Brief

 

Dit leert u NOOIT op school, U ondertekend met kleuren.

 

Zwart = geen contract.

Blauw = ik wil in contract.

Rood = ik ben levend mens.

 

 

Standaard bericht van hun en dat kan je gelijk weerleggen:

Aanname Mocht u stellen:

u bent Nederlands staatsburger, ingezetene of bewoner van het grondgebied Nederland en u dient zich te houden aan de rechten en plichten die er gelden. Kan ik u het volgende melden:

Artikel 1 Burgerlijk Wetboek Boek 1

1. Allen die zich in Nederland bevinden, zijn vrij en bevoegd tot het genot van de burgerlijke rechten.

2. Persoonlijke dienstbaarheden, van welke aard of onder welke benaming ook, worden niet geduld.

Regelgeving valt onder bestuursrecht, bestuursrecht valt onder Wetgeving = privaat/civiel recht.

Dan is Burgerlijk Wetboek Boek 3 artikel 33 van kracht.

1. Een rechtshandeling vereist een op een rechtsgevolg gerichte wil die zich door een verklaring heeft geopenbaard.

 

Is een e-mail rechtsgeldig als de wet ‘schriftelijk’ zegt?

Er zijn een aantal overeenkomsten waarvan de wet stelt dat ze schriftelijk moeten gebeuren. Dat geldt ook voor een aantal verklaringen die u wellicht wilt doen. Een aantal voorbeelden daarvan zijn:

 • De ingebrekestelling die soms verzonden moet worden bij wanprestatie;
 • De mededeling dat tot ontbinding van een overeenkomst wordt overgegaan;
 • De stuiting van een verjaring;
 • Het aangaan van speciale overeenkomsten, zoals de overeenkomst tot koop van een woonhuis.

 

Source: 

 

Over het feit heb ik iemand benadeelt of een strafbaar feit begaan...nee
Ik zou de regelgeving van een (carnavals)vereniging overtreden. Heb ik een verbintenis met deze vereniging waardoor er een afdwingbaar strafrechtelijke procedure op mij kan worden losgelaten namelijk het feit dat het bijzonder strafrecht is.
Jullie hebben regels bedacht en die stellen jullie strafbaar, maar dat kan alleen maar met een contract.

Als jullie gaan beginnen over een sociaal contract, dat is een filosofie en die bestaat dus niet.


In onze samenleving worden wij als mensen nu gedwongen door politieke verenigingen om met jullie regeltjes mee te doen, terwijl ik geen strafbare feiten begaat.

Als ik een verbintenis zou hebben, die jullie afdwingbaar via privaat recht tot stand hebben gebracht, dan heb ik daarvoor gekozen.

Het feit dat ik daar niet bewust voor gekozen heb, ben ik of in dwaling geweest art. 6:228 of ik ben niet goed voorgelicht volgens de precontractuele informatieplicht, ik ben niet geïnformeerd over het contract dat ik ben aangegaan. Stilzwijgend een contract aangegaan, maar dan had ik moeten weten dat het een contract was en dat wist ik ook niet.

 

Betreft: * Juridische verklaring (dit is geen bezwaar), Art. 6:82 BW (ingebrekestelling), Art. 3:44, Art. 3:49, Art. 3:50 en Art. 3:53 BW (nietigverklaring) en Art. 6:61, 62 en 63 BW (schuldeisersverzuim), Art. 6:127.1 en 2 BW (Verrekening)

Van alle soorten vermeende boetes, offertes/facturen/rekeningen, dwangbevelen, rechterlijke uitspraken van rechtbanken en het OM, ministeries, beschikkingen (Het originele besluit tot een zakelijk voorstel),… enz., van verleden heden en toekomst*

 

Naar aanleiding dat iemand van het bedrijf Syncasso B.V. denkt gezag te hebben over mijn leven; stel ik, begunstigde van het juridisch rechtssubject de privaatrechtelijke zakelijk handelend natuurlijk persoon (M.R.G.P. DE GIER), vragen conform art.21 RV, naar waarheid te beantwoorden Exodus 23:2-3, en attenderend op art.150 RV, bewijslast aan claimer, en strafvordering 227a en 227b, Art. 51 Sr. naar waarheid de volgende documenten/gegevens/stukken aan te leveren en beantwoording van vragen.

 

Is er een verbintenis anders dan Art.6:3 BW. Art.3:44 BW (nietigverklaring)

Hallo .......

Culpa est immiscere se rei ad se non pertinenti

 

Conform Art. 21 RV (naar waarheid te beantwoorden Exodus 23:2-3) en attenderend op Art. 150 RV (bewijslast aan claimer) en strafvordering Art. 227a en 227b, Art. 51 Sr. naar waarheid de volgende documenten/gegevens/stukken aan te leveren en beantwoording van vragen. Art. 2.1 BW en Art. 134 GW

 

Is er een verbintenis anders dan Art.6:3 BW.

Zo ja, graag:

 1. Is er een verbintenis van wat voor denkbare aard met u of met uw opdrachtgever, waarop deze vermeende vordering rust anders dan Artikel 6:3 BW? Wanneer er volgens uw mening, op welke denkbare manier ook, een privaatrechtelijk afdwingbare verbintenis bestaat, eis ik de akte van het originele besluit tot een zakelijk voorstel (de beschikking) met naam en natte handtekening van de daartoe bevoegde medewerker in zaken Art. 3:33 BW, waaruit dit blijkt, en ook hoe en wanneer deze verbintenis tot stand is gekomen. Ik ben, mocht zo’n verbintenis blijken te bestaan, deze verbintenis in geen geval bewust aangegaan. Natuurlijke verbintenissen zijn in rechte niet afdwingbaar. Exodus 19:5-6, Exodus 24:3, (ten commandments) Matthew 22:37-40 + Matthew 5:17-21, Isaiah 33:22, Isaiah 43:15, James 4:12, Jeremiah 31:31-34, Ezekiel 36:24-28 (26-27), John 14:26, Acts 5:32, Hebrews 12:24*
 1. De originele beschikking, de rechtsgeldige machtiging, dient eveneens ondertekend te zijn door de daartoe bevoegde ambtenaar, (van de opdrachtgever), conform Art.156 Burgerlijke rechtsvordering (Rv)* in kleurenkopie aan te leveren (in geval digitale handtekening conform Art. 3:15 a BW).
 1. Documenten die onomstotelijk en ondubbelzinnig aantonen dat diegene die het besluit tot het opleggen van de beschikking heeft genomen ook daartoe bevoegd is. De machtiging Art. 3:61 BW daartoe dient dan ook voorzien te zijn van naam, functie en natte handtekening.
 2. Documenten die onomstotelijk en ondubbelzinnig de verbintenis aantonen tussen de privaatrechtelijk “natuurlijk” persoon (M.R.G.P. DE GIER), en u, als wel de organisatie waar u werkzaam voor bent. Hierbij vordert Ondergeschrevene de originele notariële akte (de minuut) op, wat de anonieme schuldeiser, genaamd ambtenaar heeft opgemaakt met vermeende rekeningen, facturen volgens Art. 3:296 BW. (vordering tot nakoming) met naam, functie, dienstnummer en natte handtekening van deze anonieme schuldeiser, genaamd ambtenaar. U attenderende op Art. 3:71 BW, zoals beschreven ‘terstond’ alstublieft! U tevens attenderend op bevestiging in Art. 6:37 BW ‘wie’ is schuldeiser/heeft juridische verantwoordelijkheid genomen? Nb. Niet ‘wat’= Rechtspersoon, maar ‘wie’= ID, onder de Paspoortwet en de wet op de identificatieplicht.*  U attenderende op Art. 3:71 BW, zoals beschreven ‘terstond’ alstublieft! U tevens attenderend op bevestiging in Art. 6:37 BW ‘wie’ is schuldeiser/heeft juridische verantwoordelijkheid genomen? Nb. Niet ‘wat’= Rechtspersoon, maar ‘wie’= ID, onder de Paspoortwet en de wet op de identificatieplicht.*
 3. Indien reactie van ander dan aangeschrevene geschiedt (?), ‘uw’ machtiging Art. 3:61 BW conform Art. 156 RV toe te voegen in kleurenkopie zodat geen juridische misverstanden volgen. Art. 6:228 BW
 4. Documenten die onomstotelijk en ondubbelzinnig aantonen dat diegene een mandaat (in publiekrecht) of volmacht (in privaat recht) heeft: afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) (mandaat vanaf 2021, dan moet er een openbare inzage zijn in de (rechts-) positie, de volmacht en het mandaat waaruit zij handelen om de bevoegdheden en de rechtshandelingen vast te stellen.) Jeremiah 36:11-12, 1 Chronicles 29:6-7, 1 Chronicles 26:29
 5. Waar is het bewijs van de Akte van Cessie onder Art. 3:94 BW

 

Brief 1:

Betreft: Juridische verklaring (dit is geen bezwaar) van alle soorten boetes, offertes/facturen/rekeningen, dwangbevelen, beschikkingen (Het originele besluit tot een zakelijk voorstel),… enz., van verleden heden en toekomst*

 

 • Aanleveringstermijn onder Art. 227 a&b SR van twee weken vanaf dagtekening.
 • Bij termijn overschrijding is uw vordering vernietigd Art.3:44, 3:49, 3:50, 3:53 BW

 

 • Vervolgstappen zijn: Art.6:82 BW (ingebrekestelling),
 • Bij termijn overschrijding is uw vordering vernietigd Art.3:44, 3:49, 3:50, 3:53 BW (nietigverklaring)
 • En bent u in schuldeisersverzuim Art. 6:62 BW (schuldeisersverzuim),
 • en wordt er naar u een verrekening gestuurd Art. 6:127.1 BW (Verrekening)

 

Brief 2:

Betreft: Juridische verklaring (dit is geen bezwaar) Ingebrekestelling, nietigverklaring en schuldeisersverzuim van alle soorten boetes, offertes/facturen/rekeningen, dwangbevelen, beschikkingen (Het originele besluit tot een zakelijk voorstel),… enz., van verleden heden en toekomst*

 • De termijn aanlevering /tot verzuim Art. 6:61, 6:62 & 6:63 BW 7 dagen vanaf dagtekening.
 • Bij termijn overschrijding is uw vordering vernietigd Art.3:44, 3:49, 3:50, 3:53 BW
 • En bent u in schuldeisersverzuim Art. 6:62 BW, en wordt er naar u een verrekening gestuurd Art. 6:127.1 BW

 

 

P.S (onderaan je brief):
U claimt, aan u ‘de bewijslast’. Deze juridische verklaring /mededeling , met vragen conform art.21 RV ‘sluit uit’ aangemerkt te worden als bezwaar/verzetschrift en geeft uitdrukkelijk ‘geen toestemming’ als zodanig behandeld te worden en/of doorgestuurd te worden naar een rechtbank (jurisdictie bestuursrecht).
Dit schrijven is reactie op uw claim conform art.150 RV aan u de bewijslast aan te leveren binnen gestelde termijn conform art.227 a&b SR.

 

Juridische verklaring (dit is geen bezwaar), Art. 6:82 BW (ingebrekestelling), Art. 3:44, Art. 3:49, Art. 3:50 en Art. 3:53 BW (nietigverklaring) en Art. 6:61, 62 en 63 BW (schuldeisersverzuim), Art. 6:127.1 en 2 BW (Verrekening)

Van alle soorten vermeende boetes, offertes/facturen/rekeningen, dwangbevelen, rechterlijke uitspraken van rechtbanken en het OM, ministeries, beschikkingen (Het originele besluit tot een zakelijk voorstel),… enz., van verleden heden en toekomst*

 

 

* Een ieder die zich op de aarde bevindt dient zich te houden aan de Wetten van YHWH = יְהֹוָה : Isaiah 33:22, James 4:12, Isaiah 43:15 de enige soeverein: Jude 1:4b, 1 Timothy 6:15 Nederland is een onderdeel van deze aarde: Exodus 19:5 Het begin van het rechtssysteem: Exodus 18:13-26

 

Bij aantoonbaar & correct onberispelijk administratief procederen is tegenpartij niet meer in de juridische gelegenheid zich te beroepen op art.3:11 BW ‘goede trouw’. En Een eventueel gemachtigde partij: incassobureau of gerechtsdeurwaarder heeft juridisch geen uitvlucht meer in art.3:44 lid 5 & art.3:11 BW.

 

Art. 6:63 BW erbij doen:

Het kan wel omdat je vragen stelt. Ik ga ervan uit rv21 op grond van 227a en b Sr. Worden je vragen niet beantwoord dan wordt de schuldeiser (bv een overheidsinstantie) schuldenaar. De rollen worden dan omgedraaid. Onze ervaring leert dat je beter zo min mogelijk moet stellen en je beter en zo kort mogelijk bij de fundamentele rechten gaat houden.

 

Brieven altijd eindigen met vernietiging rechtshandelen bij overschrijding termijn art.3:44, 3:49, 3:50 BW

Conform art.21 RV (naar waarheid te beantwoorden Exodus 23:2-3) en attenderend op art.150 RV (bewijslast aan claimer) en strafvordering 227a en 227b, Art. 51 Sr. naar waarheid de  volgende documenten/gegevens/stukken aan te leveren en beantwoording van vragen. Art. 2.1 BW en Art. 134 GW

Is er een verbintenis anders dan art.6:3 BW.

