Belasting

                              Belasting is een leugen

                                                         Het is een BEDRIJF net als DE STAAT DER NEDERLANDEN

                                                                           D-U-N-S® nummer:~41-169-5539

 

Belastingdienst/kantoor HeerlenNevenvestiging

Uitgeschreven uit het Handelsregister

 

Bedrijfsinformatie

Belastingdienst/kantoor Heerlen

Kloosterweg 22
6412 CN  Heerlen

 

De onderneming met de naam Belastingdienst/kantoor Heerlen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 27365323 was gevestigd op het adres Kloosterweg 22 in de woonplaats Heerlen met de postcode 6412CN. De hoofdactiviteit van deze onderneming was ingedeeld onder Algemeen overheidsbestuur.

Dit pand bevindt zich op het bedrijventerrein Zeswegen (Sd).

 

KvK 27365323 0077 Vestigingsnummer 000022918426

Rechtsvorm    Onderlinge waarborgmaatschappij B.A. met gewone structuur (85)

Standaard       bedrijfsindeling Algemeen overheidsbestuur (8411)

Gemeente       Heerlen 

Provincie         Limburg Laatst gewijzigd: 2023-10-23

Contactinformatie

Websitebel.dienst/douane
www.belasting-douanemus.nl
www.rijksoverheid.nl

Financiële informatie

RSIN003214394BTW-nummerNL003214394B01

Handelsnamen van Belastingdienst/kantoor Heerlen

 

Source:

 

 

Een plicht kan ook tarieven of rechten worden genoemd.

 

Brief

Aan: Belasting
Adres

 

Betreft: Verklaring n.a.v. brief met kenmerk: ( kenmerk)


Datum: Gregoriaanse kalender

 

Beste (meneer/ mevrouw)

 

Ik heb vastgesteld sinds kort dat belasting betalen niet hoeft Art. 3:44 BW
Daarom stel ik nu vast dat u € 500.000,00 van mij hebt vervreemd. Dit wil ik terug.

 

Zolang deze vordering duurt, vraag ik net als u een rente van op 8 %
Mocht u geen bezwaar aantekenen. Ga ik ervan uit dat u geen bezwaar hier tegen heeft.


Ik geef u een redelijke termijn van 2 weken vanaf heden.

 

Vragen naar het contract tussen jullie, mocht deze er zijn,ben je in dwaling gebracht en kun je dit vernietigen met 6:228 BW.Verder vernietigen zonder rechter met 3:44,3:49,3:50 BW.

 

Inkomstenbelasting kom je dan bijna niet omheen. Rest vd belastingen (giften) kun je brieven schrijven en bedanken voor het aanbod 😊 en vragen naar de rechtsgeldigheid.

Ze baseren je plicht op je inschrijving (BSN, hoofdletter naam) en hun hoofdvestiging staat ingeschreven in Washington D.C., dus hun regeltjes gelden daar niet hier.

 

Brief

Uw schrijven van (datum) met nummer (nummer) heb ik ontvangen.
Dit schrijven is wederom niet juist gejuridiseerd, ofwel,'Vals opgemaakt' (Uitspraak HR 2013) en heeft hierdoor geen enkele rechtswaarde.

Kennelijk schept uw organisatie er genoegen in om brieven rond te sturen met de rechtswaarde van een reclamefolder. Ik kan hier maar 1 achtergrond bij bedenken: u en uw collega's willen de verantwoordelijkheid niet dragen voor deze schrijven: u weet dat u fout zit.
De belastingdienst is een bedrijf. Ik heb geen contract met dat bedrijf, anders zou u dat wel vermeld hebben.
Dank voor de bevestiging dat de belasting geheven wordt op grond van publiekrechtelijke wetgeving (bestuursrecht). Bestuursrecht geldt zolang er toestemming voor is (wetgeving). Ik heb deze toestemming ingetrokken middels de 'machtiging opzeggen besturen'.
Ik doe niet meer mee met uw vereniging. E.e.a. conform hogere wetten dan uw bestuursrecht. Ik wijs u o.a. op art GW en art 120 GW alsmede UVRM art 20 lid 2, bekrachtigd door UVRM art 30. Deze wetgeving is ook op u van toepassing.

