Trusts

 

Niveau’s van bevoegdheden:

Hoe verhoudt de van God (Eeuwige Almachtige) ontvangen soevereiniteit zich tot de verschillende niveaus van de natuurlijke scheppingsorde?

  1. De Eeuwige Almachtige – als enige soevereine persoon waaruit alles in de creatie voortkomt (Isaiah 33:22; 43:15; 1 Timothy 6:15; Matthew 28:18; Exodus 19:5)
  2. Mens – als individu en niet als een collectief, met een gedelegeerde soevereiniteit over de gehele schepping. Tevens de daaruit voortvloeiende families, bondgenootschappen, stichtingen, verkiezingen, gerichten, etc. (Markus 13:34; Jeremiah 31:33; Hebrews 8:10)
  3. Staten op grondwettelijke basis (1 Samuel 8)
  4. Creaties van deze Staten – gescheiden verantwoordelijke takken met wetgevende, juridische en uitvoerende bevoegdheden; statuten; regelgeving; corporaties

Staten worden gevormd door mensen die vrijwillig bepaalde bevoegdheden toekennen aan de Staat. Staatsinstituten worden geleid door mensen in relatie met mensen (bevolking). Het kan nooit zo zijn dat een uitvoerende tak van de Staat superieure macht heeft over mensen buiten in contract (vrijwillig, transparant, begrijpelijk, eerlijk en zonder magisch woordenspel) afgesproken overeenkomsten. Een overheid die dit wel betracht positioneert zich als een bovennatuurlijke entiteit met superieure macht over de mens, bevolking. Zo een overheid doet zich voor als een religie die aanbidding en gehoorzaamheid eist van de mens. Ons recht op het hebben of het verwerven van bezit wordt ontnomen en onze ziel wordt onteigend. Wij kunnen ons aangaande dit punt beroepen op ons recht op godsdienstvrijheid. Vanuit het Woord van God in het Evangelie is ons het aanbidden van en betalen van afgoden niet toegestaan. Dit is afgoderij wat beschreven staat en verboden wordt in het eerste gebod van de wet van יהוה gegeven aan Mozes.

Bij deze zou ik eveneens van de gelegenheid gebruik willen maken u te informeren over de diepere, duistere achtergronden van de Cestui Que Vie acte, CQV Acte van J.666, een update van de CQV van J.540, tijdens de regeerperiode van Koning Henry VIII van Engeland. De oorspronkelijke acte echter was uitgevaardigd door Paus Paul III in J.537. Dit was de tweede Trust (Fonds). Deze Trusts zijn gebaseerd op pauselijke decreten welke zijn uitgevaardigd in de pauselijke rol van ‘supreme ruler’. De eerste paus die was aangesteld door Keizer Constantijn nadat de Kerk was gesticht als een religieus instituut tijdens het concilie van Nicea in J.324 (AD) Na Christus, kreeg volledige macht over het West-Romeinse Rijk na vertrek van Constantijn naar Constantinopel om in het Oost-Romeinse Rijk  de rust te herstellen. Het echte geloof dat zo floreerde in de eerste 3 eeuwen na de kruisiging van Yeshua Ha’Mashiach (Jezus Christus), raakte in verval. Sindsdien is de pauselijke macht alleen maar gegroeid en behelsde totalitaire politieke-, militaire- en religieuze macht (Trias politica). Als dictatoriaal heerser, op de troon van de Eewige Almachtige (het pauselijk ambt heeft de de titel als zijnde de laatste Apostel en opvolger van Petrus illegaal opgeëist), was een decreet als een dat van een godheid, een bevel dat werd uitgevaardigd en nooit meer werd ingetrokken. Dit zou immers de geloofwaardigheid en status van een machthebber teniet kunnen doen. Deze pauselijke decreten uit de vroege Middeleeuwen gelden dus nog steeds. De macht van de paus is niet meer gerelateerd aan het aantal katholieke gelovigen in de wereld, maar het heeft zijn macht in de loop der eeuwen gestaag weten uit te breiden. In de bijbel is de paus één van de twee beesten in het Boek Openbaringen, de Wegbereider voor de Anti-Christ die in onze tijd verwacht wordt en waar door de evil powers in de wereld hard aan wordt gewerkt dit voor elkaar te krijgen.

