I refuse to enter into any contract with ...................... STAAT DER NEDERLANDEN and I don Not Consent to any of these proceedings.

 

Joshua 8:

33 And all Israel, and their elders, and officers, and their judges, stood on this side the ark and on that side before the priests the Levites, which bare the ark of the covenant of the יְהֹוָה (LORD), as well the stranger, as he that was born among them; half of them over against mount Gerizim, and half of them over against mount Ebal; as Moses the servant of יְהֹוָה had commanded before, that they should bless the people of Israel.

 

I put behind all earthly ties and allegiances to friends and family, giving up earthly citizenship for Kingdom citizenship.

 

First Name:
Exodus 17:9; Isaiah 45:1; James 2:9; Deuteronomy 1:17; 1 Peter 1:17; Revelation 18; Ezekiel 33:6; Colossians 4:7; Cestui Que Vie Act I.666 -I.666 Cha 11, 18 + 19 Cha 2, capitis deminutio minima / -media / -maxima

 

Last name / given:
Job 32:21-22; Isaiah 44:1-8; Exodus 17:1; Ezekiel 28:25; 1 kings 12:19; Numbers 1:2 + 3:15

 

Nationality:
Jeremiah 34:9; Exodus 9:1; Jonah 1:9; Romans 11; Isaiah 56:1-7

1 Corinthians 6:19
Acts 5:32; 2 Corinthians 6:16
Leviticus 11:44; Article 4 and 15 UVRM / UDHR

Inhabitant of the land of:
Isaiah 24:17; 26:21; Psalm 33:13-14; Deuteronomy 10:14; Ezekiel 43

 

Authority:
Mark 13:34; Revelation 1:6; Ezekiel 43; Sui Juris, Venia Aetatis, Divine Law, Dei Gratia

 

Sojourner / תּוֹשָׁב:
Genesis 26:3; Exodus 12:48; Leviticus 19:33-37; Article 13 UVRM / UDHR

 

Conceived:
Allegedly / Hearsay Nowhere in scriptures are birthdays mentioned except for kings
Job 1:4-5; Genesis 40:20; Mark 6:21; Matthew 2:1; 14:6

 

Born in / בַּיִת: (municipality / geographical location)
Genesis 48:5; 1 Chronicles 3:1 + 5:17; Matthew 2:1

 

Citizen of heaven:
Philippians 3:20-21; Hebrews 11:16 + 12:22

 

 

Seal:

Name:
Luke 13:35; Micha 4:5

 

Title:
Isaiah 9: 6 + 43:15; Exodus 20:11; Psalm 148: 11-14; 1 Timothy 6: 15; Revelation 19: 16

 

Territory:
Exodus 19:5 + 20:11; Psalm 146:5-6; 1 Peter 3:22; Revelation 14:7; Genesis 7:11; Revelation 8: 10

Joshua 8:33-35; Ezra 7: 23-26; Deuteronomy 17:6 + 19:15; Matthew 18:15-20; 2 Corinthians 13:1; 1 Timothy 5:19; Hebrews 10:28; Isaiah 54:5 + 17; Revelation 18:23; Revelation 18

 

 

Besluit Woo-verzoek over het bewijs van 'gratie Gods'

 

Besluit op een verzoek om informatie over het bewijs van de 'gratie Gods'. De formule 'bij de gratie Gods' is in de aanhef bij wetgeving opgenomen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Update

 

Helaas is het niet langer mogelijk maatwerkbrieven aan te vragen. Het is qua kosten niet langer haalbaar. Dat is meer dan spijtig, maar er is niets aan te doen. Alleen lopende zaken zullen nog worden afgehandeld.

Het is tevens niet langer mogelijk om elke vraag persoonlijk te beantwoorden. Het is dus zaak om zelf na te denken en zelfstandig invulling te geven aan de voorbeeldbrieven op de website.

Het blijft belangrijk te weten wat je doet en waarom je er voor kiest. Het systeem heeft machtige wapens als beslaglegging, loonbeslag, enzovoort. Daar moet je altijd rekening mee houden.

Sommige mensen denken misschien “Oh, wat leuk! Zo kom ik lekker handig en makkelijk van mijn verzekering of huurcontract af!”. Die mensen hebben de essentie niet begrepen. Die essentie is dat als jij het systeem loslaat het er alles aan zal doen jou tegen te werken. Het gaat dus hoe dan ook pijn doen.

Dus ‘de gratie Gods waarmee wetten getekend zijn ontbreekt’ is niet zo maar even een toverformule voor een gezellige kostenreductie, nee het is het begin van je hele leven op z’n kop zetten. Dat betekend dat je voorbereid moet zijn op de wapens die het systeem inzet en dat betekent dat je weet dat dit kan gaan komen. Anders moet je er niet aan beginnen.

Durf of kun je dat niet aan, doe het dan niet. Wil je geen pijn leiden of klappen krijgen, ga dan niet in de ring staan. Het is de keuze tussen nu losbreken of straks nog verder klem komen te zitten zodra de social credits stap voor stap ingevoerd worden.

Bezint eer ge begint! Alleen de strijdvaardigen kunnen het aan.

 

 

Source:

 

Mijn reactie op de reactie van de deurwaarder:

 

"Het bestaan van een opperwezen wordt niet (meer) algemeen geaccepteerd en dit opperwezen, mocht
het bestaan, heeft geen formele bemoeienis met de totstandkoming van wetgeving in Nederland."