Indien u van mening bent dat u een ander bron - anders dan het bestuursrecht- kunt aanhalen waaruit de verplichting tot het betalen van belasting zou mogen blijken dan zie ik e.e.a. graag binnen 14 dagen tegemoet.
Bij het niet aanhalen van een dergelijke bron ga ik ervan uit dat u deze bron niet heeft en dus belastingaanslagen kunnen komen te vervallen.

Indien u een andere bron stuurt gelieve dit dan te doen vergezellen van een aangetoonde bevoegdheid van diegene die wetgeving gemaakt zou hebben, een bevoegdheid waaruit zou blijken dat diegene de bevoegdheid heeft om mijn rechten te schenden. Bij het niet aanhalen van dergelijke bron + bevoegdheid ga ik ervan uit dat u deze bron niet heeft en dus belastingaanslagen kunnen komen te vervallen.

Gelieve mij ander toe doen komen een door mij ondertekend document waaruit zou blijken dat ik heb toegestaan dat ik altijd onder Nederlandse wetgeving zou vallen.

Nogmaals: Ik zie uw schrijven graag binnen 14 dagen tegemoet waarvan bij uitblijven hiervan ik er van uit ga dat u bovengenoemde documenten niet kunt aanleveren en de belastingaangiften en -aanslagen dus kunnen komen te vervallen.

 

Gelieve mij per ommegaande de machtiging te verstrekken waarmee u meent dat u het recht heeft om mijn rechten te schenden. Een integere organisatie heeft dat paraat. Indien ik deze -juist gejuridiseerde- machtiging niet binnen 7 dagen per post toegezonden heb gekregen ga ik er van uit dat u deze machtiging niet heeft. De inhoud van uw brief raakt dan kant noch wal, is van rechtswege nietig en wordt door mij privaatrechtelijk vernietigd. Vooralsnog ga ik ervan uit dat u dit niet zo heeft bedoeld en verwacht ik de genoemde machtiging binnen de genoemde termijn.

 

Uw brief is niet juist gejuridiseerd. Er is namelijk niet bekend wie deze brief heeft geschreven en of deze gemachtigd is om dergelijke brieven te schrijven. Afgezien van het feit dat de schrijven kennelijk niet de ballen heeft om zich bekend te maken, de brief is hiermee inhoudsloos en van rechtswege nietig. Daarnaast heeft de HR bepaald dat dit soort brieven strafbaar zijn gesteld en wel onder art 225, 226, 227, 231a Sr.

 

Maakt niet zoveel uit wat je terug schrijft. Heb met iemand gesproken vd belasting. Ze was niet op de hoogte van publiek en privaat recht. Ze krijgen INSTRUCTIE om op dergelijke brieven te reageren simpel door een standaard brief uit te printen.

 

Quote Michael fb:

Jouw recht in rechtsvordering OP privaatrechtelijk handelen.
HOE ZIT DAT?
Iemand "anoniem mens" in persoon op titel, vraagt: Bent U achternaam? Jij vraagt: wie bent U? En wat wilt U (art 3:33 bw) van mijn juridisch instrument rechtssubject?

U eis naar waarheid antwoord te verkrijgen op "de eis" van uw recht privaatrechtelijk te gaan handelen als rechtssubject gezien er rechtsgevolgen aan die rechtshandeling kleven. Je wil weten wie er zaken met je willen doen in hun wils verklaring. art 3:35 BW en of art 3:33 BW
Jij vordert dan een recht op Burgerlijke Rechtsvordering art 21 RV wat stelt: Partijen zijn verplicht de voor de beslissing van belang zijnde feiten (hun identiteit en persoonsgegevens) volledig en naar waarheid aan te voeren.
Wordt deze verplichting niet nageleefd, dan kan de rechter daaruit de gevolgtrekking maken die hij geraden acht. Want jouw recht is gelijk aan dat van ieder ander mits je daarover andere privaatrechtelijk afspraken hebt gemaakt! dus heb je het recht de ander naar dat recht te vragen inbreuk op jouw recht te kunnen maken. het is dan ook strafbaar wanneer die persoon weigert zijn recht te verklaren wanneer je dit vordert! art 227 a en art 227 b sr