 

Cestui Que Vie acte

Totaal zijn er drie Trusts uitgevaardigd door drie Pausen om de mensheid te binden in slavernij en als willoos en zielloos gebruiksgoed uit te buiten ten bate van de ‘Deepstate / NWO’. De Trusts vormen tezamen de ‘Triple Crown of Ba’al’ ofwel de pauselijke Tiara en Triregnem.

Deze drie Trusts zijn de volgende :

  1. First Crown: Het pauselijk decreet ‘Unam Sanctam’ uit J.302 uitgevaardigd door Paus Boniface is de eerste Trust in de wereld en tevens een van de meest huiveringwekkende documenten in de historie. Hierin wordt door de Paus absolute wereldmacht geclaimd over de gehele schepping. Alles wat een mens rechtmatig toekomt/toebehoort als begunstigde wordt overgebracht in de eerste CQV Trust als een registratienummer door de registratie van de Naam op de geboorte acte zijnde een virtuele juridische ofwel zakelijke entiteit, waarbij elk recht op werkelijk bezit verbeurd wordt verklaard. https://www.papalencyclicals.net/bon08/b8unam.htm (Matthew 28:18; Mark 13:34; Isaiah 9:6-7; Hebrews 8:9-10 + 10:16)
  2. Second Crown: Het pauselijk decreet ‘Aeterni Regis’ uit J.481 uitgevaardigd door Paus Sixtus IV is de tweede Trust. Deze CQV Trust wordt gecreëerd bij de geboorte van een kind door het verhandelen van het geboortecertificaat door de Centrale Bank van een natie op de internationale financiële markten als een Staatsobligatie. Hiermee vervalt ons eigendomsrecht op ons eigen lichaam en zijn wij veroordeeld tot oneindige dienstbaarheid als slaaf aan de Romeinse Hogepriester (van Satan). Deze Staatsobligatie is feitelijk een promesse welke, zodra deze op datum (na 7 jaar) inbaar wordt en het voor de bank niet mogelijk blijkt te zijn deze te verzilveren dan wordt er een ‘legaal’ maritiem retentierecht uitgevaardigd om het ‘verloren goed’, ‘verloren op zee’ (maritiem! = the sea of souls), te ‘redden’, zodra het kind de leeftijd van zeven jaar heeft bereikt. Dit wordt omgezet in een geldelijke waarde met als onderpand de geboorte akte. Dit ‘spell’ (tovenarij; witchcraft) met de klank en intentie van woorden is wat wij noemen ‘woordmagie’ ofwel ‘Phoenician magic word trickery’.  (Jeremiah 10:10; 1 Timothy 1:17) https://www.papalencyclicals.net/pius05/p5exponi.htm
  3. Third Crown of the Ecclesiastical See: Het pauselijk decreet ‘Convocation’ (‘Dagvaarding/Oproeping´ als in een rechtszaak te worden aangeklaagd) dat de ziel claimt van elk kind middels het doop certificaat (een notariële akte op de geboorteregistratie met het geboortebewijs dat uw ouders meekrijgen bij de ‘aangifte’ en hiermee consensus geven van de overdracht van u naar de Rijksoverheid als lijfeigene), is uitgevaardigd in J.537 door Paus Paul III; dit is de derde Trust. Ons leven is nu zonder legale titel, waardoor wij zonder zeggenschap over onze eigen ziel als bestuurder van lichaam/ fysiek voertuig achterblijven. De bestuurder van uw lichaam is nu de vertegenwoordiger van de Rijksoverheid die uw lichaam belast. Dit kan zijn de bestuurders op gemeentelijk, provinciaal of op het niveau van de Staten Generaal/Rijksoverheid; bijvoorbeeld de diverse belastingdiensten, de Rechtbank, uw Gemeente etc. Dit is nooit op civiel niveau, omdat men u altijd middels misleiding, list en bedrog in bestuursrecht probeert te manoeuvreren, waarin u rechteloos bent. Wij hebben geen legale status en wij kunnen worden behandeld als goederen zonder ziel. De Rijksoverheid, wereldwijd samen met andere overheden, verenigd in de BAR (British Accredited Registry) is nu ‘legaal’ in staat om Maritime Law ofwel Admiralty op u toe te passen. (In 1342, Benedict XII added a third crown to symbolize the superiority of papal religious authority over that of non-religious monarchs. The original significance of the three crowns was lost over time and they came to represent instead the pope's powers as priest, ruler and teacher.(Revelation 1:6 + 5:10; Exodus 19:5-6)