 

Dit klopt want het zijn niet יְהוָה ZIJN WETTEN, maar die van de mensen steeds meer nieuwe verzonnen wetten om mensen tot slaven te maken van hun eigen systeem.

 

§ 4.2. Aanhef

  Aanwijzing 4.5. Aanhef van een wet

   • Voor de aanhef van een wet wordt het volgende model gebruikt:

    Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

    Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

    Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat [considerans];

    Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

   • Indien het een rijkswet betreft, luidt de laatste alinea:

    Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, de bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen zijnde, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

    

   Source:

    

    

   "De bij mijn kantoor in behandeling zijnde zaken betreffen geen wederkerige overeenkomst (contract)
   maar een verbintenis uit de wet (verkeersboete)."

    

    

   Verbintenis uit de wet

    

    

   Verbintenis uit de wet

   Als een verbintenis ontstaat uit de wet, dan is sprake van een gebeurtenis of handeling waar de wet het gevolg aan verbindt van het ontstaan van een verbintenis. Er is dus geen overeenkomst voor nodig, om dit gevolg (een verbintenis) te doen ontstaan. Daarbij gelden vaak regels van dwingend recht. Deze zijn te onderscheiden van regels van regelend recht. Regels van regelend recht gelden, indien partijen geen andere afspraken maken.

   De volgende verplichtingen ontstaan uit de wet

   - onrechtmatige daad 

   - zaakwaarneming

   - onverschuldigde betaling 

   - ongerechtvaardigde verrijking

    

   Source:

    

    

   Dwingend recht is het geheel van rechtsregels waarvan niet mag worden afgeweken.

   Dwingend recht in het Nederlands privaatrecht

   Dwingend recht in het Nederlands bestuursrecht

    

   Deurwaarder heeft geen toestemming

    

   Een deurwaarder mag alleen beslag leggen met toestemming van de rechter. Vraag de deurwaarder daarom altijd of hij toestemming heeft en vraag bewijs hiervan. Dit is een officieel document zoals een vonnis.

   Heeft u een schuld bij een overheidsorganisatie zoals de gemeente of de Belastingdienst? Dan is toestemming van de rechter niet nodig. U krijgt dan een dwangbevel. Hiermee geeft de overheid toestemming voor het beslag.

   Toestemming via akte

   Legt de deurwaarder beslag namens uw hypotheekverstrekker of pandhouder, bijvoorbeeld de bank? Dan is toestemming van een rechter of overheid niet altijd nodig. Meestal gaf u zelf al toestemming toen u de hypotheekakte of pandakte tekende.

   Weet u niet of het beslag namens uw hypotheekverstrekker terecht is? Neem dan contact met op met een van onze juristen.

   Geen toestemming

   Heeft de deurwaarder geen toestemming? Dan is het beslag onrechtmatig. De deurwaarder mag uw spullen of geld niet in beslag nemen.

    

   Source:

    

   Een dwangbevel is een namens de overheid uitgevaardigd schriftelijk bevel, gericht aan een persoon of rechtspersoon. Door dat 'bevel' verkrijgt het betreffende overheidsorgaan de mogelijkheid om een geldsom bij de betrokken persoon te incasseren. Voordat een dwangbevel mag worden uitgevaardigd moet er eerst worden aangemaand.

    

   Source:

    

    

   Daar gaan we vrienden.. Via deze link gaan we de fraude melden wat anbi instelling het CJIB pleegt. Dit is hun kvk nummer ( 01176224) wat je erbij moet zetten en dit is het RSIN (822088538) nummer. Ze plegen valsheid in geschrifte, dwang, verduisteren geld van donateurs want er is geen schenkingsformulier, dhr Verkade wat hun brieven schrijft werkt niet bij het CJIB bevestigd het kvk. Als

   Geen verplichte Zorgverzekering

    

    

   Rechter bepaalt dat overheid mensen niet verplicht mag verzekeren voor zorg

    

    

   woensdag, 25 april 2018 19:59 Hits: 13382

    

   Er is onlangs een uitspraak gedaan door de rechtbank in Den Haag die wel eens een bom kan leggen onder de verplichte zorgverzekering.

   Wanneer iemand weigert zelf een zorgverzekering af te sluiten, dan doet de overheid dit via het CAK bij een zorgverzekeraar, maar dat blijkt nu onrechtmatig.


   Je hebt gelukkig nog altijd mensen die ondanks alle intimidatie en regelgeving in dit land blijven strijden voor hun burgerrechten.

   In Den Haag zit een dergelijke club:

   Nationale Bond tegen Overheidszaken & politieke partij Forum voor Den Haag behartigen de belangen van onze veiligheid, ouderen, zorg, pensioenen, welvaart en democratie gebaseerd op Westerse culturele normen & waarden uit belang van ons mooie landje...

   De oprichter en voorzitter, J. Zwarts, voert klaarblijkelijk al een jarenlange strijd tegen de verplichte zorgverzekering en heeft nu een belangrijke overwinning geboekt.

    

   Hij schrijft op de website:

   Grote doorbraak in de 'verplichte' illegale zorgverzekering, die een schending zijn in uw burgerrechten!

   Na 13 jaar strijden is het J. Zwarts (Voorzitter/oprichter) gelukt om eindelijk vanuit Civiel (burger)recht de onrechtmatige vorderingen die Bestuursrechtelijk verplicht worden gesteld nietig te verklaren.