Zo ja, graag:

 1. Is er een verbintenis van wat voor denkbare aard met u of met uw opdrachtgever, waarop deze vermeende vordering rust anders dan artikel 6:3 BW? Wanneer er volgens uw mening, op welke denkbare manier ook, een privaatrechtelijk afdwingbare verbintenis bestaat, eis ik de akte van het originele besluit tot een zakelijk voorstel (de beschikking) met naam en natte handtekening van de daartoe bevoegde medewerker in zaken 3:33 BW, waaruit dit blijkt, en ook hoe en wanneer deze verbintenis tot stand is gekomen. Ik ben, mocht zo’n verbintenis blijken te bestaan, deze verbintenis in geen geval bewust aangegaan. Natuurlijke verbintenissen zijn in rechte niet afdwingbaar.
 2. De originele beschikking, de rechtsgeldige machtiging, dient eveneens ondertekend te zijn door de daartoe bevoegde ambtenaar, (van de opdrachtgever), conform 156 Burgerlijke rechtsvordering (Rv) in kleurenkopie aan te leveren (in geval digitale handtekening conform art. 3:15 a BW).
 3. Documenten die onomstotelijk en ondubbelzinnig aantonen dat diegene die het besluit tot het opleggen van de beschikking heeft genomen ook daartoe bevoegd is. De machtiging 3:71 BW daartoe dient dan ook voorzien te zijn van naam, functie en natte handtekening.
 4. Documenten die onomstotelijk en ondubbelzinnig de verbintenis aantonen tussen de privaatrechtelijk “natuurlijk” persoon (M.R.G.P. DE GIER), en u, als wel de organisatie waar u werkzaam voor bent.
 5. U attenderende op 3:71 BW, zoals beschreven ‘terstond’ alstublieft! U tevens attenderend op bevestiging in art.6:37 BW ‘wie’ is schuldeiser/heeft juridische verantwoordelijkheid genomen? Nb. Niet ‘wat’= Rechtspersoon maar ‘wie’= ID, onder de Paspoortwet en de wet op de identificatieplicht.
 6. Indien reactie van ander dan aangeschrevene geschiedt (?), ‘uw’ machtiging (3:71 BW) conform 156 RV toe te voegen in kleurenkopie zodat geen juridische misverstanden volgen. art.6:228 BW
 7. Documenten die onomstotelijk en ondubbelzinnig aantonen dat diegene een mandaat (in publiekrecht) (volmacht: in privaat recht) heeft: afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
 8. Waar is het bewijs van de Akte van Cessie onder 3:94 BW

 

1e brief:

 • Aanleveringstermijn onder 227 a&b SR van twee weken vanaf dagtekening.
 • Vervolgstappen zijn: 6:82 BW (ingebrekestelling), 3:44 BW, art. 3:49 BW, art. 3:50 BW en art. 3:53 BW (nietigverklaring) en art. 6:62 BW (schuldeisersverzuim), Art. 6:127.1 BW (Verrekening)

 

2de brief:

 • De termijn aanlevering /tot verzuim art.6:61, 6:62 & 6:63 BW 7 dagen vanaf dagtekening.
 • Bij termijn overschrijding is uw vordering vernietigd 3:44, 3:49, 3:50 BW
 • En bent u in schuldeisersverzuim 6:62 BW, en wordt er naar u een verrekening gestuurd Art. 6:127.1 BW

 

Bij aantoonbaar & correct onberispelijk administratief procederen is tegenpartij niet meer in de juridische gelegenheid zich te beroepen op art.3:11 BW ‘goede trouw’. En Een eventueel gemachtigde partij: incassobureau of gerechtsdeurwaarder heeft juridisch geen uitvlucht meer in art.3:44 lid 5 & art.3:11 BW.

 

Art. 6:63 BW erbij doen:

Het kan wel omdat je vragen stelt. Ik ga ervan uit rv21 op grond van 227a en b Sr. Worden je vragen niet beantwoord dan wordt de schuldeiser (bv een overheidsinstantie) schuldenaar. De rollen worden dan omgedraaid. Onze ervaring leert dat je beter zo min mogelijk moet stellen en je beter en zo kort mogelijk bij de fundamentele rechten gaat houden.

 

 

Veiligste wijze van administratief procederen is:


Geen beweringen doen maar vragen stellen conform Art.21 RV

 

Waarom: omdat beweringen/stellingen de tegenpartij de mogelijkheden geeft, de bewijslast die bij de claimer ligt, om te draaien naar jou als stellingnemer.

Art.150 RV en legal maxim nr 4

 

Eerste termijn tot beantwoording/aanlevering gevraagde stukken: 14 dagen.

Na overschrijding termijn onder arr.227 a&b SR gesteldt:

 

Tweede termijn: 7 dagen.
- in gebreke stellen art.6:82 BW
- aankondigen verzuim art.6:61 & 6:62 BW

 

Brieven altijd eindigen met vernietiging rechtshandelen bij overschrijding termijn art.3:44, 3:49, 3:50 BW
————————
Standaard Toevoegingen brieven art.21 RV (aangetekend onder art.13 GW)

Toevoeging onder de vragen art.21 RV.
-indien reactie door een ander dan aangeschrevene, machtiging aangeschrevene toevoegen conform art.156 RV in kleurenkopie.

 

Als P.S onderaan je brief:
U claimt, aan u ‘de bewijslast’. Deze juridische verklaring /mededeling , met vragen conform art.21 RV ‘sluit uit’ aangemerkt te worden als bezwaar/verzetschrift en geeft uitdrukkelijk ‘geen toestemming’ als zodanig behandeld te worden en/of doorgestuurd te worden naar een rechtbank (jurisdictie bestuursrecht).
Dit schrijven is reactie op uw claim conform art.150 RV aan u de bewijslast aan te leveren binnen gestelde termijn conform art.227 a&b SR.

 

 • Bij aantoonbaar & correct onberispelijk administratief procederen is tegenpartij niet meer in de juridische gelegenheid zich te beroepen op art.3:11 BW ‘goede trouw’. (en)
 • Een eventueel gemachtigde partij: incassobureau of gerechtsdeurwaarder heeft juridisch geen uitvlucht meer in art.3:44 lid 5 & art.3:11 BW.

 

 

Aangaande uw menselijke wetten waaraan ik mij niet wil associëren*:

 

Ik ben een bewoner van de aarde met De Schepper יְהֹוָה (YHWH) als Wetgever, Rechter, Koning en God.

Mijn nationaliteit is Hebreeuws tempel van de Heilige Geest ontvangen van יְהֹוָה mijn אֱלֹהִים (Elohiym/God/rechter/Koning wetgever/-maker) en ik heb vanuit die positie bepaalde rechten en plichten.

Er is geen enkele reden om aan te nemen dat ik een Nederlands Staatsburger zou zijn. Een slaaf van een menselijk systeem.* (zie hieronder voor de verwijzingen vanuit de Bijbel)

Ik zal, kan, wil en mag mij niet conformeren aan jullie systeem, daar ik geen (natuurlijk) persoon ben maar een mens van vlees, bloed en Geest/ziel door יְהֹוָה geschapen.

 

Reactie van het CJIB:

"In verdere reactie hierop hebt u zich recentelijk in correspondentie gericht tot de heer Hazelhoff in persoon. Echter, u dient zich in deze tot het CJIB te richten en niet tot medewerkers in persoon en privé."

 

Antwoord:

Ficties kunnen geen antwoorden geven en mensen lastig vallen. Dat kunnen alleen andere mensen doen. Bijvoorbeeld Hazelhof in persoon en privé.

 

Als ik jou privaatrechtlijk toestemming geeft om mij op te sluiten en te slaan stel ik jou ook vrij van strafrecht. Dus geef ik je een licentie om strafbare feiten op mij uit te oefenen (weer die privaatrechtelijke grondslag).

 

Vordering:
vordering. [wet en recht] Ook: vorderingsrecht. Een recht van een partij op het verrichten van een prestatie door een andere partij. Bijvoorbeeld dat de ander een geldbedrag moet betalen. Men heeft een vordering op iemand, waarop men de ander kan aanspreken.

 

Invordering:
Het nemen van maatregelen tegen een schuldenaar ter verkrijging van een vordering

 

 

Kosten:

Waarde die een ondernemer opoffert bij de ruil van zijn product tegen geld. Indien u meent dat u door mij kosten heeft moeten maken dan verwerp ik dat, berisp ik u, en dient u deze fout te herstellen.

 

Specificatie:

Een formele definitie van vereisten. Indien u meent vereisten te stellen dan verwerp ik dat, berisp ik u, en dient u deze fout te herstellen.

 

Vordering:

Indien u meent dat u een prestatie verricht heeft dan verwerp ik dat, berisp ik u, en dient u deze fout te herstellen.

 

Invordering:

Het nemen van maatregelen tegen een schuldenaar ter verkrijging van een vordering. Indien u meent dat ik een schuld bij u zou hebben dan verwerp ik dat, berisp ik u, en dient u deze fout te herstellen.

 

 

 

Kosten:
U stelt dat u kosten gemaakt heeft. Indien u meent dat u door mij kosten heeft moeten maken dan verwerp ik dat, berisp ik u, en dient u deze fout te herstellen.

Specificatie:
U stelt dat er een specificatie is. Indien u meent vereisten te stellen dan verwerp ik dat, berisp ik u, en dient u deze fout te herstellen.

Vordering:
U stelt dat er een vordering is. Indien u meent dat u een prestatie verricht heeft dan verwerp ik dat, berisp ik u, en dient u deze fout te herstellen.

Invordering:
U stelt dat er een invordering is. Indien u meent dat ik een schuld bij u zou hebben dan verwerp ik dat, berisp ik u, en dient u deze fout te herstellen.

 

Juridische verklaring
Dit betreft geen bezwaar en geen klacht of verzet maar een juridische verklaring met vragen conform art.21 RV

 

Art.13 GW Persoonlijk, vertrouwelijk. 

 

Peter Oskam(plaatsnaam), (datum) 2023                                                             Ons kenmerk: (vul eigen kenmerk in)

 

Aan: Alle particuliere, DE FACTO federale, gemeentelijke dochterondernemingen, alle locaties die opereren onder een wet, die betrokken zijn of invloed hebben op deze zaak, bekend of als onbekend

Ondergeschrevene levende man/vrouw van vlees en stromend bloed :Marita: Sui Juris
heeft op (datum) 2023 een document ontvangen met:
aanslagbiljet-nummer: (nummer plaatsen)
Gericht aan de natuurlijk persoon: M.R.G.P. DE GIER

De onderstaande zaken brengt ondergeschrevene onder uw aandacht,
waarover ondergeschrevene u aanschrijft:

 

Art.21 RV in acht nemende art.150 RV, antwoorden /aanlevering stukken ter toetsing:

1) Is er een verbintenis vanuit afdwingbaar recht anders dan art.6:3 BW waaruit deze vordering voortkomt die tevens voldoet aan de pre-contractuele mededelingsplicht. Graag een kleuren kopie daarvan conform art.156 RV

2) Wie is de schuldeiser art.6:37 BW
3) Graag het brondocument conform art.156 RV (kleurenkopie) waarop uw mandaat berusten zou (als het de deurwaarder is die je aanschrijft)
4) Indien reactie van ander dan aangeschreven, machtiging aangeschreven conform art.156 RV bijvoegen in reactie.

5) Waar is de privaatrechtelijke machtiging om mij te vertegenwoordigen onder het mom van publiekrecht om mij de wet voor te gaan schrijven. Heb ik soms zonder mijn medeweten een machtiging van besturen aan u gegeven?

 

Bovendien:

- De Belastingdienst heeft eisen gesteld aan het sturen van facturen waar deze factuur niet aan         
    voldoet. Er ontbreekt o.a.: btw-nummer, KvK-nummer en het volledige adres.

- Ondergeschrevene kan op geen enkele wijze verifiëren dat de brief van gemeente Capelle aan den IJssel authentiek is.
    “Wie” heeft deze brief gestuurd?
     Er ontbreekt een handgeschreven naam, functie en natte handtekening.
     Daarmee kan eenieder deze brief opstellen en verzenden. Dit is in strijd met artikel 3.44 lid 3 BW  
     en levert bedrog op in de zin van artikel 326 SR alsmede artikel 227b van dit wetboek.

- Gemeente Capelle aan den IJssel heeft ondergeschrevene een aanslagbiljetnummer toegekend en daarmee een valse aanname gedaan dat ondergeschrevene zaken wenst te doen of met gemeente Capelle aan den IJssel reeds in zaken is. U dient dit per direct te rectificeren vanwege artikel 3:35 BW.

 

- Gemeente Capelle aan den IJssel (KVK-nummer: 51332493) schrijft ondergeschrevene in de brief verder dat ondergeschrevene een DWANGBEVEL IN NAAM DER KONING AFSCHRIFT, DWANGBEVEL MET BEVEL TOT BETALING betalen voor “gemeentelijke belastingen 2023”.
    Hierbij is er sprake van dwang, tenzij hiervan een overeenkomst is opgesteld door beide partijen.   
    Ondergeschrevene verzoekt u dan ook deze overeenkomst toe te zenden binnen 14 dagen. In alle   
    andere gevallen onder artikel 3:44 BW lid 1 en 3  is de overeenkomst hierbij nietig verklaard.

-  Tevens voldoet het DWANGBEVEL niet aan de elDAS-Verordening waardoor er sprake is van  
     valsheid in geschrifte artikel 225 SR en misleiding artikel 6:194 BW lid e en g. De echtheid van de  
     DWANGBEVEL is niet aantoonbaar, er ontbreken twee getuigen, parafen en natte handtekening.
     Op grond hiervan is er ook een overtreding van artikel 326 SR. bedrog en oplichting.