 

Oorspronkelijk was ‘The Crown’ toegekend aan de Spaanse Koning als hoogste slaaf/Rentmeester van alle Romeinse Slaven en was bekend als ‘The Crown of Aragon’. In J.604 als gevolg van de succesvolle doorvoering van het economische bondgenootschap ‘Commonwealth’ ging the Crown naar Koning James I van Engeland door Paus Paul V. Engeland verloor de Crown weer in J.816 na het opzettelijk bankroet van Engeland aan de Temple Bar ofwel Crown Bar of simpelweg Crown. De Bar Vereniging is sindsdien verantwoordelijk voor de administratie van het ‘oogsten van zielen’ van de ‘verlorenen en verdoemden’ (u en ik dus, zolang wij ons niet hebben vrijgemaakt uit dit web van leugen en bedrog).

 

Uw geboorte aangifte wordt geregistreerd in de Gemeentelijke Basis Administratie (nu BRP) en zonder medeweten van u of uw voogden (ouders) omgezet in een geboorte acte. Met deze acte wordt vervolgens een trust opgezet en een grote Verzekeringsmaatschappij stort hier een vermogen op.  Het is de derde en finale testamentaire handeling van een testamentaire Trust, opgezet om alle ‘verloren zielen’ te claimen die ‘verloren’ zijn op zee (the See of souls -> Maritime Law is based on this principle). Middels dit pauselijk decreet geven de ouders in alle onwetendheid toestemming het doopcertificaat (titel van de ziel) van het kind aan de Griffier van de Katholieke Kerk te overhandigen. Zodra het kind zeven jaar is geworden en niet is aangegeven dat het levend is, wordt het verklaard ‘to be lost at see’ (doodverklaard!) en het vermogen in onze trust wordt omgezet in aandelen op de internationale beurzen. Wij worden nu niet meer gezien als Mens met burgerlijke bevoegdheden, maar als ‘natuurlijke persoon’, een handelsgoed, een platgeslagen entiteit zonder ziel, een contract dat moet worden uitgenut.

De rest van uw leven  krijgt u nu een maximale belastingaanslag opgelegd, waarvan 70% wegvloeit naar de internationale beurzen om de contracten te vervullen. De Belastingdienst mag immers volgens de Belastingwet BES H.1 art. 1.4 uw lichaam belasten, waarbij de ‘bestuurder’ van een particulier, belastingplichtig ‘lichaam’ de ziel zou moeten zijn. Deze ziel is nu net datgene dat ‘verloren’ is gegaan bij het derde pauselijk decreet. De Rijksoverheid is nu de ‘bestuurder’ van uw lichaam en mag het naar eigen inzicht belasten. Indien u niet aan de belastingclaims meer kunt voldoen, komt u voor de rechter. In deze setting is de rechter tijdelijk de administrateur/executeur of trustee  van uw trust en tevens bestuurder van uw lichaam. De rechtbank is dus primair een commerciële bank, waarin het recht is krom gebogen. Met uw bevestiging van uw NAW-gegevens geeft u consensus (instemming) aan uw status als (rechts)persoon zonder rechten (bestuursrecht). Vanaf dat moment mag u zeggen wat u wilt, maar zal er niet geluisterd worden, omdat u uw rechten hebt ingeleverd. De rechter kan vele rollen (jurisdicties) aannemen en  voert een toneelstuk op, waarvan de uitkomst van tevoren is bepaald. U verliest en moet betalen. De rechter houdt zich immers aan de wet; bestuursrecht!?

 

Quote Franse 18de eeuwse filosoof Montesquieu:

“There is no greater tyranny than that which is perpetrated under the shield of the law and in the name of justice.”

 

Als burger vanuit mens zijn (UVRM) valt u echter onder civielrecht (BW vanuit de GW), met het recht (bevoegdheid!) op een rechtspersoon, maar dan moet u dit wel van tevoren claimen door het opstellen van een Live-Life-Claim (zie pagina Algemene Voorwaarden)! Hiermee verklaart u uzelf levend-geboren en bent u geen legale (dode) fictie meer!

