Grace of God

 

Bij een vonnis staat altijd in naam van GOD.

Welke GOD?

en

In naam van de KONING.

Welke KONING?

 

Ook de Gratie Gods kan men niet beantwoorden.

Ik kan die vraag wel beantwoorden.

 

1 Corinthians 1:

4. I thank my God always on your behalf, for the grace of God which is given you by Jesus Christ;

 

Dus wie heeft de Gratie Gods......Wij allen die Jezus als Koning heeft en Hem dienen.

Willem Alexander en zijn clubje horen daar dus NIET bij.

 

Regels maken zijn prima.

Bijvoorbeeld:

Verkeersregels voor op de weg zijn erg handig om ongelukken te voorkomen en daar is niets mis mee, maar om zogenaamde menselijke wetten te maken om dan vervolgens boetes uit te kunnen delen om geld ermee te kunnen verdienen en jezelf te verrijken, dat gaat mij te ver. Dat kan en mag niet. En daar leg ik mijn grens.

 

Nieuwe eed voor rijksambtenaren

 

By the Grace of God/ Bij de Gratie GodsHebrews 2:

9. But we see Jesus, who was made a little lower than the angels for the suffering of
death, crowned with glory and honour; that He by the grace of God should taste death for every
man.

1 Corinthians 1:

4. I thank my God always on your behalf, for the grace of God which is given you
by Jesus Christ

Romans 5:

2. By whom also WE have access by faith into this grace wherein we stand, and
rejoice in hope of the glory of God. 15 But not as the offence, so also is the free gift. For if through
the offence of one many be dead, much more the grace of God, and the gift by grace, which is by
one man, Jesus Christ, hath abounded unto many.

Ephesians 2:

8. For by grace are ye saved through faith; and that not of yourselves: it is the gift
of God:

Ephesians 3:

7. Whereof I was made a minister, according to the gift of the grace of God given
unto me by the effectual working of His power.


1 Peter 5:

10. But the God of all grace, who hath called us unto His eternal glory by Christ
Jesus, after that ye have suffered a while, make you perfect, stablish, strengthen, settle you.

 

Luke 2:

40. And the child (Jesus) grew, and waxed strong in spirit, filled with wisdom: and the grace of God was upon him.

 

Philemon 1:

25. The grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit. Amen.

 


Deze (Nederlandse) wetten en alle andere wetten zijn ingesteld door de wetgever en ondertekend door de regent
van dat moment.

Op deze wet staat het volgende:
‘Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje -Nassau, enz.
enz. enz.‘
of
'Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau,
enz. enz. enz.

De regent van het moment van tekenen was koningin Beatrix / koning Willem-Alexander.
Koningin Beatrix / Koning Willem-Alexander heeft zichzelf het recht gegeven om deze wet in te
stellen ‘bij de gratie Gods’.
Ik zou graag het bewijsstuk ontvangen waaruit deze gratie Gods blijkt en handelt u ook vanuit de
gratie Gods?

 

Woo verzoek Gratie God’s 2022-0000423021:

 

(*Zie bijlage: Jurisdictie)

 

Datum publicatie        Organisatie                                             Vergaderjaar       Dossier- en ondernummer
08-01-2016 12:19      Tweede Kamer der Staten-Generaal    2015-2016          34380-(R2067) nr. 3

BELOFTE OF EED

Het nieuwe kabinet bestaat uit twintig ministers en negen staatssecretarissen. Iedereen moest de ambtseed of ambtsbelofte afleggen, waarin onderstaande dingen plechtig gezworen of beloofd werden:

 • “Ik zweer, ik verklaar dat ik, om tot minister (staatssecretaris) te worden benoemd rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.”
 • “Ik zweer, ik verklaar, ik beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.”
 • “Ik zweer, ik beloof trouw aan de Koning, aan het Statuut voor het Koninkrijk en aan de Grondwet.”
 • “Ik zweer, ik beloof dat ik de plichten die mijn ambt mij oplegt getrouw zal vervullen.”
 • “Zo waarlijk helpe mij God almachtig” of: “Dat verklaar en beloof ik.”

