VATICAN and HOLY SEE

Matthew 21: (KJV)

12 And Jesus went into the temple of God, and cast out all them that sold and bought in the temple, and overthrew the tables of the moneychangers, and the seats of them that sold doves,

13 And said unto them, It is written, My house shall be called the house of prayer; but ye have made it a den of thieves.

 

Revelation 13:

 And I stood upon the sand of the sea, and saw a beast rise up out of the sea, having seven heads and ten horns, and upon his horns ten crowns, and upon his heads the name of blasphemy.

 

CODE OF CANON LAW

 

Daniel 7:25

And he shall speak great words against the most High, and shall wear out the saints of the most High, and think to change times and laws: and they shall be given into his hand until a time and times and the dividing of time.
 

 

 

 
 

Aeterni regis

1481

 

Source:

Sixtus IV

 

The papal bull Aeterni regis [English: "Eternal king's"] was issued on 21 June 1481 by Pope Sixtus IV.

 

LITTERAE APOSTOLICAE
SS. D. N. LEONIS PP. XIII

QUIBUS
EXTINGUITUR CAPITULUM ECCLESIAE COLLEGIATAE
HIERONYMI ILLYRICORUM
ET COLLEGIUM HIERONYMIANUM
IN URBE ERIGITUR*
 

 

Slavorum gentem, fidei ac pietatis laude nobilissimam, qua Decessores Nostri, per aetates omnes complexi sunt caritate, eadem Nos prosecuti perpetuo fuiraus inde ab exordio Pontificatus Nostri. Cuius quidem rei etsi praeclaro sunt argumento quae providenter huc usque egimus in religiosam eius populi securitatem dignitatemque; libet tamen, quoniam secundissime sese offert occasio, novum addere testimonium, quod benevolentiae Nostrae futuris etiam temporibus indicium extet ac veluti

monimentum.

 

Van de Slaven van het volk, de lof van de meest nobele van geloof en vroomheid, die onze voorgangers hebben gedaan, ze zijn in elke generatie, alle liefde voor een complex object, hetzelfde vanaf het allereerste begin van ons pontificaat, hebben we nagestreefd met een eeuwigdurend statuut fulrat. Er is inderdaad een religieus, zelfs als we vals hebben gehandeld voor zover zijn voorzienigheid we zijn in de dingen van dit argument, met een uitstekende veiligheid en waardigheid van het volk; toch behaagt het mij, voor de meest gunstige voor de gelegenheid waarvoor hij zichzelf aanbood, om een ​​nieuwe getuige toe te voegen, dit is, dat zelfs in de komende tijd, een teken van de bestaansreden is en, als een herinnering, een belofte van Onze welwillendheid.


Fidei namque et christianae caritatis studium, sicut nationibus plerisque omnibus, ita Slavicae quoque id elapsis temporibus suasit ut, in hac Urbe Nostra catholici nominis principe, institutum aliquod conderent congruisque redditibus instruerent, popularibus videlicet excipiendis, qui Apostolorum exuvias veneraturi Romanum iter aggrederentur, quae quidem instituta Pontificibus Maximis, non auctoritate modo et consiliis firmare, sed munificis praeterea largitionibus provehere solemne semper fuit. Id autem, ut par erat, et Slavis contigit. Nam Hieronymi de Potomnia Ragusinae dioeceseos aliorumque piorum hominum e Dalmatia et Slavonia precibus obsecundans, Nicolaus V decessor Noster, per Bullam Piis fidelibus votis, datam die 21 aprilis anni MCDLIII, hospitium in Urbe condidit, quod S. Hieronymi Slavoniorum, deinceps etiam Illyricorum, ex veteri geographica appellatione, vocatum est; eo nimirum consilio, ut fideles pauperes, e Dalmatia, Histria, Chroatia, Slavonia, Bosnia et Hercegovina peregre advenientes exciperentur alerenturque.

Hospitium, piis catholicorum largitionibus, quas inter memoratu digna est quam Catharina Bosniensium regina testamento reliquit, brevi adeo crevit ut, non peregrinis modo excipiendis, verum etiam aegris curandis, laxatis aedibus, par esset; quod quidem geminum caritatis opus ut rite recteque perageretur, aedes ipsae bifariam divisae sunt, altera earum parte hospitio adtributa, altera nosocomio.

Quum vero ad supremum Apostolatus officium Sixtus V evectus esset, is, ob suam in Sanctum Hieronymum pietatom atque in Chroaticam nationem, ex qua ducebat originem, benevolentiam, primum Hieronyminianum templura, suum olim titulum, dum in minoribus esset, angustum illud quidem ac vetustate fatiscens, a fundamentis fere, aere dato, refecit, ornavit, omni supellectile instruxit; tum etiam ad Collegiatae honorem evexit, addito Capitulo, quod archipresbytero, canonicis senis quaternisque beneficiariis constaret.

Et sic quidem ad nostra fere tempora Institutum viguit. - Nunc porro, cum eorumdem temporum adiuncta mutata sint admodum, ob aucta inter nationes varias commercia, expeditiora itinera et ampliora ubique ad commeantium commodum praesidia, vix videtur aliquid adhuc inesse utilitatis huiusmodi hospitiis quae praeteritarum aetatum angustiae requirebant. E contra expostulare tempora persentiunt omnes ut, pravis ubique doctrinis gliscentibus atque hostium christiani nominis aucto ausu, ea multiplicentur subsidia quae et ad tuendam fidem valeant et ad adversariorum conatus, pro singularum regionum necessitate, retundendos. Ad quem finem
quum valde conferat ut delecti iuvenes, sacris ordinibus vel iam initiati vel opportune tempore initiandi, Romae, sub tutela
ac veluti in oculis Summorum Pontificum, ad virtutes sacerdotio dignas sacrasque disciplinas educentur, qui postea, in patriam remeantes, haustam ex ipso fonte apostolico doctrinam cum popularibus quisque suis communicent; optimum factu visum est, si antiqua peregrinorum hospitia in ecclesiastica iuvenum collegia mutarentur. Sic quidem actum de Romanis plerisque hospitiis ceterarum nationum: sic porro de Illyricorum Hieronymiano hospitio agi decretum est.

Enimvero hospitii moderatores, iam inde a saeculo XVI, senserunt quam e re foret si Hieronymianae Slavorum aedes non eo solum paterent, ut peregrinis receptui essent, verum etiam ut sacerdotes exciperent sacris disciplinis uberius excolendos soli deque pietate imbuendos. Quamobrem, anno MDXCVIII, a Clemente VIII decessore Nostro facultatem iam impetraverant, qua Hospitium in ecclesiasticum colle verteretur. Verum exortae difficultates quominus res pro votis expediretur impediverunt. Binis porro elapsis saeculis, negotium agi iterum coepit; ita tamen ut, incolumi peregrinorum hospitio, quae pars aedium xenodochio fuerat attributa, clericis deinceps destinaretur, redditibus etiam, qui satis essent, iisdem alendis concessis. Quod quidem consilium cuin Pius VI d. n. probasset, Litteris Apostolicis, datis die XXVII Februarii MDCCXC, Collegium chroaticum ad S. Hieronymi demum institutum est. Ast, quamvis illustrium virorum studia coeptis hisce faverent, elapso vix quinquennio, cum publicae perturbationes commorantibus
in Urbe securitatem non darent, Canonicis atque alumnis Roma abeuntibus, Collegium intercidit. Restituta postmodum pace, de restituendo etiam Collegio denuo ac saepius deliberatum est: idque demum cessit anno MDCCCLXIV, quum nempe iuvenes aliquot, qui philosophicis ac theologicis disciplinis darent operam, in Hieronymianas aedes excepti sunt, eorumque coetus a SS. Cyrillo et Methodio, Slavorum patronis, vocatus est. Attamen nec instituti huius usus ultra septennium constitit: anno siquidem MDCCCLXXI sublatura est. Neque demum feliciorem exitum habuit quod iterum anno MDCCCLXXXIV Collegium fundatum fuit, unis videlicet sacerdotibus destinatum, scientia penitius ac pietate excolendis.