   Vastgesteld is in het burgerrecht dat de verplichte zorgverzekering vanuit Burgerwetboek 1 Artikel 1, u vrij bent om een dienstbaarheid (zoals zorgverzekering) te dulden of niet te dulden. Ook is de wilsverklaring (Burgerwetboek 3 Artikel 33) door de uitspraak bevestigd, waaruit moet blijken dat u een contract bent aangegaan op vrijwillige basis vanuit Burgerwetboek 3 Artikel 44 (onrechtmatig contract onder dwang is vernietigbaar).

   CONCLUSIE: CAK (voormalig Zorginstituut Nederland), UWV, Banken, Gemeentelijke instanties en Incassobureaus zijn in samenspanning onrechtmatig vorderingen en strafbare feiten aan het plegen door voor eigen rechtertje te spelen waarin het Burgerrecht wordt geschonden (wij zijn in bezit van bewijzen), wat nu is vastgesteld door de Civiele rechter!

   De Nationale Bond tegen Overheidszaken zal nu de gerechtelijke uitspraak inzetten voor strafrechtelijke vervolging tegen de bovengenoemde partijen.

   En verder:

   De verplichte zorgverzekering is een grootschalige illegale zwendel, waarbij de mensen- /burgerrechten worden geschonden met strafbare feiten. Er bestaat namelijk geen enkele wet waarin de Nederlandse Staat de bevoegdheid heeft om zijn eigen burgers in dwang/slavernij te plaatsen door hen een dwangcontract op te leggen met een commerciële private onderneming zoals de zorgverzekeraars, die vervolgens de dividenden (ons geld) uitkeren aan rijke aandeelhouders. De ingevoerde zorgverzekeringswet uit 2005 is onrechtmatig, gezien er sprake is van een rechtstreekse onaanvaardbare doorkruising van Rechten en misbruik van bevoegdheid!

   Uitleg: Mag de Overheid de burger dan ook dwang, boetes en schulden opleggen, door bijvoorbeeld een verplichte wet in te voeren voor dagelijkse boodschappen bij een “speciaal aangewezen supermarkt” of verplichte wet voor mobiel-/tv- of internetabonnementen?

   Het antwoord is NEEN, de zorgverzekeraars zijn commerciële private ondernemingen en geen Overheidsinstituten. Het is dus bij de wet verboden om verplichte Bestuursrechtelijke (=Overheid) premies op te leggen op vrije burgers, die het recht hebben om zelf te bepalen met welke private bedrijven zij wel of geen zaken willen doen.

   Dan wordt er verwezen naar een vonnis van de kantonrechter in Den Haag, waar de zorgverzekeringsmaatschappij VGZ een vordering instelt tegen Zwarts voor het betalen van achterstallige premies.

   Echter, Zwarts heeft nooit een zorgverzekering aangevraagd en afgesloten bij VGZ en aangezien VGZ geen overeenkomst kan overleggen, wijst de rechter terecht de vordering af.

   VGZ claimt in haar eis dat Zwarts verplicht is verzekerd en ook niet bij een andere zorgverzekeraar staat geregistreerd als zijnde verzekerd, maar kan geen overeenkomst overleggen en weigert verder uitleg te geven over hoe Zwarts dan bij hen verzekerd is geraakt.

   Het antwoord daarop is waarschijnlijk te vinden op de website van de rijksoverheid:

   Aanmelden bij zorgverzekeraar

   Als u niet verzekerd bent, stuurt het CAK u daarover een brief. U moet dan binnen 3 maanden een zorgverzekering afsluiten of aantonen dat u zich niet hoeft te verzekeren (bijvoorbeeld wegens gemoedsbezwaren). Doet u dat niet, dan krijgt u een boete.

   Na 2 boetes meldt het CAK u aan bij een zorgverzekeraar. Het CAK houdt dan 12 maanden premie in op uw inkomsten. Dit is de zogeheten bestuursrechtelijke premie (130% van de standaardpremie). Heeft u geen vast inkomen? Dan krijgt u een acceptgiro toegestuurd.

   U hoeft de premie voor de zorgverzekering niet met terugwerkende kracht te betalen. In de periode waarin u niet was verzekerd betaalt u de kosten voor medische zorg wel zelf.

   Wat niet duidelijk wordt uitgelegd bij de overheid is wat er gebeurt na die periode van 12 maanden.

   Wij hebben daarover contact opgenomen met het CAK en die vertellen ons dat zij de onverzekerde aanmelden bij een zorgverzekeraar en dat deze na die periode van 12 maanden weer zelf zaken doet met de klant.

   In het geval van Zwarts hebben we dan waarschijnlijk een door het CAK (overheid) aangemelde zorgverzekering, waarvan de rechtbank dan nu oordeelt dat deze niet rechtsgeldig is, omdat Zwarts niet zelf die verzekering heeft afgesloten.

   Deze uitspraak is heel belangrijk, want hiermee heeft de rechter erkend dat niemand anders voor jou contracten kan afsluiten met commerciële bedrijven. Dus, een overheid mag jou niet verplicht aanmelden als verzekerde bij een zorgverzekeraar. Ze kunnen dat wel doen, maar die verzekering mist dan iedere rechtsgeldigheid en de zorgverzekeraar krijgt dan ook geen gelijk van de rechter wanneer ze betaling van premies eisen.

   De verdere implicaties van dit alles zijn dan ook potentieel enorm, want dat betekent dat volgens deze uitspraak de overheid de wet met voeten treedt.

