strictly enforced measures. Again, no amount of evidence or obvious demonstration along these lines had any effect on ending these socially destructive measures. Even when entire countries, such as Sweden, which avoided all these measures, demonstrated equal rates of infections and hospitalization as nations with the strictest, very draconian measures, no policy change by the controlling institutions occurred. No amount of evidence changed anything.

Experts in the psychology of destructive events, such as economic collapses, major disasters and previous pandemics demonstrated that draconian measures come with an enormous cost in the form of “deaths of despair” and in a dramatic increase in serious psychological disorders. The effects of these pandemic measures on children’s neurodevelopment is catastrophic and to a large extent irreversible.

Over time tens of thousands could die as a result of this damage. Even when these predictions began to appear, the controllers of this “pandemic” continued full steam ahead. Drastic increases in suicides, a rise in obesity, a rise in drug and alcohol use, a worsening of many health measures and a terrifying rise in psychiatric disorders, especially depression and anxiety, were ignored by the officials controlling this event.

We eventually learned that many of the deaths were a result of medical neglect. Individuals with chronic medical conditions, diabetes, cancer, cardiovascular disease, and neurological diseases were no longer being followed properly in their clinics and doctor’s offices. Non-emergency surgeries were put on hold. Many of these patients chose to die at home rather than risk going to the hospitals and many considered hospitals “death houses”.

Records of deaths have shown that there was a rise in deaths among those aged 75 and older, mostly explained by Covid-19 infections, but for those between the ages of 65 to 74, deaths had been increasing well before the pandemic onset.[] Between ages of 18 and aged 65 years, records demonstrate a shocking hike in non-Covid-19 deaths. Some of these deaths were explained by a dramatic increase in drug-related deaths, some 20,000 more than 2019. Alcohol related deaths also increased substantially, and homicides increased almost 30% in the 18 to 65-year group.

The head of the insurance company OneAmerica stated that their data indicated that the death rate for individuals aged 18 to 64 had increased 40% over the pre-pandemic period.[] Scott Davidson, the company’s CEO, stated that this represented the highest death rate in the history of insurance records, which does extensive data collections on death rates each year. Davidson also noted that this high of a death rate increase has never been seen in the history of death data collection. Previous catastrophes of monumental extent increased death rates no more than 10 percent, 40% is unprecedented.

Dr. Lindsay Weaver, Indiana’s chief medical officer, stated that hospitalizations in Indiana are higher than at any point in the past five years. This is of critical importance since the vaccines were supposed to significantly reduce deaths, but the opposite has happened. Hospitals are being flooded with vaccine complications and people in critical condition from medical neglect caused by the lockdowns and other pandemic measures.[,]

A dramatic number of these people are now dying, with the spike occurring after the vaccines were introduced. The lies flowing from those who have appointed themselves as medical dictators are endless. First, we were told that the lockdown would last only two weeks, they lasted over a year. Then we were told that masks were ineffective and did not need to be worn. Quickly that was reversed. Then we were told the cloth mask was very effective, now it’s not and everyone should be wearing an N95 mask and before that that they should double mask. We were told there was a severe shortage of respirators, then we discover they are sitting unused in warehouses and in city dumps, still in their packing crates. We were informed that the hospitals were filled mostly with the unvaccinated and later found the exact opposite was true the world over. We were told that the vaccine was 95% effective, only to learn that in fact the vaccines cause a progressive erosion of innate immunity.

Upon release of the vaccines, women were told the vaccines were safe during all states of pregnancy, only to find out no studies had been done on safety during pregnancy during the “safety tests” prior to release of the vaccine. We were told that careful testing on volunteers before the EUA approval for public use demonstrated extreme safety of the vaccines, only to learn that these unfortunate subjects were not followed, medical complications caused by the vaccines were not paid for and the media covered this all up.[] We also learned that the pharmaceutical makers of the vaccines were told by the FDA that further animal testing was unnecessary (the general public would be the Guinea pigs.) Incredibly, we were told that the Pfizer’s new mRNA vaccines had been approved by the FDA, which was a cleaver deception, in that another vaccine had approval (comirnaty) and not the one being used, the BioNTech vaccine. The approved comirnaty vaccine was not available in the United States. The national media told the public that the Pfizer vaccine had been approved and was no longer classed as experimental, a blatant lie. These deadly lies continue. It is time to stop this insanity and bring these people to justice.