 

Hierbij een overzicht van wat het geboortecertificaat is, gezien vanuit de Staat door misleiding, list en bedrog gestript van alle rechten versus wat het geboortecertificaat werkelijk is: een soeverein trustfonds van de ouders van een Levende Ziel met een gegeven naam in de ‘Law of the Land’.

 

Dit hele toneelstuk is ‘high level sorcery’ waar wellicht niet elke rechter zich bewust van is. Echter kunt u aan alle symboliek (Vrouwe Justitia als de afgod Themis met opgeheven zwaard tegen u), de weegschaal (leveling of the accounts), de blinddoek, het zwarte doodgraver gewaad met het witte boordje wat weer staat voor ‘het wassen van de handen in onschuld’, aflezen wat er feitelijk gebeurt in dit toneelstuk.

 

U zult uw consensus op officiële en geïnformeerde wijze moeten intrekken en een statement moeten afgeven wie u werkelijk bent: een mens met burgerlijke bevoegdheden met het recht wel of geen gebruik te maken van uw rechtspersoon (=bevoegdheid t.a.v. contracten) in gegeven situatie. Tevens zult u moeten vragen aan de Belastingdienst wie zij zijn, wat hun bevoegdheid is en waar deze is vastgelegd. Ditzelfde dient u te vragen aan de rechter, indien u een dagvaarding in de bus krijgt.

Om dit individueel te doen is wat minder slim, maar met een grotere groep wakkere mensen die niet bang zijn uitgevallen, is dit de inzet die vanuit uw burgerplicht vanuit de wet van u wordt verwacht. Niets doen is steeds verder wegzakken in een negatieve spiraal, waarin uw opties met de dag verminderen. 

 

Het opschrift boven de poort van Auswitch luidde: ‘Arbeit macht frei’; maar niet op die manier!!! 

 

Aeterni Regis = Eternal King

 

1 Timothy 1:

17 Now unto the King eternal, immortal, invisible, the only wise God, be honour and glory for ever and ever. Amen.

 

Jeremiah 10:
10 But יהוה is the true God, he is the living God, and an everlasting King: at his wrath the earth shall tremble, and the nations shall not be able to abide his indignation.

 

De One People’s Public Trust ( OPPT )

 

“Het begon allemaal in 2009, toen drie collega’s, waaronder Heather Tucci-Jarraf, een bank-, handels- en financieel directeur, gedurende 2 jaar een onderzoek uitvoerden naar kredietfraude bij de Wereldbank. Hun rapport werd bekend als Treasury Finance AG: Final Bullet Report – Paradigma – Een rapport over corruptie bij banken, justitie en overheid “

Tijdens een tweejarig onderzoek door The One People’s Public Trust (OPPT), werd ontdekt hoe groot de banken en overheidsfraude is en via welk systeem zij elke burger in slavernij vastzetten. En dit sedert vele decennia.

OPPT’s eindrapport concludeerde dat een systeem van opzettelijke schuldslavernij en dat het bestaande systeem niet kon worden hersteld waardoor een nieuw juridisch landschap moest worden gecreëerd om de mensen op aarde te bevrijden van de schuldenlast.  (Rapport) 

OPPT’s gebruikte hetzelfde concept/juridische proces dat de banken, bedrijven en bedrijfsoverheden altijd hebben gebruikt via ‘Uitsluiting’ van nietsvermoedende individuen ook wel de UCC = de uniform commercial code. Gedurende 2011,2012 en 2013 heeft de OPPT gebruikgemaakt van de UCC om een aantal verklaringen te registeren. De banken en bedrijfsoverheidsinstanties kregen ruimschoots de tijd en gelegenheid om de deponeringen (registraties) te weerleggen, wat niet gebeurd is. De UCC registraties zijn helaas maar 5 jaar geldig dus nu verlopen. Heel veel groepen verwarren of koppelen  op de één of andere manier deze zogenaamde in beslagname van de OPPT & vrijgave van alle leningen aan de motu proprio van de paus in 2013. Je vind deze hier. De macht van banken en zogenaamde overheden is vandaag nog intact.  Wat OPPT wel mooi blootgelegd heeft is dat ons macht inderdaad ligt in het feit dat er een verschil is tussen de standing mens en de burgerlijke positie van je persoon. De maxime of law (grondslag van wet) zegt : “Consensus facit legem = wilsovereenkomst schept recht” Met andere woorden, zonder uw toestemming/wil, is er geen wet mogelijk.

intelligentie regeert de wereld en onwetendheid draagt de last!