Cuius quidem perficiendi consilii difficultas eo potior fuit, quod in Slavorum aedibus ad Hieronymi alius iampridem coetus iure legitimo obtineret, canonicorum scilicet, qui, ut superius relatum est, a Sixto V, per Constitutionem Sapientiam Sanctorum, datam kalendis augusti MDLXXXIX, institutus fuerat.

Nam, Sixto morte intercepto, institutum ab eo Hieronymianum Capitulum exiguos vix habuit redditus, qui ad vitara honeste alendam nequaquam sufficerent: quare iterum iterumque oportuit ut, Apostolicis indultis adhibitis, ex Hospitii fundis quaererentur, quae in Canonicorum victum diriberentur. Hinc imminuta Hospitii res, sublataque potestas restituti saepe adolescentium vel Sacerdotum Collegii servandi.

Nos igitur ut Collegium, quo dudum Romae esse exopta vinius, demum sit eique firmius, quam elapsis aetatibus, certiusque fundamentum constituamus, collatis consiliis cum gentis Chroaticae Episcopis, quorum intererat, ad maiorem Omnipotentis Dei gloriam, ad catholicae religionis incrementum, ad dilectissimae Nobis eiusdem gentis decus et utilitatem, Constitutionibus decessorum Nostrorum Nicolai V et Sixti V auctoritate Apostolica derogantes: Hospitium S. Hieronymi nec non Capitulum collegiatae ecclesiae eiusdem S. Hieronymi, quod huc usque Illyricorum vocatum est, hisce Nostris litteris supprimimus et suppressa declaramus. Volumus interea ut Canonici, quibus aliter per peculiare indultum provisum nondum est quique adhuc in templo sacris dant operam, quidquid, praebendae titulo, accipere ante hoc tempus solebant, accipere in posterum pergant, donec ratione alia providebuntur. Loco vero Hospitii et Capituli praedictorum, Collegium Hieronymianum pro Chroatica gente, sub Nostra Auctoritate et tutela, fundamus et constituimus; eidemque sic a Nobis fundato et constituto bona universa et quoscumque redditus, nomina et census ad praedictum Hospitium et Capitulum quomodolibet pertinentia in perpetuum damus et attribuimus. Ea tamen dandi attribuendi lex esto, ut Capituli
etiam obligationes, turn quoad divini Officii recitationem, tum quoad Sacra ex piorum fundatorum voluntate statis diebus peragenda, totum denique divinum cultum in templo Hieronymiano persolvendum, ad Collegium eiusdemque moderatores illico transferantur; quorum propterea moderatorum conscientiam oneramus, ut quae omnia antehac a Capitulo flebant, eadem deinceps a Collegio fiant, iis quidem exceptis, quae forte inflectenda ad aequitatem, Nostro tamen consensu, prudentia suaserit.

Quo vero in tanti momenti re rite recteque procedatur, leges, quae subscribuntur, Collegio regundo moderando edimus. Cetera, quae vel pietatis officia, vel rationem studiorum, vel domesticam disciplinam et ordinem diurnum spectant, Cardinali Collegii Patrono statuenda permittimus.

 

LEGES COLLEGII HIERONYMIANI PRO CHROATICA
GENTE IN VRBE

 

I. Hieronymianum Collegium modo quidem sacerdotibus alumnis excipiendis pateat, qui ortu ac sermone ad chroaticam gentem pertineant quique, studiorum curriculo, in dioecesano seminario vel in Lyceo aliquo theologico, exacto, idonei censeantur ad ampliora studia pontificii praesertim iuris tum etiam ceterarum sacrarum disciplinarum, prouti suus cuique Episcopus designant.

Ut vero primum per tempus auctosque proventus licebit, adolescentibus patere volumus, qui sacerdotium suscepturi, disciplinis sacris dent operam.

II. Collegii unus e S. R. E. Cardinalibus Patronus esto, quem Pontifex Maximus destinabit.

III. Collegio moderando tres praeerunt delecti viri, prudentia vitaeque integritate spectati.

Horum alter, Rectoris titulo, suprema in Collegio auctoritate potietur; alter, rectoris vice, quae ille mandant, curabit reique econonomicae administrandae praeerit; tertius magisterio spiritus fungetur, eique demandabitur cura Hieronymiani templi sacrasque in eo caeremonias omnes ordinandi.

IV. Rectorem eligendi Summi Pontificis ius esto, nulla originis vel patriae ratione habita.

Alterum vero a Rectore et conscientiae magistrum Cardinalis Patronus nominet, audito Rectore.

V. Praeter habitationem et victum aliaque ad vitae usum necessaria, Rector tria millia libellarum italicarum quotannis a Collegio accipiet; vicerector vero et conscientiae moderator mille et octingentas.

VI. Iidem titulo Canonicorum ad honorem Collegiatae ecclesiae S. Hieronymi fruantur ; ita tamen ut eodem careant statim ac munere amoti fuerint vel quod officio desint vel gravibus aliis de causis.

VII. Patrimonii totius administratio penes Consilium in id designatum erit. Consilium vero quinque viris constabit; id est Collegii Rectore, qui et praeses erit, aliisque duobus moderatoribus, duobus praeterea a Cardinali Patrono electis.

VIII. Sacerdotes alumnos in Collegium cooptandi ius omne Cardinalis Patroni esto. Nullus autem cooptetur nisi praestanti ingenio integrisque moribus et ab Episcopo Ordinario propositus et commendatus. Eiusdem porro Cardinalis Patroni alumnos dimittendi potestas erit, si quem, moderatoribus auditis, disciplinae impatientem vel legum immemorem cognorit.

IX. Sacerdotes alumnos in Collegium mittendi ius habeant : Archiepiscopus Zagrabiensis, Episcopi Sirmiensis, Seniensis et Crisiensis, graeci ritus unitorum.

Item Archiepiscopus Iadertinus; Episcopi Rhagusinus, Spalatensis, Sebenicensis, Pharensis et Catharensis.

Item Episcopi Veglensis, Tergestinus, Parentinus.

Item Archiepiscopus Vrhbosnensis; Episcopi Mandetriensis, Tribuniensis, Banialucensis.

Postremo Archiepiscopus Antibarensis.

X. Tot in Collegium alumni cooptentur, quot ex instituti reditibus ali queant. In cooptandis vero sic dioecesium singularum amplitudinis ac necessitatis ratio habeant, ut nulla prae alia potiore iure frui videatur.

XL Alumni triennio vel saltem biennio in Collegio manebunt, iisque disciplinis operam dabunt, quarum peritia, Ordinarii iudicio, utiliores dioecesi suae eveniant.

Episcopis Croatiae, in quorum dioecesibus palaeoslavicae linguae in sacra liturgia est usus, ius manet integrum sacerdotibus, quos Romam mittunt, iniungendi ut palaeoslavice discant litterasque glagoliticas probe norint.

