Babylonian Law = CONTRACTS

 

Contracts signed with: V.C. = need proof / with prejudice = no case

Code of Hammurabi


The Code of Hammurabi is a Babylonian legal text composed c. 1755–1750 BC. It is the longest, best-organised, and best-preserved legal text from the ancient Near East. It is written in the Old Babylonian dialect of Akkadian, purportedly by Hammurabi, sixth king of the First Dynasty of Babylon.

 

Mesopotamië

 

 

 

He was responsible for the written legal texts

codify = Laws are written down

He told the people that his laws were just because he has been given power by God, a higher power, as it were that when you turn against the king you actually turn against God himself

The written law texts Court rulings case law legal rules with legal consequences formal law how a judge should judge

That the court may not give a different verdict after an earlier verdict

called "legal philosophy"

 


Hij was verantwoordelijk voor de geschreven wetteksten
codificeren = Wetten worden opgeschreven
Hij vertelde tegen de mensen dat zijn wetten rechtvaardig waren omdat hij de macht heeft gekregen van god een hogere macht als het ware dat als je keerde tegen de koning je eigenlijk keert tegen God zelf

De geschreven wet teksten
Rechterlijke uitspraken
jurisprudentie
rechtsregels met rechtsgevolgen

formeel recht
hoe een rechter zou moeten rechtsspreken
Dat de rechter niet een ander vonnis mag geven na een eerdere uitspraak

 

genaamd rechtsfilosofie

 

Geschreven én ongeschreven regels. Wetten en verdragen . Veel geschreven recht is te vinden in wetten. Die worden gemaakt door de regering en het parlement. Lagere overheden, zoals provincies en gemeenten, maken ook wetten. Die wetten heten verordeningen. Behalve aan de Nederlandse wetgeving kan de rechter een zaak ook toetsen aan internationaal recht.

 

 

Usufruct of the land / Vruchtgebruik van het land

 

Bestuursrecht (Nederland) Het bestuursrecht (ook wel administratief recht genoemd) regelt de manier waarop het openbaar bestuur kan ingrijpen in de openbare rechtsorde. In tegenstelling tot de rechtspositie van burgers in het privaatrecht, waar burgers alles mogen, tenzij het bij wet verboden is, mag in het bestuursrecht een bestuursorgaan niets, ...


Bestuursrecht. Het bestuursrecht legt vast wat openbare bestuursorganen mogen doen. Het is het tegenovergestelde van privaatrecht, waarin is vastgelegd wat burgers niet mogen doen. Bestuursorganen daarentegen mogen pas handelingen uitvoeren wanneer het hen is toegestaan door een wet die onder het bestuursrecht valt.

 

Babylonian Law = CONTRACTS

 

 

 

Geregeerd door het Woord van God. Als Christus regeert als de hoogste autoriteit over Zijn koninkrijk, en wij Zijn onderdanen zijn, dan moeten onze levens geregeerd worden door Hem.

 


Romans 15:

6 That ye may with one mind and one mouth glorify God, even the Father of our Lord Jesus Christ.


1Corinthians 8:

6 But to us there is but one God, the Father, of whom are all things, and we in him; and one Lord Jesus Christ, by whom are all things, and we by him.


Ephians 2:

18 For through him we both have access by one Spirit unto the Father.


Ephians 4:

6 One God and Father of all, who is above all, and through all, and in you all.

 

Galatians 4:

6 And because ye are sons, God hath sent forth the Spirit of his Son into your hearts, crying, Abba, Father.

 

Overheid: Regelgevend orgaan

Orgaan: Instantie, instelling 

Instantie: organisatorische eenheid voor de uitoefening van een bepaalde functie die niet aan het bestaan en de belangen van een individueel persoon is gebonden en een afgescheiden vermogen met eigen aansprakelijkheid bezit en een eigen bestaan leidt.