Artikel 227a Sr
Hij die, anders dan door valsheid in geschrift, opzettelijk niet naar waarheid gegevens verstrekt aan degene door wie of door wiens tussenkomst enige verstrekking of tegemoetkoming wordt verleend, wordt, indien het feit kan strekken tot bevoordeling van zichzelf of een ander, terwijl hij weet of redelijkerwijze moet vermoeden dat de verstrekte gegevens van belang zijn voor de vaststelling van zijn of eens anders recht op die verstrekking of tegemoetkoming dan wel voor de hoogte of de duur van een dergelijke verstrekking of tegemoetkoming, gestraft met gevangenis straf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Artikel 227b Sr
Hij die, in strijd met een hem bij of krachtens wettelijk voorschrift opgelegde verplichting, opzettelijk nalaat tijdig de benodigde gegevens te verstrekken, wordt, indien het feit kan strekken tot bevoordeling van zichzelf of een ander, terwijl hij weet of redelijkerwijze moet vermoeden dat de gegevens van belang zijn voor de vaststelling van zijn of eens anders recht op een verstrekking of tegemoetkoming dan wel voor de hoogte of de duur van een dergelijke verstrekking of tegemoetkoming, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Jij leid dan ook behoorlijke schade door die onrechtmatige dwang van die anoniem persoon die zich niet wil identificeren terwijl die privaatrechtelijk met je wil handelen voor zijn/haar organisatie
dus kun je ook een schade claim neerleggen op die persoon en daardoor blijft die anoniem! gezien nu ook art 6:162 BW van kracht word.

Titel 3. Onrechtmatige daad
Afdeling 1. Algemene bepalingen
Artikel 162 BW
1.
Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden.
2.
Als onrechtmatige daad worden aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een en ander behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond.
3.
Een onrechtmatige daad kan aan de dader worden toegerekend, indien zij te wijten is aan zijn schuld of aan een oorzaak welke krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

 

Eisen middels art 21RV.......... dus vragen stellen

 

Staat der Nederlanden
RSIN: 003214394
Periodiek: Ja
Transactienr.: 0
Totaal loonbelasting zoals op je jaaroverzicht van je werkgever.

Verder gemeentelijke belastingen, RSIN van je eigen gemeente kun je opzoeken via KvK, kost je € 2,60.* Als transactienummer het nummer van de aanslag ingevuld. (Nog niks gehoord van mijn storneringen (nov. en dec. 2022!!) en mijn brieven voor bewijs contracten e.d. nieuwe aanslag mrt. 2023)

Verder waterschapsbelasting, in mijn geval via het Noordelijk Belastingkantoor in Groningen. Transactienummer ook weer de aanslagnummers ingevuld. (Inmiddels incasso's gestorneerd en heb ze in schuldeisersverzuim, met tegenfactuur en verrekening wegens schenden rechten, zal binnenkort ook wel naar een deurwaarder over gaan)

Motorrijtuigenbelasting ook via Staat der Nederlanden zelfde RSIN en transactienr. 0

 

Gratis: *

 

 

 

Inkomstenbelasting. Giftenaftrek. Vormen betaalde belastingschulden aftrekbare giften?

 

Een kennis denkt te lezen dat de belasting hier een bedrijfsproces beschrijft waarin de rollen en verantwoordelijkheden instaan alleen niet van de mensen die ze uitmelken en die hebben geen rol in het proces.

 

Dwangbevel

 

Hebt u een dwangbevel gekregen? Betaal dan binnen 2 dagen. Anders kunnen wij het geld zonder uw toestemming van uw bankrekening halen. (Kunnen of mogen) Of kan er beslag gelegd worden op uw inkomen en eigendommen. Meer informatie vindt u bij Ik ben te laat met betalen - wat nu?, onderdeel 'U hebt een dwangbevel gekregen'.

Wij gebruiken uw betaling eerst voor kosten en rente

Wanneer u uw belastingschuld betaalt, gebruiken wij deze betaling in de 1e plaats om de kosten en rente te voldoen. De rest van het bedrag is voor de betaling van de belastingschuld zelf. Is uw belastingschuld met die betaling nog niet helemaal voldaan? Dan krijgt u voor het restantbedrag een nieuwe acceptgiro of betaalinformatie.

Bent u het niet eens met de kosten van het dwangbevel?

Dan kunt u binnen 6 weken na de datum van het dwangbevel schriftelijk bezwaar maken tegen de kosten van het dwangbevel.