Haec de Collegio Hieronymiano Chroaticae gentis in Urbe statuimus, decernimus. Restat, ut sacerdotes alumni in illud cooptandi delatum a Deo beneficium pro merito aestiment et virtutum scientiaeque adipiscendae studio spem Nostram suorumque Episcoporum cumulate impleant.

Volumus presentes litteras firmas, validas et efficaces existere ac fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri atquc obtinore, illisque ad quos spectat et in futurum spectabit in omnibus et per omnia plenissime suffragari; sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinaries et delegates iudicari atque definiri debere, atque irritum et inane si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari. Non obstantibus Nostra et Cancellariae Apostolicae regula de iure quaesito non tollendo,
aliisque Constitutionibus et ordinationibus Apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud S. Petrum sub anulo Piscatoris, die I Augusti MCMI, Pontificatus Nostri anno vicesimo quarto.

 


*AAS, vol. XXXIV (1901-1902), pp. 196-201.

 

Revelation 13:

7 And that no man might buy or sell, save he that had the mark, or the name of the beast, or (registreredthe number of his name.
16 And he causeth all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand, or in their foreheads:
17 And that no man might buy or sell, save he that had the mark, or the name of the beast, or the number of his name.
18 Here is wisdom. Let him that hath understanding count the number of the beast: for it is the number of a man; and his number is Six hundred threescore and six.
 
1933
Debtors prison
 

VATICAN

SAPIENTIAE CHRISTIANAE
ENCYCLICAL OF POPE LEO XIII 
ON CHRISTIANS AS CITIZENS

 

To the Patriarchs, Primates, Archbishops, and 
Bishops of the Catholic world in Grace and 
Communion with the Apostolic See.

 

11. Wherefore, to love both countries, that of earth below and that of heaven above, yet in such mode that the love of our heavenly surpass the love of our earthly home, and that human laws be never set above the divine law, is the essential duty of Christians, and the fountainhead, so to say, from which all other duties spring.

 

Source:

http://w2.vatican.va/content/leo-xiii/en/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_10011890_sapientiae-christianae.html

 

Unam Sanctam

One God, One Faith, One Spiritual Authority

Pope Boniface VIII - 1302

 

Bull of Pope Boniface VIII promulgated November 18, 1.302 Urged by faith, we are obliged to believe and to maintain that the Church is one, holy, catholic, and also apostolic. We believe in her firmly and we confess with simplicity that outside of her there is neither salvation nor the remission of sins, as the Spouse in the Canticles [Sgs 6:8] proclaims: ‘One is my dove, my perfect one. She is the only one, the chosen of her who bore her,‘ and she represents one sole mystical body whose Head is Christ and the head of Christ is God [1 Cor 11:3]. In her then is one Lord, one faith, one baptism [Eph 4:5]. There had been at the time of the deluge only one ark of Noah, prefiguring the one Church, which ark, having been finished to a single cubit, had only one pilot and guide, i.e., Noah, and we read that, outside of this ark, all that subsisted on the earth was destroyed.

 

We venerate this Church as one, the Lord having said by the mouth of the prophet: ‘Deliver, O God, my soul from the sword and my only one from the hand of the dog.’ [Ps 21:20] He has prayed for his soul, that is for himself, heart and body; and this body, that is to say, the Church, He has called one because of the unity of the Spouse, of the faith, of the sacraments, and of the charity of the Church. This is the tunic of the Lord, the seamless tunic, which was not rent but which was cast by lot [Jn 19:23- 24]. Therefore, of the one and only Church there is one body and one head, not two heads like a monster; that is, Christ and the Vicar of Christ, Peter and the successor of Peter, since the Lord speaking to Peter Himself said: ‘Feed my sheep‘ [Jn 21:17], meaning, my sheep in general, not these, nor those in particular, whence we understand that He entrusted all to him [Peter]. Therefore, if the Greeks or others should say that they are not confided to Peter and to his successors, they must confess not being the sheep of Christ, since Our Lord says in John ‘there is one sheepfold and one shepherd.’ We are informed by the texts of the gospels that in this Church and in its power are two swords; namely, the spiritual and the temporal. For when the Apostles say: ‘Behold, here are two swords‘ [Lk 22:38] that is to say, in the Church, since the Apostles were speaking, the Lord did not reply that there were too many, but sufficient. Certainly the one who denies that the temporal sword is in the power of Peter has not listened well to the word of the Lord commanding: ‘Put up thy sword into thy scabbard‘ [Mt 26:52]. Both, therefore, are in the power of the Church, that is to say, the spiritual and the material sword, but the former is to be administered for the Church but the latter by the Church; the former in the hands of the priest; the latter by the hands of kings and soldiers, but at the will and sufferance of the priest.

However, one sword ought to be subordinated to the other and temporal authority, subjected to spiritual power. For since the Apostle said: ‘There is no power except from God and the things that are, are ordained of God‘ [Rom 13:1-2], but they would not be ordained if one sword were not subordinated to the other and if the inferior one, as it were, were not led upwards by the other.

For, according to the Blessed Dionysius, it is a law of the divinity that the lowest things reach the highest place by intermediaries. Then, according to the order of the universe, all things are not led back to order equally and immediately, but the lowest by the intermediary, and the inferior by the superior. Hence we must recognize the more clearly that spiritual power surpasses in dignity and in nobility any temporal power whatever, as spiritual things surpass the temporal. This we see very clearly also by the payment, benediction, and consecration of the tithes, but the acceptance of power itself and by the government even of things. For with truth as our witness, it belongs to spiritual power to establish the terrestrial power and to pass judgement if it has not been good. Thus is accomplished the prophecy of Jeremias concerning the Church and the ecclesiastical power: ‘Behold to-day I have placed you over nations, and over kingdoms‘ and the rest. Therefore, if the terrestrial power err, it will be judged by the spiritual power; but if a minor spiritual power err, it will be judged by a superior spiritual power; but if the highest power of all err, it can be judged only by God, and not by man, according to the testimony of the Apostle: ‘The spiritual man judgeth of all things and he himself is judged by no man‘ [1 Cor 2:15]. This authority, however, (though it has been given to man and is exercised by man), is not human but rather divine, granted to Peter by a divine word and reaffirmed to him (Peter) and his successors by the One Whom Peter confessed, the Lord saying to Peter himself, ‘Whatsoever you shall bind on earth, shall be bound also in Heaven‘ etc., [Mt 16:19]. Therefore whoever resists this power thus ordained by God, resists the ordinance of God [Rom 13:2], unless he invent like Manicheus two beginnings, which is false and judged by us heretical, since according to the testimony of Moses, it is not in the beginnings but in the beginning that God created heaven and earth [Gen 1:1]. Furthermore, we declare, we proclaim, we define that it is absolutely necessary for salvation that every human creature be subject to the Roman Pontiff.

 

Source:

https://www.papalencyclicals.net/bon08/b8unam.htm

fascism symbols in the house of congress

Pope Francis addresses a joint session of Congress on September 24, 2014 Washington, D.C.
The Pope is the first leader of the Roman Catholic Church to address a joint meeting of Congress,
including more than 500 lawmakers, Supreme Court justices and top administration officials
including Vice President Joe Biden. (Jim Watson/AFP)

 

Pope Francis appealed to U.S. lawmakers Thursday to help the poor, do more for suffering migrants around the world and fight climate change, pressing some of his trademark battles in a historic speech to Congress.