Instelling: Organisatorisch verband dat als een eigenstandige, juridische entiteit naar derden optreedt. De leiding hiervan berust bij een (raad van) bestuur of directie. Onder dit begrip vallen ook organisaties die geen fysieke 'instelling' beheren, zoals thuiszorgorganisaties. Onder dit begrip valt niet de maatschap of personenvennootschap.
Regel: Geheel van voorschriften voor leden van een orde of van een congregatie
Regelgeving: Het geven van voorschriften
Regels: Protocollen, wetten
Plicht: Wat je volgens jezelf en anderen moet doen
Protocol: is een gedragsovereenkomst, is een dringend advies
Een protocol is geen wetgeving maar een uitwerking van adviezen

Een handtekening: Identiteit vaststellen en goedkeuring
De juridische aard ervan is om iemands identiteit te verifiëren en het is een bewijs van toestemming, contractuele status en goedkeuring van de informatie in een document.

 

Entity. An organization (such as a business or a governmental unit) that has a legal identity apart from its members.


Corporate entity. A corporation's status as an organization existing independently of its shareholders .• As a separate entity, a corporation can, in its own name, sue and be sued, lend and borrow money, and buy, sell, lease, and mortgage its property.


Public entity. A governmental entity, such as a state government or one of its political subdivisions.


Entity assumption. The presumption that a business is a unit separate from its owners and from other firms.
entity theory of partnership. The theory that a partnership is an entity with a legal existence apart from the partners who make it up. Cf. AGGREGATE THEORY OF PARTNERSHIP.

 

 

Burgerlijk Wetboek Boek 6
Artikel 228

1 Een overeenkomst die is tot stand gekomen onder invloed van dwaling en bij een juiste voorstelling van zaken niet zou zijn gesloten, is vernietigbaar:
a indien de dwaling te wijten is aan een inlichting van de wederpartij, tenzij deze mocht aannemen dat de overeenkomst ook zonder deze inlichting zou worden gesloten;
b indien de wederpartij in verband met hetgeen zij omtrent de dwaling wist of behoorde te weten, de dwalende had behoren in te lichten;
c indien de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst van dezelfde onjuiste veronderstelling als de dwalende is uitgegaan, tenzij zij ook bij een juiste voorstelling van zaken niet had behoeven te begrijpen dat de dwalende daardoor van het sluiten van de overeenkomst zou worden afgehouden.
2 De vernietiging kan niet worden gegrond op een dwaling die een uitsluitend toekomstige omstandigheid betreft of die in verband met de aard van de overeenkomst, de in het verkeer geldende opvattingen of de omstandigheden van het geval voor rekening van de dwalende behoort te blijven.

Source:

 

De internationale rechtsorde bepaalt onder meer in de vorm van de Geneefse conventies dat oorlogsmisdaden te allen tijde berecht moeten worden. Among other things, the international legal order , in the shape of the Geneva conventions, stipulates that war crimes must be punished at all times.

Source: 

 

Nuremberg Code:

 

UVRM:

 

Boetes:

 

constitution of the United states of america is written in an
ad verb
verb
ad verb
adjective pronown
pronown adverb verb
style of grammar is called parse

 

Parts of a words are: 
The word "International":
IN = NO
Ter = terror
nation = people
al = contract

 

"DE" = an Adverb:

"Declaration":
DE = no
CLAR = speak
AT = contract
ION = contract

 

"Of" = an adverb

 

"Independence":
IN = no
DE = no
PEN = write
DE = no
ENCE = contract

 

Means:

You will not write contract
You will not read contract

 

"We" is a pronown
"the" is an adverb
Making "people" a verb

 

The declaration of independence = NO CONTRACT

 

A verb is an illusion or fiction

 

united nations applied to be an independend country

 

:Correct-Parse-Syntax-Grammar.

 

Source:

https://www.lawinsider.com/dictionary/al-contract

 

Parsing expression grammar

In computer science, a parsing expression grammar (PEG), is a type of analytic formal grammar, i.e. it describes a formal language in terms of a set of rules for recognizing strings in the language. ... Unlike CFGs, PEGs cannot be ambiguous; if a string parses, it has exactly one valid parse tree.

 

Source:

 

 

Parse Definition

In linguistics, to parse means to break down a sentence into its component parts so that the meaning of the sentence can be understood. Sometimes parsing is done with the help of tools such as sentence diagrams (visual representations of syntactical constructions). When parsing a sentence, the reader takes note of the sentence elements and their parts of speech (whether a word is a noun, verb, adjective, etc.). The reader also notices other elements such as the verb tense (present tense, past tense, future tense, etc.). Once the sentence is broken down, the reader can use their analysis to interpret the meaning of the sentence.