Zet in uw brief in elk geval:

 • de datum waarop u het bezwaar verstuurt
 • uw naam, adres en telefoonnummer
 • voor welk aanslagnummer of beschikkingsnummer u het dwangbevel hebt gekregen
 • de reden van uw bezwaar
 • uw naam en handtekening onderaan de brief

Stuur uw brief naar:

Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC Heerlen

Bent u het niet eens met het dwangbevel?

Tegen het dwangbevel kunt u geen bezwaar maken. Deze moet u gewoon betalen.

Hebt u het dwangbevel niet betaald en is er beslag gelegd op uw inkomen en/of eigendommen? Dan kunt u daar wel tegen in verzet komen. Op het dwangbevel staat hoe u dit doet.

 

 

 

 

Regionale Belasting Groep

Heffen en innen van de waterschapsbelastingen voor de hoogheemraadschappen 'Schieland en de Krimpenerwaard' en van 'Delfland'. Heffen en innen van gemeentelijke belastingen en het vaststellen en beschikken van WOZ-waarden van bij de RBG aangesloten gemeenten.

 • KVK-nummer: 27370953
 • Publiekrechtelijke Rechtspersoon
 • Hoofdvestiging
 • Vestigingsnummer: 000001587250
 • Spoorstraat 7,
 • 3112 HD Schiedam

 

 

Bezoek adres:

Stastionsplein 79 Schiedam,

Postbus 923

[3100 AX] Schiedam

 

Vereniging van Eigenaars Stationsplein 29a tot en met 79 en Spoorstraat 3 tot en met 37 (oneven nummers

Het beheer van het gebouw en de grond en het behartigen van gemeenschappelijke van de eigenaars.

 • KVK-nummer: 55068030
 • Vereniging van Eigenaars
 • Rechtspersoon
 • Schoudermantel 57,
 • 3981 AG Bunnik

 

Inzien uittreksel - Regionale Belasting Groep (27370953)

Kamer van Koophandel, 27 februari 2024 - 11:26

KvK-nummer 27370953

 

De onderneming / organisatie wil niet dat haar

adresgegevens worden gebruikt voor ongevraagde

postreclame en verkoop aan de deur.

 

Rechtspersoon

RSIN 821671765

Rechtsvorm Publiekrechtelijke Rechtspersoon: Openbaar Lichaam op basis van

gemeenschappelijke regeling

Naam Regionale Belasting Groep

Datum oprichting 01-01-2010

Activiteiten SBI-code: 8411 - Algemeen overheidsbestuur

SBI-code: 8291 - Kredietinformatie- en incassobureaus

Vestiging

 

Vestigingsnummer 000001587250

Naam Regionale Belasting Groep

Bezoekadres Spoorstraat 7, 3112 HD Schiedam

Postadres Postbus 4083, 3102 GB SCHIEDAM

Telefoonnummer 0882911000

Faxnummer 0152192199

Internetadres www.derbg.nl

E-mailadres info@derbg.nl

Datum vestiging 01-01-2010

Activiteiten SBI-code: 8411 - Algemeen overheidsbestuur

SBI-code: 8291 - Kredietinformatie- en incassobureaus

Heffen en innen van de waterschapsbelastingen voor de

hoogheemraadschappen 'Schieland en de Krimpenerwaard' en van

'Delfland'. Heffen en innen van gemeentelijke belastingen en het

vaststellen en beschikken van WOZ-waarden van bij de RBG

aangesloten gemeenten.

 

Gevolmachtigde

Naam H.B. Sigmond

Datum in functie 01-01-2010

Titel Secretaris van het dagelijks bestuur

Inhoud volmacht Volledige volmacht

 

Gegevens zijn vervaardigd op 27-02-2024 om 11.26 uur.

 

Source:

 

 

 • Overheidsinstanties vindt u niet terug in ons zoekprogramma

  De staat, gemeenten, provincies en waterschappen hebben automatisch een ANBI-status. Deze overheidsinstanties zijn bij wet aangewezen als ANBI en daarom vindt u ze niet in het zoekprogramma. Uw gift aan deze Nederlandse overheidsinstanties mag u dus aftrekken.

