Dossier STAAT DER NEDERLANDEN

(10 GEBODEN VAN יהוה)

DE STAAT DER NEDERLANDEN

IS EEN BEDRIJF INGESCHREVEN IN WASHINGTON D.C.

 

COMPANY DATA:

COMPANY CONFORMED NAME: STATE OF THE NETHERLANDS

CENTRAL INDEX KEY: 0001008288

IRS NUMBER: 000000000

 

Source:

 

EDGAR - STATE & COUNTRY CODES

 

 • Bestuursrecht gaat over besluiten die te maken hebben met de overheid.
 • Strafrecht valt onder het publiek recht. Het strafrecht regelt de rechtsverhoudingen tussen de overheid en burgers. De overheid straft daarbij en niet de burger. Maar alleen als degene die gestraft wordt wettelijke strafbetalingen heeft geschonden. Alles over het strafrecht.
 • Het publiekrecht geeft regels ten aanzien van de verhouding tussen de burger en de overheid. Ook omvat dit rechtsgebied de verhouding tussen overheidsinstanties onderling.

 

Het publiekrecht bestaat uit de volgende onderdelen:

 

 • staatsrecht, ook wel constitutioneel recht geheten
 • bestuursrecht
 • fiscaal recht, soms ook gerangschikt onder het bestuursrecht
 • strafrecht

In sommige landen wordt het strafrecht niet tot het publiekrecht gerekend, maar als aparte tak gezien.

 

Daarnaast onderscheidt men het internationaal publiekrecht, dat in het algemeen gewoonweg internationaal recht of volkenrecht genoemd wordt.

 

Internationale wetten staan boven nationale wetten en God ZIJN wetten staan daar weer boven.

juridisch is een woord dat aangeeft dat er gekeken wordt of iets wel of niet klopt met datgene dat in de verschillende wetboeken staat beschreven.

 

Source:

 

Rechtspersoon:
Een juridische constructie waardoor een organisatie zelfstandig aan het rechtsverkeer kan deelnemen zoals natuurlijke personen (u en ik) dat kunnen. Een besloten vennootschap (B.V.), een naamloze vennootschap (N.V.) en een stichting zijn bijvoorbeeld rechtspersonen.

Constructie:
1) Aanleg 2) Bouw 3) Bouwtrant 4) Fabricage 5) Frame 6) Geraamte 7) Het bouwen 8) Inrichting 9) Maaksel 10) Makelij 11) Makelijk 12) Montage 13) Opbouw 14) Opbouwen 15) Samengesteld geheel 16) Samenstel 17) Samenstelling 18) Samenstelsel 19) Schikking van de delen 20) Structuur 21) Wederopbouw 22) Werkstuk 23) de manier waarop iets in elkaar zit

fabricage: het vervaardigen
vervaardigen:
in elkaar zetten, laten ontstaan, Vormen, samenstellen, Produceren

 

Juridisch is een woord dat aangeeft dat er gekeken wordt of iets wel of niet klopt met datgene dat in de verschillende wetboeken staat beschreven. 'Juridisch correct' betekent dus dat het klopt volgens het wetboek.

 

(Nederlandse Grondwet en Strafrecht; UVRM-artikel 1 t/m 30; EVRM-Artikel 1 t/m 59 en Aanvullend Protocol; ICCPR-Artikel 1 T/m 53: UCC-Artikel 1 t/m 9 en oudere versies; ְהֹוָה (YHWH) ZIJN Thora in de 5 boeken van Mozes, profeten en het Nieuwe testament)

 

 

Hier volgen een aantal van deze wetten GW art. 1; 60; 94; 120 en Art. 18 van de ICCPR

 

 • Artikel 1: Gelijke behandeling en discriminatieverbod; Grondwet van 1983; Hoofdstuk 1: Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, is niet toegestaan.
 • Artikel 60: derde  lid,  GW. 1953De rechter treedt niet in beoordeling van de grondwettigheid van overeenkomsten.
 • Artikel 60: GW1983: (politici ‘zweren’ eed aan uitgeschakelde Grondwet)
 • Artikel 94: Voorrang internationale rechtsorde boven nationale wet
 • Artikel 120: De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen.
 • Artikel 18 van de ICCPR: freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice, practice and teaching.