 

Some linguists draw a distinction between "full parsing" and "skeleton parsing." The former refers to the full analysis of a text, including as detailed a description of its elements as possible. The latter refers to a simpler form of analysis used to grasp a sentence's basic meaning.

 

Traditional Methods of Parsing

Traditionally, parsing is done by taking a sentence and breaking it down into different parts of speech. The words are placed into distinct grammatical categories, and then the grammatical relationships between the words are identified, allowing the reader to interpret the sentence. For example, take the following sentence:

 
 • The man opened the door.

To parse this sentence, we first classify each word by its part of speech: the (article), man (noun), opened (verb), the (article), door (noun). The sentence has only one verb (opened); we can then identify the subject and object of that verb. In this case, since the man is performing the action, the subject is man and the object is door. Because the verb is opened—rather than opens or will open—we know that the sentence is in the past tense, meaning the action described has already occurred. This example is a simple one, but it shows how parsing can be used to illuminate the meaning of a text. Traditional methods of parsing may or may not include sentence diagrams. Such visual aids are sometimes helpful when the sentences being analyzed are especially complex.

 

Discourse Analysis

Unlike simple parsing, discourse analysis refers to a broader field of study concerned with the social and psychological aspects of language. Those who perform discourse analysis are interested in, among other topics, genres of language (those with certain set conventions within different fields) and the relationships between language and social behavior, politics, and memory. In this way, discourse analysis goes far beyond the scope of traditional parsing, which is limited to that individual texts.

 

Psycholinguistics

Psycholinguistics is a field of study that deals with language and its relationship with psychology and neuroscience. Scientists who work in this field study the ways in which the brain processes language, transforming signs and symbols into meaningful statements. As such, they are primarily interested in the underlying processes that make traditional parsing possible. They are interested, for example, in how different brain structures facilitate language acquisition and comprehension.

Computer-Assisted Parsing

Computational linguistics is a field of study in which scientists have used a rules-based approach to develop computer models of human languages. This work combines computer science with cognitive science, mathematics, philosophy, and artificial intelligence. With computer-assisted parsing, scientists can use algorithms to perform text analysis. This is especially useful to scientists because, unlike traditional parsing, such tools can be used to quickly analyze large volumes of text, revealing patterns and other information that could not be easily obtained otherwise. In the emerging field of digital humanities, for example, computer-assisted parsing has been used to analyze the works of Shakespeare; in 2016, literary historians concluded from a computer analysis of the play that Christopher Marlowe was the co-author of Shakespeare's "Henry VI."

 

One of the challenges of computer-assisted parsing is that computer models of language are rule-based, meaning scientists must tell algorithms how to interpret certain structures and patterns. In actual human language, however, such structures and patterns do not always share the same meanings, and linguists must analyze individual examples to determine the principles that govern them.

Sources

 • Dowty, David R., et al. "Natural Language Parsing: Psychological, Computational and Theoretical Perspectives." Cambridge University Press, 2005.
 • Halley, Ned. "The Wordsworth Dictionary of Modern English: Grammar, Syntax and Style for the 21st Century." Wordsworth Editions, 2001.
 

Source:

 

 

IP/10/872

Brussels, 1 July 2010

European Commission seeks contract law solutions to smooth Single Market for consumers and businesses

Contracts are the basic building blocks for relationships between businesses and consumers. The European Union’s Single Market is built on contract laws. However, businesses – particularly small and medium-sized companies – are hampered in cross-border sales because they must follow different contract laws for each of the EU’s 27 Member States. Only 8% of consumers buy online from another Member State (Consumer Scoreboard 3rd ed.). In addition, 61% of cross-border sales are rejected because traders refuse to serve the consumer's country. This is largely due to regulatory barriers and legal uncertainty about the applicable rules. To address some of these problems and boost the potential of Europe's Single Market, the European Commission proposed today, in a strategic policy paper, several options for a more coherent approach to contract law. The goal is to bring more legal certainty for businesses and simpler rules for consumers. A public consultation on the policy paper will run until 31 January 2011.