  Dit geldt ook voor vergelijkbare overheidsinstanties in andere lidstaten van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte (EER) en voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Wet belasting 1947

         Centrale administratieve processen_2021

 

Jurisprudentie van de Hoge Raad:  
1.Vooropgesteld moet worden dat valselijk opmaken in de zin van art. 225, eerste lid Sr ook omvat het plaatsen van de handtekening of naam van een derde onder een overigens waarheidsgetrouw opgemaakt geschrift, aangezien daardoor een onjuist beeld ontstaat omtrent de identiteit van de auteur die dat geschrift heeft opgesteld en dus omtrent de herkomst daarvan”. HR, 14 december 1999, nr.111.872.  
2. ”Een geschrift is vals opgemaakt, indien het de onjuiste voorstelling wekt afkomstig te zijn van iemandwiens ondertekening het draagt”. HR, 15 juni 1931, NJ 1932, 1342.
3. Wie onder een geschrift de handtekening van een ander stelt - zij het in opdracht en met goedvinden van dezen - maakt het vals op”. HR 14 april 1913, NJ 1913, 923.
 
Art 326Sr, art 225Sr, art 231aSr
 
LJN: BZ7149, Hoge Raad, 16 april 2013   Het oogmerk in art. 225 Sr ziet op het gebruik als zodanig van het valse of vervalste geschrift en niet ook op het vervalsen of valselijk opmaken zelf (Zie onder meer HR 29 augustus 2006, LJN AX6423).  Ten aanzien van het valselijk opmaken of vervalsen kan elke vorm van opzet worden aangenomen (Zie HR 12 mei 1998, LJN ZD1033, NJ 1998/694).
 
 
Heeft iemand de uitspraak van de Hoge Raad dat alleen een natte handtekening rechtsgeldig is?
 
maakt niet uit: Europese hof heeft in 2016 al geoordeeld dat het zijn van ANBI daar niet voor is bedoeld en heeft dus een streep gehaald door het aftrekken van betaalde belasting…

 

Stichting Internationaal Belasting Documentatie Bureau ACTIVE

Rietlandpark 301, 1019 DW Amsterdam, NOORD-HOLLAND, Netherlands BEDRIJFSINFORMATIE

Type: Non Profit Organisation

Activiteit: Business services

Medewerkers: 187

Domein: ibfd.org

 

Inspectie Vennootschap Belasting ACTIVE

Postbus 30, 4700 AA Roosendaal, NOORD-BRABANT, Netherlands BEDRIJFSINFORMATIE

Type: National Government Entity

Activiteit: Accounting/auditing/bookkeeping

Medewerkers: 95

 

ANBI

Aan welke voorwaarden moet een ANBI voldoen?

 

Om aangewezen te worden als ANBI moet de instelling voldoen aan alle volgende voorwaarden:

 • De instelling moet volledig gericht zijn op het algemeen nut. Dit moet onder andere blijken uit de statutaire doelstelling en de voorgenomen activiteiten.
 • De instelling moet met nagenoeg geheel van al haar activiteiten het algemeen belang dienen. Dit is de 90%-eis.
 • De instelling heeft geen winstoogmerk met het geheel van haar activiteiten die het algemeen belang dienen.
 • De instelling en de mensen die rechtstreeks bij de instelling betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.
 • Geen enkel natuurlijk persoon of rechtspersoon mag over het vermogen van de instelling beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. Bestuurders en beleidsbepalers mogen geen meerderheid hebben in de zeggenschap over het vermogen van de instelling.
 • De instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.
 • De beloning voor beleidsbepalers is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.
 • De instelling heeft een actueel beleidsplan.
 • De instelling heeft een redelijke verhouding tussen beheerkosten en bestedingen.
 • Geld dat overblijft na opheffing van de instelling wordt besteed aan een ANBI, of aan een buitenlandse instelling die voor minimaal 90% gericht is op het algemeen nut. Voor een culturele ANBI geldt dat het batig liquidatiesaldo besteed moet worden aan een ANBI (of buitenlandse instelling die voor minimaal 90% gericht is op het algemeen nut) met een soortgelijk doel.
 • De instelling voldoet aan de administratieve verplichtingen.
 • De instelling publiceert specifieke gegevens op een eigen of gemeenschappelijke website.