 


Titel 1 Artikel 1 BW boek 1; 1, 2 ; UVRM artikel 17 & 25 en Bijbel Deuteronomy 15 en leviticus 6:1-7


Burgerlijke bevoegdheden van mij als mens zijn:
Artikel 1

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.


Artikel 94

De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen.


Artikel 120

Binnen het Koninkrijk geldende wettelijke voorschriften vinden geen toepassing, indien deze toepassing niet verenigbaar is met een ieder verbindende bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties.

UVRM (mens verklaart vanuit de mensenrechten)

 

Artikel  60,  derde  lid,  Grondwet. 1953De rechter treedt niet in beoordeling van de grondwettigheid van overeenkomsten.

Artikel 60: Ambtsaanvaarding parlementsleden
Grondwet van 1983
Hoofdstuk 3: Staten-Generaal
Paragraaf 1: Inrichting en samenstelling

Artikel 60
Op de wijze bij de wet voorgeschreven leggen de leden van de kamers bij de aanvaarding van hun ambt in de vergadering een eed, dan wel verklaring en belofte, van zuivering af en zweren of beloven zij trouw aan de Grondwet en een getrouwe vervulling van hun ambt.

 

Artikel 51 Sr.
Natuurlijke personen en rechtspersonen (Politie, Rechters, bedrijven en Staat der Nederlanden)

Art. 326 Valse naam en valse hoedanigheid (boete)
Art. 225, 226 Titel is een functie (valse hoedanigheid) en geen naam

Politie geweldsmonopolie ie een illusie (bestuursrecht en niet in strafrecht Bij verdediging mag je terug slaan)
Art.273 f sr. Elke vorm van uitbuiting, Geweld misleiding seksuele misbruik eigenlijk alle strafbare feiten
Wordt gestraft met een geldboete van de 4de categorie en een gevangenisstraf van 18 ----jaar.
Art 365 sr Een ambtenaar die door misbruik van gezag iemand dwingt iets te doen niets te doen of te dulden krijgt een geld boete en gevangenis straf????
Identificeren bij een strafbaar feit.
Je identificeren is dat ze je dwingen daarmee om in persoon (zonde te plegen) te treden.
Want dan treedt je in persoon en dan vervallen de mensenrechten. Burger/privaat recht.

Bestuursrecht/wet is een formele wetgeving/regelgeving (bedrijfsregels van de Staat der Nederlanden)
mag alleen maar besturen binnen de kaders van strafrecht want het formele moet het materiele handhaven.
Contractueel is dat de wet
mag niet in schending zijn van Strafrecht.

Grondwet staat boven bestuurswet, Internationale en internationale wetgeving
Art 282 a. Vrijheidsberoving agent aangifte doen (klachtencommissie) ambtenaren worden zo niet vervolgd bij een rechter
Klacht is geen aangifte en een strafrechtelijke aangifte is dat wel strafbaar en vervolging
Art.163 lid 6 sr. van strafvordering. Een agent/officier van justitie is verplicht om een aangifte op te nemen of aan te nemen en ze gaan niet over de inhoud van de aangifte
maar zijn verplicht om het aan te nemen maar niet iets ermee te doen
Qr code: Art 53 Sr Dat een ieder op heter daad kan aanhouden voor een strafbaar feit (discriminatie)
Artikel 90 quarter en Artikel 429 quarter
Artikel 1 GW, Nationale wet, Europese regelgeving/verdragen, ICCPR
Art. 137 c.sr. geloofsovertuigingen (artikel 7 en 18 ICCPR)
Legaal is niet altijd goed
Noodvordering uitroepen artikel 103 GW (Noodtoestand/om noodvorderingen te kunnen maken)

 

 

Deuteronomy 32:

44-45 Moses spoke the words of the song so that all the Israelites could hear, and Joshua[p] helped him. When Moses had finished, 46 he said, “Always remember this song I have taught you today. And let it be a warning that you must teach your children to obey everything written in The Book of God’s Law. 47 The Law isn’t empty words. It can give you a long life in the land that you are going to take.”

 

Deuteronomy 33:

The Lord loves the tribes of Israel,[band he protects his people. They listen to his words and worship at his feet.
I called a meeting of the tribes of Israel[cand gave you God’s Law.
Then you and your leaders made the Lord your king.