A day after meeting with President Barack Obama and enjoying a rapturous welcome from thousands of people on the streets of Washington, Pope Francis became the first pontiff to address a joint session of the Senate and the House of Representatives.

Three crisp raps of the gavel from the podium announced the arrival of Pope Francis, who wore flowing white vestments as he strode down to the front of the chamber to applause and a standing ovation.

He triggered another round of clapping from the hundreds of lawmakers, Supreme Court justices, Cabinet members and Vice President Joe Biden by saying it was an honor to be in “the land of the free and the home of the brave.”

Francis spoke heavily accented English in a wide-ranging speech interrupted often by applause from his U.S. hosts as he touched on social, financial and humanitarian issues.

The 78-year-old pope addressed one of the ugliest and most tragic crises of the day — the relentless flow into Europe of Africans, Afghans and people from the Middle East, mainly Syrians fleeing their country’s ruinous war.

“Our world is facing a refugee crisis of a magnitude not seen since the Second World War,” he said.

But the Argentine-born pontiff also spoke of the plight of poor Central Americans and Mexicans who make dangerous, often deadly treks across the Mexican border into the United States, into states like California and Arizona.

In both cases, he said, all people want is an opportunity for a better life.

“We must not be taken aback by their numbers, but rather view them as persons, seeing their faces and listening to their stories, trying to respond as best we can to their situation,” he said. “To respond in a way which is always humane, just and fraternal.”

To some extent, the Pope was speaking to deaf ears in addressing the U.S. immigration plight.

Despite pushes from Obama, the Republican-controlled Congress has failed to approve a sweeping reform that would have helped the estimated 11 million people, mostly Latinos, living in the United States without residency papers to gain legal status.

Many Republicans say the first priority should be securing the U.S. border.

Watch Pope Francis’ historic speech to the U.S. Congress here:

 

‘Make a difference’

On climate change, the pope alluded to his recent encyclical in which he denounced global warming as a woe caused by mankind. Here, lawmakers gave him another strong round of applause.

“I am convinced that we can make a difference, I’m sure, and I have no doubt that the United States — and this Congress — have an important role to play. Now is the time for courageous actions and strategies,” the pope said.

A major global climate conference is scheduled for December in Paris. The goal — elusive in several previous such gatherings as rich polluters like the U.S. and developing ones like Brazil and China failed to reach agreement — is to strike a deal to cut greenhouse gas emissions blamed for global warming.

On other issues, the pope called for a worldwide end to the death penalty — the U.S. is one of the few countries that still practice it — and denounced the arms trade as being fueled by hunger for “money that is drenched in blood.”

The pope also expressed concern over the fate of families, which he said are threatened like never before.

In particular, young people facing economic despair and other problems are discouraged from having kids, and others are so rich that starting a family is a distraction, he said.

After his speech, the pope stepped out onto a balcony overlooking the National Mall and greeted tens of thousands of cheering well-wishers down below.

He switched to Spanish — “buenos días,” he said, eliciting a roar of approval — and asked God to bless the crowd. He also asked any non-believers or people who perhaps cannot pray “to send good wishes my way.”

“Thank you very much and God Bless America!” he concluded in English.

The scene of multitudes mirrored that of Wednesday, when wildly happy crowds on the streets of Washington screamed and waved to the pope as he drove by in his open-sided pope-mobile.

The pope was to leave Washington later Thursday for New York, where he will address the United Nations on Friday.

He wraps up his historic six-day U.S. trip Saturday and Sunday in Philadelphia at an international festival of Catholic families.

Source: http://www.ticotimes.net/2015/09/24/pope-francis-calls-for-climate-migrant-action-in-congress-speech

 

Pope Francis makes a LAW that destroys every corporation in the world

 

Pope Francis makes a law..

destroys every Corporation in the world

The Vatican created a world trust using the birth certificate to capture the value of each individual’s future productive energy. Each state, province and country in the fiat monetary system, contributes their people’s value to this world trust identified by the SS, SIN or EIN numbers (for example) maintained in the Vatican registry. Corporations worldwide (individuals became corporate fictions through their birth certificate) are connected to the Vatican through law (Vatican to Crown to BAR to laws to judge to people) and through money (Vatican birth accounts value to IMF to Treasury (Federal Reserve) to banks to people (loans) to judges (administration) and sheriffs (confiscation).

Judges administer the birth trust account in court matters favoring the court and the banks, acting as the presumed “beneficiary” since they have not properly advised the “true beneficiary” of their own trust. Judges, attorneys, bankers, lawmakers, law enforcement and all public officials (servants) are now held personally liable for their confiscation of true beneficiary’s homes, cars, money and assets; false imprisonment, deception, harassment, and conversion of the true beneficiary’s trust funds.The Vatican created a world trust using the birth certificate to capture the value of each individual’s future productive energy. Each state, province and country in the fiat monetary system, contributes their people’s value to this world trust identified by the SS, SIN or EIN numbers (for example) maintained in the Vatican registry. Corporations worldwide (individuals became corporate fictions through their birth certificate) are connected to the Vatican through law (Vatican to Crown to BAR to laws to judge to people) and through money (Vatican birth accounts value to IMF to Treasury (Federal Reserve) to banks to people (loans) to judges (administration) and sheriffs (confiscation).

Judges administer the birth trust account in court matters favoring the court and the banks, acting as the presumed “beneficiary” since they have not properly advised the “true beneficiary” of their own trust. Judges, attorneys, bankers, lawmakers, law enforcement and all public officials (servants) are now held personally liable for their confiscation of true beneficiary’s homes, cars, money and assets; false imprisonment, deception, harassment, and conversion of the true beneficiary’s trust funds.

 

The Importance of Motu Propria by Pope Francis

According to the New Advent Catholic Encyclopedia, Motu Propria in Latin stands for “of his own accord” and is the name given to an official decree by a Pope personally in his capacity and office as supreme sovereign pontiff and not in his capacity as the apostolic leader and teacher of the Universal Church. To put it more bluntly, a Motu Propria is the highest form of legal instrument on the planet in accordance to its provenance, influence and structure to the Western-Roman world, over riding anything that could be issued by the United Nations, the Inner and Middle Temple, the Crown of Great Britain or any other Monarch and indeed by any head of state or body politic. If you are a member of the United Nations, or recognized by the United States or the United Kingdom or have a bank account anywhere on the planet, then a Motu Propria is the highest legal instrument, no question.

In the case of the Motu Propria issued by Pope Francis on July 11th 2013, it is an instrument of several functions and layers.

In the first instance, it may be legally construed to apply to the local matters of the administration of the Holy See.

In the second instance, the document relates to the fact that the Holy See is the underpinning to the whole global system of law, therefore anyone holding an office anywhere in the world is also subject to these limits and that immunity no longer applies….

[In eerste instantie kan het juridisch worden uitgelegd als van toepassing op de lokale aangelegenheden van het bestuur van de Heilige Stoel.
In het tweede geval heeft het document betrekking op het feit dat de Heilige Stoel de basis vormt voor het hele mondiale rechtsstelsel, daarom is iedereen die een ambt waar ook ter wereld heeft ook onderhevig aan deze beperkingen en is immuniteit niet langer van toepassing .... ] (Friday, July 24, 2015)

Source: http://beforeitsnews.com/alternative/2015/07/pope-francis-makes-a-law-destroys-every-corporation-in-the-world-3189452.html

The Antichrist Reveals Himself

Source: https://youtu.be/KNlW8nY9rHc

Source: http://w2.vatican.va/content/francesco/en/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio_20130711_organi-giudiziari.html

Source: http://beforeitsnews.com/alternative/2015/07/pope-francis-makes-a-law-destroys-every-corporation-in-the-world-3189452.html

APOSTOLISCHE BRIEF
UITGEGEVEN MOTU-PROPRIO

VAN HET HOOGSTE PONTIFF
FRANCIS

OVER DE JURISDICTIE VAN DE GERECHTELIJKE AUTORITEITEN VAN DE VATICAANSTADSTAAT
IN STRAFZAKEN

In onze tijd wordt het algemeen welzijn steeds meer bedreigd door transnationale misdaad, het oneigenlijke gebruik van terrorisme.