 

- Gemeente Capelle aan den IJssel oefent dwang en drang op ondergeschrevene uit.
     Dit is een overtreding van artikel 365 SR.


- Reageert u niet binnen een termijn van 14 dagen na datum, dan is de vordering vernietigd onder   
    artikel 3:44, 3:49, 3:50 BW alsmede artikel 227 a en b SR.

- Hierbij vordert ondergeschrevene de originele notariële akte (de minuut) op, wat de anonieme schuldeiser, genaamd ambtenaar heeft opgemaakt met aanslagbiljetnummer (aanslagbiljetnummer) volgens artikel 3:296 BW. (vordering tot nakoming) met naam, functie, dienstnummer en natte handtekening van deze anonieme schuldeiser, genaamd ambtenaar.
Dit proces-verbaal dient binnen 14 dagen na dagtekening, op uiterlijk (datum) bij ondergeschrevene te zijn op onderstaand verblijfsadres.

 

- Tevens heb ik ook geen reactie mogen ontvangen op de e-mails en afgegeven stukken die ik u geschreven heb op:

 1. Peter Oskam (Burgemeester) mails gestuurd op:
  ma 24 jan 2022 10:10
  zo 6 feb 2022 16:17
  wo 16 feb 2022 16:43
  do 9 jun 2022 13:31

 2. Op 31 januari 2022 afgegeven aan de gemeente Capelle aan den IJssel:

  Opzegging machtiging besturen

  Attestatie de vita 

  Kiespas teruggegeven met van alles erop geschreven op de gesloten envelop

  Bewijs met datum afgifte van de gemeente met stempel

 3. Ik kreeg eerst een brief of ik info wilde sturen die heb ik nooit beantwoord.

  Toen kreeg ik een aanmaning met de bedragen erop en die heb ik terug gestuurd en tevens om een schenkingsformulier daar jullie een ANBI bedrijf zijn. Hier heb ik nooit een antwoord op gekregen Art.6:62 BW. En nu krijg ik een DWANGBEVEL.

   

   

- Mocht u toch van mening zijn dat het ‚rechtssubject‘ M.R.G.P. DE GIER u gelden verschuldigd zijn, dan geef ik :Marita: beneficiaire executeur van M.R.G.P. DE GIER  verschuldigde bedrag te innen bij: afdeling geboortetrust van de belastingdienst te Heerlen.

- Mocht ondergeschrevene een reactie krijgen vanuit uw organisatie welke niet met naam, functie en natte handtekening is voorzien, neemt ondergeschrevene het schrijven aan als kennisgeving.
      

Hierbij uw handelsvoorstel retour

Onder voorbehoud van alle rechten en plichten UCC 1-308

Weten is geweten! Saluut


De wettige vertegenwoordiger van natuurlijk persoon: M.R.G.P. DE GIER

                                                                             

 

A faithful minister and fellow servant in יְהֹוָה

 

Bij de gratie Gods (ius divinum; 1 Corinthans 1:4)

 

:Marita:

  Minister of  יְהבֿשׁוּעַ מֶלֶ (King Yahushua) מָשִׁיחַ (Ha-Mashiach)

of Heavens, Earth, Sea and the fountains of waters, sui juris, Divine Law / וֹבֿרָה /Torah / Moses

 

 

Ps:

Stelen is nog steeds stelen, ook al beweert een ander mens dat het niet zo is. Nr 8 van de 10 geboden "Gij zult niet STELEN".

 

 

ישוע המשיח - נמשח להושיע

Jesus Messiah - Anointed Savior

 

https://www.kvk.nl/download/Formulier-25-inschrijving-publiekrechtelijke-rechtspersonen_tcm109-365594.pdf

 

Je bereikt het meeste met aantoonbaar (aangetekend), onberispelijk correct (termijnen), administratief procederen.
Niets stellen, maar de juiste vragen stellen.

Bijv.

 

Juridische verklaring met vragen conform art.21 RV

 

Art.21 RV in acht nemende art.150 RV, antwoorden /aanlevering stukken ter toetsing:

1) is er een verbintenis vanuit afdwingbaar recht anders dan art.6:3 BW waaruit deze vordering voortkomt die tevens voldoet aan de pre-contractuele mededelingsplicht. Graag een kleuren kopie daarvan conform art.156 RV
2) wie is de schuldeiser art.6:37 BW
3) graag het brondocument conform art.156 RV (kleurenkopie) waarop uw mandaat berusten zou (als het de deurwaarder is die je aanschrijft)
4) indien reactie van ander dan aangeschreven, machtiging aangeschreven conform art.156 RV bijvoegen in reactie.

 

Aanleveringstermijn 14 dg onder art.227 a&b SR

 

Vraag:

Wat doet die publiekrechtelijke dwingelandij in het privaatrecht?

Brief Verkeersboete Beschikking

 

Aan: Parket CVOM                                                                                                 Van:

Afdeling mulder                                                                                                       (Maria Rita Gertrud Petra)

Postbus 50.000                                                                                                        van de familie de Gier

3500 MJ Utrecht                                                                                                      en de familie Brands

                                                                                                                                Adres

                                                                                                                                [Postcode] Woonplaats

 

Dagtekening 22 mei 2023 Gregoriaanse kalender

 

Bijlage kopie vooraankondiging beschikking verkeersboete

Uw kenmerk: CJIB nummer: (CJIB nr)

Betreft: Pro forma bezwaar

 

Geachte anonieme officier van justitie,

 

Naar aanleiding van een ontvangen poststuk van het CJIB waarin een vooraankondiging van beschikking zat, stel ik, begunstigde van het juridisch rechtssubject de privaatrechtelijke zakelijk handelend natuurlijk persoon (M.R.G.P. DE GIER), bij deze een pro forma bezwaar in.

In een onaanvaardbare en ontoelaatbare doorkruising van publiekrecht naar privaatrecht in misleiding, misbruik van omstandigheden en bedrog wordt getracht, in samenspannen, een privaatrechtelijk zakelijk handelsrecht tot stand te brengen door rechtshandelingen te plegen met rechtsgevolgen in mijn privaatrecht.

 

 

art.6:3 BW

 

Artikel 3    

 • Een natuurlijke verbintenis is een rechtens niet- afdwingbare verbintenis.

 • Een natuurlijke verbintenis bestaat:

  • a.wanneer de wet of een rechtshandeling aan een verbintenis de afdwingbaarheid onthoudt;

  • b.wanneer iemand jegens een ander een dringende morele verplichting heeft van zodanige aard dat naleving daarvan, ofschoon rechtens niet afdwingbaar, naar maatschappelijke opvattingen als voldoening van een aan die ander toekomende prestatie moet worden aangemerkt.

 

 

 • Beschikking:

  1. Eenzijdige wilsuiting van een overheidsorgaan in een concreet geval, niet zijnde een algemene regeling.
  2. Schriftelijk besluit van een administratief orgaan, gericht op enig rechtsgevolg. Een besluit van algemene strekking en een rechtshandeling naar burgerlijk recht zijn geen beschikkingen in de zin van de wet.
  3. Beslissing in het strafproces

  Boek 3 Artikel 33 (3:33 BW)

   

  Een beschikking valt onder bestuursrecht. Indien u meent dat ik lid ben van uw bedrijf/vereniging verwerp ik dat, berisp ik u, en dient u deze fout te herstellen.

 

 

Wat is een beschikking?

 

In het bestuursrecht: Een beslissing van een overheidsorgaan in een concreet geval, bijvoorbeeld het verlenen van een bouwvergunning.

In het civiele recht: een rechterlijke uitspraak in een procedure die begint met een verzoekschrift. Een uitspraak in een procedure die begint met een dagvaarding, heet een vonnis.

 

Wat is bestuursrecht?

 

Kort gezegd is bestuursrecht het geheel van regels waaraan een overheid zich hoort te houden bij overheidshandelen. Het basisverschil tussen overheidshandelingen en burgerhandelingen wordt vastgelegd in wat ze het legaliteitsbeginsel noemen. Dit beginsel stelt (simpel gezegd) dat burgers alles mogen, behalve wat bij wet verboden is; terwijl overheden niets mogen, tenzij het bij wet wordt voorgeschreven. Elk overheidsoptreden moet met andere woorden een juridische grond hebben en het geheel van die juridische regels is het bestuursrecht. De (Nederlandse) basisregels voor overheidshandelen worden hierbij vastgelegd in de Algemene Wet Bestuursrecht.  Zoals al even werd opgemerkt wordt het bestuursrecht verder echter ook nog bepaald door tal van andere overheidsregels.

 

Als een bestuursorgaan een specifiek besluit neemt, noemen we dat een beschikking.

 

Het legaliteitsbeginsel:

Dat alleen de wet de straffen mag bepalen die op een misdrijf worden gesteld. Het doel hiervan was om burgers te beschermen tegen willekeurige bestraffing door de overheid.

 • nulla poena sine lege (geen straf zonder wetsbepaling), nulla poena sine crimine (geen straf zonder strafbaar feit) en nullum crimen sine lege poena legali (geen strafbaar feit zonder wettelijke strafbepaling)
 • nullum crimen, nulla poena, sine praevia lege poenali (geen strafbaar feit, geen straf zonder voorafgaande strafbepaling); beter bekend als het (strafrechtelijk) legaliteitsbeginsel of het nulla poena-beginsel.
 • Wet algemene bepalingen (uitgevaardigd in 1829): De wet verbindt alleen voor het toekomende en heeft geen terugwerkende kracht.

 

 
Overheden worden bestuurd door bestuursorganen. Voorbeelden van bestuursorganen zijn onder anderen: Gemeente-Gemeenteraad, burgemeester en wethouders, burgemeester.
 
Het begrip besluit is een kernbegrip in de Algemene wet bestuursrecht ( Awb ). Het antwoord op de vraag of een handeling van een bestuursorgaan een besluit is, is van belang voor de vraag of bezwaar of beroep mogelijk..

 neemt, noemen we dat een beschikking.

 

 

Een gerechtelijke procedure begint met een dagvaarding of een verzoekschrift.

Procedure

Zowel de dagvaarding als het verzoekschrift zijn inleidende processtukken, maar verder zijn ze verschillend. De processtukken zien er anders uit, ze moeten aan andere vereisten voldoen. Daarbij verschilt de dagvaardingsprocedure van de verzoekschriftprocedure.

Een dagvaarding wordt door een deurwaarder aan de wederpartij betekend (overhandigd). Daarentegen is een verzoekschrift gericht aan een rechter. Daarbij verschillen de termijnen van beide procedures en is een verzoekschriftprocedure minder formeel dan een dagvaardingsprocedure. Aan het einde van de dagvaardingsprocedure ontvangt u een vonnis. Aan het einde van een verzoekschriftprocedure ontvangt u een beschikking.

 

 

Source:

 

 

Beschikking: Boek 3 Artikel 33 (3:33 BW)

 1. Eenzijdige wilsuiting van een overheidsorgaan in een concreet geval, niet zijnde een algemene regeling.
 2. Schriftelijk besluit van een administratief orgaan, gericht op enig rechtsgevolg. Een besluit van algemene strekking en een rechtshandeling naar burgerlijk recht zijn geen beschikkingen in de zin van de wet.
 3. Beslissing in het strafproces

 

Verkeersboete:

Naar aanleiding van een ontvangen poststuk van het CJIB waarin een vooraankondiging van beschikking zat, stel ik, begunstigde van het juridisch rechtssubject de privaatrechtelijke zakelijk handelend natuurlijk persoon (M.R.G.P. DE GIER), bij deze een pro forma bezwaar in.

In een onaanvaardbare en ontoelaatbare doorkruising van publiekrecht naar privaatrecht in misleiding, misbruik van omstandigheden en bedrog wordt getracht, in samenspannen, een privaatrechtelijk zakelijk handelsrecht tot stand te brengen door rechtshandelingen te plegen met rechtsgevolgen in mijn privaatrecht.

Brief Bank

 

Art.13 GW Persoonlijk, vertrouwelijk. 

 

Dagtekening: 19 mei 2023 Gregoriaanse kalender.

 

Geachte ......

  

N.a.v. 

Conform art.21 RV (naar waarheid te beantwoorden) en attenderend op art.150 RV (bewijslast aan claimer) aan u te beantwoorden / stukken aan te leveren.

 - de rechtsgeldige machtiging van de opdrachtgever conform art.156 RV in kleurenkopie aan te leveren (in geval digitale handtekening conform art.3:15 a BW ). 

U attenderende op art.3:71 BW, zoals beschreven ‘terstond’ alstublieft! 

U tevens attenderend op bevestiging in art.6:37 BW ‘wie’ is schuldeiser/heeft juridische verantwoordelijkheid genomen? Nb. Niet ‘wat’= Rechtspersoon maar ‘wie’= ID, onder de Paspoortwet en de wet op de identificatieplicht.

- indien reactie van ander dan aangeschrevene geschiedt (?), ‘uw’ machtiging conform art.156 RV toe te voegen in kleurenkopie zodat geen juridische misverstanden volgen. 

- Waar is het bewijs van de Akte van Cessie onder Art.3:94 BW

Mocht u gestelde termijn overschrijden ben ik genoodzaakt verdere juridische stappen te nemen bij verplichting onder art.135 SR. Ik wijs u er tevens op dat in een civiele zaak ook een rechter bij constatering van een onrechtmatige daad uit een strafbaar feit, aangifte plicht heeft bij art.162 SV.

Aanleveringstermijn van 14 dagen, onder art.227 a&b SR.