Wat heeft OPPT / One People’s Public Trust gedaan?

Op 25 december 2012 kondigde ze de inbeslagname aan van ’s werelds banken en “overheden”, gebaseerd op hun onderzoek naar de enorme fraude in het gehele systeem:
118067922-PARADIGM-DOCUMENT-FROM-THE-TREASURY-FINANCE-AG-INDUSTRIESTRASSE-21-CH-6055ALPNACH-DORF-SWITZERLAND

(See Declarations of facts and allegations of wrongdoing by banks and corporategovernments: http://i-uv.com/oppt-absolute/opptdeclaration-orders/ ) 
http://i-uv.com/oppt-absolute/oppt-press-releases/ and first Press Release (Feb4, 2013)
http://www.scribd.com/doc/140666918/Press-Release-One-People-s-Public-TrustForeclosure-on-Major-Corporations  in overeenstemming met de  global commercial law en vastgelegd via UCC filings registered by OPPT.

Wat had OPPT vastgelegd ?

De OPPT hebben wettelijk en legaal via UCC registraties volgende bekrachtigend, lastens  werelds Banken en “Overheden”:
1. dat zij door misleidende handelingen en praktijken voor honderden jaren van de bevolking gestolen hebben, en
2. dat er niets tussen de Bron/Schepper en elke creatie van de Bron/Schepper in staat 

De banken en overheden kregen de gelegenheid om beide verklaringen te weerleggen, wat ze niet konden en daarom niet gedaan hebbe (Zie Feitenverklaringen en aantijgingen van wangedrag door banken en bedrijven regeringen: Declaration-and-Order-Arrest-Order-Against-the-Slavery-System-One-People-s-Public-Trust) Als gevolg hierop heeft OPPT in 2012 hun eerste de afscherming van 's werelds banken en bedrijfsoverheden Openbare aankondiging OPPT-Official-Announcement en eerste persbericht (feb 4, 2013) in overeenstemming met de wereldwijde handelswetgeving vastgesteld door de DWU-deponeringen geregistreerd door OPPT. = die bleven echter zonder gevolg.

Hier zijn twee fragmenten:
           – Government Charters Cancelled: (Refer: DECLARATION OF FACTS: UCC Doc # 2012127914 Nov 28 2012) “…That any and all CHARTERS, inclusive of The United States Federal Government, UNITED STATES, “STATE of …”, Inclusive of any and all abbreviations, idem sonans, or other legal, financial or managerial forms, any and all international equivalents, inclusive of any and all OFFICES, inclusive of any and all OFFICERS, PUBLIC SERVANTS, EXECUTIVE ORDERS, TREATIES, CONSTITUTIONS, MEMBERSHIP, ACTS, and any and all other contracts and agreements made thereunder and thereby, are now, void, worthless, or otherwise cancelled, unrebutted; …”  Overheidshandvesten geannuleerd: (Zie: FEITENVERKLARING: UCC Doc # 2012127914 28 november 2012) “… Dat alle CHARTERS, inclusief de federale regering van de Verenigde Staten, VERENIGDE STATEN,” STATE of … “, alle afkortingen, afgeleide namen of andere juridische, financiële of bestuurlijke vormen, alle internationale equivalenten, inclusief alle KANTOREN, inclusief alle OFFICIEREN, OPENBARE DIENSTEN, UITVOERENDE ORDERS, VERDRAGEN, GRONDWETTEN, LIDMAATSCHAP, HANDELINGEN , en alle andere contracten en overeenkomsten die op grond daarvan zijn gemaakt en daardoor nu nietig, waardeloos of anderszins geannuleerd, onweerlegbaar;