   Zoals bij Zwarts op de website staat:

   Burgerwetboek 1 art. 1 stelt, dat een burger namelijk vrij en bevoegd is om een dienstbaarheid wel of niet te willen dulden, een verplichte zorgverzekering is dwang (Art. 284 Strafrecht) en door het plegen van dwang worden burgers tot slavernij (Art. 273f SR) gedwongen (Art. 365 SR) om hun inkomsten af te staan in samenspanning (Art. 51 & 80 SR) van ambtenaren, bestuursrechters, gerechtsdeurwaarders en zorgverzekeraars (Art. 285 & 285b SR).

   Met deze uitspraak is de verplichte zorgverzekering uiteraard nog niet van de baan, maar vormt het wel een basis om strafrechtelijke vervolging in te stellen tegen de overheid.

   De overheid moet op vele fronten een halt worden toegeroepen, van de orgaanroof uit jouw lichaam tot het voor jou afsluiten van zorgverzekeringen, het zijn allemaal zaken die de grondwettelijke rechten en zelfs de internationaal vastgelegde mensenrechten van burgers aantasten.

   Dus, wat dat betreft: hulde aan J. Zwarts en steun hem en zijn club in hun verdere missie welke een strijd is voor ons allemaal!

      

   Source:

    

    

    

   Nieuwe donorwet schending mensenrechten (video)

    

    

   maandag, 19 februari 2018 15:01 Hits: 16181

    

   De rust is weergekeerd en je hoort plots helemaal niets meer over het gedrocht dat donorwet heet en waarmee je automatisch een onderdelenmagazijn van de overheid wordt.

   Afgezien van het feit dat politiek Den Haag verraad heeft gepleegd ten opzichte van haar eigen burgers, is het ook nog eens een flagrante schending van de mensenrechten.


   Als er niet heel snel iets gebeurt, dan zal ons land en met name ook de volgende generatie, te maken krijgen met een overheid die de beschikking krijgt over hun organen bij overlijden.

   In de praktijk zullen heel veel mensen niet beseffen of simpelweg vergeten dat ze expliciet moeten aangeven dat ze geen donor willen zijn, waardoor miljoenen mensen het risico lopen op een snijtafel te belanden waar hun organen worden weggehaald op een moment dat ze nog niet eens dood zijn. Voordat we verdergaan, navolgend wat belangrijke feiten over het orgaanoogsten, te beluisteren in de volgende indringende video die we al eens eerder publiceerden.


   Een lezer zegt er het volgende over (dank!):

   Op 13 januari 2017 plaatste Niburu het artikel, geef je lichaam niet in handen van de overheid.

   Daarin werd ook een brief gepubliceerd van een lezer die een oproep deed aan de Eerste Kamerleden met het verzoek het eigendomsrecht van je lichaam te respecteren.

   Deze brief was afkomstig van mij en ik vind het zeer teleurstellend dat de wet is aangenomen.

   Zelf heb ik veel mensen benaderd die ook daadwerkelijk deze brief en nog een andere hebben ondertekend en verstuurd.

   Nu blijkt nog maar eens weer dat de regering totaal geen boodschap heeft aan, hoe de bevolking hier over denkt, en gewoon ze'n eigen gang gaat.

   Het is een kwalijke zaak dat wensen van burgers met voeten worden getreden en ik vind dit onacceptabel.

   Daarom ben ik stellig van plan, aangifte te doen tegen deze wet van Pia Dijkstra en de regering.

   Als de heer Wilders een uitspraak doet die niet iedereen zint, dan is half Nederland in rep en roer en doet men op grote schaal aangifte.

   Nu een regering ons kostbaarste bezit automatisch in beslag neemt/onteigend doen we niks?!

   Dat kan niet waar zijn, deze regering zou eigenlijk morgen al via een kort geding voor de rechter moeten worden gesleept wegens beroving van ons lichaam.

   Als we nu niet in actie komen tegen deze wet, dan worden we automatisch afgevoerd richting de slachtbank.

   En een dag later stuurt hij het volgende:

   Eigenlijk zou ik iedereen "die tegen de nieuwe donorregistratie wet is" willen oproepen om actie te ondernemen.

   Het is wettelijk niet toegestaan andermans bezittingen/lichaam (automatisch) in bezit te nemen.

   Hier moeten we ons zeker tegen verzetten.

   Dit is schending van de mensenrechten, recht van eigendom.

   Mijn vraag aan jullie is om in een artikel duidelijk te maken dat het zeer onwaarschijnlijk is of onmogelijk, dat deze wet doorgang vind en dat deze in strijd is met de mensenrechten, recht van eigendom.

   Als mijn berichtje van gisteren een bijdrage kan leveren in zo'n artikel of een deel ervan, dan kan dat gebruikt worden.

   Waar het mij om gaat is dat deze wet geen doorgang mag hebben en dat er actie moet worden ondernomen.

   En zo is het maar net, en dan komt natuurlijk de volgende vraag: Wie moet deze kar gaan trekken?

   Wij zijn met te weinig om hier zelf een actieve rol in te kunnen spelen, behalve publiciteit en daarom hadden we contact opgenomen met de Stichting Privacy First, omdat zij eerder rechtszaken hebben gevoerd tegen de overheid.