Het is daarom noodzakelijk dat de internationale gemeenschap adequate juridische instrumenten aanneemt om criminele activiteiten te voorkomen en tegen te gaan door de internationale justitiële samenwerking in strafzaken te bevorderen.

Door het ratificeren van talloze internationale conventies in deze gebieden, en ook namens de Vaticaanse stadstaat, de Heilige Stoel.

Met het oog op het hernieuwen van de verplichting van de Apostolische Stoel om aan deze doeleinden samen te werken, stel ik met behulp van deze Apostolische Brief, Motu Proprio, vast dat:

1. De bevoegde gerechtelijke autoriteiten van Vaticaanstad oefenen tevens rechtsmacht uit over:

a) misdaden begaan tegen de veiligheid, de fundamentele belangen of het erfgoed van de Heilige Stoel;

b) genoemde misdrijven:

- in Vaticaanstad, wet nr. VIII, of 11 juli 2013, met aanvullende normen inzake strafrechtzaken;

- in Vaticaanstad, wet nr. IX, of 11 juli 2013, met wijzigingen van het strafwetboek en het wetboek van strafvordering;

wanneer dergelijke misdaden worden gepleegd door de in het derde lid hieronder genoemde personen bij de uitoefening van hun functies;

c) elk ander misdrijf waarvan vervolging is vereist door een internationale overeenkomst die door de Heilige Stoel is geratificeerd, indien de dader fysiek aanwezig is op het grondgebied van Vaticaanstad en niet is uitgeleverd.

2. De misdrijven bedoeld in het eerste lid moeten worden beoordeeld op basis van het strafrecht dat van kracht is in Vaticaanstad op het moment van hun opdracht, onverminderd de algemene regels voor de toepassing van het strafrecht.

3. Overheidsfunctionarissen:

a) leden, ambtenaren en personeel van de verschillende organen van de Romeinse curie en van de daarmee verbonden instellingen.

b) pauselijke afgevaardigden en diplomatiek personeel van de Heilige Stoel.

c) personen die als vertegenwoordigers, managers of directeuren optreden, alsmede personen die de facto het beheer of de uitoefening van zeggenschap uitoefenen over de entiteiten die rechtstreeks in de provincie Vaticaanstad gevestigd zijn;

d) elke andere persoon die een administratief of gerechtelijk mandaat heeft in de Heilige Stoel, permanent of tijdelijk, betaald of onbetaald, ongeacht of de anciënniteit van die persoon.

4. De in lid 1 bedoelde rechtsmacht omvat ook de administratieve aansprakelijkheid van rechtspersonen die voortkomen uit misdrijven, zoals geregeld door de wetgeving van Vaticaanstad.

5. Wanneer dezelfde aangelegenheden in andere staten worden vervolgd, zijn de bepalingen van kracht die van toepassing zijn in Vaticaanstad op de jurisdictie van concurrenten.

6. De inhoud van artikel 23 van wet nr. CXIX of 21 november 1987, die de rechterlijke orde van Vaticaanstad goedkeurt, blijft van kracht.

Dit besluit ik en stel vast, ondanks alles integendeel.

Ik stel vast dat deze apostolische brief is afgegeven. Motu Proprio zal worden gepubliceerd door de publicatie ervan op L'Osservatore Romano, die op 1 september 2013 in werking treedt.

Gegeven in Rome, in het Apostolisch Paleis, op 11 juli 2013, de eerste van mijn Pontificaat.

FRANCISCUS

 

 

 

APOSTOLIC LETTER
ISSUED MOTU PROPRIO

OF THE SUPREME PONTIFF
FRANCIS

ON THE JURISDICTION OF JUDICIAL AUTHORITIES OF VATICAN CITY STATE
IN CRIMINAL MATTERS

 

 

In our times, the common good is increasingly threatened by transnational organized crime, the improper use of the markets and of the economy, as well as by terrorism.

It is therefore necessary for the international community to adopt adequate legal instruments to prevent and counter criminal activities, by promoting international judicial cooperation on criminal matters.

In ratifying numerous international conventions in these areas, and acting also on behalf of Vatican City State, the Holy See has constantly maintained that such agreements are effective means to prevent criminal activities that threaten human dignity, the common good and peace.

With a view to renewing the Apostolic See’s commitment to cooperate to these ends, by means of this Apostolic Letter issued Motu Proprio, I establish that:

1. The competent Judicial Authorities of Vatican City State shall also exercise penal jurisdiction over:

a) crimes committed against the security, the fundamental interests or the patrimony of the Holy See;

b) crimes referred to:

- in Vatican City State Law No. VIII, of 11 July 2013, containing Supplementary Norms on Criminal Law Matters;

- in Vatican City State Law No. IX, of 11 July 2013, containing Amendments to the Criminal Code and the Criminal Procedure Code;

when such crimes are committed by the persons referred to in paragraph 3 below, in the exercise of their functions;

c) any other crime whose prosecution is required by an international agreement ratified by the Holy See, if the perpetrator is physically present in the territory of Vatican City State and has not been extradited.

2. The crimes referred to in paragraph 1 are to be judged pursuant to the criminal law in force in Vatican City State at the time of their commission, without prejudice to the general principles of the legal system on the temporal application of criminal laws.

3. For the purposes of Vatican criminal law, the following persons are deemed “public officials”:

a) members, officials and personnel of the various organs of the Roman Curia and of the Institutions connected to it.

b) papal legates and diplomatic personnel of the Holy See.

c) those persons who serve as representatives, managers or directors, as well as persons who even de facto manage or exercise control over the entities directly dependent on the Holy See and listed in the registry of canonical juridical persons kept by the Governorate of Vatican City State;

d) any other person holding an administrative or judicial mandate in the Holy See, permanent or temporary, paid or unpaid, irrespective of that person’s seniority.

4. The jurisdiction referred to in paragraph 1 comprises also the administrative liability of juridical persons arising from crimes, as regulated by Vatican City State laws.

5. When the same matters are prosecuted in other States, the provisions in force in Vatican City State on concurrent jurisdiction shall apply.

6. The content of article 23 of Law No. CXIX of 21 November 1987, which approves the Judicial Order of Vatican City State remains in force.

This I decide and establish, anything to the contrary notwithstanding.

I establish that this Apostolic Letter issued Motu Proprio will be promulgated by its publication in L’Osservatore Romano, entering into force on 1 September 2013.

Given in Rome, at the Apostolic Palace, on 11 July 2013, the first of my Pontificate.

 

FRANCISCUS


© Copyright - Libreria Editrice Vaticana

 

Pope Francis addresses Joint Session of Congress – FULL SPEECH (C-SPAN)

Source: https://youtu.be/oBM7DIeMsP0 (C-SPAN Gepubliceerd op 24 sep. 2015)

Pope Francis in the USA - Visit to the United Nations

Source: https://youtu.be/LRxFzoC0aeQ (Vatican News Live gestreamd op 25 sep. 2015)

VATICAN USES NO DATE OF BIRTH

WHY SHOULD WE?