 

Jaarstukken 

geen winst donateurs

goed doel

schenkingsformulier donaties verwerken

zwart geld aan het witwassen

inschrijving correct/registratie kloppen bij de kvk

 

geoormerkt voor het goede doel 

betere huizen onderhoudsplannen

meerdere jarige onderhoudsplannen

belastingdienst controleert dat

jaarverslag moeten de activiteiten en de verantwoording

wet BTM

doen de bestuurders tekenen. NEE

rechtspersoon vastleggen bij de notaris en kvk 

 

 

 

 

 

ANBI's dienen bepaalde informatie op hun website te publiceren om in aanmerking (te blijven) komen voor de ANBI-status. Het gaat dan bijvoorbeeld om de statutaire doelstelling, het fiscaal nummer en een financiële verantwoording. In ons PwC Actueel bericht van 18 januari 2021 gaven wij al aan dat de wijze waarop grotere ANBI's aan deze publicatieplicht moeten voldoen is gewijzigd.

 

Vanaf 1 januari 2021 zijn grotere ANBI's verplicht om voor de publicatieplicht gebruik te maken van een standaardformulier.

 

Afhankelijk van het type ANBI is een apart standaardformulier beschikbaar. Zo zijn er standaardformulieren voor ANBI’s algemeen, fondsenwervende instellingen, onderwijsinstellingen, woningcorporaties, zorginstellingen, kerkgenootschappen en vermogensfondsen. Als uw ANBI als goed doel is erkend door toezichthouder Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF), dan kunt u ook het Erkenningspaspoort als standaardformulier hanteren. Religieuze ANBI’s die aangesloten zijn bij het Interkerkelijk Contact Overheidszaken (CIO), kunnen gebruik maken van het standaardformulier op basis van het CIO-convenant.

 

Source:

 

 

Meld misbruik door algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s)

 

Belastingdienst/Kantoor Eindhoven
ANBI team
Postbus 90056
5600 PJ Eindhoven

 

MeldpuntMisbruikANBI@belastingdienst.nl

 

Source:

 

 

Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen

Standaardformulier publicatieplicht Volkshuisvesting

Oplichter Youri Plate belt Belastingdienst

en valt compleet door de mand!

interview belastingdienst wie is de inspecteur of ontvanger..

 

19 minuten

 

 

ALGEMENE INFORMATIE OVER DIE VERENIGINGEN Belasting puntje wat zijn die verenigingen voor de wet? ANBI’s
Wat is een ANBI algemeen nut beogende instelling
Als algemeen nut wordt beschouwd:
a. welzijn
b. cultuur (met extra fiscale voordelen, zie onder)
c. onderwijs, wetenschap en onderzoek
d. bescherming van natuur en milieu, daaronder begrepen bevordering van duurzaamheid
e. gezondheidszorg
f. jeugd- en ouderenzorg
g. ontwikkelingssamenwerking
h. dierenwelzijn
i. religie, levensbeschouwing en spiritualiteit
j. de bevordering van de democratische rechtsorde
k. volkshuisvesting
l. een combinatie van de bovengenoemde doelen
m. het financieel of op andere wijze ondersteunen van een algemeen nut beogende instelling.
Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. Verenigingen (zoals sport-, personeels-, zang-, harmonie- of toneelverenigingen) en hobbyclubs zijn meestal geen ANBI.
In feite komen de volgende rechtsvormen in aanmerking voor een ANBI-beschikking:
• stichting;
• vereniging;
• kerkgenootschap.
Uit de regelgeving; zoals de statuten, reglement of beleidsplan van de instelling en de feitelijke werkzaamheid blijkt dat de instelling geen winstoogmerk heeft.
De verenigingen De staat, gemeenten, provincies en waterschappen als ANBI.

Geld aan een goed doel aftrekken? Controleer of het om een ANBI gaat
Wilt u een gift aan een goed doel aftrekken van de belasting? Controleer dan of de instelling een (culturele) ANBI is. U vindt u de ANBI-status eenvoudig zelf.
◦ ANBI gevonden? Check de status
◦ ANBI niet gevonden?
◦ Overheidsinstanties vindt u niet terug in ons zoekprogramma
De staat, gemeenten, provincies en waterschappen hebben automatisch een ANBI-status. Deze overheidsinstanties zijn bij wet aangewezen als ANBI en daarom vindt u ze niet in het zoekprogramma. Uw gift aan deze Nederlandse overheidsinstanties mag u dus aftrekken.
Dit geldt ook voor vergelijkbare overheidsinstanties in andere lidstaten van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte (EER) en voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

 

 

 

Wet op de vennootschapsbelasting 1969

 


Als het geen gift is ,…..is het afdwingbaarrecht en zien we de vermeende verbintenis die eraan ten grondslag ligt tegemoet waarbij tevens voldaan is aan de pre-contractuele mededeling die daarop gedaan is 👍

Is er geen aantoonbare verbintenis met een daarbij behorende correct gehanteerde handelwijze is het nietig en onrechtmatig.