Footnotes

 

How to cite this article: Blaylock RL. COVID UPDATE: What is the truth? Surg Neurol Int 2022;13:167.

 

Disclaimer

The views and opinions expressed in this article are those of the authors and do not necessarily reflect the official policy or position of the Journal or its management.

REFERENCES

1. Abelson R. Buoyed by federal Covid aid, big hospital chains buy up competitors. The New York Times Mat 21, 2021 (updated Oct 22, 2022) https://www.nytimes.com/2021/05/21/health/covid-bailout-hospital-merger.html .
2. Albright L. Medical nonconformity and its persecution. Brownstone Institute. https://brownstone.org/articles/medical-nonconformaity-and-its-persecution [Last accessed on 2022 Feb 06]
3. Ausman JI, Blaylock RL. What is the truth? United States: James I. and Carolyn R. Ausman Education Foundation (AEF); 2021. The China Virus. []
4. Beder A, Buyukkocak U, Sabuncuoglu H, Keskil ZA, Keskil S. Preliminary report on surgical mask induced deoxygenation during major surgery. Neurocirugia. 2008;19 [PubMed] []
5. Bhakdi S. Presentation of autopsy findings. https://www.brighteon.com/4b6cc929-f559-4577-b4f8-3b40f0cd2f77 Pathology presentation on findings https://pathologie-konferenz.de/en [Last accessed on 2022 Feb 06]
6. Blaylock RL. Covid-19 pandemic: What is the truth? Surg Neurol Inter. 2021;12(151) [PMC free article] [PubMed] []
7. Blaylock RL. National Health Insurance (Part 1): the socialist nightmare. Aug 19, 2009 https://haciendapublishing.com/national-health-insurance-part-i-the-socialist-nightmare-by-russell-l-blaylock-md [Last accessed on 2022 Feb 06]
8. Blaylock RL. Regimentation in medicine and its human price (part 1 & 2) Hacienda publishing. March 20, 2015 https://haciendapublishing.com/regimentation-in-medicine-and-its-human-price-part-2-by-russell-l-blaylock-md [Last accessed on 2022 Feb 06] []
9. Blaylock RL. Haciendia Publishing; When rejecting orthodoxy becomes a mental illness. Aug 15, 2013 https://haciendapublishing.com/when-rejecting-orthodoxy-becomes-a-mental-illness-by-russell-l-blaylock-m-d [Last accessed on 2022 Feb 06] []
10. Bloche MG. Corporate takeover of Teaching Hospitals. Georgetown Univ Law Center. 1992. https://scholarship.law.georgetown.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=1731&context=facpub [Last accessed on 2022 Feb 06]
11. Bosh X, Ross JS. Ghostwriting: Research misconduct, plagiarism, or Fool’s gold. Amer J Med. 2012;125(4):324–6. [PubMed] []
12. Breggin PR, Breggin GR. Breggin PR, Breggin GR. Covid-19 and the Global Predators: We are the Prey. Ithaca, NY: Lake Edge Press; 2021. Top Medical Journals Sell their Souls; pp. 285–292. []
13. Breggin, p133 [Last accessed on 2022 Feb 06]
14. Bulik BS. The top 10 ad spenders in Big Pharma for 2020. Fierce Pharma Apr 19, 2021 https://www.fiercepharma.com/special-report/top-10-ad-spenders-big-pharma-for-2020 [Last accessed on 2022 Feb 06]
15. Children’s Health Defense Team Harvard experts critique cozy FDA-Pharma relationship. The Defender. Jan 28, 29020.
16. Chughtai AA, Stelzer-Braid S, Rawlinson W, Pontivivi G, Wang Q, Pan Y, et al. Contamination by respiratory viruses on outer surface of medical mask used by hospital healthcare workers. BMC Infect Dis. 2019. Article number 491. [PMC free article] [PubMed]
17. Coleman-Lochner L. U.S. Hospitals pushed to financial ruin as nurses quit during pandemic. Bloomberg. Dec 21, 2021 https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-12-21/u-s-hospitals-pushed-to-financial-ruin-as-nurses-quit-en-masse [Last accessed on 2022 Feb 06]