 
C-SPAN
 
Gepubliceerd op 24 sep. 2015
C-SPAN
 
Gepubliceerd op 24 sep. 2015
C-SPAN
 
Gepubliceerd op 24 sep. 2015
C-SPAN
 
Gepubliceerd op 24 sep. 2015
C-SPAN
 
Gepubliceerd op 24 sep. 2015
C-SPAN
 
Gepubliceerd op 24 sep. 2015
C-SPAN
 
Gepubliceerd op 24 sep. 2015

Let me tell you

PETER is NOT the first Pope.

Source:
w2.vatican.va/content/vatican/en/holy-father.index.html#holy-father
 

What is CAPITIS DIMINUTIO?

In Roman law, A diminishing or abridgment of personality. Tills was a loss or curtailment of a man's status or aggregate of legal attributes and qualifications, following upon certain changes in his civil condition. It was of three kinds, enumerated as follows: Capitis diminutio maxima. The highest or most comprehensive loss of status. This occurred when a man's condition was changed from one of freedom to one of bondage, when he became a slave. It swept away with it all rights of citizenship and all family rights. Capitis diminutio media. A lesser or medium loss of status. This occurred where a man lost his rights of citizenship, but without losing his liberty. It carried away also the family rights. Capitis diminutio minima. Tile lowest or least comprehensive degree of loss of status. This occurred where a man's family relations alone were changed. It happened upon the arrogation of a person who had been his own master, (sui juris,) or upon the emancipation of one who had been under the patria potestas. It left the rights of liberty and citizenship unaltered. See Inst. 1, 1G, pr.; 1, 2, 3; Dig. 4, 5, 11; Mackeld. Rom. Law.


Law Dictionary: 
What is CAPITIS DIMINUTIO? definition of CAPITIS DIMINUTIO (Black's Law Dictionary) 

 

What is ROMAN LAW?

This term, in a general sense, comprehends all the laws (alle wetten) which pre- vailed among the Romans, without regard to the time of their origin, including the col- lections of Justinian. In a more restricted sense, the Germans understand by this term merely the law of Justinian, as adopted by them. Mackeld. Rom. Law,


Law Dictionary: 
What is ROMAN LAW? definition of ROMAN LAW (Black's Law Dictionary)

 

Justinian (Justinianus)

( 483–565 ) , Byzantine emperor 527–565; Latin name Flavius Petrus Sabbatius Justinianus . He regained North Africa from the Vandals, Italy from the Ostrogoths, and Spain from the Visigoths. He codified (gecodificeerd) Roman law 529.

Just like any other state in the world, Vatican is a center of business activities that contribute greatly to its economy. Vatican City is the only independent state in the world within another city and Rome itself is a beehive of business activities.

 

hegelian dialectic:

Holy See

Church jurisdiction

They claim that they are the moral political sovereignty.

The Holy See, also referred to as the See of Rome, is the ecclesiastical jurisdiction of the Catholic Church in Rome, the episcopal see of the Pope, and an independent sovereign entity.

 

 

refers to the Pope as "Our Lord God the Pope." 

 

This ancient Catholic document, Extravagantes Johannes, refers to the Pope as "Our Lord God the Pope.

Here's a closeup of the same document, as printed in 1543.

[Contrarium videtur.] Christus commissit summo Pontifici vices suas, (ut habetur Matth. 16. cap. et 24. q I. quodcumque.) Sed Christo data erat omnis potestas in caelo et in terra (Matth. 28.) ergo summus Pontifex qui est ejus vicarius habebit hanc potestatem. extra de translat. cap. quanto. 

Here's the english translation:
Christ entrusted his office to the chief Pontiff; (Mat 16:18, Mat 24:45) but all power in heaven and in earth had been given to Christ; (Mat. 28:18) therefore the chief Pontiff, who is his vicar, will have this power. [Extravagantes, Decretal. Greg. IX. de Transl. lib. i. tit. 7. c. 3. 'Quanto personam,' Pope Innocent III.

 

Vicar:
noun
 1. (in the Church of England) an incumbent of a parish where tithes formerly passed to a chapter or religious house or layperson.
  • (in other Anglican Churches) a member of the clergy deputizing for another.
   synonyms:ministerrectorpriestparsonminister of religion, clergymanclergywomanclericchurchmanchurchwomanecclesiasticpastorfatherman/woman of the cloth, man/woman of god, curatechaplaincurépresbyterpreacherlay preacher, evangelistdivine; More
    
  • (in the Roman Catholic Church) a representative or deputy of a bishop.

A letter from Cardinal Giuseppe Sarto (who became Pope Pius X in 1903) as quoted in Publications of the Catholic Truth Society Volume 29 (Catholic Truth Society: 1896): 11.

Source:

 https://amazingdiscoveries.org/R-Pope_Rome_blasphemy_power_Jesus#_

 

Netherlands

It is under the supervision of the Holy See the “Vatican” since 1815.

https://www.government.nl/topics/international-relations/overview-countries-and-regions/holy-see-vatican-city

https://www.government.nl/latest/news/2013/11/20/200-years-the-kingdom-of-the-netherlands


Relations between the Netherlands and Vatican City, the residence of the Pope, are good. Politically and culturally speaking, the Vatican is not unimportant for the Netherlands. Relations are based on efforts to promote world peace.

 

News item | 20-11-2013 | 10:23

 

Political relations

In 2015, the Netherlands and the Holy See celebrate 200 years of diplomatic relations.

The Holy See is recognised as a major player in international diplomacy. The Vatican can be instrumental in persuading countries to act on matters of importance to the Netherlands. These include certain aspects of sexual and reproductive health and rights and human rights as well as issues relating to poverty reduction, raw materials, energy and climate.

In the recent past, contacts between the Netherlands and the Vatican regularly revolved around questions such as abortion, assisted suicide and new marriage legislation: subjects on which the Netherlands and the Vatican hold conflicting views.

The Netherlands is represented to the Holy See by an ambassador. In The Hague, the diplomatic interests of the Holy See are looked after by a papal nuncio.

Cultural relations

There is a great deal of interest in the Vatican’s art treasures. Dutch museums and archives regularly apply for the loan of works of art for exhibitions.

 

Bilateral treaties

Up-to-date information on bilateral treaties can be found in the Ministry of Foreign Affairs Treaty Database.

 

 

Corporations are Persons in Law and they are DEAD and you as a (Judge/Lawyer) are acting as a PERSON (DEAD) in law.

 

Under Eugenics, You are a ‘Human Resource’ Slave to the New World Order:

Under the eugenics world government system, individual human beings are literally considered to be “human resources” to be planned and manipulated under a planned economy with total control over your health care, employment, housing, food and reproduction… yet somehow government officials tell us that this is “freedom.”

In the 1984 sense of the matter, this kind of “freedom” really is slavery to a system where the State believes it is God.

 

Eugenics:

The idea of a modern project of improving the human population through a statistical understanding of heredity used to encourage good breeding was originally developed by Francis Galton and, initially, was closely linked to Darwinism and his theory of natural selection. Galton had read his half-cousin Charles Darwin's theory of evolution, which sought to explain the development of plant and animal species, and desired to apply it to humans. Based on his biographical studies, Galton believed that desirable human qualities were hereditary traits, though Darwin strongly disagreed with this elaboration of his theory. In 1883, one year after Darwin's death, Galton gave his research a name: eugenics.