 

Luke 23:
2 And they began to accuse him, saying, We found this fellow perverting the nation, and forbidding to give tribute to Caesarsaying that He himself is (Yahushua/Salvation) Christ a King.

 

ge·woon·te (de; v; meervoud: gewoonten, gewoontes)1algemeen aangenomen gebruik2persoonlijk aangewende handeling: tegen zijn gewoonte; de macht der gewoonte het feit dat je geneigd bent iets steeds op dezelfde, vertrouwde manier te doen

 

 

Je stelt ze een vraag

 

Vraag stellen

Niet vinden of willen of eisen van ze

 

Toon mij de Titel die je hebt over mijn lichaam

 

Titel:

titulatuur Ruimere term: eigendomsrechten
Categorie: Abstracte Begrippen > eigendomsrechten.

 

Bij Capelle aan de IJssel

 

Handelt in persoonsgegevens

Het is illegaal wat jullie doen

Sinds 11 juli 2021

 

Contractwet/protocol/handelsrecht met oorlogsrecht (V.O.C.) gecombineerd

protocol: is een gedragsovereenkomst, is een dringend advies
Een protocol is geen wetgeving maar een uitwerking van adviezen

regels: Protocollen, wetten

 

 

1953: André Donner (ARP), zijnde de vader van huidig minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties was vanaf 17 april 1950 tot 6 januari 1954 lid van de Staatscommissie Van Schaik die de herziening van de Grondwet van 1953 heeft voorbereid. Met deze herziening van de Grondwet heeft artikel 60 van de Grondwet de volgende uitbreiding gekregen bewijs 2).

“De rechter treedt niet in beoordeling van de grondwettigheid van overeenkomsten.”

De definitie van “verdrag” met vreemde Mogendheden heeft de Grondwetscommissie 1950 Commissie Van Eysinga, in het plenaire verslag van 16 september 1950 als volgt vastgelegd: “Zonder op volledigheid aanspraak te maken, laat de Commissie hier volgen een lijstje van de meest bekende benamingen; Traktaat (treaty, traité), Conventie (convention (Engels en Frans) ), Handvest (Charter, charte, covenant, pacte), Statuut, Akte, Slotakte (final act, acte final), Algemene Akte, (general act, acte general), Accoord, (agreement, accord), Schikking (arrangement Engels en Frans)), Verklaring of declaratie (declaration, declaration), Protocol (protocol, protocole), Proces-verbaal (procés-verbal), Overeenkomst, Brief - of notawisseling, Lettres annexes (covering letters), Modus vivendi,Arbitrage-compromis, Memorandum d’Accord (Memorandum of Understanding), Memorandum.”

Hiermee zit vanaf 1953 in Nederlandse Grondwet verankerd dat de grondwettigheid van Verdrag, Traktaat (treaty, traité), Conventie (convention (Engels en Frans) ), Handvest (Charter, charte, convenant, pacte), Statuut, Akte, Slotakte (final act, acte final), Algemene Akte, (general act, acte general), Accoord, (agreement, accord), Schikking (arrangement Engels en Frans) ), Verklaring of declaratie (declaration, declaration), Protocol (protocol, protocole), Proces-verbaal (procés-verbal), Overeenkomst, Brief - of notawisseling, Lettres annexes (covering letters), Modus vivendi, Arbitrage-compromis, Memorandum d’Accord (Memorandum of Understanding), Memorandum, etc. met vreemde Mogendheden niet gerechtelijk mag worden getoetst.

 

Omdat de grondwettigheid van een Verdrag, Conventie, Handvest, Convenant, Statuut, Akte, Akkoord, Schikking, Verklaring, Declaratie, Protocol, Proces-verbaal, Overeenkomst, Brief, Nota, Arbitragecompromis, Memorandum, e.d. niet door de rechter mag worden beoordeeld, betekent dat die niet mag worden getoetst aan de Grondwet (art. 94 Grondwet, Ned.), waardoor die binnen Nederland geen geldende wettelijke toepassing hebben. André Donner heeft dat allemaal kunnen doen zonder daarbij ook maar enig risico te lopen. Zijn vader Jan Donner was toen (van 1946 tot 1961) immers president Hoge Raad der Nederlanden.