Source: https://europa.eu/rapid/press-release_IP-10-872_en.htm?locale=en

 

 

The Official Web Site of the Natural Area Coding System

 

 

Natural Area Code - Wikipedia

This article is about an non-used geocode system.[1]

The Natural Area Code (or Universal Address) is a proprietary geocode system for identifying an area anywhere on the Earth, or a volume of space anywhere around the Earth. The use of thirty alphanumeric characters instead of only ten digits makes a NAC shorter than its numerical latitude/longitude equivalent.

 

Four corners (law)

The Four Corners Rule is a legal doctrine that courts use to determine the meaning of a written instrument such as a contractwill, or deed as represented solely by its textual content. The doctrine states that where there is an ambiguity of terms, the Court must rely on the written instrument solely and cannot consider extraneous evidence.

 

In contract interpretation, the Four Corners Rule refers to a common law doctrine dating back to old English courts that requires the court to resolve contractual disputes based on the words contained in the disputed contract. The four corners doctrine is similar to the parol evidence rule, which prohibits a contracting party from introducing evidence separate from the contract that would change fundamentally the intended understanding as written in the contract. However, the Four Corners Doctrine prohibits a party from introducing evidence to interpret an unambiguous term.[1] The doctrine also requires a court to discern what the contracting parties intended by using the whole document; no cherry picking. Most commercial contracts contain a clause entitled either "Merger", "Integration", or "Entire Agreement". In this clause, there would usually be language indicating that the parties' understanding of the other provisions of the contract are contained within the four corners of the same. Many modern contracts have taken it further to state that the entire agreement is contained within the agreement and that the agreement supersedes all prior understandings.

Source: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Four_corners_(law)

 

Four Corners Rule Contract Law: Everything You Need to Know

The four corners rule stipulates that if two parties enter into a written agreement, they cannot use oral or implied agreements to contradict the terms.3 min read

 

The four corners rule contract law, also known as the patrol evidence rule, stipulates that if two parties enter into a written agreement, they cannot use oral or implied agreements in court to contradict the terms of the written agreement.

The term "four corners" refers to the four corners of a document. Basically, it implies that the only legal parts of the contract are within the four corners of a page or online document. If there is evidence that exists outside of these four corners, they cannot be used in court if they directly contradict the terms of the written contract.

Types of evidence not valid in court due to the four corners rule include:

 • Conversations about the signing of the contract
 • Written evidence that is not part of the original written contract
 • Comments from the defendant or plaintiff who are in a breach of contract case

The Four Corners of a Contract

Because of the four corners rule, it is vital to include all promise and expectations you have of the other party in the original written contract. If you fail to do so and rely on spoken promises or guarantees made outside of the contract, enforcing them may prove problematic. Any judge looking at your case will look only at the four corners, not whatever verbal agreements you made.

To protect yourself from this type of situation, it is a great idea to speak with a contract dispute attorney. They can look at the contract and make sure it is fair to both parties before you sign it.

Never trust the other party if they say that you shouldn't worry about a particular clause or statement. While you might be in agreement now, if things go south, you will have no legal support for making that party adhere to your wishes.

There are certain times when outside evidence is useful for supporting a contract, but these are mostly limited to instances of fraud or other problems. If you are in trouble and think this might apply to you, contact a contract dispute attorney for assistance. They can determine whether or not you can use outside evidence in a courtroom to defend your case.

Times When Outside Evidence Can Be Used

There are only a few instances when outside evidence is permissible for supporting a written contract. These might include:

 • To correct a mistake in the original contract.
 • To clear up ambiguous language in the contract and help determine the original meaning.
 • To assist the judge or jury understand the contract better.
 • To clarify a transcription error in the original contract.
 • To prove that the original contract is invalid.
 • To prove that consideration was never offered for the two parties.
 • To show that one party committed fraud, interference, unconscionable behavior, or was under duress when creating the contract.
 • To make changes to the original contract if there is a clause that states oral amendments are permissible.
 • To name the parties involved in cases of changing names.