ZWEREN VERSUS BELOVEN

Met deze eed of belofte wordt beloofd of gezworen dat de nieuwe bewindslieden van het kabinet hun nieuwe functie zo goed mogelijk en zonder verborgen agenda zullen uitvoeren. Maar waarom belooft de één, terwijl de ander zweert?

RELIGIEUS VERSCHIL

Dit heeft voornamelijk met religie te maken. Bij een eed zweert men op de Bijbel en God en bij de belofte niet. Wanneer een minister of secretaris christelijk is, zal deze ervoor kiezen de eed te gebruiken en dus eindigen met: “Zo waarlijk helpe mij God almachtig”.

Wanneer iemand niet gelooft, kiest hij of zij voor de belofte: “Dat verklaar en beloof ik.” Juridisch gezien is er tussen zweren of beloven geen verschil.

 

Source:

 

Hier zit dus WEL een verschil in

De rechter zei: "de wet zegt....."

Mijn antwoord naar de rechter was: Daar staat niets van in deze wetboek (KJV) Bijbel.

Rechter: Nee maar dat is uw wet, maar ik heb een andere wet. En die pas ik hier toe, niet uw wet.

 

Ik laat mij niet de wet voorschrijven door degene die de wetten van YHWH / יְהֹוָה niet naleeft

Moet ik dan mij conformeren naar iemand anders zijn wetten?

 

Wet algemene bepalingen Artikel 13

De regter die weigert regt te spreken, onder voorwendsel van het stilzwijgen, de duisterheid of de onvolledigheid der wet, kan uit hoofde van regtsweigering vervolgd worden.

 

De 10 geboden zijn de grondwetten. De Tora is juist van יְהֹוָה (God) afkomstig en heeft als doel goede mensen en een betere wereld te creëren. De liefde van God staat dus centraal. Ook bevat de Torah een groot aantal wetten en leefregels van elke levensfase: van kind tot volwassen. Omdat de Tora door יְהֹוָה (God) is opgesteld geldt deze eeuwig en kan niet vervangen worden.

 

BESLUIT WOO-VERZOEK OVER HET BEWIJS VAN 'GRATIE GODS'

 

Besluit op een verzoek om informatie over het bewijs van de 'gratie Gods'. De formule 'bij de gratie Gods' is in de aanhef bij wetgeving opgenomen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 

 

Source:

Nieuwe rechtspositie ambtenaren

 

Sinds 1 januari 2020 hebben de meeste ambtenaren zoveel mogelijk dezelfde rechten als werknemers in het bedrijfsleven. Voor ambtenaren geldt dan het private arbeidsrecht. Net als voor werknemers in het bedrijfsleven altijd al het geval was. Dit staat in de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra).

 

Speciale status ambtenaren blijft

De ambtelijke status is niet verdwenen. Iedere medewerker in dienst van een overheidswerkgever is nog steeds ambtenaar. De overheid is er voor het algemene belang. Daarom blijven de speciale regels voor ambtenaren bestaan. Deze staan in de nieuwe Ambtenarenwet met daarin regels voor ambtenaren, bijvoorbeeld over:

 • geheimhoudingsplicht;
 • verbod om giften aan te nemen;
 • de plicht andere functies te melden.

Arbeidsovereenkomst in plaats van aanstelling

De aanstelling voor de meeste ambtenaren is verdwenen. Ambtenaren hebben sinds 1 januari 2020 een arbeidsovereenkomst, net als werknemers in het bedrijfsleven. Collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) vervangen rechtspositieregelingen.