 

 

The Tribute money

 

Matthew 17:

24 And when they were come to Capernaum, they that received tribute money came to Peter, and said, Doth not your master pay tribute? 

25 He saith, Yes. And when he was come into the house, Jesus prevented him, saying,

What thinkest thou, Simon? of whom do the kings of the earth take custom or tribute? of their own children, or of strangers?

26 Peter saith unto him, Of strangers. Jesus saith unto him, Then are the children free.

27 Notwithstanding, lest we should offend them, go thou to the sea, and cast an hook, and take up the fish that first cometh up; and when thou hast opened his mouth, thou shalt find a piece of moneythat take, and give unto them for me and thee.

 

Isaiah 33:

22 For יְהֹוָה is our judge, יְהֹוָה is our lawgiver, יְהֹוָה is our king; he will save us.

 

Isaiah 43:

15 I am יְהֹוָה your Holy One, the creator of Israel, your King.

 

Deuteronomy 32:

44-45 Moses spoke the words of the song so that all the Israelites could hear, and Joshua[p] helped him. When Moses had finished, 46 he said, “Always remember this song I have taught you today. And let it be a warning that you must teach your children to obey everything written in The Book of God’s Law. 47 The Law isn’t empty words. It can give you a long life in the land that you are going to take.”

 

Deuteronomy 33: (CEV)

The Lord loves the tribes of Israel,[band he protects his people. They listen to his words and worship at his feet.
I called a meeting of the tribes of Israel[cand gave you God’s Law.
Then you and your leaders made the Lord your king.

5 Thus the LORDf became king in Jeshurun, when the heads of the people were gathered, all the tribes of Israel together. (ESV) 5 Hebrew Thus he.

 

 

Deuteronomy 33: (KJV)

1 And this is the blessing, wherewith Moses the man of God blessed the children of Israel before his death.

2 And he said, The LORD came from Sinai, and rose up from Seir unto them; he shined forth from mount Paran, and he came with ten thousands of saints: from his right hand went a fiery law for them.

3 Yea, he loved the people; all his saints are in thy hand: and they sat down at thy feet; every one shall receive of thy words.

4 Moses commanded us a law, even the inheritance of the congregation of Jacob.

5 And he was king in Jeshurun, when the heads of the people and the tribes of Israel were gathered together.

 

Overheid:
De huidige “overheid” is een corporatieve bezettingsmacht, omdat het diens geld leent. Landen zijn niet soeverein, maar slavenkolonies van bankiers.

 

Definitie van geboden: Een gebod is een bevel van een hoge autoriteit of een leefregel. Als het gebod een bepaalde handeling verbiedt, dan wordt gesproken van een verbod. In politieke eenheden spreekt men niet van een gebod, maar van een wet.

 

juridisch: is een woord dat aangeeft dat er gekeken wordt of iets wel of niet klopt met datgene dat in de verschillende wetboeken staat beschreven.

 

Rechtspersoon:

Een juridische constructie waardoor een organisatie zelfstandig aan het rechtsverkeer kan deelnemen zoals natuurlijke personen (u en ik) dat kunnen. Een besloten vennootschap (B.V.), een naamloze vennootschap (N.V.) en een stichting zijn bijvoorbeeld rechtspersonen.

 

Rechtsprekende macht openbare ministerie

 

H.R. = Hall of Records / Hoge Raad

 

ZITTEN EN STAAN

 

In Nederland kennen we een onafhankelijke rechterlijke macht, rechters en officieren die onafhankelijk van de regering en het parlement in Den Haag zorgen dat er recht wordt gedaan. Die rechterlijke macht kun je opdelen in twee groepen. De rechtsprekende macht en het Openbaar Ministerie.

De rechters worden de zittende magistratuur genoemd. Zittend spreken zij recht. Magistratuur is een deftig woord voor rechterlijke macht. De leden van het Openbaar Ministerie worden de staande magistratuur genoemd. Officieren van justitie en advocaten-generaal voeren tijdens een rechtszitting staande het woord. Het klinkt dus een beetje raar maar de zittende macht zijn dus de rechters, en de staande macht zijn de officieren van justitie.