Using the Four Corners Rule in Contract Disputes

If your contract is in dispute in court, the judge will definitely rely on the four corners rule to keep things as simple as possible. They will use your written documents to discover each party's original intention and decide based off that unless you qualify for one of the exceptions listed above.

The court will only use external evidence as much as it needs to clear up the ambiguity or discover the original intent of the contract.

Generally, the procedure for using the four corners rule is as follows:

 1. The judge will read the written contract and decide if extrinsic evidence is necessary.
 2. The court will enforce the contract as written without extrinsic evidence if not required.
 3. If extrinsic evidence is necessary the judge will use the entirety of the contract in addition to the new evidence to make a ruling that is fair.

Overall, a judge will not try to discover hidden meanings or obscure definitions. Instead, they'll use the ordinary and straightforward meaning of words and clauses to determine how certain statements fit into the agreement as a whole.

If you need help with the four corners rule contract law, you can post your legal need on UpCounsel's marketplace. UpCounsel accepts only the top 5 percent of lawyers to its site. Lawyers on UpCounsel come from law schools such as Harvard Law and Yale Law and average 14 years of legal experience, including work with or on behalf of companies like Google, Menlo Ventures, and Airbnb.

Source:

 

 

What is a Lawyer?

A lawyer is a confidential person protected by law who assists a party in civil and criminal matters and is often called counselor.

Wat is een advocaat?

Een advocaat is een door de wet beschermd vertrouwenspersoon die in burgerlijke zaken en in strafzaken een partij bijstaat en dan vaak raadsman of raadsvrouw wordt genoemd.

 

 

28 USC § 607 (2011)

§607. Practice of law prohibited

An officer or employee of the Administrative Office shall not engage directly or indirectly in the practice of law in any court of the United States.

(June 25, 1948, ch. 646, 62 Stat. 915.)

Attorney is an officer of the court.

 

Wat is een advocaat

https://www.advocatenorde.nl/document/rapport-dit-is-een-advocaat-oktober-2013

 

Er zijn een groot aantal zaken die je als burger niet zelf mag bepleiten, maar waarvoor het gebruik van een advocaat verplicht is.

Source:

https://www.rechtersenadvocaten.nl/advocaten/

 

Verenigingsrecht: vereniging met vaste leefregels. Bijv. de Nederlandse Orde van Advocaten. 

 

De Orde:

de organisatie van een groep mensen die zich aan dezelfde regels hebben gebonden en bepaalde (ere)rechten genieten:

 

Source: 

 

Organisatie:

een geordende groep mensen die samenwerkt om bepaalde doelen te bereiken

 

Toga:

Een toga, soms ook tabbaard genoemd, is een wijd, lang gewaad dat gedragen wordt door kerkelijke of wereldlijke hoogwaardigheidsbekleders. Deze ceremoniële kledij benadrukt hun waardigheid en hun ambt.

De tabbaard (of tabbert of tabberd) of toge werd vroeger door mannen als een soort kamerjas over hun kleding gedragen en werd daarbij vaak afgezet met randen bont. Het lange gewaad met de wijd uitlopende onderrok die in die tijd door vrouwen werd gedragen werd ook tabbaard genoemd. Het woord verwerd later tot een algemeen woord voor alle soorten lang uitlopende wijde gewaden, zoals die van Sinterklaas.

 

Source:

 

J.C. and Shaman 1 - Symbolism statues spells and the Bible in law, key words broken down

In court:

Appear in PERSON (it is THEIRS nor yours) you do not have to use it.

A man or a woman can NEVER appear in a state court.

Een man of een vrouw kan NOOIT voor de rechter verschijnen.

appear under duress / verschijnen onder dwang

Birth-certificate and a Social security number is a car a means of transportation to the world of COMMERCE.

Once you enter into that number you become under the title of a PERSON. Once you are under the title of a PERSON especially when you are using THEIR car you are bound to it and you have to SUBMIT. You enter yourself you revenue (omzet) yourself into THEIR JURISDICTION. And everything is under THEIR control.

 

Duly Qualified, Dog Latin and the difference between Legal and Legalese

Source:

 

DOG LATIN are terms NOT words.