 

A faithful minister and fellow servant in יְהֹוָה

 

Bij de gratie Gods (ius divinum; 1 Corinthans 1:4)

 

Marita

  Minister of   יְהבֿשׁוּעַ מֶלֶ (King Yahushua)  מָשִׁיחַ  (Ha-Mashiach)

of Heavens, Earth, Sea and the fountains of waters, sui juris, Divine Law / וֹבֿרָה /Torah / Moses

 

 

Ps:

Stelen is nog steeds stelen, ook al beweert een ander mens dat het niet zo is. Nr 8 van de 10 geboden "Gij zult niet STELEN".

 

 

Ik heb 2 vragen:

 • Hoeveel belasting heb ik betaald?

(stel: €1 miljoen)

 • Was dat verschuldigd?

 

 

Ik deel de Gemeente Capelle aan den IJssel standpunten niet.

 

Ik ben een bewoner van de aarde met De Schepper יְהֹוָה (YHWH) als Wetgever, Rechter, Koning en God.

Mijn nationaliteit is Hebreeuws tempel van de Heilige Geest ontvangen van יְהֹוָה mijn אֱלֹהִים  (Elohiym/God/rechter/Koning wetgever/-maker) en ik heb vanuit die positie bepaalde rechten en plichten. En geen enkele reden om aan te nemen dat ik een Nederlands Staatsburger zou zijn. Een slaaf van een menselijk systeem. (zie hieronder voor de verwijzingen vanuit de Bijbel)

 

Waar is de privaatrechtelijke machtiging om mij te vertegenwoordigen onder het mom van publiekrecht om mij de wet voor te gaan schrijven. Heb ik soms zonder mijn medeweten een machtiging van besturen aan u gegeven?

 

Is er een verbintenis van wat voor denkbare aard dan ook, die tevens voldaan heeft aan de pre-contractuele mededelingsplicht,…..waarbij er een afdwingbaar recht zou bestaan? art.21 RV en art.150 RV

 

 

Exodus 24:

3 Then Moses went down to the people and repeated all the instructions and regulations יְהֹוָה had given him. All the people answered with one voice, “We will do everything יְהֹוָה has commanded.”

 

Isaiah 33:22

 

James 4:

12 There is one lawgiver, who is able to save and to destroy: who art thou that judgest another?

 

Nationality:

עִבְרִי / `Ibriy / Hebrew (וְהָעִבְרִיָּה) (Jeremiah 34:9)

(Exodus 9:1, Jonah 1:9, Romans 11, Isaiah 56:1-7)

 

Temple of the ‎רוּחַ הַקֹּדֶשׁ (Holy Ghost/ Ruach Hakodesh)(1 Corinthians 6:19)

 

Received from יְהֹוָה (YeHoVaH) (Acts 5:32, 2 Corinthians 6:16)

my אֱלֹהִים (Elohiym = God/Judge שָׁפַט / King מֶלֶךְ / Lawmaker חָקַק)

(Leviticus 11:44 a, Isaiah 33:22) Article 4 and 15 (UVRM / UDHR)

 

Inhabitant of the land of:

אֶרֶץ / Earth (Isaiah 24:17; 26:21, Psalm 33:13-14, Deuteronomy 10:14, Ezekiel 43)

 

Authority:

Minister of הוֹשׁוּעַ (Yahushua) מָשִׁיחַ (Ha-Mashiach) of Heavens, Earth and Sea (Mark 13:34, Revelation 1:6, sui juris (Ezekiel 43) Venia Aetatis, Divine Law, Dei Gratia

 

 

 

Bij de Gratie Gods / By the Grace of God 

  

Hebrews 2: - 9 But we see Jesus, who was made a little lower than the angels for the suffering of death, crowned with glory and honour; that He (Jesus) by the grace of God should taste death for every man.  

  

1 Corinthians 1: - 4 I thank my God always on your behalf, for the grace of God which is given you by Jesus Christ;   

  

Romans 5: - 2 By whom also WE have access by faith into this grace wherein we stand, and rejoice in hope of the glory of God. 15 But not as the offence, so also is the free gift. For if through the offence of one many be dead, much more the grace of God, and the gift by grace, which is by one man, Jesus Christ, hath abounded unto many.   

  

Ephesians 2: - 8 For by grace are ye saved through faith; and that not of yourselves: it is the gift of God:  

  

Ephesians 3: - 7 Whereof I was made a minister, according to the gift of the grace of God given unto me by the effectual working of His (Jesus) power.   

  

1 Peter 5: - 10 But the God of all grace, who hath called us unto His eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, make you perfect, stablish, strengthen, settle you.  

  

Deze wetten en alle andere wetten zijn ingesteld door de wetgever en ondertekend door de regent van dat moment.  

  

Op deze wet staat het volgende:  

‘Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje -Nassau, enz.  

enz. enz.‘  of  

'Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.  

  

De regent van het moment van tekenen was koningin Beatrix / koning Willem-Alexander. Koningin Beatrix / Koning Willem-Alexander heeft zichzelf het recht gegeven om deze wet in te stellen ‘bij de gratie Gods’.    

Ik zou graag het bewijsstuk ontvangen waaruit deze gratie Gods blijkt en handelt u ook vanuit de gratie Gods?  

 

 

BESLUIT WOO VERZOEK OVER GRATIE GODS

Besluit

Ik kan uw verzoek niet inwilligen. Er zijn namelijk geen door u gevraagde documenten bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangetroffen.

 

De oorsprong van de "gratie Gods" is bijbels, …….

 

De rest van het antwoord klopt niet. Het staat o.a. vermeld in 1 Corinthians 1:4  en Romeinen 5:2 zoals hierboven is aangegeven.

 

Source:

 

Een Rechtspersoon is een juridische constructie.

 • Juridisch is een woord dat aangeeft dat er gekeken wordt of iets wel of niet klopt met

datgene dat in de verschillende wetboeken staat beschreven. 'Juridisch correct'

Betekent dus dat het klopt volgens het wetboek.

De 5 boeken van Mozes staan erom bekend dat het wetboeken zijn. De Thora. In vakliteratuur worden ze ook wel Pentateuch genoemd.

 

Bij een vonnis staat altijd in naam van GOD.

Welke GOD?

en

In naam van de KONING.

Welke KONING?

 

Ook de Gratie Gods kan men niet beantwoorden.

Ik kan die vraag wel beantwoorden.

 

1 Corinthians 1:

4. I thank my God always on your behalf, for the grace of God which is given you by Jesus Christ;

 

Dus wie heeft de Gratie Gods......Wij allen die Jezus als Koning heeft en Hem dienen.

Willem Alexander en zijn clubje horen daar dus NIET bij.

 

Regels maken zijn prima.

Bijvoorbeeld:

Verkeersregels voor op de weg zijn erg handig om ongelukken te voorkomen en daar is niets mis mee, maar om zogenaamde menselijke wetten te maken om dan vervolgens boetes uit te kunnen delen om geld ermee te kunnen verdienen en jezelf te verrijken, dat gaat mij te ver. Dat kan en mag niet. En daar leg ik mijn grens.

 

Bovendien staat deze brief vol met fouten.

 

Deze brief wordt bij deze dus geweigerd.

 

 

DWANGBEVEL IN NAAM DER KONING

AFSCHRIFT

 

Ten eerste: Alles wat u in HOOFDLETTERS schrijft is DOG LATIN/LATIN LAW

Als u Nederlands schrijft hoort u niet in het LATIJN te schrijven. Indien u meent dat ik in Italië woon verwerp ik dat, berisp ik u en dient u deze fout te herstellen.

 

 

Dwangbevel

Een dwangbevel is een namens de overheid uitgevaardigd schriftelijk bevel, gericht aan een persoon of rechtspersoon. Door dat 'bevel' verkrijgt het betreffende overheidsorgaan de mogelijkheid om een geldsom bij de betrokken persoon te incasseren. Voordat een dwangbevel mag worden uitgevaardigd moet er eerst worden aangemaand.

 

Persoon:

U schrijft een persoon aan. Ik ben geen persoon. Ik ben een mens. Indien u meent dat ik een persoon ben dan verwerp ik dat, berisp ik u, en dient u deze fout te herstellen.

 

In naam der Koning:

U schrijft in naam der Koning heeft deze Koning ook een naam. U neemt aan dat ik weet over welke Koning u het heeft. Ik verwerp dat, berisp ik u en dient u deze fout te herstellen.

Mijn Koning is Yahushua (Jezus/יְהוֹשׁוּעַ/yəhôšûaʿ) mijn verlosser geboren in Bethlehem. Ik dien geen andere Koningen.

 

Afschrift:

Het afschrift is een door de notaris ondertekende afgegeven weergave van de inhoud van een originele notariële akte (de minuut). Een afschrift kan je herkennen doordat er ''uitgegeven voor afschrift'' op staat. Doordat het is gewaarmerkt door de notaris, levert het net zoveel bewijs op als de originele akte.

 

U schrijft afschrift. U neemt aan dat ik weet wie die notaris was en wat de inhoud van die originele notariële akte (de minuut) is. Indien u meent dat ik weet over welke originele notariële akte (de minuut) dat is dan verwerp ik dat, berisp ik u, en dient u deze fout te herstellen.

 

 

Aanslagbiljetnummer:

U vermeld een aanslagbiljetnummer. Wij hebben geen contract waaruit blijkt dat ik geld zou geven aan een fictie genaamd de gemeente of de Staat der Nederlanden. Indien u meent dat wij een zaak hebben dan verwerp ik dat, berisp ik u, en dient u deze fout te herstellen.

 

Aanslag:

vaststelling van belasting door de belastingdienst en mededeling daarvan aan de belastingplichtige.

 

Biljet:

1) Aanplakbiljet 2) Affiche 3) Afgiftebewijs 4) Bankbiljet 5) Bedrukt briefje 6) Bewijs 7) Briefje 8) Drukwerk 9) Formulier 10) Geldbriefje 11) Kaartje 12) Klein briefje 13) Lap 14) Papieren geld 15) Papiergeld 16) Plakkaat 17) Poster 18) Reclamemiddel 19) Ticket 20) Toegangsbewijs 21) Toegangskaart.

een stuk van staatswege uitgegeven papier waaraan geldswaarde is toegekend (In de eurozone kennen we biljetten met de waarde van 5,10,20,50,100, 200 en 500 euro.) 2. beschreven of bedrukt stuk papier (waarvan het bezit iemand rechten geeft)

 

Het is niet geoorloofd mij als minister/priester van Jezus/יְהוֹשׁוּעַ/yəhôšûaʿ tol, schatting/belasting of gewoontes op te leggen en ik zal de rijkdommen van de Goyim/heidenen eten (Isaiah 61:6; Ezra 7:24; Matthew 23:23; Mark 2:16-17; Luke 18:11-13;
Luke 23:2; Leviticus 18:3). Nergens in de Thora staat dat je geld moet betalen uit werk of giften aan een mens. (Malachi 3:8-9: Leviticus 27:1-34)

 

Brieven aan deurwaarders en bestuurders

Verklaring in kennisgeving wijziging wilsuiting op persoonsgegevens.

 

Persoonlijk ter hand gesteld. GBA/BRP

 

Verklaring in Kennisgeving wijzigingen wilsuiting op persoonsgegevens.

 

 

Aan de Ambtenaar, Burgemeester en wethouders van de gemeente

Capelle aan den IJssel

Postadres: Postbus 70

2900 AB Capelle aan den IJssel

 

19 mei 2023 Gregoriaanse kalender.

 

Betreft: Kennisgeving Inschrijving in de gemeente Capelle aan den IJssel zonder verbintenissen.

 

Beste burgemeester en wethouders en (semi) overheidsdienaren,

 

Middels deze Verklaring en Kennisgeving informeer ik u over het volgende:

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf deze datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie. Burgers kregen meer zeggenschap over hun persoonsgegevens en wat daarmee gebeurt. Zo mogen ze hun toestemming om gegevens te verwerken niet alleen intrekken, maar ook gebruik maken van het recht om vergeten te worden bij alle organisaties die hun gegevens via uw organisatie hebben ontvangen.

 

Het is belangrijk dat medewerkers van uw organisatie die te maken hebben met het verwerken van persoonsgegevens op de hoogte zijn van de veranderingen van de AVG. Het is verstandig om nieuwe medewerkers via een cursus op de hoogte te brengen van de regels die gelden. Let in het bijzonder op het volgende:

- Het recht op rectificatie en aanvulling: de betrokkene mag zijn persoonsgegevens laten wijzigen. Bij dit recht moet een organisatie deze wijziging(en) doorgeven aan andere organisaties die de persoonsgegevens delen.

- Het Recht op vergetelheid: de betrokkenen mogen aangeven dat zij 'vergeten' willen worden.

 

Het is voor een organisatie belangrijk om op de juiste wijze gehoor te geven aan de betrokkenen wanneer zij zich beroepen op één van hun rechten. Wanneer er van de betrokkenen klachten bij de AP (Autoriteit Persoonsgegevens) binnenkomen dan zal de AP de klachten verplicht moeten behandelen. Het is tevens belangrijk dat een organisatie de manier waarop toestemming is verkregen registreert, en vragen evalueert. Organisaties moeten er ook rekening mee houden dat de betrokkene de gegeven toestemming weer makkelijk moet kunnen intrekken wanneer deze dat nodig acht.

 

Middels deze Verklaring in Kennisgeving informeer ik u over het volgende:

Op 5 november 2005 Gregoriaanse kalender heb ik, de mens maria rita gertrud petra, in persoon mijn juridisch rechtssubject M.R.G.P. de Gier in laten schrijven in de gemeente Capelle aan den IJssel daar ik een verblijf betrokken heb dat gevestigd is op het grondgebied van het koninkrijk der Nederlanden in de gemeente genaamd Capelle aan den IJssel.