En dan heb je ook nog het ministerie van Justitie. Daar spreken ze geen recht maar zorgen ze ervoor dat er recht kan worden gesproken. De minister van Justitie met zijn ambtenaren hoort niet tot de rechterlijke macht. Wel is de minister van Justitie verantwoordelijk voor het doen en laten van het Openbaar Ministerie. Hij kan hierover ter verantwoording worden geroepen door het parlement.

En de advocaten? Horen die dan niet bij de rechterlijke macht? Nee, want een advocaat staat een verdachte of iemand die een conflict heeft met iemand bij. En de verdachte is immers ook geen onderdeel van de rechterlijke macht. 

 

Source:

 

Taakomschrijving OM

Het OM is onderdeel van de rechterlijke macht. Het zorgt voor de opsporing en vervolging van verkeersovertredingen en criminaliteit. Daarnaast houdt het OM voortoezicht op de uitvoering van straffen en maatregelen die de rechter oplegt.

 

Source:

 

Constructie:

1) Aanleg 2) Bouw 3) Bouwtrant 4) Fabricage 5) Frame 6) Geraamte 7) Het bouwen 8) Inrichting 9) Maaksel 10) Makelij 11) Makelijk 12) Montage 13) Opbouw 14) Opbouwen 15) Samengesteld geheel 16) Samenstel 17) Samenstelling 18) Samenstelsel 19) Schikking van de delen 20) Structuur 21) Wederopbouw 22) Werkstuk 23) de manier waarop iets in elkaar zit

 

fabricage: 

het vervaardigen

 

vervaardigen:

in elkaar zetten, laten ontstaan, Vormen, samenstellen, Produceren

 

gentlemen's agreement, or gentleman's agreement, is an informal and legally non-binding agreement between two or more parties. It is typically oral, but it may be written or simply understood as part of an unspoken agreement by convention or through mutually-beneficial etiquette. The essence of a gentlemen's agreement is that it relies upon the honor of the parties for its fulfillment, rather than being in any way enforceable. It is distinct from a legal agreement or contract.

 

Ezechiel 33: (KJV)

1 Again the word of the LORD came unto me, saying,

2 Son of man, speak to the children of thy people, and say unto them, When I bring the sword upon a land, if the people of the land take a man of their coasts, and set him for their watchman:

3 If when he seeth the sword come upon the land, he blow the trumpet, and warn the people;

4 Then whosoever heareth the sound of the trumpet, and taketh not warning; if the sword come, and take him away, his blood shall be upon his own head.

5 He heard the sound of the trumpet, and took not warning; his blood shall be upon him. But he that taketh warning shall deliver his soul.

6 But if the watchman see the sword come, and blow not the trumpet, and the people be not warned; if the sword come, and take any person from among them, he is taken away in his iniquity; but his blood will I require at the watchman's hand.

7 So thou, O son of man, I have set thee a watchman unto the house of Israel; therefore thou shalt hear the word at my mouth, and warn them from me.

8 When I say unto the wicked, O wicked man, thou shalt surely die; if thou dost not speak to warn the wicked from his way, that wicked man shall die in his iniquity; but his blood will I require at thine hand.

9 Nevertheless, if thou warn the wicked of his way to turn from it; if he do not turn from his way, he shall die in his iniquity; but thou hast delivered thy soul.

10 Therefore, O thou son of man, speak unto the house of Israel; Thus ye speak, saying, If our transgressions and our sins be upon us, and we pine away in them, how should we then live?

 

Deuteronomy 15:

1 At the end of every seven years thou shalt make a release.

Strong's H8059 - šᵊmiṭṭâ / שְׁמִטָּה

Letting drop of exactions, (temporary) remitting, release (from debt)

 

Ezra 7:

24 Also we certify you, that touching any of the priests and Levites, singers, porters, Nethinims, or ministers of this house of God, it shall not be lawful to impose toll, tribute, or custom, upon them.

 

Wet inburgering 2021

 

 • Gemeenten begeleiden ook gezinsmigranten en overige migranten. Zij betalen hun inburgering altijd zelf. De gemeente neemt een brede intake af en stelt daarmee de te volgen leerroute vast. Ook kan zij adviseren over een mogelijk passende onderwijsinstelling.

 

Ze verzinnen een wet en dan moeten mensen dat ZELF betalen...zijn ze gek geworden?