18. D’Souza K. Pandemic effects may have lowered baby’s IQs, study says EdSource. https://edsource.org/2021/pandemic-may-have-lowered-baby-iq-study-says/661285. [Last accessed on 2022 Feb 06]
19. Davis GG, Williamson AK. Risk of covid-19 transmission during autopsy. Arch Path Lab Med. 2020;144(12):1445a–1445. [PubMed] []
20. Department of Health and Human Services: Part 1. Overview Information. https://grants.nih.gov/grants/guide/rfa-files/RFA-HD-20-013.html [Last accessed on 2022 Feb 06]
21. Durden T. Life Insurance CEO says deaths up 40% among those aged 18 to 64. Tyler Durden Report. 2022. Jan 3,
22. Elder C, Schroder AS, Aepfelbacher M, Fitzek A, Heinemann A, Heinrich F, et al. Dying with SARS-CoV-2 infection an autopsy study of the first consecutive 80 cases in Hamberg, Germany. Inter J Legal Med. 2020;134:1275–84. [PMC free article] [PubMed] []
23. Front Line Covid Critical Care Alliance. https://covid19criticalcare.com [Last accessed on 2022 Feb 06]
24. Gueriero M. Restriction of autopsies during the Covid-19 epidemic in Italy. Prudence or fear? Pathologica. 2020;112:172–3. [PMC free article] [PubMed] []
25. Hope JR. Sudden death by “hot lot”—Dr. Michael Yeadon sounds the alarm. The Desert review. 2022. Jan 24,
26. Huff E. Idaho doctor reports “20 times increase” in cancer among those “vaccinated” for covid. Natural News. 2021. Sept 14, https://www.naturalnews.com/2021-09-14-idaho-doctor-20times-increase-cancer-vaccinated-covid.html [Last accessed on 2022 Feb 06]
27. Ioannou P, Karakonstantis S, Astrinaki E, Saplamidou S, Vitsaxaki E, Hamilos G, et al. Transmission of SARS-C0V-2 variant B1.1.7 among vaccinated health care workers. Infect Dis. 2021:1–4. [PMC free article] [PubMed] []
28. James Thorpe interview by Dr. Steve Kirsch. Rumble https://rumble.com/vru732-dr.-james-thorp-on-medical-censorship.html [Last accessed on 2022 Feb 06]
29. Jiang H, Mei Y-F. SARS-CoV-2 spike protein impairs DNA damage repair and inhibits V(D)J recombination in vitro. Viruses. 2021;13:2056. doi: 10.3390/10.3390/v13102056. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] []
30. Jimenez J, Vigdor N. Covid-19 news: Over 150 Texas hospital workers are fired or resign over vaccine mandates. The New York Times. 2021. Jun 22, https://www.nytimes.com/live/2021/06/22/world/covid-vaccine-coronavirus-mask [Last accessed on 2022 Feb 06]
31. Katz E. Postal service seeks temporary exemption from Biden’s vaccine-or-test mandate. Government Executive. 2022. Jan 22, https://www.govexec.com/workforce/2022/01/postal-service-seeks-temporary-exemption-bidens-vaccine-or-test-mandate/360376 [Last accessed on 2022 Feb 06]
32. Kennedy R., Jr . Skyhorse Publishing; 2021. The Real Anthony Fauci. Bill Gates, Big Pharma, and the Global War on Democracy and Public Health; pp. 24–29. []
33. Kennedy RF., Jr pp. 24–25.
34. Kennedy RF., Jr pp. 26–30.
35. Kennedy RF., Jr p. 32.
36. Kennedy RF., Jr pp. 35–56.
37. Kennedy RF., Jr pp. 47–56.
38. Kennedy RF., Jr p. 135.
39. Kennedy RF., Jr p. 217.
40. Lee M. University of Florida finds dangerous pathogens on children’s face mask. NTD https://www.ntd.com/university-of-florida-lab-finds-dangerous-pathogens-on-childrens-face-masks_630275.html [Last accessed on 2022 Feb 06]