De verklaring doe ik hier op bestaande inschrijving, die heeft plaatsgevonden bij de op dat moment dienstdoende gemeenteambtenaar op gemeentehuis te Capelle aan den IJssel.

Deze Verklaring in Kennisgeving is aan de dienstdoende ambtenaar overhandigd als verklaring op bestaande registratie, dan wel nieuwe of veranderde registratie. Ik heb de ambtenaar uitdrukkelijk en expliciet verzocht kennis te nemen van deze Kennisgeving in Verklaring en deze zo spoedig mogelijk aan u, burgemeester en wethouders, te overhandigen.

 

Aan u, burgemeester en wethouders, doe ik het dringend beroep om deze Verklaring in Kennisgeving binnen de (semi)publiekrechtlijke personen en onder hun medewerkers te verspreiden.

 

Bij deze laat ik, bij de gratie Gods (1 Corinthians 1:4) die je wordt gegeven door Jezus geboren te Bethlehem de verlosser, de vrije en levende mens van vlees en bloed, vanaf de geboorte begiftigd met verstand en geweten, genaamd: (Marita) Maria Rita Gertrud Petra geboren (op 17 december 1968) te Eindhoven, uit de familie de Gier (de Ghier) en Brands en hoofdelijk bestuurder van het juridisch rechtssubject de persoon M.R.G.P. de Gier (de Ghier), u weten dat met de inschrijving in uw gemeente van mijn persoon M.R.G.P. de Gier (de Ghier) uitdrukkelijk geen enkele denkbare wijze een (eenzijdige) privaatrechtelijk verbintenis/overeenkomst tot stand komt of is gekomen met u, uw organisatie(s) en de medewerkers daarvan, en andere (samenwerkende) organisaties en de medewerkers en of opdrachtgevers daarvan.

 

Ik ben en heb het hoogste gezag over mijzelf en mijn persoon onder (menselijke) wet en De Wetten van God genaamd יְהֹוָה de bron en de Schepper van de Hemel en de Aarde en de zee. De mensenrechten van Goddelijke oorsprong vanuit de Bijbel / geschriften zijn de hoogste rechten, die door alle mensen erkent zijn, van mij en van ieder ander, waaraan geen enkel ander recht afbreuk kan en mag doen, op welke denkbare wijze ook. De mensenrechten van Goddelijke oorsprong vanuit de Bijbel / geschriften hebben eeuwigheidswaarde en zijn te allen tijde onverkort en integraal van kracht.

Ik ben de vrije en levende mens en uitdrukkelijk slecht een onderdaan van יְהֹוָה mijn God, de bron en de Schepper van de Hemel en de Aarde en de zee en alles wat er op (Aarde, Land) boven (Lucht, Air) en onder in (Zee, Water) is, en uitdrukkelijk geen onderdaan van welk denkbaar instituut of organisatie van menselijk aard of oorsprong dan ook.

 

Ik ben een bewoner van de aarde met De Schepper יְהֹוָה (YHWH) als Wetgever, Rechter, Koning en God.

Mijn nationaliteit is Hebreeuws tempel van de Heilige Geest ontvangen van יְהֹוָה mijn אֱלֹהִים  (Elohiym/God/rechter/Koning wetgever/-maker) en ik heb vanuit die positie bepaalde rechten en plichten. En geen enkele reden om aan te nemen dat ik een Nederlands Staatsburger zou zijn. Een slaaf van een menselijk systeem.

 

Nationality:

עִבְרִי / `Ibriy / Hebrew (וְהָעִבְרִיָּה) (Jeremiah 34:9)

(Exodus 9:1, Jonah 1:9, Romans 11, Isaiah 56:1-7)

 

Temple of the ‎רוּחַ הַקֹּדֶשׁ (Holy Ghost/ Ruach Hakodesh)(1 Corinthians 6:19)

 

Received from יְהֹוָה (YeHoVaH) (Acts 5:32, 2 Corinthians 6:16)

my אֱלֹהִים (Elohiym = God/Judge שָׁפַט / King מֶלֶךְ / Lawmaker חָקַק)

(Leviticus 11:44 a, Isaiah 33:22) Article 4 and 15 (UVRM / UDHR)

 

Inhabitant of the land of:

אֶרֶץ / Earth (Isaiah 24:17; 26:21, Psalm 33:13-14, Deuteronomy 10:14, Ezekiel 43)

 

Authority:

Minister of הוֹשׁוּעַ (Yahushua) מָשִׁיחַ (Ha-Mashiach) of Heavens, Earth and Sea (Mark 13:34, Revelation 1:6, sui juris (Ezekiel 43) Venia Aetatis, Divine Law, Dei Gratia

 

Allen die zich op de aarde bevinden wat men voor nu "Nederland" noemen, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. Onder discriminatie of discrimineren wordt verstaan elke vorm van onderscheid, elke uitsluiting, beperking of voorkeur, die ten doel heeft of ten gevolge kan hebben dat de erkenning, het genot of de uitoefening op voet van gelijkheid van rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal of cultureel terrein of op andere terreinen van het maatschappelijk leven, wordt tenietgedaan of aangetast.

 

Handel met de persoonsgegevens in de breedste zin van het woord en op welke denkbare wijze dan ook van mijn juridisch rechtssubject persoon M.R.G.P. de Gier (de Ghier) is uitdrukkelijk verboden zonder mijn bewuste instemming.

Persoonlijke dienstbaarheden, van welke aard of onder welke benaming ook, worden niet geduld.

 

Elk besluit in de breedste zin van het woord, door wie dan ook in verleden en heden genomen, en in de toekomst genomen wordt, in welke hoedanigheid en onder welke benaming dan ook, welke een schending, beperking of inperking inhoud van mijn mensenrechten van Goddelijke oorsprong, vanuit de Bijbel / geschriften en van de burgerrechten, wijs ik af en vernietig ik bij deze buitengerechtelijk voor zover dat besluit niet van rechtswege reeds nietig is.

 

Elke al dan niet veronderstelde verbintenis, in welke denkbare vorm dan ook, die ik in het verleden zou zijn aangegaan of die een ander in veronderstelde vertegenwoordiging van mij, de mens (Marita) Maria Rita Gertrud Petra en /of mijn persoon M.R.G.P. de Gier, is aangegaan met welk (semi)publiekrechtelijk/privaatrechtelijk rechtspersoon, en / of diens medewerkers of opdrachtgevers dan ook, wordt geacht onder dwaling, bedrog, misbruik van omstandigheden en /of bedreiging tot stand te zijn gekomen en worden bij deze, indien deze verbintenis niet al meteen onderhevig is aan nietigheid van rechtswege, doch vernietigbaar is, bij mijn kennisneming daarvan buitengerechtelijk vernietigd/aangepast of veranderd, waarbij deze vernietiging/verandering met terugwerkende kracht ingaat op het tijdstip waarop de rechtshandeling is verricht in dwaling, opdat de al dan niet veronderstelde verbintenis(sen) waarin de wils vertrouwensleer niet is gevolgd, deze correctie zullen ondergaan.

 

Elke verbintenis met wie of wat dan ook komt slechts dan tot stand indien ik, de mens (Marita) Maria Rita Gertrud Petra, in persoon hierom expliciet, volledig geïnformeerd (informed consent), in vrijheid van mijn wil en in mijn welbevinden uitdrukkelijk, schriftelijk en voorzien van mijn handtekening, verzoek.

De verbintenis beperkt zich te allen tijde slechts tot de dienst waarom door mij expliciet is verzocht.

Elke (rechts)handeling waarom ik niet expliciet heb gevraagd is wederrechtelijk en onrechtmatid en van rechtswege nietig. Voor zover het valt onder vernietigbaarheid roep ik bij deze terstond en buitengerechtelijk de vernietiging in, met terugwerkende kracht en ingaande op het tijdstip waarop de rechtshandeling is verricht.

 

Mijn recht op vergetelheid.

Bij dit recht moet uw organisatie dit schrijven en deze wijziging op vergetelheid ook doorgeven aan andere organisaties met wie u mijn persoonsgegevens deelde. De verantwoordelijke bij een datalek, waarbij er kans is op verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens, moet niet alleen een melding doen bij de toezichthouder, het College Bescherming Persoonsgegevens (Cbp), maar ook de betrokkene informeren. Deze meldplicht geldt voor alle verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, zowel in de private als publieke sector. Als er geen melding wordt gemaakt van een datalek kan dit bestraft worden met een bestuurlijke boet van het Cbp; deze meldplicht geldt ook voor u.

Op 10 februari 2015 Gregoriaanse kalender is het volgende wetsvoorstel aangenomen¹: 

'Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens en enige andere wetten in verband met de invoering van een meldplicht bij de doorbreking van maatregelen voor de beveiliging van persoonsgegevens alsmede uitbreiding van de bevoegdheid van het college bescherming persoonsgegevens om bij overtreding van het bepaalde bij of krachtens de Wet bescherming persoonsgegevens een bestuurlijke boete op te leggen (Meldplicht datalekken en uitbreiding bestuurlijke boetebevoegdheid Cbp)' (Stb. 2015,230).

Het wetsvoorstel refereert aan een ander wetsvoorstel (nr. 33685), dat door de Eerste Kamer is aangenomen, dat de maximumboete van 810.000 euro verhoogt naar 10% van de jaaromzet van de verantwoordelijke of bewerker (alleen rechtspersonen), als 810.000 euro "geen passende bestraffing toelaat". Dit opende de weg naar miljoenenboetes voor serieuze overtredingen.

 

Ik ben vrij van schuld en ik heb aan niets en niemand een machtiging tot vertegenwoordiging van mij, de mens (Marita) Maria Rita Gertrud Petra en /of mijn jurisidche rechtssubject FICTIE persoon M.R.G.P. de Gier verleend.

Een machtiging op welke denkbare wijze dan ook komt uitdrukkelijk slechts dan tot stand wanneer ik, de mens (Marita) Maria Rita Gertrud Petra in persoon deze schriftelijke verstrek in natte handtekening van mijn hand. IN de door mij gegeven machtiging is de reikwijdte omschreven waarbinnen die machtiging geldend is en wanneer deze vervalt.

 

Deze kennisgeving is uitdrukkelijk geen bezwaar, klacht of verzoek.

Dit is mijn onvoorwaardelijke Verklaring in Kennisgeving vanuit mijn wil en bepaalt de onbeperkte voorwaarden van de inschrijving van de persoon (Marita) Maria Rita Gertrud Petra de Gier (de Ghier) in welk land en gemeente dan ook.

Genoemde inschrijving geeft uitdrukkelijk geen enkel recht of bevoegdheid op enige bestuurlijk en /of uitvoerende bevoegdheden jegens mij, dan wel jegens mijn persoon, in welke vorm dan ook, en aan wie of wat dan ook.

 

Een afwijzing van deze Verklaring in Kennisgeving door wie dan ook, en in welke hoedanigheid of onder welke benaming dan ook, is een schending van mijn mensenrechten van Goddelijke oorsprong vanuit de Bijbel / geschriften, een schending van het fair play beginsel, en wijst als misleiding en bedrog op onbehoorlijk bestuur. Het is voorts een schending van de ambtseed/belofte en een inbreuk op mijn persoonlijke levenssfeer, en zal derhalve uitdrukkelijk geen beding vinden en zal tersond worden afgewezen aangezien deze rechtshandelng met rechtsgevolgen van rechtswege nietig en strafbaar is. De rechtshandelingen zl onverwijld worden vernietigd, met terugwerkende kracht en ingaande op phet tijdstip waarop de rechtshandeling is verricht.

 

Deze Verklaring in Kennisgeving is tevens de afwijzing en vernietiging van alles waar deze Verklaring naar verwijst, alles dat in deze kennisgeving als vernietigbaar is genoemd, en alles waarvan ik heb aangegeven dat ik het afwijs. Schendingen van mijn mensrechten van Goddelijke oorsprong vanuit de Bijbel / geschriften en schendingen van mijn (menselijke) burgerrechten zullen worden aangemerkt als onrechtmatige daad waarvan de schade, voortvloeiend uit die onrechtmatige daad, dan ook privaatrechtelijk en, waar mogelijk persoonlijk zullen worden verhaald.

 

Van strafbare feiten jegens mij of mijn persoon Maria Rita Gertrud Petra zal onverwijld aangifte worden gedaan bij de politie met het uitdrukkelijk verzoek tot strafvervolging. Zo nodig zal dit worden doorgezet naar het Internationaal Strafhof.

 

Geen bepaling in deze Verklaring zal zodanig mogen worden uitgelegd, dat welke staat, groep of persoon dan ook daaraan enig recht kan ontlenen om iets te ondernemen of handelingen van welke aard ook te verrichten, die vernietiging van een van de rechten en vrijheden, zoals in deze Verklaring en Kennisgeving genoemd, ten doel of tot gevolg hebben.

 

Deze Verklaring in Kennisgeving is en blijft onverkort van kracht tot het moment dat ik expliciet, uitdrukkelijk en louter schriftelijk besluit in vrije wil de inhoud van deze Verklaring in Kennisgeving te wijzigen.

 

Mocht ik door welke fout of dwaling ook in heden en verleden wel privaatrechtelijk verbintenissen door deze registratie zijn aangegaan, eis ik daar naar waarheid als gesteld in Art. 21 Rv per direct over geïnformeerd te worden, of in elk geval binnen redelijk termijn van 6 weken na datum van ontvangst van dit schrijven, om deze eventuele zakelijke verbintenissen dan af te handelen volgens mijn recht.