Private arbeids- en ontslagrecht voor ambtenaren

Voor de meeste ambtenaren geldt het private arbeids- en ontslagrecht. Dit betekent dat een ambtenaar bij onenigheid met zijn werkgever of bij ontslag naar de kantonrechter gaat. Hij kan niet langer in bezwaar bij de eigen werkgever en in beroep bij de bestuursrechter. Voor ontslag moet het UWV of de kantonrechter toestemming geven. De procedure bij ontslag is dus veranderd. Maar de werkgever moet nog steeds een goede reden hebben voor ontslag. Net als onder het ambtenarenrecht.

Collectieve arbeidsvoorwaarden (cao's)

De arbeidsvoorwaarden worden vastgelegd in cao’s. Dit gebeurt in het overleg met werkgevers en vakbonden. Overheidswerkgevers zijn vrij om een cao te sluiten. Of juist niet. Hiervoor gelden dezelfde regels als voor marktwerkgevers. Ook zijn ze vrij in de keuze van de vakbonden waarmee ze onderhandelen en waarmee ze een cao sluiten. Een zo groot mogelijke steun voor de cao onder het personeel blijft belangrijk.

Geen gevolgen voor arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden zoals salaris en aantal vakantiedagen van ambtenaren zijn niet veranderd door de nieuwe wet. In nieuwe cao’s kunnen werkgevers en vakbonden wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden afspreken.

Nieuwe wet geldt voor meeste ambtenaren

De nieuwe wet geldt voor de meeste ambtenaren. Ook voor medewerkers van overheidswerkgevers die nu al een arbeidsovereenkomst hebben, geldt de wet. Dit zijn medewerkers van bijvoorbeeld:

 • De Nederlandsche Bank;
 • Sociale Verzekeringsbank;
 • UWV.

Sommige ambtenaren vallen niet onder de wet

Enkele groepen vallen juist niet onder de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. Zij krijgen niet te maken met het arbeidsrecht, maar houden hun oude positie. Dit zijn onder andere:

 • medewerkers van politie en defensie;
 • rechters en officieren van justitie;
 • politieke ambtsdragers, zoals Kamerleden, burgemeesters en wethouders.

 

Source:

 

 

De werkwijze rondom het CVOM en CJIB crimineel en fraude doe je onderzoek.

 5 januari 2023 (updated 24 januari 2023) Published by 

 

De werkwijze rondom het CVOM en CJIB. Een beschikking bestaat helemaal niet dit dient een officiële akte te zijn. Zie ook het pdf-document aan de onderzijde van deze post dat zeer uitvoerig met rechts uitspraken in jurisprudentie , deze feiten bevestigt.

Artikel 6:4 AWB Dit geld ook voor WHAV=Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften.

1.Het maken van bezwaar geschiedt door het indienen van een bezwaarschrift bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen.

2.Het instellen van administratief beroep geschiedt door het indienen van een beroepschrift bij het beroepsorgaan.

3.Het instellen van beroep bij een bestuursrechter geschiedt door het indienen van een beroepschrift bij die rechter.

Uitleg omtrent het proces: Je mag eerst een bezwaar indienen bij het bestuursorgaan (OM). Wat je ook schrijft, het wordt niet gelezen.

Je krijgt altijd een standaard briefje terug dat het bezwaar ongegrond is verklaart door een anonieme officier (zonder fysieke handtekening wat dus nietig is) en zonder argumenten.( lees artikel 156 lid 2 rv en artikel 3:39)

Wat je dan mag doen is een administratief beroep instellen bij het bestuursorgaan (OM) dat je het niet eens bent met de beslissing van een anonieme Officier van Justitie. Je vraagt dan eigenlijk om een herbeoordeling omtrent de beslissing. Vele zullen hebben opgemerkt dat je geen herbeoordeling krijgt. Je krijgt een brief binnen dat je eerst zekerheid moet stellen voordat het doorgestuurd kan worden naar een kantonrechter. In de brief staat dan ook beschreven dat een officier van justitie eerst het beroep/bezwaar opnieuw zal bekijken voordat het naar de kantonrechter wordt doorgestuurd.