41. Liu Q, Wang RS, Qu GQ, Wang YY, Liu P, Zhu YZ, et al. Gross examination report of a Covid-19 death autopsy. Fa Yi Xue Za Zhi. 2020;36:21–23. []
42. Loffredo J. Fully vaccinated are Covid ‘Superspreaders’ Says inventor of mRNA technology. https://childrenshealthdefernce.org/defender/justin-Williams-Robert-Malone-fully-vaccinated-covid-super-spreaders [Last accessed on 2022 Feb 06]
43. Marik PE, Kory P, Varon J, Iglesias J, Meduri GU. MATH+ protocol for the treatment oof SARS-CoV-2 infection: the scientific rationale. Exp rev Ant-infective Ther. 2020 doi: 10.1080/14787210.2020.1808462. [CrossRef] []
44. McCullough P, Kelly R, Ruocco G, Lerma E, Tumlin J, Wheeland KR, et al. Pathophysiological basis and rationale for early outpatient treatment of SARS-CoV-2 (COVID-19) Infection. Amer J Med. 2021;134:16–22. []
45. McCullough P. Study: Fully vaccinated healthcare workers carry 251 times viral load, pose threat to unvaccinated patients, Co-workers. The Defender 08/23/21. []
46. McCullough P. “We’re in the middle of a major biological catastrophe”: Covid expert Dr. Peter McCullough. 2021. Oct 6, https://www.lifesitenews.com/news/were-in-the-middle-of-a-major-biological-catastrophe-top-covid-doc-mccullough/?_kx=9EtupqemhhFXJ1kgCo9W3xUNfwrkqB5nT7V2H15fUnA%3D.WXNMR7 [Last accessed on 2022 Feb 06]
47. McGovern C. Thousands report developing abnormal tumors following Covid shots. LifeSite News. Nov 1, 2021 https://www.lifesitenews.com/news/thousands-report-developing-abnormal-tumors-following-covid-shots [Last accessed on 2022 Feb 06]
48. Mercola J. Bill Gates and Anthony Fauci: a ‘formidable, nefarious’ partnership. Mercola.com. https://childrenshealthdefense.org/defender/rfk-jr-the-real-anthony-fauci-bill-gates [Last accessed on 2022 Feb 06]
49. Moffatt B, Elliott C. Ghost Marketing: Pharmaceutical companies and ghostwritten journal articles. Persp Biol Med. 2007;50(1):18–31. []
50. Mulvany C. Covid-19 exacerbates bankruptcy for at-risk hospitals. Health Care Financial Management Association. 2020. Nov 9,
51. Muoio D. How many employees have hospitals lost to vaccine mandates? Here are the numbers so far. Fierce Healthcare. 2022. Jan 13, https://www.fiercehealthcare.com/hospitals/how-many-employees-have-hospitals-lost-to-vaccine-mandates-numbers-so-far [Last accessed on 2022 Feb 06]
52. Nalivaeva NN, Turner AJ, Zhuravin IA. Role of prenatal hypoxia in brain development, cognitive functions, and neurodegeneration. Front Neurosci. 2018 doi: 10.3389/fnins.2018.00825. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] []
53. Nicole Sirotek shares what she saw on the front lines in NYC. # Murder. https://rumble.com/vt7tnf-registered-nurse-nicole-sirotek-shares-what-she-saw-on-the-front-lines-in-n.html [Last accessed on 2022 Feb 06]
54. Noether M, Mat S. Hospital merger benefits: Views from hospital leaders and econometric analysis. Amer Hospital Assoc. Charles Rivers Associates. Jan, 2017 https://www.aha.org/guidesreports/2017-01-24-hospital-merger-benefits-views-hospital-leaders-and-econometric-analysis [Last accessed on 2022 Feb 06]
55. Nurse Colette Martin testimony to Louisiana House of Representatives.  [Last accessed on 2022 Feb 06]
56. Nurse Dani: It’s the Covid-19 hospital protocols are killing people. https://rumble.com/vqs1v6-nurse-dani-its-the-covid-19-hospital-protocols-are-killing-people.html [Last accessed on 2022 Feb 06]