 

 

Betalen door verrekenen

 

Krijgen wij nog geld van u, en u van ons? Dan zijn de volgende situaties mogelijk.

 • U bent nog op tijd met betalen
  Dan kunt u ons vragen om verrekening.
 • U bent te laat met betalen
  In dat geval trekken we het bedrag dat u moet betalen af van het bedrag dat u nog van ons krijgt. Binnen 4 weken krijgt u hierover  bericht van ons.

Voorbeelden van verrekening

 • U krijgt € 300 van ons en u moet ons € 200 betalen.
  Bij verrekening krijgt u € 100 terug.
  U hebt uw schuld aan ons dan betaald.
 • U moet ons € 800 betalen en u krijgt € 300 van ons.
  Bij verrekening krijgt u niets, omdat wij de € 300 gebruiken om een deel van uw schuld aan ons te verrekenen.
  Na verrekening is uw schuld aan ons nog € 800 - € 300 = € 500.

Hoe vraagt u om verrekening?

Stuur ons een brief waarin u vraagt om verrekening.

Zet in uw brief:

 • uw naam, adres en woonplaats
 • uw telefoonnummer
 • het aanslagnummer van de aanslag die u moet betalen
 • het aanslagnummer van de aanslag waarmee u wilt laten verrekenen
  Hebt u nog geen aanslagnummer? Stuur dan een kopie mee van de aangifte waarmee u wilt laten verrekenen.
 • uw handtekening en
 • de handtekening van uw partner, als de aanslag waarmee u wilt laten verrekenen van uw partner is, of als u de teruggaaf van uw partner met uw aanslag wilt verrekenen.
 • de handtekening van een andere persoon, als de aanslag waarmee u wilt laten verrekenen van die andere persoon is
 • de handtekening van de ondernemer, als de aanslag waarmee u wilt laten verrekenen van die ondernemer is

U stuurt deze brief naar:

Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC  Heerlen

Na ontvangst van uw verzoek zorgen wij ervoor dat u geen betalingsherinnering, aanmaning of dwangbevel krijgt. U krijgt binnen 8 weken een reactie van ons.

Toeslagschuld

Een toeslagschuld kunt u alleen verrekenen met een teruggaaf inkomstenbelasting of bijdrage Zorgverzekeringswet.
Hebt u een toeslagschuld? En krijgt u een teruggaaf inkomstenbelasting of bijdrage Zorgverzekeringswet? Dan kunt u ons vragen om deze teruggaaf te verrekenen met de toeslagschuld.

Er gelden 2 voorwaarden:

 • de belastingaanslag waarmee u wilt laten verrekenen en de terugvorderingsbeschikking staan op dezelfde naam
 • u hebt geen openstaande belastingschuld waarmee de teruggaaf kan worden verrekend

Hoe vraagt u om verrekening?

Stuur ons een brief waarin u vraagt om verrekening.

Zet in uw brief:

 • uw naam, adres en woonplaats
 • uw telefoonnummer
 • het beschikkingsnummer van de terugvorderingsbeschikking toeslagen die u moet betalen
 • het aanslagnummer van de aanslag waarmee u wilt laten verrekenen
 • uw handtekening

U stuurt deze brief naar:

Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC  Heerlen

Na ontvangst van uw verzoek zorgen wij ervoor dat u geen betalingsherinnering, aanmaning of dwangbevel krijgt. U krijgt binnen 8 weken een reactie van ons.

Geen teruggaaf?

Krijgt u geen teruggaaf inkomstenbelasting of bijdrage Zorgverzekeringswet waarmee u kunt laten verrekenen? En kunt u niet terugbetalen? Kijk dan bij Ik kan mijn toeslag niet terugbetalen.

 

 

Source:

 

Voorbeeld:

U krijgt € 300 van ons en u moet ons € 200 betalen. Bij verrekening krijgt u € 100 terug. U hebt uw schuld aan ons dan betaald. U moet ons € 800 betalen en u krijgt € 300 van ons. Bij verrekening krijgt u niets, omdat wij de € 300 gebruiken om een deel van uw schuld aan ons te verrekenen.

Create Your Own Website With JouwWeb