   Het antwoord dat we terugkregen van de Voorzitter, Bas Filippini, luidt als volgt:

   We hebben besloten niet hier nu aan mee te doen gezien onze prioriteiten met andere zaken. We gaan wel kijken wat voor acties we gaan voeren inzake de nieuwe donorwet. Wij kunnen ons altijd nog aansluiten bij een dergelijke rechtszaak!

   Zover zijn we op dit moment en de vraag is dan ook: Zijn er mensen die een actieve rol willen spelen in het opzetten en/of meewerken aan een strijdplan om de overheid aan te klagen? Wij zullen dan de geïnteresseerden met elkaar in contact brengen, zo goed mogelijk ondersteunen en uiteraard de verdere ontwikkelingen publiceren.

    

   Source:

    

    

   Inschrijven functionaris publiekrechtelijk rechtspersoon

    

   Source:

    

   Bewijzen

    

   Beste Leden,

   Wij gaan in deze Nieuwsbrief u de bewijzen laten zien die onze vereniging zowel schriftelijk en als audiobestanden verzameld heeft, we maken zo voor onze leden het mogelijk om de instanties die van toepassing zijn op deze manier te confronteren met de onderzoeksresultaten, zodat er hopelijk een einde komt aan deze oplichtingspraktijken en de fraudeurs.

   Om aan te tonen dat rechters, officieren en de politie niet bevoegd zijn, hebben wij van de rechtbank Zeeland-West-Brabant op papier bevestigd gekregen dat alle rechters natuurpersonen zijn. Natuurpersonen betekend dat ze niet onder de staat vallen, wat inhoud dat ze niet ingeschreven staat bij de KvK onder formulier 18 en 20.

   Ook hebben we via Rechtspraak op papier bevestiging dat alle rechtbanken pas staan ingeschreven vanaf 1 juli 2021, en het voor 1 juli 2021 niet nodig was, omdat toen nog niet de wet toezicht bestuur rechtspersonen WBTR in werking was. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2021/06/15/informatieblad-wet-bestuur-en-toezicht-rechtspersonen

   In een telefoongesprek met de Kamer van Koophandel staat op geluidsband dat rechtbank Maastricht, Den Haag en Zeeland-West-Brabant niet bevoegd zijn, deze mensen niet staan ingeschreven, en voor 1 juli 2021 een andere inschrijving hadden bij de KvK zoals personeelsvereniging en carnavalsvereniging.

   De gebouwen van de Rechtspraak stonden wel ingeschreven, alle rechtbanken waren niet bevoegd tot 1 juli 2021. Dus heeft nooit een rechtbank bestaan!  Na 2021 hebben de rechters de kans gehad om zich in te schrijven onder een publiekelijk rechtspersoon als functionaris die een volmacht heeft om besluiten te maken als rechter/ griffier. Dit is niet gebeurd.

   Omdat de wet Besturen toezicht rechtspersonen is gekomen, moeten functionarissen ingeschreven staan bij de KvK. onder formulier 22. Dat houd in dat ze onder de staat vallen. 

   Inschrijving van formulier 18 en 22 bij de KvK is verplicht, dit is op band bevestigt door KvK.

   Wrakingsverzoeken
   Rechters staan nog steeds niet ingeschreven. Dankzij rechtbank Zeeland-West-Brabant wordt ons bevestigd via email dat niet alleen hun rechters maar alle rechters natuurpersonen zijn. Een natuur persoon kan nooit onder publieke rechtspersoon vallen, een natuurpersoon is handels onbekwaam dus mag geen besluiten maken zonder een uitspraak van de rechtspraak .

   Ook zijn er WOO-verzoeken ingediend nadat de heer Plate meerdere malen onnodig gearresteerd was. De heer Plate heeft gevraagd via Woo-verzoek of de politieagenten onder de staat vallen, en ook heeft hij gevraagd of ze bevoegd waren, heet publiekelijk rechtspersoon. Hij kreeg als antwoord terug dat politieagenten natuurpersonen zijn, ook de Officier van Justitie is een natuurpersoon.

   Hier meer over openbare lichamen. 
   https://www.navigator.nl/document/id503497eb84c14437a76ccee786bb3faf/belastingheffing-over-particulierpensioen-en-overheidspensioen-in-grensoverschrijdende-situaties-fiscale-monografieen-nr-144-6312-openbare-lichamen?ctx=WKNL_CSL_2166

   Wij hebben voor u alle bewijzen op papier en deze blootgelegd, het is nu aan u, de leden om intern bij de desbetreffende instanties de boel wakker te gaan maken! Wij zouden het zeer oprijs stellen om van jullie de bewijzen te ontvangen en te horen wat jullie er mee hebben bereikt!

   Alle bewijzen kunt u ook terug vinden op ons telegramkanaal https://t.me/+bF0g7SNdpyIxMzBk ook de bewijzen over de deurwaarders staan daarop! Die kunt u al gebruiken! Ook zullen wij daar in een volgende nieuwsbrief daar verder op ingaan!

   Met vriendelijk groet,
   Team Plate

    

    

   Schenkingsovereenkomst

    

   OVEREENKOMST VAN SCHENKING

   De ondergetekenden:

   1. de echtgenoten / partners: de heer .............................., geboren te .............................. op .................., BSN ..................; mevrouw .............................., geboren te .............................. op .................., BSN ..................; beiden hierna gezamenlijk te noemen de schenker, met elkander gehuwd in .............................. en wonende aan de .............................. te ..............................,
   2. de heer / mevrouw .............................., hierna te noemen de begiftigde, geboren te .............................. op .................., wonende aan de .............................. te ..............................;

    

   de schenker en de begiftigde hierna gemeenschappelijk te noemen "partijen",

    

   Overwegende:

   • dat partijen met elkaar een overeenkomst van schenking aangaan;
   • dat partijen wel / niet een familiaire verhouding hebben, namelijk ..............................;
   • dat partijen de voorwaarden van de schenking schriftelijk willen vastleggen.