           Bank Charters Cancelled: (Refer: TRUE BILL: WA DC UCC Doc# 2012114776 Oct 24 2012 Bijlage-a-UCC-Financing-Statement-BIS-UCC-Doc-2012114776-Oct-24-2012) “Declared and ordered irrevocably cancelled; any and all charters for Bank of International Settlements (BIS) members thereto and thereof including all beneficiaries, including all certain states of body owning, operating, aiding and abetting private money systems, issuing, collection, legal enforcement systems, operating SLAVERY SYSTEMS …commandeering lawful value by unlawful representation…”    Aangegeven en bevolen onherroepelijk geannuleerd; alle charters voor Bank of International Settlements. (BIS) leden daarvan en daarvan met inbegrip van alle begunstigden, met inbegrip van alle vormen van bezit van lichamen, operationeel, waaraan particuliere geldsystemen  zich schuldig maken, exploiteren, ondersteunen en aanmoedigen, uitgifte, inning, rechtshandhavingssystemen, exploitatie van SLAVERNISSYSTEMEN … . ”Zie: FEITENVERKLARING: UCC Doc # 2012127914 – 28 november 2012

Bevel ( verordening ) om te Staken en te Stoppen
DECLARATION AND ORDER: UCC Doc # 2012096074 van 9 september 2012, naar behoren bestendigd en bekrachtigd door COMMERCIAL BILL UCC Doc. No. 2012114586 en TRUE BILL UCC 

Doc. No.UCC Doc# 2012114776 Oct 24 2012 Bijlage-a-UCC-Financing-Statement-BIS-UCC-Doc-2012114776-Oct-24-2012 welke verklaart: Volunteers within the military … “to arrest and take into custody any and all certain states of body, their agents, officers, and other actors, regardless of domicil by choice, owning, operating, aiding and abetting private money systems, issuing, collection, legal enforcement systems, operating SLAVERY SYSTEMS against the several states citizens, …”, and “Repossess all private money systems, tracking, transferring, issuing, collection, legal enforcement systems operating SLAVERY SYSTEMS…”
“…all beings of the creator shall forthwith assist all Public Servants identified herein, to implement, protect, preserve and complete this ORDER by all means of the creator and created as stated herein, by, with, and under your full personal liability…”

Vrijwilligers binnen het leger … “om te arresteren en in hechtenis te nemen, in welke staat ze zich ook bevinden, hun agenten, officieren en andere actoren, ongeacht hun domicilie naar keuze, die particuliere geldstelsels bezitten, exploiteren, ondersteunen en aanmoedigen, incasso, wetshandhavingssystemen, exploitatie van SLAVERNIJSYSTEMEN tegen de verschillende staatsburgers, … “, en” Neem alle particuliere geldsystemen terug, opsporing, overdracht, uitgifte, inning, wetshandhavingssystemen die SLAVERNIJSYSTEMEN gebruiken … ”
“… alle wezens van de scheppr zullen onmiddellijk alle hierin geïdentificeerde Public Servants helpen, om deze ORDER te implementeren, beschermen, behouden en voltooien met alle middelen van de  schepper en gemaakt zoals hierin vermeld, door, met en onder uw volledige persoonlijke aansprakelijkheid. … “

Zoek de document-nummers ingeschreven bij het Washington DC UCC Register: https://gov.propertyinfo.com/DC-Washington/

Hun bedoeling was om alle mensen vrij te maken van schulden en slavernij

Refer: UCC 2013032035-UCC-DOC-2013032035-Eternal-Essence-filing (1)

De laatste indiening van de OPPT vond plaats op 18 maart 2013. Dit document beëindigde alle resterende door mensen gemaakte entiteiten (rechtpersoonlijkheden) en bracht alle mensen van deze planeet terug naar absolute vrijheid. In dit document wordt naar de schepper verwezen als “absolute essentie” en naar alle creaties die mensen worden genoemd als “absolute essentie belichaamd”.