Rule of law under the rule of YHWH

Rule of legal is under the rule of man or the FALLEN one.

 

Joinder

In law, a joinder is the joining of two or more legal issues together. Procedurally, a joinder allows multiple issues to be heard in one hearing or trial and is done when the issues or parties involved overlap sufficiently to make the process more efficient or more fair. It helps courts avoid hearing the same facts multiple times or seeing the same parties return to court separately for each of their legal disputes. The term is also used in the realm of contracts to describe the joining of new parties to an existing agreement.

 

Source: 

 

Is this you or do you live here? (Joinder)

 

Dog Latin

Dog Latin, also known as Cod Latin, macaronic Latin, mock Latin, or Canis Latinicus,[1] refers to the creation of a phrase or jargon in imitation of Latin,[2] often by "translating" English words (or those of other languages) into Latin by conjugating or declining them as if they were Latin words. Unlike the similarly named language game of Pig Latin (a form of playful spoken code), Dog Latin is more of a humorous device for invoking scholarly seriousness.

Sometimes "dog Latin" can mean a poor-quality attempt at writing genuine Latin.[3]

 

Source: 

 

 

 

 • Source:

https://redress4dummies.wordpress.com/2018/08/29/duly-qualified-dog-latin-and-the-difference-between-legal-and-legalese/

 

Auto's:

Seat Alhambra - 2.0 Dynamic Style 7Pers. Clima/Cruise/Trekhaak
Citroën Grand C4 Picasso - 1.6 VTi Anniversaire 7p. Airco, 7 persoons, Stuurbekrachtiging, Trekhaak, NAP

 

Nietigheid en vernietigbaarheid van overeenkomsten

 

Nietigheid brengt met zich mee dat de overeenkomst in beginsel geen rechtsgevolg heeft, de overeenkomst is nimmer rechtsgeldig geweest. In geval van vernietigbaarheid gaat het om de bevoegdheid van een partij om in bepaalde gevallen de overeenkomst ongeldig te verklaren. Het verschil is dat de vernietigbare overeenkomst geldig blijft, alvorens men een beroep op een vernietigingsgrond heeft gedaan.

Gevolg van zowel nietigheid als vernietigbaarheid is dat er geen overeenkomst tot stand is gekomen. Met betrekking tot vernietigbaarheid is dit dan wel met terugwerkende kracht. Hetgeen wat al is verricht door een van de partij geldt als onverschuldigd betaald en kan teruggevorderd worden. Het is ook mogelijk om de overeenkomst voor een gedeelte (partieel) nietig te verklaren of te vernietigen. Voor het overige blijft de overeenkomst dan gewoon in stand.

 

Gronden

1. Strijd met wet, goede zeden of openbare orde = nietigheid (zie artikel 3:40 Burgerlijk Wetboek).

Indien het sluiten, inhoud of de strekking van de overeenkomst in strijd is met de wet, goede zeden of openbare orde brengt dit in beginsel nietigheid van de overeenkomst met zich mee. Men kan hierbij bijvoorbeeld denken aan het verkopen van een wapen.

 

2. Bedreiging, bedrog en misbruik van omstandigheden = vernietigbaarheid (artikel 3:44 Burgerlijk Wetboek).

Komt een overeenkomst door bedreiging, bedrog of misbruik van omstandigheden tot stand dan is deze vernietigbaar. Men dient dan een beroep hierop te doen.

Bedreiging houdt in dat iemand een ander beweegt tot het sluiten van een overeenkomst door diegene met onrechtmatig nadeel te bedreigen. Onrechtmatig is bijvoorbeeld het dreigen met fysiek geweld om iets gedaan te krijgen waar men geen recht op heeft.

Bedrog houdt in dat iemand een ander beweegt tot het sluiten van een overeenkomst door opzettelijk een onjuiste mededeling te doen dan wel door middel van een onterechte verzwijging of een andere kunstgreep. Men vertelt de koper bijvoorbeeld dat het een schilderij van Rembrant betreft terwijl hier feitelijk geen sprake van is. Echter onware aanprijzingen in algemene bewoordingen vormen in beginsel nog geen bedrog.