   Artikel 1: VOORWERP VAN OVEREENKOMST

   1. De schenker en de begiftigde zijn op .................. een overeenkomst van schenking aangegaan, op grond waarvan door de schenker aan de begiftigde is geschonken een bedrag van € .................. in de vorm van contanten / in de vorm van kwijtschelding op een schuld of op bankrekening .................. gestort.
   2. De begiftigde verklaart hierbij de bovengenoemde schenking te hebben aanvaard en ontvangen.


   Artikel 2: OVERIGE BEPALINGEN

   1. De eventueel verschuldigde schenkingsrechten komen voor rekening van de schenker / de begiftigde. De betaling zal plaatsvinden vóór .................. Er is een vrijstelling van € .................. van toepassing en de verschuldigde schenkingsrechten bedragen € ..................
   2. De schenker heeft bij de schenking bepaald dat de schenking met de uitdrukkelijke vrijstelling van inbreng in de nalatenschap van de schenker is geschied.
   3. De schenker heeft bij de schenking bepaald dat hetgeen geschonken is, alsmede de vruchten daarvan, vallen buiten elke huwelijksvermogensgemeenschap, zowel de wettelijke als de contractuele, waarin de begiftigde is gehuwd of ooit huwen zal en buiten ieder verrekenbeding of deelgenootschap betrekking hebbende op of verband houdende met een huwelijk of een buitenechtelijke samenlevingsovereenkomst.


   Artikel 3: TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

   1. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
   2. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van deze overeenkomst worden door de schenker en de begiftigde in eerste aanleg aanhangig gemaakt bij de gerechtelijke instantie waaronder de woonplaats van de schenker / begiftigde ressorteert.

    

    

   Aldus in drievoud opgesteld en ondertekend te .............................. op ..................


   De schenker: .............................. 


   De begiftigde: ..............................

    

   Source:

    

   ANBI

   Beste Leden,

   Wij gaan in deze Nieuwsbrief u de bewijzen laten inzien die onze vereniging schriftelijk en als audiobestanden verzameld heeft, we maken zo voor onze leden het mogelijk om de instanties die van toepassing zijn op deze manier te confronteren met de onderzoeksresultaten, zodat er hopelijk een einde komt aan deze oplichtingspraktijken en de fraudeurs.

   We gaan nu samen kijken naar wat eigenlijk ANBI's zijn, https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/belastingregels_algemeen_nut_beogende_instellingen zo kunt u voor u zelf meekijken aan welke ANBI's u eigenlijk wetende of onwetend betaald. Het CJIB, de wooncorporaties, zorgverzekeringen en ook alle instanties van de staat etc. vallen hieronder. 

   Via deze link: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/anbi-status-controleren kunt u controleren of de instelling een ( culturele ) ANBI is.

   Ons advies is echter wel om eerst de factuur van een ANBI instelling te betalen en daarna terug te halen via de ANBI teruggave bij de belastingdienst. De ANBI teruggave kan tot 5 jaar terug gedaan worden!

   U bent uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor uw eigen keuze! 
   Dit blijkt uit WOO-onderzoeken en bandopnamens die onze vereniging gemaakt heeft. Er is bevestigd vanuit de Kamer van Koophandel en de Belastingdienst dat diverse instanties op deze manier valsheid in geschrifte plegen. Dit houd ook in dat het CJIB geen dwangbetaling mag opleggen, geen beslagleggingen mogen uitvoeren of u vast mogen zetten.

   Ook is op bandopname bevestigd door de Kamer van Koophandel dat de heer Verkade niet als bevoegd rechtspersoon werkzaam is in deze ANBI-instelling (CJIB). Wederom FRAUDE !

   Een ANBI-instelling bestaat uit giften en donaties, dat kan nooit uit een opgelegd bedrag ontstaan, sterker nog, bijkomende incassokosten en dwang sommeringen. We hebben immers geen schenking overeenstemming of donateurschap met deze ANBI instelling. Dit is bevestigd door Binnenlandse zaken!

   Alle instanties die onder de overheid vallen zijn dan ook automatisch een ANBI-instelling.

   Met vriendelijk groet,
   Team Plate

   U kunt als lid gebruik maken van de bewijzen die wij in deze nieuwsbrief toegevoegd hebben!

   Indien u een aangifte doet en bezwaar indient, zien we graag het bezwaarschrift tegemoet met een envelop en 2 postzegels zodat we hem via de vereniging kunnen tekenen en rechtsgeldig kunnen maken. Omdat wij een privaat rechtelijke rechtspersoon zijn, moeten wij het op deze manier indienen. Bij een natuurpersoon is deze niet rechtsgeldig. Graag zien wij ook een kopie van de aangifte tegemoet, zodat we alles kunnen bundelen. 

    

   3e Kamer der Statengeneraal

   STICHTING 3E KAMER DER STATENGENERAAL

   als ik minister was
   HEEMSTEDE | RSIN: 863891263
   https://www.alsikministerwasdan.nl (opent nieuw venster)

   • Begindatum: 21-06-2022

    

    

   De stichting

   Colofon & contact

   De naam van de stichting is: 3de Kamer der Statengeneraal.