            Artikel VI stelt … “Ik verifieer naar behoren, met volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, door VERKLARING VAN ORDER, dat de eeuwige essentie transparant wordt gemaakt en bekend wordt gemaakt door het DO’en van elke belichaming van de eeuwige essentie in het universum van de eeuwige essentie, IS vrij en vrij van schulden, onweerlegbaar. ” Dit betekent dat ER GEEN SCHULD IS. Je hebt geen schulden … Niemand heeft schulden … het is gedaan. Denk hierbij aan uw hypotheek, creditcard en auto- of studielening. Er is gewoon GEEN SCHULD MEER.  De  engelse orginele tekst: The final filing of the OPPT occurred on March 18, 2013. This document terminated all remaining man-made entities and returned all people of this planet to absolute freedom. In this document the creator is referred to as “absolute essence” and all creations people are referred to as “absolute essence embodied”. Article VI states…”I duly verify, with full responsibility and liability, by DECLARATION OFORDER, that eternal essence IS made transparent and known by the DO’ing of any and all embodiment of eternal essence in eternal essence’s universe, IS free and free of debt, unrebutted.” This means THERE IS NO DEBT. You have no debt… No one has debt… it is done. This includes your mortgage, credit card and car or student loan. There is simply NO MORE DEBT.

           Zij stellen dat als je nog een zogenaamde “schuld” hebt aan een” inbeslaggenomen entiteit”? bijv. een hypotheek, creditcard, auto-lening? OPPT heeft beslag gelegd op deze hiërarchie. Niemand staat tussen jou en jouw Bron/Schepper … zelfs de “Overheid” niet.
Vanwege het bestaan van het Bevel om te Staken en te Stoppen, ben je vrij om Bepalingen en Voorwaarden aan te bieden aan individuen die handelen in de naam van voormalige ( in beslag genomen ) Banken en “Overheden”, door hen een Courtesy Notice ( Bericht ter Kennisgeving ) aan te bieden.

Wat betekent dit voor Banken en “Overheden”?

Alle mensen handelen nu in de hoedanigheid van individuele entiteit zonder vangnet van een bedrijf en met volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor ELKE ACTIE die zij ondernemen, beschermd en bewaakt door openbaar beleid UCC 1-103, en Universeel Recht, het heersende recht vastgelegd in de OPPT UCC Registraties. (Verwijzing: WA DC UCC Ref Doc # 2012113593) 140658149-Oppt-Tool-Complete-UCC-Eternal-Essence-Filing.
Mocht een individu proberen om namens een inbeslaggenomen Bank of “Overheid” een ander individu schade te berokkenen, dan is hij/zij, zoals hier beschreven, volledig zelf verantwoordelijk en aansprakelijk. Zulke handelingen kunnen resulteren in het ontvangen van een Bericht ter Kennisgeving ( Courtesy Notice ).

Bericht ter Kennisgeving ( Courtesy Notice )
Het Bericht ter Kennisgeving bevat de informatie uit deze flyer en biedt Bepalingen en Voorwaarden aan voor toekomstige handelingen. In aanmerking genomen dat Banken en “Overheden” wereldwijd in beslag genomen zijn… zijn Aktes, Wetten, Statuten, Reglementen, Rechtbanken, Tribunalen, Decreten, enz. eveneens ongeldig, want zonder wettig contract – van individu tot individu, bestaat er geen instrument om dit af te dwingen.

Het Bericht ter Kennisgeving biedt ieder individu van een voormalige en inbeslaggenomen entiteit nieuwe Bepalingen en Voorwaarden en de methode om dit te accepteren is duidelijk beschreven. Individuen zijn anno  momenteel wereldwijd het Bericht ter Kennisgeving ( OPPT-Courtesy-Notice-Paper-Action-reformated_-USE-THIS-ONE) aan het downloaden en versturen, in de eerste twee dagen na de uitgave begin februari 2013 werd het 64.000 keer gedownload. Hier het doc via auto vertaling. OPPT-Courtesy-Notice-Paper- Nederlands vertaalt via deepl Maar als je kijkt bij documenten dan zal je daar alle door mij verwerkte documenten vinden. Voel je vrij om je eigen invulling te geven aan je documenten als je dit wenst.

Wat is de UCC – Waarop en op wie is het van toepassing?
De Uniform Commercial Code ( UCC ) is de “bijbel” van handel ( commercie ) en wordt wereldwijd gebruikt, maar soms vermomd ( verhuld ). UCC wordt niet in alle rechtenstudies geleerd dus het kan zijn dat sommige juristen, advocaten er niet van op de hoogte zijn,  omdat het gebruikt wordt bij hoog niveau bankieren en overheidsbedrijven. 