57. Parpia R. Mayo Clinic fires 700 employees for refusing to get Covid-19 vaccinations. The Vaccine Reaction. https://thevaccinereaction.org/2022/01/mayo-clinic-fires-700-employees-for-refusing-to-get-covid-19-vaccinations [Last accessed on 2022 Feb 06]
58. Pomara C, Li Volti G, Cappello F. Covid-19 deaths: are we sure it is pneumonia? Please, autopsy, autopsy, autopsy! J Clin Med. 2020 doi: 10.3390/jcm9051259. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] []
59. New York Post. Post Editorial Board Facebook admits the truth: “Fact checks” are just (lefty) opinion. Dec 14,2021. https://nypost.com/2021/12/14/facebook-admits-the-truth-fact-checks-are-really-just-lefty-opinion [Last accessed on 2022 Feb 06] []
60. Rancourt DG. Mask don’t work. A review of science relevant to the covid-19 social policy. https://archive.org/details/covid-censorship-at-research-gate-2 [Last accessed on 2022 Feb 06]
61. Redshaw M. As reports of injuries after Covid vaccines near 1 million mark. CDC, FDA clear Pfizer, Moderna boosters for all adults. The Defender 11/19/21.
62. Roche D. Boston Herald. 2021. Sept 14, Members of Congress and their staff are exempt from Biden’s vaccine mandate, Newsweek 9/10/21 Boston Herald Editorial Staff. Editorial: Political elites exempt from vax mandates. []
63. Ross E. How drug companies’ PR tactics skew the presentation of medical research. The Guardian. https://www.theguardian.com/science/2011/may/20/drug-companies-ghost-writing-journalism [Last accessed on 2022 Feb 06]
64. Saul S. Ghostwriters used in Vioxx studies, article says. New York Times. April 15, 2008 https://www.fpparchive.org/media/documents/public_policy/Ghostwriters%20Used%20in%20Vioxx%20studies_Stephanie%20Saul_Apr%2015,%202008_The%20New%20Times.pdf [Last accessed on 2022 Feb 06]
65. Saxena V. Doctors loses medical license. Ordered to have Psych Eval for Ivermectin Scrits, Sharing Covid “misinformation” BRP News. Available from: https://bizpacreview.com/2022/01/16/doctor-loses-license-orderedto-have-psych-eval-for-prescribing-ivermectin-sharining-covid-falsehoods-1189313. [Last accessed on 2022 Feb 06]
66. Schwab K, Malleret T. Cologny/Geneva: The Covid-19 Pandemic and the Great Reset. Forum Publishing 2020 World Economic Forum. []
67. Sen. Ron Johnson on Covid-19 vaccine injuries to test subjects.  [Last accessed on 2022 Feb 06]
68. Sperhake J-P. Autopsies of Covid-19 deceased? Absolutely! Legal Med. 2020 doi: 10.1016/j.legalmed.2020.101769. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] []
69. Svab P. Non-Covid death spike in Americans aged 18-49. The Epoch Times. Jan 26-Feb 1 2022.
70. US Medical, Scientific, Patient and Civic Organization Funding Report: Pfizer: Fourth Quarter 2010. https://cdn.pfizer.com/pfizercom/responsibility/grants_contributions/pfizer_us_grants_cc_q4_2010.pdf [Last accessed on 2022 Feb 06]
71. Vivek Saxena. Doctors loses license, ordered to have psych eval for Ivermectin scrits, sharing Covid ‘misinformation’ BPR News. https://www.bizpacreview.com/2022/01/16/doctor-loses-license-ordered-to-have-psych-eval-for-prescribing-ivermectin-sharing-covid-falsehoods-1189313 .
72. Westendorf AM, et al. Hypoxia enhances immunosuppression by inhibiting CD4+ effector T cell function and promoting Treg activity. Cell Physiol Biochem. 2017;41:1271–84. [PubMed] []
73. Wood PM. Coherent Publishing; 2018. Technocracy: The Hard Road to World Order. []
74. Wood PM. Coherent Publishing; 2015. Technocracy Rising: The Trojan Horse of Global Transformation. []