(Nazi eugenics)

 

Statute Law Revision and Civil Procedure Act 1883

Self-determination

The right of people to self-determination is a cardinal principle in modern international law (commonly regarded as a jus cogens rule),

binding, as such, on the United Nations as authoritative interpretation of the Charter's norms. It states that a people, based on respect for the principle of equal rights and fair equality of opportunity, have the right to freely choose their sovereignty and international political status with no interference.

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Self-determination

 

De definitie die Wikipedia geeft van een natuurlijk persoon:

Een natuurlijk persoon is (per definitie een mens van vlees en bloed/verzonnen), met een identiteit (naam en), afstamming (al dan niet bekend of puur juridisch), geboorteplaats en -datum en als het enigszins kan ook -tijdstip, geslacht en nationaliteit. Om die juridische erkenning te verwerven wordt in Nederland een geboorteakte opgemaakt in een gemeentelijk register. Het begrip natuurlijk persoon benadert de mens dus niet als een biologische entiteit maar als een juridische. Zelfs voor een vondeling moet een constructie opgezet worden om er een natuurlijk persoon van te maken.

 

Om die juridische erkenning te verwerven wordt in Nederland (en op de hele aarde) een geboorteakte opgemaakt in een gemeentelijk register. Het begrip natuurlijk persoon benadert de mens dus niet als een biologische entiteit maar als een juridische.

 

een mens, zelfstandig drager van rechten en plichten (YHWH’s Wetten en regels) in tegenstelling tot rechtspersonen (Menselijke verzonnen wetten en regels)

YHWH’s Laws vs man's Contract Law or Statutes

 

Een rechtspersoon is een organisatie of instelling die dezelfde juridische rechten en plichten heeft als een natuurlijk persoon. Een rechtspersoon kan hierdoor rechtszaken aanspannen of aangeklaagd worden, net als een natuurlijk persoon.

 

Natuurlijk persoon

Een natuurlijk persoon is een mens die drager van rechten en verplichtingen kan zijn. (Volgens menselijke wetten en regels)

Het zijn van natuurlijk persoon eindigt met het overlijden.

De natuurlijke persoon is de tegenhanger van de rechtspersoon, een entiteit of organisatie die zelfstandig in het rechtsverkeer kan optreden.

Het begrip rechtssubject omvat beide.

Volgens artikel 6 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens hebben alle mensen het recht om als (natuurlijke) persoon erkend te worden; staten mogen dus geen onderscheid maken tussen mensen die wel of geen persoon zijn.

 

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, uit de Franse Revolutie.

 

Internationaal recht

Verdragen

Gerechtshoven

Tribunalen

Organisaties

 

Geschiedenis

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (afgekort; UVRM) is een verklaring die is aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (A/RES/217, 10 december 1948), om de basisrechten van de mens, ook wel grondrechten, te omschrijven. De UVRM is tot op heden van grote betekenis als algemene morele en juridische standaard, als vaak gebruikte bron voor een nieuwe internationaal verdrag of een nationale grondwet, en als basis van het werk van mensenrechtenactivisten en -organisaties.

 

Actuele betekenis[bewerken]

Belangrijke juridische standaard De UVRM is niet in strikte zin bindend. Maar volgens uitspraken van de VN-Commissie voor Internationaal Recht heeft een verklaring die door een groot aantal landen over langere tijd is aanvaard, een status die niet veel lager is dan die van een verdrag. Rechters hebben in verscheidene landen in verscheidene uitspraken naar de UVRM verwezen. (Baehr, 2000)

Bron van verdragen De UVRM is gebruikt als basis voor twee bindende VN-verdragen voor de mensenrechten, namelijk het internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en het internationaal verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten. Ook het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens van 1950 is erop gebaseerd. Inmiddels hebben de VN op het gebied van mensenrechten zo’n driehonderd verdragen en (niet-bindende) verklaringen aangenomen. Zo kwam er in 1984 een verdrag tegen martelen, in 1989 een Verdrag inzake de rechten van het kind, in 2007 een verdrag tegen gedwongen verdwijning. Bij de meeste verdragen zijn toezichthoudende comités ingesteld.

Weerslag in grondwetten De UVRM heeft aantoonbaar invloed gehad, met vaak expliciete verwijzingen, op meer dan negentig grondwetten, waaronder ten minste negentien grondwetten van nieuwe staten die zich na 1948 (vooral in Afrika) vormden. (Morsink, 1999)

Mensenrechtenverdedigers De UVRM werd ook de grondslag van organisaties en activisten voor mensenrechten. De grootste hiervan is Amnesty International, met in 2008 meer dan 2,2 miljoen leden over de hele wereld. Andere van dergelijke organisaties zijn bijvoorbeeld Human Rights Watch en Aim for human rights. In bijna alle landen zijn verder plaatselijke comités voor mensenrechten actief. Mensenrechtenverdedigers zijn ook actief in staten die het internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten niet hebben geratificeerd, zo’n vijftig landen. In die landen is de UVRM een belangrijke leidraad, omdat ze immers automatisch geldt voor alle lidstaten van de Verenigde Naties.

Niet alleen voor staten De UVRM richt zich niet alleen op staten, maar op individuen en 'organen’. Daaronder vallen bijvoorbeeld ook bedrijven. Volgens de UVRM moeten die organen 'ernaar streven door onderwijs en opvoeding' de mensenrechten te bevorderen en 'door vooruitstrevende maatregelen, op nationaal en internationaal terrein, deze rechten algemeen en daadwerkelijk te doen erkennen en toepassen'. Het gaat dus om een plicht tot zowel educatie als daadwerkelijke maatregelen.

Voortgaande bewustwording De UVRM wordt nog steeds aangehaald door wetenschappers, advocaten en grondwettelijke rechtbanken. Internationale rechters debatteren geregeld over de vraag of onderdelen van de verklaring overeenkomen met de gebruikelijke internationale wetgeving. De meningen zijn wereldwijd verdeeld over deze vraag, vanaf een enkel onderdeel tot aan de gehele verklaring. Vooral niet-westerse landen die ten tijde van het opstellen van de verklaring nog onder koloniaal bestuur stonden, hebben het universele karakter van de UVRM betwist.

 

Er wordt in de UVRM geen gewag gemaakt van de collectieve rechten. Zo’n collectief recht is bijvoorbeeld het zelfbeschikkingsrecht van volkeren. In het eerste artikel van beide VN-verdragen van 1966 is het recht op zelfbeschikking van volken wél opgenomen. Het is nu algemeen aanvaard dat een 'volk' zelfbeschikking kan verwerven, en zich af mag splitsen van een staat als het lang onder onderdrukking heeft geleden. Met een beroep op dat recht verklaarde Kosovo zich begin 2008 onafhankelijk van Servië.

Het recht op ontwikkeling staat evenmin in de UVRM, dit kwam pas later op. Het is in 1986 vastgelegd in een VN-verklaring. Volgens dat recht kunnen individuele mensen de nationale en internationale gemeenschap aanspreken op de verplichting om hen te vrijwaren voor absolute armoede.