De een wordt bewogen tot het sluiten van een overeenkomst terwijl de ander weet of had moeten weten dat dit komt door de bijzondere omstandigheden van het geval. De laatstgenoemde heeft desondanks de totstandkoming van de overeenkomst bevordert, terwijl hij weet of had moeten begrijpen dat hij de ander ervan had moet weerhouden om de overeenkomst te sluiten. Men kan bijvoorbeeld denken aan een verzwakte geestelijke conditie.

 

3.Vormvoorschriften = nietigheid (artikel 3:39 Burgerlijk Wetboek)

In geval van schending van vormvoorschriften is de overeenkomst nietig, tenzij de wet hier anders over bepaald (artikel 3:39Burgerlijk Wetboek).

 

4.Geestelijke stoornis = vernietigbaar (artikel 3:34 Burgerlijk Wetboek)

Indien iemand een overeenkomst sluit onder invloed van een geestelijke stoornis, is deze overeenkomst vernietigbaar (artikel 3:34Burgerlijk Wetboek). Voorwaarde is wel dat deze stoornis een redelijk waardering belette van de betrokken belangen of invloed heeft gehad bij de verklaring.

 

5. Handelingsonbekwaamheid = vernietigbaarheid (artikel 3:32 Burgerlijk Wetboek).

Handelingsonbekwaam zijn onder meer minderjarige (tenzij deze toestemming van hun ouders of verzorgers) of onder curatele gestelden (tenzij er toestemming is van de curator). Indien handelingsonbekwamen een overeenkomst sluiten is deze in beginsel vernietigbaar.

 

6. Dwaling = vernietigbaarheid (artikel 6:228 Burgerlijk Wetboek)

Onder bijzondere omstandigheden kan degene die een onjuiste voorstelling van zaken heeft (oftewel dwaalde) hier een beroep op doen en de overeenkomst vernietigen, indien diegene de overeenkomst in geval van een juiste voorstelling van zaken niet de overeenkomst zou hebben gesloten. Dit is onder meer mogelijk in de volgende gevallen:

 

a. Dwaling door een inlichting van de wederpartij:

De wederpartij heeft de ander onjuist ingelicht en zonder deze inlichting zou de ander de overeenkomst niet zijn aangegaan.

b. Dwaling door het zwijgen van de wederpartij:

De wederpartij verzwijgt relevante informatie en weet of had moeten weten dat deze informatie essentieel is om al dan niet een overeenkomst aan te gaan. De wederpartij dient in een dergelijk geval er rekening mee te houden dat de ander dan dwaalt en heeft niet aan haar mededelingsplicht voldaan.

c: Dwaling door beide partijen:

Beide partijen gaan van een onjuiste voorstelling van zaken uit, in geval van een juiste voorstelling van zaken had de wederpartij moeten begrijpen dat de dwalende dan de overeenkomst niet zou hebben gesloten.

Algemene uitzonderingen voor een beroep op dwalingen betreffen louter toekomstige omstandigheden, de aard van de overeenkomst of de onderzoeksplicht van de koper (echter de mededelingsplicht gaat in beginsel voor de onderzoeksplicht).

 

Geupdate op 10 juli 2018

 

Source:

 

Bedreiging, bedrog en misbruik van omstandigheden = vernietigbaarheid (artikel 3:44 Burgerlijk Wetboek
Dwaling = vernietigbaarheid (artikel 6:228 Burgerlijk Wetboek)
In het strafrecht wordt eigendom verkregen door middel van valse voorwendselen wanneer de verwerving
het gevolg is van een opzettelijke verkeerde voorstelling van zaken in het verleden of een bestaand feit.


Valse voorwendselen:

 

Oplichting en fraude in het strafrecht

 

Fraude / Oplichting Fraude is een vorm van bedrog. Indien zaken anders worden voorgesteld dan ze zijn om een (economisch) voordeel te halen is er sprake van fraude. Dit kan door op papier of digitaal een onjuiste weergave te laten zien van de werkelijkheid. Fraude is strafbaar gesteld in artikel 326 van het Wetboek van Strafrecht.

 

Create Your Own Website With JouwWeb