Articles from Surgical Neurology International are provided here courtesy of Scientific Scholar
 

Source:

 

'

Momenteel ontvangen Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima en Prinses Beatrix een grondwettelijke uitkering.

 

De Grondwet bepaalt in artikel 40 dat de Koning een uitkering van de Staat ontvangt. De Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis (WFSKH) werkt deze bepaling in de Grondwet verder uit. De wet regelt de uitkering voor de Koning, zijn opvolger (als deze meerderjarig is) en de Koning die afstand heeft gedaan van het Koningschap.

 

grondwettelijke uitkeringen; delen van het vermogen die van belang zijn bij de uitoefening van de functie; successierechten, uitsluitend voor de Koning en zijn vermoedelijke opvolger. Verder is bepaald (artikel 33 Successiewet) dat schenkingen door uitkeringsgerechtigde leden van het Koninklijk Huis aan burgers of instellingen onbelast zijn.

 

3.1 Artikel 1 Grondwettelijke uitkering aan leden van het Koninklijk ...

 

1 Stand inclusief amendementen, moties, NvW en ISB Uitgaven De grondwettelijke uitkeringen zijn opgebouwd uit twee componenten: een A-component, die het inkomensbestanddeel vormt, en een B-component die betrekking heeft op personele en materiële uitgaven.

 

Artikel 1: Grondwettelijke uitkering aan de leden van het Koninklijk ...

 

Naar rato vanaf de datum van 7 december 2021 betekent dit een grondwettelijke uitkering van € 103.000 in het jaar 2021, waarvan € 18.000 de A-component en € 85.000 de B-component betreft. Voor het extrapolatiejaar 2022 wordt, conform de Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis, het volledige jaarbedrag voor de Prinses van Oranje geraamd.

 

Dit kost het Koninklijk Huis de Nederlandse belastingbetaler: €41,4 ...

 

Het Koninklijk Huis staat dit jaar voor 41,4 miljoen euro in de boeken van de overheid. Willem-Alexander krijgt een "grondwettelijke uitkering" van 888.000 euro. Máxima moet het doen met 352.000...

 

Inkomen van Willem-Alexander in 2022 boven de €1 miljoen

 

21 sep 202121 sep 2021. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Foto: ANP/Remko de Waal. Het persoonlijke inkomen van Koning Willem-Alexander stijgt voor het eerst iets boven de 1 miljoen euro in 2022 ...

 

 

Besluit ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES

 

1. Categorieën van natuurlijke personen die in elk geval moeten worden aangemerkt als uiteindelijk belanghebbende zijn. = art. 1:18a Bw. is mijn AFSCHRIFT van mijn vermogen.

 

 

§ 2. Cliëntenonderzoek

    Artikel 2

 • Categorieën van natuurlijke personen die in elk geval moeten worden aangemerkt als uiteindelijk belanghebbende zijn:

  • a. in het geval van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of een naamloze vennootschap, niet zijnde een vennootschap die als uitgevende instelling is onderworpen aan openbaarmakingsvereisten, met inbegrip van een 100 procent dochtermaatschappij van een dergelijke vennootschap:

   • 1°. natuurlijke personen die de uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over de vennootschap, via:

    • het direct of indirect houden van meer dan 25 procent van de aandelen, van de stemrechten of van het eigendomsbelang in de vennootschap, met inbegrip van het houden van toonderaandelen; of

    • andere middelen waarmee feitelijke zeggenschap uitgeoefend kan worden over de rechtspersoon; of

   • 2°. indien na uitputting van alle mogelijke middelen en op voorwaarde dat er geen gronden voor verdenking bestaan, geen van de personen, bedoeld onder 1°, is achterhaald, of indien er enige twijfel bestaat of een persoon als bedoeld onder 1° de uiteindelijke eigenaar is of zeggenschap heeft, dan wel de natuurlijke persoon is voor wiens rekening een transactie wordt verricht, de natuurlijke persoon of personen die behoort of behoren tot het hoger leidinggevend personeel van de vennootschap;

 

Source:

 

 

Beslaglegging

 

Vacatures Belasting en Gemeente Capelle aan den IJssel

Michael van Leeuwen

Ken je recht, Vrijheid is uw recht

Pieter Omtzigt op Twitter op 16 mei 2023

De staf van de Tweede Kamer heeft alle uitgaven die de regering gedaan heeft voordat toestemming aan de Kamer is gevraagd op een inzichtelijke manier op een rij gezet
Lees en huiver:

Stafnotitie art 2.27 CW 2022-2023 def.pdf

Stichting Vakbekwaamheid Horeca

 

Wijziging Register Sociale Hygiëne per 1 juli 2023 | SVH

Kosten voor nieuwkomers € 95 is het niet belachelijk. Het was altijd gratis en nu de STAAT zich ermee bemoeit moet je er ineens heel veel geld voor neertellen.

 

Source:

 

Noodwet financieel verkeer

 

Source:

 

Create Your Own Website With JouwWeb