UCC-bronnen:

1. Executive Order 13037 d.d. 04 maart 1997 definieert mensen als kapitaal. Usa-Citizens-as-Property-of-the-Govt

2. UCC Doc # 0000000181425776 geregistreerd op 12 augustus 2011 bewijst verkoop van VS burgers in een transactie tussen het Federal Reserve Systeem en The United States Department of the Treasury 1789 voor $14.3 trillion. ( Zie bovenstaande link )
3. UCC Doc #2001059388 bewijst de methode die de Federal Reserve Bank van New York gebruikt om de onderpanden te verzekeren in grote banken over de wereld … waaronder roerend goed papieren, goederen en de ongeboren jongen van dieren. Zie: http://www.mediafire.com/view/?3yh79cjnzcwzu0s

Zij die de UCC als irrelevant buiten de VS zien, beweren daarmee dat de voormalige financieringsmethode van de Federal Reserve Bank van New York geen waarde of betekenis heeft.

Gepaste Zorgvuldigheid
Aangezien de UCC gebruikt wordt in de hoogste niveaus van “overheden” en banken wereldwijd, is gepaste zorgvuldigheid een vereiste.
Als er een geschil, vergissing, fout, onjuistheid of misleiding geconstateerd wordt, maak ( en lever aan ) dan een passend geverifieerde beëdigde/gezworen VERKLARING TOT WEERLEGGING van de passend geverifieerde beëdigde/gezworen GEREGISTREERDE OPPT VERKLARING VAN FEITEN, punt voor punt, gespecificeerd en gedetailleerd, onder volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, op straffe van meineed onder de wet welke wordt onderschreven, dat hetgeen dat u beweert waar en accuraat is, ondertekend met uw natte inkt handtekening. Tot op dit moment is er geen weerlegging geregistreerd.

Landen en overheid

Zijn maar bedrijven, genoteerd op de USA Stock Exchange en Dun & Bradstreet Ga naar http://www.sec.gov/edgar/searchedgar/companysearch.html en zoek naar uw land onder ‘Meer opties’ met behulp van 8888 (Buitenlandse overheid) of 8880 (American Depositary Receipts) als de SIC-code. Daar kunt u uw land onderzoeken als geregistreerd bedrijf op de Amerikaanse beurs. U kunt zelfs het jaarverslag van uw land bekijken. Ga naar deze lijst met Duns-nummers voor Amerikaanse bedrijfsoverheden en u kunt veel Amerikaanse federale, staats- en lokale overheden zien die worden vermeld met hun bedrijfsidentificatienummer Dun en Bradstreet.

Verder Onderzoek
Radio shows:
http://oppt-in.com/media/
http://oppt-in.com/thecollectiveimagination/
Alle Mensen Vrij van Schuld Verklaard (Refer Notice of Declaration of Absolute Truth UCC 2013032035-UCC-DOC-2013032035-Eternal-Essence-filing (1))

PublicNoticeFORECLOSURE

BRONNEN OPPT

One People’s Public Trust Lawfully Forecloses Corporations, Banks and Governments for Operating Slavery and Private Money Systems

Corporations Masquerading as Government in Australia & World Wide

Corporations Masquerading as Government (Part II): Which “Government” Can We Trust?

The One Peoples Public Trust – A Roundtable Discussion

Ten Things That Every American Should Know About The Federal Reserve

Failing Economies Take Note: Iceland’s Silent Revolution May Hold the Solution to Financial Woes

Radical Forgiveness

COURTESY NOTICE  is an offer to contract, sent by you to an individual in a bank or government. It is sent in response to a letter of demand, a threat of action, a summons, or other unlawful demand, detention or arrest – some tangible thing that is causing you harm. 

Judge Dale: The Great American Adventure. Secrets of America   INCLUDES THE ALL IMPORTANT ‘MUST READ’, The Bankruptcy of America – 1933 ON PAGE 36

History of Banking

Modern Money Mechanics

ICIJ Database Cracks Open Secret World. The International Consortium of Investigative Journalists today releases an interactive database that helps crack open the historically impenetrable world of offshore tax havens.

 

 

By | maart 2nd, 2021|informatie bronnenVERZINSELS _ ONZIN|8 Comments

 

Source:

 

Create Your Own Website With JouwWeb