Wat ze dan doen is dat ze jouw schrijven zonder volmacht/machtiging doorsturen naar de rechtbank. Je krijgt dan een brief binnen van het OM dat ze jouw schrijven hebben doorgestuurd naar de rechtbank. Vervolgens krijg je een brief binnen van de rechtbank (kanton) dat ze jouw beroep hebben ontvangen. Dit gaat heel snel achter elkaar!

Normaliter hoort een officier van justitie een nieuwe beslissing te geven, zodat jij zelf kan bepalen of je in beroep wilt gaan bij de rechtbank (zie punt 3). Op dit punt wordt o.a. de onaanvaardbare doorkruising gemaakt van publiekrecht naar privaat/civiel recht.

Je krijg dus nooit een herbeoordeling. Het wordt standaard doorgestuurd naar de rechtbank (misleiding en listige kunstgrepen). Het gebeurt ook regelmatig, als je geen zekerheid stelt, dat het alsnog wordt doorgestuurd naar de rechtbank. Je wordt dan niet-ontvankelijk verklaard, omdat je niet voldaan hebt aan het stellen van zekerheid.

* Volgens artikel 11 wahv lid 1 en 5 mag een officier van justitie alleen je beroepsschrift pas doorsturen als de zekerheidstelling is betaald. Anders niet! Toch delen deze mensen zonder jouw toestemming de stukken met de rechtbank. Het ergste is dat de rechtbanken hierin meegaan terwijl ze dit helemaal niet mogen accepteren. Standaard wordt er gezegd ” dit is eenmaal de werkwijzen die wij uitvoeren”. Zoals de meeste mensen wel weten vallen alle rechtbanken sinds 2021 onder een publieke rechtspersoon van de Staat der Nederlanden.

Zo wordt je dus misleid en bedonderd!! Mocht je dus een tweede administratieve bezwaar indienen vermeld dan expliciet dat je de argumenten van een officier van justitie (met naam, achternaam en handtekening) wilt ontvangen van zijn beslissing, dat je niet wilt dat jouw schrijven wordt doorgestuurd naar de rechtbank en dat je daar ook geen toestemming voor geeft.

Mochten ze dit wel doen kan je de rechtbank vragen om stukken naar waarheid aan te leveren, wie namens jouw een rechtszaak heeft opgestart zonder jouw toestemming/volmacht. Iemand handelt namens jouw persoonsgegevens. Dat is strafbaar en een onrechtmatige daad (6:162). Je kan dan een schadeclaim neerleggen bij de desbetreffende, omdat diegenen namens jouw natuurlijke persoon aan het handelen is.

Het allerbeste is gewoon de beschikking af te wijzen en de rechtshandeling van het CJIB buitenrechtelijk vernietigen (3:49 en 3:50). Een eenmaal uitgebrachte vernietigingsverklaring is onherroepelijk en de tegenpartij moet jouw dan voor de rechter dagen, wat ze dus niet doen!

Wanneer je in bezwaar gaat zeg je eigenlijk als ware dat je de regelgeving accepteert, maar dat het bij jou niet juist is toegepast.

*Mocht je in bezwaar willen gaan en je gaat in beroep leg dan een verzoek neer dat je graag gebruik wilt maken om gehoord te worden omtrent de beslissing ( lees artikel 7:16 AWB). Vaak wordt hier van afgezien. Als hiervan wordt afgezien leidt dit vaak tot nietigheid of vermindering volgens jurisprudentie.

 1. https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:GHARL:2022:9934
 2. https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:GHARL:2020:8549
 3. https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:1867
 4. https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:HR:2016:240

Vervolgens heb ik hier voor u en 12 pagina tellend document om terend de feitelijke misstanden van deze organisatie op gesteld door verschillende mensen waaronder hoogleraren, erg interessant u daar ook eens in te verdiepen zie deze link:

klik hier voor de download >> Misstanden CJIB 2020

 

 OVER DE AUTEUR:Michael Van Leeuwen

 

Source:

 

Create Your Own Website With JouwWeb