   Stichting (RSIN 8638.91.263) is opgericht op 21 april 2022 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 86193813.

   Contactgegevens: www.alsikministerwas.nl

   E-mail: 3dekamer@kpnmail.nl

    

   De samenstelling van het bestuur is als volgt:

   • voorzitter: de heer D.H.M. (Tom) van Rijn te Heemstede, gepensioneerd organisatieadviseur
   • secretaris: mevrouw R. van Rijn te Vught, zelfstandig ondernemer
   • penningmeester: de heer K. Mutsaers, Tilburg, voormalig accountant

   Alle bestuursleden werken onbezoldigd aan het initiatief.

    

   2.1. De stichting heeft ten doel: het onderhouden van een (online) platform waarop oplossingen voor onder andere maatschappelijke problemen en situaties kunnen worden gepubliceerd, alsmede al hetgeen daarmee samenhangt.

   2.2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

   a. het opzetten en beheren van een (online) platform;

   b. het ondersteunen en ontwikkelen van initiatieven die met deze oplossingen samenhangen;

   c. dienstverlening aan, het behartigen van belangen van en het bevorderen van de samenwerking tussen de verschillende ministeries en/of andere overheidsinstanties;

   d. het verrichten van alle andere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

   2.3. De stichting heeft geen winstoogmerk.

    

   Source:

    

   HUIS

   STICHTING HAVENSTEDER ROTTERDAM | RSIN: 2769931

   Begindatum: 01-01-2012

    

   ZORG

   STICHTING MENZISFONDS WAGENINGEN | RSIN: 820226634

   Begindatum: 24-12-2008

    

   Anbi status opzoeken

    

   KVK bedrijven informatie opvragen gratis

    

   Mandaat, delegatie en volmacht

    

   Dagelijks nemen bestuursorganen allerlei besluiten op grond van wettelijke bepalingen. Het bestuursorgaan hoeft de bevoegdheden niet zelf uit te oefenen, maar kan deze overdragen (delegatie) of mandateren. Het voorkomen van overbelasting van het bestuursorgaan of het versnellen van besluitvormingsprocedures kunnen redenen zijn bevoegdheden te delegeren of mandateren.

   De Algemene wet bestuursrecht (Awb) bevat in titel 10.1 het kader voor de verdeling van bevoegdheden via delegatie en mandaat: welke bevoegdheden mogen bij ambtenaren worden neergelegd, welke bij niet-ondergeschikten van het bestuursorgaan. In artikel 3:61 Burgerlijk Wetboek (BW) zijn de voorwaarden waaronder een volmacht verleend kan worden geregeld. Via de schakelbepaling van artikel 3:79 BW is artikel 3:61 BW ook van toepassing op een bestuursorgaan. Wat heeft het oorspronkelijk bevoegde bestuursorgaan dan nog te zeggen? Bij het werken binnen en voor een overheidsorgaan blijft altijd de vraag: wie is bevoegd en wat is de reikwijdte van die bevoegdheid? Die vraag lijkt eenvoudig te beantwoorden, maar ligt vaak lastiger dan gedacht.

   Delegatie

   Als een bestuursorgaan zijn bevoegdheid om bepaalde besluiten te nemen overdraagt aan een ander bestuursorgaan, is sprake van delegatie. Een bestuursorgaan kan een bevoegdheid alleen delegeren als de wet dit toestaat. Het bestuursorgaan dat een bevoegdheid via delegatie overdraagt, kan deze bevoegdheid zelf niet meer uitoefenen. Het bestuursorgaan dat de bevoegdheid overgedragen heeft gekregen, oefent deze bevoegdheid uit op eigen naam en onder eigen verantwoordelijkheid. Hij is voor die uitoefening dan ook zelf juridisch verantwoordelijk en daarmee ook de verwerende partij in bezwaar of beroep tegen een besluit dat op basis van de gedelegeerde bevoegdheid is genomen.

   Mandaat

   Naast delegatie bestaat ook de mogelijkheid om namens (in naam van) een bestuursorgaan een besluit te nemen. Er is dan sprake van mandaat. Kenmerkend voor mandaat is dat het bestuursorgaan dat mandaat verleent zelf de verantwoordelijkheid en zeggenschap behoudt. Hieruit volgt dat het besluit dat is genomen onder mandaat geldt als een besluit van het bestuursorgaan dat de bevoegdheid heeft gemandateerd. Omdat geen overdracht van bevoegdheden plaatsvindt, blijft de mandaatgever zelf ook gerechtigd om de bevoegdheid uit te oefenen.

   Volmacht en machtiging

   Onder volmacht wordt verstaan de bevoegdheid tot het verrichten van privaatrechtelijke handelingen uit naam van degene die de volmacht heeft verleend. Hieruit volgt dat de overeenkomst die is gesloten op basis van een volmacht moet worden beschouwd als een overeenkomsten dat namens het publiekrechtelijke lichaam is gesloten. Omdat geen overdracht van bevoegdheden plaatsvindt, blijft de volmachtgever eveneens gerechtigd om privaatrechtelijke handelingen te verrichten.
   Als je een feitelijke handeling verricht namens het bestuursorgaan, dan noem je dat een machtiging. De Algemene wet bestuursrecht spreekt over handelingen die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke handeling zijn. Een voorbeeld is het voeren van verweer namens het bestuursorgaan in een gerechtelijke procedure.