 

Source:

 

 

GEPUBLICEERD OP 18-11-2013

Wet in formele zin

BETEKENIS & DEFINITIE

Een wet in formele zin is een wet die door de regering en Staten-Generaal gezamenlijk tot stand is gebracht.

In het Nederlandse staatsrecht kent men een zogenaamde scheiding van de machten. De drie machten in dit model zijn: de wetgevende macht, de uitvoerende macht en de rechterlijke macht. Van belang voor de Nederlandse rechtstaat is dat deze drie machten onafhankelijk van elkaar kunnen opereren. In Nederland werken de wetgevende en de uitvoerende macht op een gematigde manier samen. De rechterlijke macht is echter wel volledig onafhankelijk. De Eerste Kamer maakt samen met de Tweede Kamer onderdeel uit van de Staten-Generaal en is onderdeel van de wetgevende macht. De regering komt over het algemeen met de initiatieven voor nieuwe wetgeving, die over het algemeen in het regeerakkoord staan beschreven. In bepaalde gevallen heeft de regering de Staten-Generaal nodig om bepaalde plannen door beide kamers te krijgen. Indien dit lukt, is er sprake van monisme. Regering en Staten-Generaal werken in dit geval namelijk samen. Een wet die door de regering en Staten-Generaal samen tot stand wordt gebracht, wordt aangeduid als wet in formele zin. Bij een wet in formele zin kan er bijvoorbeeld worden gedacht aan de Algemene wet bestuursrecht, het wetboek van strafrecht, de Gemeentewet of de faillissementswet.

 

Source:

 

Verbintenissenrecht


Verbintenissenrecht is een deelgebied van het burgerlijk recht. Het houdt zich bezig met de verbintenissen. Een verbintenis is het gevolg van een eenzijdige of tweezijdige rechtshandeling of van een feitelijke handeling (zoals een onrechtmatige daad) tussen rechtssubjecten. Het klassieke verbintenissenrecht is in Nederland en in België geregeld in het Burgerlijk Wetboek.

Het kan gaan om een verbintenis uit de wet, een verbintenis uit overeenkomst of een natuurlijke verbintenis. Tot de verbintenissen uit de wet behoren die welke voortvloeien uit een onrechtmatige daad. Voorbeelden van overeenkomsten zijn: koopovereenkomst, huurovereenkomst, arbeidsovereenkomst.

Nederland
Boek 6 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek[1] vormt het algemene gedeelte van het verbintenissenrecht. Indeling:

Titel 1. Verbintenissen in het algemeen, met onder meer:
Afdeling 10. Wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding
Titel 2. Overgang van vorderingen en schulden en afstand van vorderingen
Titel 3. Onrechtmatige daad
Titel 4. Verbintenissen uit andere bron dan onrechtmatige daad of overeenkomst
Titel 5. Overeenkomsten in het algemeen

 

Source:

 

Source:

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Hoofdactiviteit ingedeeld onder Onderwijs

Gezamenlijk beoordelingskader Aw/WSW

Autoriteit woningcorporaties Inspectie Leefomgeving en Transport

12 november 2018

Gezamenlijk beoordelingskader Aw/WSW

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

De afgelopen jaren hebben de Autoriteit woningcorporaties (Aw) en Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) de samenwerking geïntensiveerd om het toezicht op de corporatiesector effectiever en efficiënter te maken. Deze samenwerking kwam in een stroomversnelling met het verzoek van de minister aan beide organisaties om het ‘verticaal toezichtsmodel’ uit te werken.

Na consultatie onder belanghebbenden is het gezamenlijk beoordelingskader Aw-WSW nu definitief. Het beoordelingskader wordt vanaf 1 januari 2019 van kracht.

 

Source:

 

Menselijke Wetten:

 

Rechtbank s-Gravenhage

Duns 490552487

Source:

 

 

 

 

 

Four Corners Rule

Source: 

 

Isaiah 11:

11 And it shall come to pass in that day, that the Lord shall set his hand again the second time to recover the remnant of his people, which shall be left, from Assyria, and from Egypt, and from Pathros, and from Cush, and from Elam, and from Shinar, and from Hamath, and from the islands of the sea.

12 And he shall set up an ensign for the nations, and shall assemble the outcasts of Israel, and gather together the dispersed of Judah from the four corners of the earth.