 

Alle rechten en weren voorbehouden.

 

In volharding onderteken ik mijn Verklaring in Kennisgeving:

 

(Handtekening)

 

(Marita) Maria Rita Gertrud Petra geboren uit de familie de Gier (de Ghier) en de familie Brands.

 

 

 

 

Offerte Ministerie van Financiën en Staat der Nederlanden 1996-2020

Betalingsherin. Ministerie van Financiën en Staat der Nederl. 1996-2020
Aanmaning Ministerie van Financiën en Staat der Nederl. 1996-2020

 

Brief

 

Art.13 GW Persoonlijk, vertrouwelijk. 

 

Regels maken zijn prima.

 

Bijvoorbeeld:

Verkeersregels voor op de weg zijn erg handig om ongelukken te voorkomen en daar is niets mis mee.

Maar om zogenaamde menselijke wetten te maken om dan vervolgens boetes uit te kunnen delen om geld ermee te kunnen verdienen en jezelf te verrijken, dat gaat mij te ver. Dat kan en mag niet. En daar leg ik mijn grens.

 

 • Bij een vonnis staat altijd in naam van GOD.

Welke GOD?

en

In naam van de KONING.

Welke KONING?

 

Ook de Gratie Gods kan men niet beantwoorden.

 

 

Ik kan die vraag wel beantwoorden.

 

1 Corinthians 1:

 1. I thank my God always on your behalf, for the grace (gratie) of God which is given you by Jesus Christ;

 

Dus wie heeft de Gratie Gods......Wij allen die Jezus als Koning heeft en Hem dienen.

Willem Alexander en zijn clubje horen daar dus NIET bij.

 

Bovendien: (Ik had een rechtszaak)

 

De rechter zei (in de rechtszaal): "de wet zegt....."

Mijn antwoord naar de rechter was: Daar staat niets van in deze wetboek, (KJV) Bijbel.

Rechter: Nee maar dat is uw wet, maar ik heb een andere wet. En die pas ik hier toe, niet uw wet.

 

Ik laat mij niet de wet voorschrijven door degene die de wetten van YHWH / יְהֹוָה niet naleeft

Moet ik dan mij conformeren naar iemand anders zijn wetten?

 

En bovendien is het niet mijn wet, maar die van יְהֹוָה mijn אֱלֹהִים  (Elohiym/God/rechter/Koning wetgever/-maker)

 

Is het niet dat jullie wet zegt:

Wet algemene bepalingen Artikel 13

De regter die weigert regt te spreken, onder voorwendsel van het stilzwijgen, de duisterheid of de onvolledigheid der wet, kan uit hoofde van regtsweigering vervolgd worden.

 

De 10 geboden zijn de grondwetten. De Tora is juist van יְהֹוָה (God) afkomstig en heeft als doel goede mensen en een betere wereld te creëren. De liefde van God staat dus centraal. Ook bevat de Torah een groot aantal wetten en leefregels van elke levensfase: van kind tot volwassen. Omdat de Tora door יְהֹוָה (God) is opgesteld geldt deze eeuwig en kan niet vervangen worden.

 

Waar is de privaatrechtelijke machtiging om mij te vertegenwoordigen onder het mom van publiekrecht om mij de wet voor te gaan schrijven. Heb ik soms zonder mijn medeweten een machtiging van besturen aan u gegeven?

 

Bestuursrecht noemen ze publiekrechtelijk, maar komt tot stand via privaatrechtelijke machtiging aan een vertegenwoordiger die je vervolgens onder het mom van publiekrecht de wet voor gaat schrijven.

 

Babylonian Laws = CONTRACTS

 

Get out of Babylon: Revelation 18

 

Babylonian law is a subset of cuneiform law that has received particular study due to the large amount of archaeological material that has been found for it. So-called "contracts" exist in the thousands, including a great variety of deeds, conveyances, bonds, receipts, accounts, and most important of all, actual legal decisions given by the judges in the law

courts. Historical inscriptions, royal charters and rescripts, dispatches, private letters and the general literature afford welcome supplementary information. Even grammatical and lexicographical texts contain many extracts or short sentences bearing on law and custom. The so-called "Sumerian Family Laws" are preserved in this way.

 

 

YHWH יְהֹוָה/ ZIJN wetten :

Isaiah 33:22 For יְהֹוָה is our Judge, יְהֹוָה is our Lawgiver, יְהֹוָה is our King

Isaiah 43:15 I am יְהֹוָה your Holy One, the creator of Israel, your King

יְהֹוָה (YHWH) ZIJN Thora in de 5 boeken van Mozes, profeten en het Nieuwe Verbond/Testament van Yahushua (Jezus) geboren in Bethlehem mijn verlosser. (Hebrews 8:7-13 + 12:24; Matthew 26:28; Jeremiah 31:31–34  + 11:10)

 

Deuteronomy 29:

21 And יְהֹוָה shall separate him unto evil out of all the tribes of Israel, according to all the curses of the covenant that are written in this book of the law:

 

Het is niet geoorloofd mij als minister/priester van Jezus/ יְהוֹשׁוּעַ / yhôšûaʿ tol, schatting/belasting of gewoontes op te leggen en ik zal de rijkdommen van de Goyim/heidenen eten (Isaiah 61:6; Ezra 7:24; Matthew 23:23; Mark 2:16-17; Luke 18:11-13; Luke 23:2; Leviticus 18:3). Nergens in de Thora staat dat je geld moet betalen uit werk of giften aan een mens. (Malachi 3:8-9: Leviticus 27:1-34)

 

Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet een jota noch een tittel van de wet voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied. (Ezekiel 44:24; Jeremiah 31:33; 1 Samuel 12:14; Matthew 5:18; Luke 16:17; Revelation 22:19; Hebrews 13:20) Deze wet van יְהָֹוָה laat zien dat alle menselijke wetten niet rechtsgeldig zijn, dus geen jurisdictie hebben. En ongehoorzaamheid aan הְָֹוָה ZIJN wetten wordt gestraft (Exodus 14:14; Deuteronomy 3:22; Hebrews 9:27; Revelation 20:11-12)

 

Het Woord zegt dat Jezus de Macht van de Hemel en de Aarde heeft teruggekregen (Matthew 28:18-20) en dat Hij, de Mensenzoon, een verre reis maakt (Mark 13:34) en dat ik tijdens ZIJN afwezigheid autoriteit heb gekregen en Zijn Koninkrijk vertegenwoordig als ZIJN minister om mijn werk te doen als een wachter, om alles te bewaken. (Mark 13:34; 2 Timothy 4:2-5) יְהָֹוָה zal ZIJN תּוָֹרָה (Thora/wet) in mijn binnenste/jurisdictie plaatsen en het in mijn hart schrijven; en Hij zal mijn God zijn, en ik zal tot ZIJN volk behoren. (Hebrews 8:9-10) Ook mag ik geen PERSONEN/FICTIE/BSN (Burger Slaven Nummer) aannemen want dan pleeg ik zonden. (Deuteronomy 1:17-18; James 2:9)

 

God hoort ALLES, God weet ALLES, God ziet ALLES en God straft voor jouw eigen ZONDEN.

(Romans 12:19; Isaiah 63:4; Exodus 14:14; Deuteronomy 1:30; Deuteronomy 3:22; Deuteronomy 20:4; Psalm 34:17; John 9:31, Hebrews 9:27; Revelation 20:11-12)

 

Wij allen moeten zich aan יְהָֹוָה ZIJN wetten (de 10 geboden en de 5 boeken van Mozes) houden of u het daar mee eens bent of niet dat is aan u de keus.

 

Bovendien mag ik mij niet aan mensen hun wetten houden want dan pleeg ik zonde en dan krijg ik vloeken over mij heen. (Exodus 16:28; Deuteronomy 28:15-37)

 

יְהָֹוָה heeft gezegd dat er voor de weduwen, wezen, vrouwen, kinderen, zieken en ouderen moeten gezorgd worden. (1 Timothy 5; Deuteronomy 14:29) En daar horen geen consequenties en regels aan verbonden te worden. Ik word gedwongen om contracten met instanties aan te gaan want anders zijn er financiële gevolgen. Dat noem ik geen vrijheid maar slavernij.

 

Is het niet dat jullie wet zegt:

Iedereen is vrij en gelijk:

GW art 1; Art 1:1 BW; Art 1: UVRM; Genesis 1:26-28

 

VATICAN

SAPIENTIAE CHRISTIANAE
ENCYCLICAL OF POPE LEO XIII 
ON CHRISTIANS AS CITIZENS

 

To the Patriarchs, Primates, Archbishops, and 
Bishops of the Catholic world in Grace and 
Communion with the Apostolic See.

 

 1. Wherefore, to love both countries, that of earth below and that of heaven above,yet in such mode that the love of our heavenly surpass the love of our earthly home, and that human laws be never set above the divine law, is the essential duty of Christians, and the fountainhead, so to say, from which all other duties spring.

 

Source:

 

Artikel 25 UVRM

 1. Eenieder heeft recht op een levensstandaard, die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder inbegrepen voeding, kleding, huisvesting en geneeskundige verzorging en de noodzakelijke sociale diensten, alsmede het recht op voorziening in geval van werkloosheid, ziekte, invaliditeit, overlijden van de echtgenoot, ouderdom of een ander gemis aan bestaansmiddelen, ontstaan ten gevolge van omstandigheden onafhankelijk van zijn wil.
 2. Moeder en kind hebben recht op bijzondere zorg en bijstand. Alle kinderen, al dan niet wettig, zullen dezelfde sociale bescherming genieten.

 

A faithful minister and fellow servant in יְהֹוָה

Bij de gratie Gods (ius divinum; 1 Corinthans 1:4)

Marita

Minister of   יְהבֿשׁוּעַ מֶלֶ (King Yahushua)  מָשִׁיחַ  (Ha-Mashiach)

of Heavens, Earth, Sea and the fountains of waters,

sui juris, Divine Law / וֹבֿרָה /Torah / Moses

Brief

Machtiging:

Wie is de persoon die deze ambtenaar, deurwaarder of controleur opdracht heeft gegeven om in breuk te maken op mijn recht.
(nooit de gemeente of de wet) Ik heb een naam en toenaam nodig van die persoon/opdrachtgever. (blz 119)

 

Diegene die op mijn stoep staat is is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor wat hij/zij doet.

Diegene is verantwoordelijk en aansprakelijk voor deze inbreuk en moet ik direct zijn/haar rechtshandelingen vernietigen.

 

Zonder een naam van een mens is er geen wilsverklaring, dus geen verbintenis.

Er staat geen naam van een mens van vlees en bloed bij de handtekening, dus is het voor mij niet duidelijk met wie ik als mens te maken heb.

 

Als iemand ergens geen naam en handtekening onder zet, probeert hij zijn aansprakelijkheid te vermijden en neemt geen verantwoordelijkheid voor het schenden van mijn recht.

 

Voor nu onder dwang, Vi Coactus, betaal ik u € 1 want meer heb ik niet om aan u te geven. Ik ben pas gewillig te betalen als u mij kunt aantonen dat......ik een contract zou hebben met de rechter/deurwaarder/belastingdienst welk bedrijf/organisatie dan ook.

Om een contract te komen is er een identificatie met naam, toenaam, woonplaats, enz nodig en niet een pasje met een nummer erop van een club waar ik geen lid van ben.

Alleen naam en persoonsgegevens zijn geldig voor een overeenkomst en alleen dát leidt tot een verbintenis.

Een legitimatie is NOOIT een identificatie. Het is geen vrijbrief om mijn rechten te gaan schenden.

De aanname dat ik automatisch val onder de regelgeving en algemene voorwaarden van het bedrijf 'de staat der Nederlanden' is een misverstand.

Ik heb het recht te weten WIE zijn wil verklaart en wie er op dat moment een rechtshandeling pleegt met rechtsgevolgen voor mijn vermogensrecht, en met die handeling dus iets probeert te forceren. Dat is inbreuk op mijn persoonlijke levenssfeer, wat strafbaar is en dus van rechtswege nietig.

 

Niemand is gelegitimeerd inbreuk op mijn recht te maken, zelfs de koning niet. De koning zegt te handelen bij de gratie Gods, dat kan ik ook bij 1 Corinthians 1:4.

 

God genaamd יְהֹוָה ZIJN 10 geboden en wetten zijn o.a. niet doden, niet stelen, niet liegen, e.d. en dat zijn nog steeds wettelijke strafbare feiten.

 

Een machtiging is een officiële akte waar een naam en een handtekening op dienen te staan, een natte handtekening wel te verstaan. Titels zijn geen rechtsgeldige wilsverklaringen waar het een besluit betreft die inbreuk maakt op mijn privaatrecht. Artikel 285b SR. En al helemaal niet onder dreigementen en dwang. Artikel 3:44 lid 2 BW.

 

Ik heb geen zaak, geen contract, geen verbintenis met u of wie dan ook van de BOA, de deurwaarder, de belastingambtenaar, de gemeente, e.d.

Ik heb geen zaak, geen contract, geen verbintenis met u of wie dan ook van de gemeente en de belasting.
Zonder overeenkomst hebben jullie niets te zoeken in mijn burgerrechten.

"vb. Mijn auto vond het goed dat ik u aanreed, u moet niet bij mij zijn maar bij mijn auto; ik deed alleen wat mijn auto mij opdroeg te doen". 

 

 

 

Brief

Mottorrijruigenbelasting

 

N.a.v. uw reactie wil ik het volgende mededelen, uitleggen en vragen.