   Voor volmacht en machtiging gelden dezelfde regels als voor mandaat. Dit blijkt uit artikel 10:12 Awb dat de bepalingen over mandaat van overeenkomstige toepassing verklaart op het verlenen van een volmacht of een machtiging. In artikel 10:21 Awb is vastgelegd dat de bepalingen over delegatie van overeenkomstige toepassing zijn indien een bestuursorgaan zijn bevoegdheid tot het verrichten van andere handelingen dan besluiten overdraagt aan een ander die deze onder eigen verantwoordelijkheid uitoefent.

   Mandaat en delegatie in gemeenschappelijke regelingen

   Decentrale overheden in Nederland werken op allerlei terreinen met elkaar samen in gemeenschappelijke regelingen. Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen en afhankelijk van het soort gemeenschappelijke regeling kunnen aan het bestuur bevoegdheden worden overgedragen (gedelegeerd) en/of gemandateerd. Dat kunnen alleen bevoegdheden zijn die aansluiten bij het doel waarvoor de gemeenschappelijke regeling is opgericht. Bij het opzetten en uitvoeren van zo'n samenwerkingsverband rijzen in de praktijk allerlei vragen over de taak- en bevoegdheidsverdeling. Zoals wie een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur moet afhandelen: het betreffende bestuursorgaan van de gemeenschappelijke regeling of van de deelnemer die het betreft? Mag de gemeenschappelijke regeling namens de deelnemers klachten of bezwaarschriften afhandelen?

   Mandaat- en delegatiebesluiten

   Als bevoegdheden worden gedelegeerd of de uitoefening daarvan via mandaat namens het bevoegd gezag mag plaatsvinden, dan dient dit in een vastgesteld mandaat- en delegatiebesluit te zijn vastgelegd. Dit besluit dient voor de burger toegankelijk te zijn en moet bekend gemaakt worden zodat kan worden nagegaan of een besluit is genomen door een daartoe bevoegde functionaris. Voordat een mandaat- en delegatiebesluit wordt vastgesteld, moet worden nagegaan of de betreffende bevoegdheden gedelegeerd of gemandateerd mogen worden. Voor delegatie is een wettelijke grondslag vereist, de aard van een bevoegdheid kan zich tegen mandaat verzetten. De randvoorwaarden waaronder delegatie en mandaat plaatsvindt, moeten duidelijk zijn en niet in strijd met de rechtszekerheid. In een mandaat- en delegatiebesluit van een organisatie, worden vaak ook de volmachten en machtigingen meegenomen.

   Risico’s onbevoegd genomen besluiten

   Als een bevoegdheid niet op een juiste wijze is overgedragen of namens het bestuursorgaan wordt uitgeoefend door een medewerker die daartoe niet is gemandateerd, kan dat vervelende gevolgen hebben. Bijvoorbeeld: een medewerker verkeert in de onterechte veronderstelling dat hij bevoegd was om een bepaald besluit te nemen dan wel een bepaalde rechtshandeling te verrichten. Welk effect heeft het onbevoegd nemen van een besluit dan wel het onbevoegd verrichten van een rechtshandeling? Kan de andere partij het besluit ongegrond (laten) verklaren of de rechtshandeling (laten) vernietigen? Of wordt deze andere partij door de wet in bescherming genomen?

   Een belanghebbende kan bij een onbevoegd genomen besluit in bezwaar of beroep vernietiging van het besluit vragen. Het bestuursorgaan kan in een beslissing op bezwaar een bevoegdheidsgebrek repareren en een rechter kan de rechtsgevolgen van een onbevoegd genomen besluit in stand laten of het bestuursorgaan opdragen het gebrek alsnog te herstellen. Maar dat vindt alleen plaats als de belanghebbende daardoor niet in zijn of haar belangen wordt geschaad en gaat meestal gepaard met een proceskostenveroordeling.

   Zowel de Awb als het BW bevatten bepalingen waarmee de andere partij tot op zekere hoogte beschermd wordt. In de jurisprudentie zijn deze zogenaamde beschermingsbepalingen nader uitgewerkt.

   Cursussen mandaat en delegatie

   Vijverberg verzorgt ook cursussen over mandaat en delegatie. Kijk hier voor het cursusaanbod op het terrein van het algemeen bestuursrecht.

   Ondersteuning Vijverberg

   Wilt u een mandaatbesluit laten opstellen, vraagt u zich af welke gevolgen de keuze voor delegatie of mandaat heeft voor een gemeenschappelijke regeling of heeft u andere vragen over mandaat, delegatie, volmacht of machtiging? Onze advocaten en adviseurs helpen u graag. Neem contact op met onze specialisten: 079-3631919 of mail ons.

    

   Algemeen bestuursrecht

    

   Cursus Mandaat en delegatie: nooit meer onbevoegd

   Actualiseer in 1 dagdeel je kennis over mandaat en delegatie.

    

    

   Advies nodig?

   Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

   Source:

    

   Eigenaar van Telefoonnummer: van wie is dit nummer?

    

   Download and print, put it on windows and doors. Read it. If you do not exercise your rights, you have none.

    

   Handtekeningen

    

   HANDVEST VAN DE GRONDRECHTEN
   VAN DE EUROPESE UNIE

   Create Your Own Website With JouwWeb