 

Ezekiel 7:

2 Also, thou son of man, thus saith the Lord GOD unto the land of Israel; An end, the end is come upon the four corners of the land.

 

Ezekiel 43:

20 And thou shalt take of the blood thereof, and put it on the four horns of it, and on the four corners of the settle, and upon the border round about: thus shalt thou cleanse and purge it.

 

Ezekiel 45:

19 And the priest shall take of the blood of the sin offering, and put it upon the posts of the house, and upon the four corners of the settle of the altar, and upon the posts of the gate of the inner court.

 

Ezekiel 46:

21 Then he brought me forth into the utter court and caused me to pass by the four corners of the court; and behold, in every corner of the court there was a court.

22 In the four corners of the court there were courts joined of forty cubits long and thirty broad: these four corners were of one measure.

 

Acts 10:

11 And saw heaven opened, and a certain vessel descending unto him, as it had been a great sheet knit at the four corners, and let down to the earth:

 

Acts 11:

5 I was in the city of Joppa praying: and in a trance I saw a vision, A certain vessel descend, as it had been a great sheet, let down from heaven by four corners; and it came even to me:

 

Esther 2:

19 And when the virgins were gathered together the second time, then Mordecai sat in the king's gate.

 

Revelation 7:

1 And after these things I saw four angels standing on the four corners of the earth, holding the four winds of the earth, that the wind should not blow on the earth, nor on the sea, nor on any tree.

 

4 Corners rule:

The use of brackets on certain information on a form combines a grammar device with legal theory to legally isolate whatever is in the brackets from (thus rendering it legally inapplicable and insubstantial to) the body of text within the surrounding contract. The legal theory for this comes from the Four Corners Rule in law: intention of parties, especially that of grantor, is to be gathered from instrument as a whole and not from isolated parts thereof.

 

The term "Four Corners of Law" represents the presence of institutions representing:

 

 • Federal
 • state
 • local
 • ecclesiastical law

 

The four corner rule which is contract law rule. A contract is written and that is the contract. It does not matter what verbal agreements are agreed to after the fact because in contact law It is about the contract.

 

Original Description: know the law

 

 1. Dit ziet eruit als een bedrijfsproces. Bij A wordt de doelstelling beschreven om geld te genereren.
 2. Een bedrijfsproces heeft altijd een rollen en verantwoordelijkheden beschreven.
 3. Een proces moet altijd gecontroleerd worden op compliance d.m.v. een audit.

 

Dit vertelt mij dus dat er een bedrijfsproces gemaakt is om geld binnen te harken en te borgen.

Source:

 

Altares

Hoge Raad der Nederlanden

Duns 411387822

Ultimate Parent Duns

Hoge Raad der Nederlanden

Duns 411387822

 

Belastingdienst/kantoor Arnhem

 

Naam

Ministerie van Financiën

 

 • KVK 27365323
 • Vestigingsnr. 000022918493
 • Groningensingel 21
 • 6835EA
 • Arnhem
 • Nevenvestiging

 

27365323 0084 000022918493 Belastingdienst/kantoor Arnhem Ministerie van Financiën Groningensingel 21 6835EA Arnhem Algemeen overheidsbestuur www.belastingdienst.nl 

 

Source:

Staat der Nederlanden

Ministerie van Financiën

Dienst Uitvoering Onderwijs

 *Certificate of Live Birth"

 


The COLB* is the CERTIFICATE (CHARTER) by which our mothers 'DONATE' our PHYSICAL BODIES to the STATE same way a CERTIFICATE OF TITLE for a 'MOTOR VEHICLE' is a 'DONATION' of an automobile (or truck or whatever) to the STATE.  From the POV of the STATE, the physical body or physical automobile is COLLATERAL (A BOND) AGAINST WHICH THE STATE CREATES AND FLOAT BONDS ON WALL STREET IN ORDER TO RAISE MONEY FOR ITSELF.  That's their COVER STORY anyway. 