Wat fijn dat u een naam geeft en een telefoonnummer om u te bereiken en een echte handtekening (lijkt op een authentieke handtekening vanwege de blauwe inktkleur) dat durven er nog maar weinigen te doen, maar ik wil liever via brieven corresponderen.

Aangaande uw menselijke wetten waaraan ik mij niet wil associëren*:

 

Conform art.21 RV (naar waarheid te beantwoorden) en attenderend op art.150 RV (bewijslast aan claimer) aan u te beantwoorden / stukken aan te leveren.

 

In hoeverre betaal ik percentage gewijd voor de wegen en waar gaat het overige percentage naartoe?

Is er een verbintenis anders dan art.6:3 BW,…welke tevens voldoet aan de pre-contractuele mededelingsplicht m.b.t. waar het percentage van het totaal wat niet aan de wegen besteed word ,…met mijn instemming wel aan besteed wordt. Zo ja, graag:

 - de rechtsgeldige machtiging van de opdrachtgever conform art.156 RV in kleurenkopie aan te leveren (in geval digitale handtekening conform art.3:15 a BW). 

U attenderende op art.3:71 BW, zoals beschreven ‘terstond’ alstublieft! 

U tevens attenderend op bevestiging in art.6:37 BW ‘wie’ is schuldeiser/heeft juridische verantwoordelijkheid genomen? Nb. Niet ‘wat’= Rechtspersoon maar ‘wie’= ID, onder de Paspoortwet en de wet op de identificatieplicht.

- indien reactie van ander dan aangeschrevene geschiedt (?), ‘uw’ machtiging conform art.156 RV toe te voegen in kleurenkopie zodat geen juridische misverstanden volgen. 

- Waar is het bewijs van de Akte van Cessie onder Art.3:94 BW

Meningen en aannames die voorbijgaan aan de absolute grondslag van het rechte en niet feitelijk onderbouwd worden, evenals verwijzingen naar besluiten of regelgeving, worden niet geduld.

Nog een paar menselijke wetten: Belasting valt onder Civiel/privaat recht:

 

Valsheid in geschrifte:

art 225, 226, 227, 231a Sr.

 

Misbruik van gezag:

ambtelijk 365 Sr, privé 284 Sr. Artikel 1:1 GW, Artikel 1:1 + 2 BW, Artikel 1 UVRM, Inbreuk persoonlijke levenssfeer, Angst aanjagen: art 285B SR.

Oplichting en bedrog: art 326 Sr.

 

Mocht u gestelde termijn overschrijden ben ik genoodzaakt verdere juridische stappen te nemen bij verplichting onder art.135 SR. Ik wijs u er tevens op dat in een civiele zaak ook een rechter bij constatering van een onrechtmatige daad uit een strafbaar feit, aangifte plicht heeft bij art.162 SV.

Aanleveringstermijn van 14 dagen, onder art.227 a&b SR.

 

U weet dat u zelf als ambtenaar (Wnra) aansprakelijk bent voor het handelen als mens.

 

Deuteronomy 24:

16 The fathers shall not be put to death for the children, neither shall the children be put to death for the fathers: every man shall be put to death for his own sin.

 

2Kings 14:

6 But the children of the murderers he slew not: according unto that which is written in the book of the law of Moses, wherein יְהֹוָה commanded, saying, The fathers shall not be put to death for the children, nor the children be put to death for the fathers; but every man shall be put to death for his own sin.

 

U bent zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van bevelen van een ander in dit geval nog erger de FICTIE de STAAT DER NEDERLANDEN (Rijksoverheid, belastingdienst) Wie is uw opdrachtgever/baas. Wie maakt u daar rijk mee…uzelf of die fictie/bedrijf waarin o.a. Rutte en Willem Alexander zichzelf rijk maken en achter onze ruggen ons zitten uit te lachen.

 

U kunt zich niet schuilen achter ficties en dan zeggen ik moest het van mijn baas uitvoeren. Wie is uw baas die uw heeft opgedragen om mij lastig te vallen dat ik hem iets zou moeten betalen? Heb ik een wilsovereenstemming of een contract gemaakt met uw baas of met u?

Kunt u degene sturen die vindt dat ik zou moeten betalen aan hem/haar?

 

U stuurt een brief met fouten:

 

Ten eerste: Alles wat u in HOOFDLETTERS schrijft is DOG LATIN/LATIN LAW

Als u Nederlands schrijft hoort u niet in het LATIJN te schrijven. Indien u meent dat ik in Italië woon verwerp ik dat, berisp ik u en dient u deze fout te herstellen.

 

Persoon:*

U schrijft een (natuurlijk) persoon aan. Ik ben geen persoon. Ik ben een mens. Indien u meent dat ik een persoon ben dan verwerp ik dat, berisp ik u, en dient u deze fout te herstellen.

 

Rekening: (handelsrecht)

Opgave van geleverde goederen en/of diensten en van het bedrag dat daarvoor betaald moet worden. Indien u meent dat er goederen en/of diensten geleverd zijn dan verwerp ik dat, berisp ik u, en dient u deze fout te herstellen.

 

Kenteken:

Dat kenteken is er zodat als er bijvoorbeeld een ongeluk gebeurt is er een herkenningsteken is om de auto van een andere auto te kunnen onderscheiden zodat de mensen, betrokken bij dat ongeluk onderling financiële regelingen kunnen treffen. Het is een hulpmiddel om voertuigen te identificeren en te registreren. Dat kenteken is er niet om iemand de wet voor te schrijven wat hij wel of niet zou moeten doen of betalen. Is de auto eigendom van mij of van U?

 

Kenteken:

 • Aanwijzing 2) Attribuut 3) Attribuut van een auto 4) Autonummer 5) Blijk 6) Certificaat 7) Deel van een auto 8) Dienstkleding 9) Eigenschap 10) Etiket 11) Getuigenis 12) Herkenningsteken 13) Identificatie middel voor voertuigen 14) Indicie 15) Insigne 16) Karakter 17) Kenmerk 18) Lakeien 19) Livrei

 

Is een herkenningsteken voor als er problemen zijn met het voertuig bijvoorbeeld bij een ongeval.

 

U stelt omdat het voertuig een kenteken heeft ik dan mrb geld verschuldigd ben. Indien u meent dat ik aan het mrb nog geld verschuldigd ben vanwege een kenteken dan verwerp ik dat, berisp ik u, en dient u deze fout te herstellen.

 

 • RDW = [Dienst Wegverkeer] (KVK-nummer: 27374436 = een bedrijf)
 • - De RDW is de instelling (Publiekrechtelijke Rechtspersoon) die de registratie van gemotoriseerde voertuigen en rijbewijzen in Nederland verzorgt. De RDW is een zelfstandig bestuursorgaan van de Nederlandse overheid. De naam RDW is oorspronkelijk afgeleid van de benaming Rijksdienst voor het Wegverkeer

RDW = Officiële naam: `Centrum voor voertuigtechniek en documentatie.

Bestuursorgaan:

Het begrip bestuursorgaan is een van de kernbegrippen in de Algemene wet bestuursrecht . Een bestuursorgaan is volgens de definitie van artikel 1:1 lid 1 Awb een: "orgaan van een rechtspersoon krachtens publiekrecht ingesteld" (a-orgaan), of "een persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed" (b-orgaan).

 

Bestuursrecht:

Ik heb bij mijn gemeente op 31 jan 2022 gregoriaanse kalender een brief afgegeven met Opzegging Machtiging Besturen.* Indien u meent dat u mij moet besturen dan verwerp ik dat, berisp ik u, en dient u deze fout te herstellen.

 

Regels maken zijn prima:

 1. Verkeersregels voor op de wegzijn erg handig om ongelukken te voorkomen en daar is niets mis mee.

Maar om zogenaamde menselijke wetten te maken om dan vervolgens facturen (rekeningen) en boetes uit te kunnen delen om geld ermee te kunnen verdienen en jezelf te verrijken, dat gaat mij te ver. Dat kan en mag niet. En daar leg ik mijn grens.

De fictie “Rijks(r)overheid/Belastingdienst” waar u voor werkt geeft u geen excuus om dit hieronder te kunnen vertellen aan mij.

 1. “Mijn auto vond het goed dat ik u aanreed, u moet niet bij mij zijn maar bij mijn auto; ik deed alleen wat mijn auto mij opdroeg te doen”. 

Dat kenteken is er zodat als er bijvoorbeeld een ongeluk gebeurt is er een herkenningsteken is om de auto van een andere auto te kunnen onderscheiden zodat de mensen, betrokken bij dat ongeluk onderling financiële regelingen kunnen treffen.

Dat kenteken is er niet om iemand de wet voor te schrijven wat hij wel of niet zou moeten doen of betalen. En het is er ook niet om eenzijdige contracten mee af te sluiten. Onder dwang onder het excuus er is een wet. Zolang mensen geen schade aan anderen berokkenen dan is er geen reden om een mens onder dwang boetes uit te delen er is namelijk geen overeenkomst/contract in handelsrecht ontstaan.

 

Provinciale opcenten:

Provincies kunnen deze inkomsten vrij besteden. Het geld gaat dus niet alleen naar wegen, maar ook naar andere zaken. Indien u meent dat provinciale opcenten vrij besteed kunnen worden dan verwerp ik dat, berisp ik u, en dient u deze fout te herstellen.

 

Op naam:

- Een woord waarmede zek. persoon of zaak aangeduid wordt; (fig.)

- Een woord ter aanduiding van een specifieke persoon of zaak

Indien u meent dat ik een (natuurlijk) persoon* of een zaak heb dan verwerp ik dat, berisp ik u, en dient u deze fout te herstellen.

 

Schenkingsformulier:

Ik had om een schenkingsformulier gevraagd daar de Belastingdienst een ANBI is, maar u heeft dit totaal genegeerd en mij geen formulier toegestuurd. Ik vraag u nogmaals voor de tweede maal om mij een schenkingsformulier toe te sturen daar het in dit geval om een “gift” gaat.

 

Uw naam:

U stelt dat het kenteken op mijn naam staat. Indien u meent dat mijn naam ergens staat op dit schrijven dan verwerp ik dat, berisp ik u, en dient u deze fout te herstellen.

 

Verschuldigd:

U stelt dat ik aan mrb nog geld verschuldigd ben. Indien u meent dat ik aan het mrb nog geld Verschuldigd ben dan verwerp ik dat, berisp ik u, en dient u deze fout te herstellen.

 

Bij een wilsverklaring schrijf ik mijn wensen en grenzen op. Een wilsverklaring is meteen geldig als mijn naam (voluit), handtekening en datum eronder staan. 

 

Wilsverklaring :

Hiervoor hebben we gezien dat de basis voor een rechtsgeldig contract een aanbod en de aanvaarding daarvan nodig is. Nu is er iets bijzonders met aanbod en aanvaarding. Of eerder gezegd met de wil om een aanbod te doen of die te aanvaarden en de verklaring van de wil.

 

ART 1:1 BW: IEDEREEN IS VRIJ

Art  1:2 BW

Art 2:5 BW Overheid = Rechtspersoon = Bedrijf, KvK

Art 140 Sr. 1+4

ART 3:3 BW: WILSVERKLARING

Art 3:44 BW Overeenkomst onder bedrog >> vernietigbaar

Art 6:37 BW bij twijfel

Art 6:127.1 BW Verrekening

 

Iemand die mijn rechten schendt is strafrechtelijk vervolgbaar (Strafrechter na aangifte) en Privaatrechtelijk aansprakelijk vanuit o.a. 6:162 BW

 

Geen wettelijke verplichting

Wet = strafrecht

Verplichting komt uit het bestuursrecht

Bestuursrecht geldt zolang er toestemming is (regeltjes van de club)

OMB: toestemming is nooit gegeven c.q. ingetrokken

Bestuursrecht is dan niet van toepassing

 

Gratie Gods is nooit bewezen dus niet aanwezig.

1 Corinthians 1:4

 

CO2:

U stelt dat een voertuig CO2 uitstoot. Indien u meent dat ik voor CO2 uitstoot zou moet betalen dan verwerp ik dat, berisp ik u, en dient u deze fout te herstellen.

 

BETEKENIS & DEFINITIE

Koolstofdioxide, kooldioxide, ook koolzuurgas, in de 19e eeuw ook koolstofzuurgas genoemd, is een anorganische verbinding van koolstof en zuurstof, met als brutoformule CO₂. In zuivere toestand is het een kleurloos en geurloos gas dat van nature in de aardatmosfeer voorkomt.

 

Koolstofdioxide ontstaat bij verbranding in cellen van organismen (verbrandingsproduct) en wordt opgenomen door planten voor de fotosynthese.

 

Koolzuurgas

Kleurloos en reukloos gas dat van nature in de lucht zit en dat je longen uitademen.

 

Wanneer je inademt, vul je je longblaasjes in je longen met lucht. In die blaasjes wordt zuurstof in de lucht door het lichaam opgenomen. Daar wordt koolzuurgas uit je bloed afgestaan en door je uitgeademd. Wanneer je voedsel eet, worden de suikers erin verbrand in je spieren, hersenen enzovoort. Je lichaam verbruikt bij die verbranding zuurstof, die je daarvoor door de longen hebt ingeademd.

 

Het maakt daarbij koolzuurgas, dat je uitademt. Dit is trouwens hetzelfde gas waarover je hoort bij het broeikaseffect, waardoor de aarde warmer wordt. Koolzuurgas komt namelijk ook vrij bij verbranding van biobrandstoffen: aardgas op het fornuis, benzine in scooters en auto’s, kerosine in vliegtuigmotoren enzovoort.

 

Ook kooldioxide, CO2. Kijk ook bij ademhaling.