 

Pas na de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog vond verregaande internationalisering van de mensenrechten plaats. De oprichting van de Verenigde Naties met als doel de wereldvrede te handhaven werd al gauw gevolgd door de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) in 1948. De beginselen van die verklaring werden bindend gemaakt in twee verdragen die de Verenigde Naties in 1966 aannamen, het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en het het Internationaal verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten. Andere VN-mensenrechtenverdragen zijn het Genocideverdrag (1948), het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van elke vorm van rassendiscriminatie (1965), het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen (1979), het Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke en onterende behandeling of bestraffing (1984), het Verdrag inzake de rechten van het kind (1989), het Verdrag voor bescherming van werkende migranten en hun familie[10] (1990), de VN-conventie inzake rechten van personen met een handicap[11] (2006) en het Internationaal Verdrag inzake de bescherming van alle personen tegen gedwongen verdwijning (2006).

 

Naast deze VN-verdragen bestaan er regionale mensenrechtenverdragen die voor een werelddeel gelden, waaronder het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). De naleving hiervan wordt bewaakt door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Bepalingen uit verdragen die een ieder kunnen verbinden zijn voor de Nederlandse wet bindend via artikel 93 Grondwet.

 

https://web.archive.org/web/20130215183842/http://en.rsf.org/press-freedom-index-2013%2C1054.html

 

International Order

World order is an international-relations term meaning "the distribution of power and authority among the political actors on the global stage."

PERSON = ACTOR

 

Source:

Prophet Ken Peters - I Saw the Great Tribulation (High Quality)

 

Beneficial ownership

Beneficial ownership is a term used in international commercial legislation to refer to anyone who enjoys the benefits of ownership of a security or property, and yet does not nominally own the asset itself. Webster's defines a beneficial owner as "one who enjoys the benefit of a property of which another is the legal owner."

 

Economisch eigendom is een term die in het internationale handelsrecht wordt gebruikt om te verwijzen naar de eigenaar van het goed zelf. Webster's definieert een uiteindelijk gerechtigde als "iemand die het voordeel geniet van een eigendom waarvan een ander de juridische eigenaar is."

 

Bron: https://en.wikipedia.org/wiki/Beneficial_ownership

 

 

2Kings 23:

5 And he put down the idolatrous priests, whom the kings of Judah had ordained to burn incense in the high places in the cities of Judah, and in the places round about Jerusalem; them also that burned incense unto Baal, to the sun, and to the moon, and to the planets (there are NO PLANETS, and to all the host of heaven (fallen Angels and demons).

The Islamic-Vatican Connection by Walter Veith

Genesis 49:
8 Judah, thou art he whom thy brethren shall praise: thy hand shall be in the neck of thine enemies; thy father's children shall bow down before thee.
9 Judah is a lion's whelp: from the prey, my son, thou art gone up: he stooped down, he couched as a lion, and as an old lion; who shall rouse him up?
10 The sceptre shall not depart from Judah, nor a lawgiver from between his feet, until Shiloh come; and unto him shall the gathering of the people be.
11 Binding his foal unto the vine, and his ass's colt unto the choice vine; he washed his garments in wine, and his clothes in the blood of grapes:
12 His eyes shall be red with wine, and his teeth white with milk.
13 Zebulun shall dwell at the haven of the sea; and he shall be for an haven of ships; and his border shall be unto Zidon.

Putin- Defender of the Faith

Source: https://youtu.be/22HkzDOc18k

Cestui Que Vie Act i.666

Source: http://www.legislation.gov.uk/aep/Cha2/18-19/11

 

De Cestui Que Vie Act uit i.666 (ook wel bekend als : Proof of life act) door het Engelse parlement is de wet waarop de legale naam fraude en het “beest” slavernij systeem onder controle van het Vaticaan gebaseerd zijn.

 

Tekst:

Cestui Que Vie Act i.666

i.666 CHAPTER 11 18 and 19 Cha 2

An Act for Redresse of Inconveniencies by want of Proofe of the Deceases of Persons beyond the Seas or absenting themselves, upon whose Lives Estates doe depend.

Recital that Cestui que vies have gone beyond Sea, and that Reversioners cannot find out whether they are alive or dead.
Whereas diverse Lords of Mannours and others have granted Estates by Lease for one or more life or lives, or else for yeares determinable upon one or more life or lives And it hath often happened that such person or persons for whose life or lives such Estates have beene granted have gone beyond the Seas or soe absented themselves for many yeares that the Lessors and Reversioners cannot finde out whether such person or persons be alive or dead by reason whereof such Lessors and Reversioners have beene held out of possession of their Tenements for many yeares after all the lives upon which such Estates depend are dead in regard that the Lessors and Reversioners when they have brought Actions for the recovery of their Tenements have beene putt upon it to prove the death of their Tennants when it is almost impossible for them to discover the same, For remedy of which mischeife soe frequently happening to such Lessors or Reversioners.

[I.] Cestui que vie remaining beyond Sea for Seven Years together and no Proof of their Lives, Judge in Action to direct a Verdict as though Cestui que vie were dead.

If such person or persons for whose life or lives such Estates have beene or shall be granted as aforesaid shall remaine beyond the Seas or elsewhere absent themselves in this Realme by the space of seaven yeares together and noe sufficient and evident proofe be made of the lives of such person or persons respectively in any Action commenced for recovery of such Tenements by the Lessors or Reversioners in every such case the person or persons upon whose life or lives such Estate depended shall be accounted as naturally dead, And in every Action brought for the recovery of the said Tenements by the Lessors or Reversioners their Heires or Assignes, the Judges before whom such Action shall be brought shall direct the Jury to give their Verdict as if the person soe remaining beyond the Seas or otherwise absenting himselfe were dead.

II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (repealed by Statute Law Revision Act 1948)

III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (repealed by Statute Law Revision Act 1863)

IV If the supposed dead Man prove to be alive, then the Title is revested. Action for mean Profits with Interest.

[Provided alwayes That if any person or [person or] persons shall be evicted out of any Lands or Tenements by vertue of this Act, and afterwards if such person or persons upon whose life or lives such Estate or Estates depend shall returne againe from beyond the Seas, or shall on proofe in any Action to be brought for recovery of the same [X3to] be made appeare to be liveing; or to have beene liveing at the time of the Eviction That then and from thenceforth the Tennant or Lessee who was outed of the same his or their Executors Administrators or Assignes shall or may reenter repossesse have hold and enjoy the said Lands or Tenements in his or their former Estate for and dureing the Life or Lives or soe long terme as the said person or persons upon whose Life or Lives the said Estate or Estates depend shall be liveing, and alsoe shall upon Action or Actions to be brought by him or them against the Lessors Reversioners or Tennants in possession or other persons respectively which since the time of the said Eviction received the Proffitts of the said Lands or Tenements recover for damages the full Proffitts of the said Lands or Tenements respectively with lawfull Interest for and from the time that he or they were outed of the said Lands or Tenements, and kepte or held out of the same by the said Lessors Reversioners Tennants or other persons who after the said Eviction received the Proffitts of the said Lands or Tenements or any of them respectively as well in the case when the said person or persons upon whose Life or Lives such Estate or Estates did depend are or shall be dead at the time of bringing of the said Action or Actions as if the said person or persons where then liveing.]

Zie ook: Slaven van het Vaticaan, De Jezuïeten en de zwarte Paus, Mary Croft over maritiem recht (interview), John Harris over recht (lezing), Dean Clifford over recht (presentatie)

 

Source: http://www.vrijewereld.org/2015/11/24/cestui-que-vie-act-1666/

Alive Yet Dead And Lost At Sea: The Cestui Que Vie Trust 

Create a Free Website With JouwWeb