 

Betalen:

Verbintenissenrecht: voldoening, inlossing van een schuld in geld of natura; prestatie.

Indien u meent dat ik een burger* ben dan dient u dit te bewijzen, wanneer u dat niet kunt dan verwerp ik dat, berisp ik u, en dient u deze fout te herstellen.

 

Aanslag:

MISDADIG PLAN; BESCHIKKING

 

Beschikking:

ordening, besluit, regeling

 

Regeling:

1) Afspraak 2) Afstelling 3) Afwikkeling 4) Akkoord 5) Arrangement 6) Bepaling 7) Beschik 8) Beschikking 9) Beslag 10) Bestel 11) Bestuur 12) Bezorging 13) Dading 14) Het in orde brengen 15) Inrichting 16) Instelling 17) Klaring 18) Leiding 19) Maatregel 20) Orde 21) Ordening 22) Ordinantie 23) Ordonnantie

 

Beslag:

Dwangmiddel waarmee de schuldeiser een schuldenaar kan dwingen zijn betalingsverplichting na te komen

 

Dwang: art. 284 Sr 

 1. Met gevangenisstraf van ten hoogste negen maanden of geldboete van de derde categorie wordt gestraft:
 2. hij die een ander door geweld of enige andere feitelijkheid of door bedreiging met geweld of enige andere feitelijkheid, gericht hetzij tegen die ander hetzij tegen derden, wederrechtelijk dwingt iets te doen, niet te doen of te dulden;
 3. hij die een ander door bedreiging met smaad of smaadschrift dwingt iets te doen, niet te doen of te dulden.
 4. In het geval onder 2° omschreven wordt het misdrijf niet vervolgd dan op klacht van hem tegen wie het gepleegd is.
 • plicht: Wat je volgens jezelf en anderen moet doen
 • verplicht: Bindend, Compulsief, DwingendGeboden, Gehouden, Imperatief, Obligaat, Obligatoir, Obligatoor, Obligatorisch, Schuldig, Stringent, Verbonden, Verschuldigd; Dankbaar, Erkentelijk. 
 • ver·plicht (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord)

1  door plichtsbesef, morele overweging, regel of wet gedwongen; verschuldigd, gehouden: daartoe ben je verplicht ver·plich·ten (verplichtte, heeft verplicht)

1 als een plicht opleggen: iem. verplichten tot betaling

2 door diensten verbinden: iem. (aan zich) verplichten

 

 

Nog iets wat buiten uw kennis valt en komt van uit een ander rechtssysteem:

Ik deel (o.a.) Belastingdienst van de STATE OF THE NETHERLANDS* standpunten niet.

*

https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?company=state+of+the+Netherlands&match=&filenum=&State=&Country=&SIC=&myowner=exclude&action=getcompany

Ik ben een bewoner van de aarde met De Schepper יְהֹוָה (YHWH) als Wetgever, Rechter, Koning en God.
Mijn nationaliteit is Hebreeuws tempel van de Heilige Geest ontvangen van יְהֹוָה mijn אֱלֹהִים  (Elohiym/God/rechter/Koning wetgever/-maker) en ik heb vanuit die positie bepaalde rechten en plichten.
En geen enkele reden om aan te nemen dat ik een Nederlands Staatsburger zou zijn. Een slaaf van een menselijk systeem. *(zie hieronder voor de verwijzingen vanuit de Bijbel)

 

Het is niet geoorloofd mij als minister/priester van Jezus/יְהוֹשׁוּע/yəhôšûaʿ tol,

schatting/belasting of gewoontes op te leggen (Isaiah 61:6; Ezra 7:24; Matthew 23:23; Mark 2:16-17; Luke 18:11-13; Luke 23:2; Leviticus 18:3).

 

Nergens in de Thora staat dat je geld moet betalen uit werk of giften aan een mens. (Malachi 3:8-9: Leviticus 27:1-34)

Stelen is nog steeds stelen, ook al beweert een ander mens dat het niet zo is. Nr 8 van de 10 geboden "Gij zult niet STELEN".

Zie hieronder voor alle grondwetten van de aarde gegeven aan ons door De Schepper יְהֹוָה (YHWH) als Wetgever, Rechter, Koning en God.

 

*
Exodus 24:
3 Then Moses went down to the people and repeated all the instructions and regulations יְהֹוָה had given him. All the people answered with one voice, “We will do everything יְהֹוָה has commanded.”

Isaiah 33:
22 For והָהֹּ יְ is our Judge, והָהֹּ יְ is our Lawgiver, והָהֹּ יְ is our King; He will save us.

Isaiah 43:
15 I am הָ וָהֹּ יְּ your Holy One, the creator of Israel, your King.


James 4:
12 There is one lawgiver, who is able to save and to destroy: who art thou that judgest another?

 

Nationality:

עִבְרִי / `Ibriy / Hebrew (וְהָעִבְרִיָּה) (Jeremiah 34:9)

(Exodus 9:1, Jonah 1:9, Romans 11, Isaiah 56:1-7)

 

Temple of the ‎רוּחַ הַקֹּדֶשׁ (Holy Ghost/ Ruach Hakodesh) (1 Corinthians 6:19)

 

Received from יְהֹוָה (YeHoVaH) (Acts 5:32, 2 Corinthians 6:16)

my אֱלֹהִים (Elohiym = God/Judge שָׁפַט / King מֶלֶךְ / Lawmaker חָקַק)

(Leviticus 11:44 a, Isaiah 33:22) Article 4 and 15 (UVRM / UDHR)

 

Inhabitant of the land of:

אֶרֶץ / Earth (Isaiah 24:17; 26:21, Psalm 33:13-14, Deuteronomy 10:14, Ezekiel 43)

 

Authority:

Minister of הוֹשׁוּעַ (Yahushua) מָשִׁיחַ (Ha-Mashiach) of Heavens, Earth and Sea (Mark 13:34, Revelation 1:6, sui juris (Ezekiel 43) Venia Aetatis, Divine Law, Dei Gratia

 

Persoon:*

James 2: (KJV)

8 If ye fulfil the royal law according to the scripture, Thou shalt love thy neighbour as thyself, ye do well:

But if ye have respect to PERSONS/FICTION, ye commit sin, and are convinced of the law as transgressors.

10 For whosoever shall keep the whole law, and yet offend in one point, he is guilty of all.

 

Deuteronomy 1:

17 Ye shall not respect persons in judgment but ye shall hear the small as well as the great ye shall not be afraid of the face of man for the judgment is God's and the cause that is too hard for you bring it unto me and I will hear it. (small, insignificant, unimportant and the great, important things)

 

Job 32:
21 Let me not, I pray you, accept any man's person, neither let me give flattering titles unto man.
22 For I know not to give flattering titles; in so doing my maker would soon take me away.

 

Federal Postal Service Court: 3SKABA126200226 op 14 nov 2021 and Common Law Registration FN/23/862611

 

Algemene voorwaarden:

https://publicrecordmrgpdegier.jouwweb.nl/algemene-voorwaarden

Onder voorbehoud van alle rechten o.a. UCC 1-308,

 

A faithful minister and fellow servant in יְהֹוָה A.M. 5973

 

Bij de gratie Gods (ius divinum; 1 Corinthians 1:4)

Marita

  Minister of יְהבֿשׁוּעַ מֶלֶ  (King Yahushua) מָשִׁיחַ (Ha-Mashiach)

of Heavens, Earth, Sea and the fountains of waters, sui juris, Divine Law/וֹבֿרָה /Torah /Moses

 

 

 

* Een ieder die zich op de aarde bevindt dient zich te houden aan de Wetten van YHWH = יְהֹוָה : Isaiah 33:22, James 4:12, Isaiah 43:15 de enige soeverein: Jude 1:4b, 1 Timothy 6:15 Nederland is een onderdeel van deze aarde: Exodus 19:5 Het begin van het rechtssysteem: Exodus 18:13-26

 

Brief

 

Juridische verklaring

 

Dit betreft geen bezwaar en geen klacht maar een juridische verklaring en vordering; dit document blijft eigendom van ......(Voornaam).

U dient dit document zorgvuldig te bewaren.

 

 

WAARSCHUWING!! Lees dit goed, dit is in uw belang art. 13 Grondwet.

Dit bericht is persoonlijk vertrouwelijk art. 13 Grondwet (briefgeheim) gericht aan geadresseerde.
Bent u niet de geadresseerde, gelieve dit document dan met spoed aan geadresseerde door te geven. U bent niet bevoegd dit document te lezen en/of te beantwoorden.

LET OP !! Negeert u deze waarschuwing dan wordt uw handelen een feitelijke handeling. Dit wordt in de rechtsdoctrine gebruikt als een technische benaming voor menselijke handelingen waar de wet een rechtsgevolg aan koppelt, ongeacht of dit rechtsgevolg beoogd is of niet. U pleegt dan een onrechtmatige daad.
De onrechtmatige daad is van rechtswege nietig en vervolgbaar op art. 2 Sr. en art. 201 Sr. In privaatrecht rust een aansprakelijkheid op de daad en daaruit voortvloeiende schade waarop een schadeclaim zal rusten als gesteld in art. 6:162 Bw. Indien u dit document aan geadresseerde bestemming onttrekt, opent of beschadigt, onbruikbaar maakt, weg maakt, of achterhoudt, pleegt u verduistering als gesteld in art. 322 Sr.

Brief

 

Deze kun je ook gebruiken voor je werkgever en de kopie vd brief aan de gerechtsdeurwaarder toevoegen als bijlage.


Voortijdse kennisgeving werkgever of uitkerende instantie
Geen garanties dat ze het niet toch doen maar mbt. een volledig dossier mocht men het voorleggen willen bij de rechter via art.149 RV.


Art.13 GW ,aangetekend.

Aan de directeur vd bank, werkgever of uitkerende instantie (bij naam)

Geachte ………

Ik stel u bij deze in kennis.
Het schijnt dat zowel publiekrechtelijke als privaatrechtelijke rechtspersonen met niet rechtsgeldige machtigingen invorderen (waaruit niet op te maken is ‘wie’ de rechtshandelingen met rechtsgevolg uitvoert /AMvB mbt. buitengerechtelijke invordering)
Art.3:71 BW& art.6:37 BW scheppen daar duidelijkheid over. Tevens hebben deze publiekrechtelijke en privaatrechtelijke organisatie gelijke rechten als u en ik , art.2:1 BW verwijzend naar art.2:5 BW verwijzend naar vermogensrecht art.3:33 BW (dus art.6:37 BW > ‘Wie’ ,= betrekkelijk VOORNAAMwoord= ID , verklaarde zijn/haar wil tot rechtsgevolge / is volmachtgever ?).
Dergelijks dreigt te geschieden en ik stel uw organisatie schriftelijk in gelegenheid dit te herstellen.
Verzuimt uw organisatie hierin heb ik een plicht bij art.135 SR aangifte via art.51 Strafrecht te doen.

Ik heb uw organisatie de beoogde rechtsbronnen aangedragen, verdere keuze wat hiermee te kunnen, doen of laten is uw verantwoordelijkheid.
Art.2 SR : Strafrecht geldt voor een ieder.
Art.3:11 BW citaat: Onmogelijkheid van onderzoek belet niet dat degene die goede reden tot twijfel had, aangemerkt wordt als iemand die de feiten of het recht behoorde te kennen. https://wetboekplus.nl/burgerlijk-wetboek-boek-3-artikel-11-goede-trouw/

Met welgemeende groet.


Wetboek+
Artikel 11
Goede trouw van een persoon, vereist voor enig rechtsgevolg, ontbreekt niet alleen, indien hij de feiten of het recht, waarop zijn goede trouw betrekk...

 

 

Brief

Concept

Aangetekend.


Art. 13 GW
Persoonlijk ,vertrouwelijk.

Geachte , (GDW bij naam genoemd).

Ik heb van u een schrijven ontvangen tav. (Jouw voorletters en achternaam) in afhankelijkrecht art. 3:7 & 3:8 BW ). Waarvan aan gegeven van u afkomstig te zijn betreffende een schuld waarbij u een derdebeslag aankondigd?
Ik ben mij van geen schuld bewust noch ben ik erop gewezen deze schuld open te hebben staan.

Conform art.21 RV in achtnemende art.150 RV, graag aanlevering van:

-acte van Cessie of machtiging van uw opdrachtgever art.3:71 BW graag conform art.156 RV in kleuren kopie (nat getekrnd of conform art.3:15 a BW ) waarop duidelijk wordt ‚wie’ dit bij mij zonder vooraf gaande communicatie en met meerkosten wenst te verhalen.
Waarbij mij onomstotelijk duidelijk wordt ‚wie’ de schuldeiser is art.6:37 BW . Om misverstanden te voorkomen ‚wie‘= ID en dus niet een rechtspersoon.
-de verzend bewijzen van vooraf gegane correspondentie ,die onomstotelijk duiden dat ik van enige schuld op de hoogte zou zijn gesteld/geweest.
-indien reactie door ander dan aangeschrevene, machtiging aangeschreven conform art.156 RV toevoegen.

Ik zie de door mij in rechten opgeeisde stukken graag conform art.3:71 BW ‚terstond‘ tegemoet en uiterlijk in termijn van 7 dagen onder art.227 a&b SR.

Bij overschrijding van het wettelijke termijn is uw rechtshandelen vernietigd art.3:44, 3:49, 3:50 BW. Attenderend op art.3:53.

Ik heb u bij deze ‚goede reden tot twijfel gegeven’ art.3:11 BW.

 

Ondertekening /jouw naam

 

Create Your Own Website With JouwWeb