The 'BENEFIT' to the 'PERSON' making the DONATION to the STATE, that is, the mother or automobile owner, IS THAT THEY GET FULL ACCESS TO ALL THE BENEFITS & PRIVILEGES & PROTECTIONS WHICH THE STATE OFFERS AND PROVIDES LIKE LIMITED PERSONAL LIABILITY AND 'EXCLUSIVE' USE (USUFRUCT) OF THE ASSET THEY JUST 'DONATED' IN OTHER WORDS THE PERSON GETS TO PARTICIPATE IN THE STATE'S COMMERCIAL WORLD WHICH OPERATES UNDER MARITIME JURISDICTION

HOWEVER, AND THIS IS THE BIG 'HOWEVER', THE USE (USUFRUCT) THE PERSON GETS OUT OF THE DEAL IS IN THE CAPACITY OF A 'CUSTODIAN', AKA A TRUSTEE / CONSERVATOR.  THIS IS WHY 'PARENTS' HAVE ONLY 'PARENTAL' OR 'CUSTODIAL' RIGHTS OVER WHAT THEY BELIEVE ARE THEIR CHILDREN, WHEN IN FACT THE KIDS BELONG TO THE STATE.  NOTE THE "-AL" SUFFIX AT THE END OF 'PARENTAL' AND 'CUSTODIAL'.  THAT'S BECAUSE IT SIGNIFIES THE SAME AS IN 'GOVERNMENTAL' WHICH MEANS 'GOVERNMENT LIKE' BUT NOT ACTUAL GOVERNMENT.  SO 'PARENTAL' AND 'CUSTODIAN' MEAN THE PERSON IS ACTING LIKE A PARENT OR CUSTODIAN, BUT THEY'RE REALLY NOT AS THE GOVERNMENT IS THE TRUE PARENT AND CUSTODIAN.

So then the COLB is a LICENSE to OPERATE STATE PROPERTY, that is, the CHILD.  That LICENSE TERMINATES WHEN THE CHILD ATTAINS MAJORITY, TYPICALLY IN MOST STATES AT 21 YEARS OLD.  THE CHILD IS THEN COMPLETELY FREE TO ASSERT IT'S FREEDOM AND INDEPENDENCE FROM THE STATE, AKA BECOME 'EMANCIPATED' FROM THE STATE, OR, AND THIS IS THE BIG 'OR', THE CHILD CAN CHOOSE TO CONTINUE TO LIVE AS A BOND (BOND-AGE) TO THE STATE.  IN OTHER WORDS THE CHILD HAS REACHED THE 'AGE OF BOND' (BOND-AGE) AND CAN CHOOSE TO BE FREE OR REMAIN A SLAVE TO THE STATE.  THE CHILD REMAINS A SLAVE TO THE STATE ANYTIME IT ACCEPTS A 'BENEFIT' OR 'PRIVILEGE' FROM THE STATE.  PROBABLY ONE OF THE BEST KNOWN ONES IS THE DL--WE ALL REMEMBER HOW CRAZY EXCITED WE ALL WERE TO GET OUR DLs AS SOON AS WERE 16, OR WHATEVER AGE DEPENDING ON THE STATE. 

So regrettably what happens in real life, is that the CHILD NEVER MAKES IT TO 21 YEARS OLD WITH THE OPTION OF ACTUALLY BEING ABLE TO CHOOSE TO BE FREE OR TO REMAIN A SLAVE BY GETTING A DL FOR EXAMPLE, AS THE CHILD  AND / OR HIS PARENTS HAS ALREADY BEEN LURED INTO CONTRACTING WITH THE STATE WAY BEFORE THAT, LIKE AT 16 YEARS OLD IN THE CASE OF THE DL, OR EVEN EARLIER LIKE WHEN THE CHILD IS ASSIGNED A SS# FOR WHATEVER REASON

BTW, a SOCIAL SECURITY NUMBER makes the 'PHYSICAL BODY' THE UNDERLYING SECURITY (COLLATERAL) THE STATE USES TO WRITE ITS BOND OFF.  THUS 'SOCIETY' IS 'SECURED' BY PHYSICAL BODIES.  IT'S ALL FINANCE AND FINANCIAL TERMS-OF-ART BEING USED.  THAT'S WHAT THE TERM-OF-ART 'SOCIAL SECURITY NUMBER' ACTUALLY MEANS--IT'S THE NUMBER ASSIGNED TO THAT PARTICULAR PHYSICAL BODY (ASSET) USED TO SECURE SOCIETY.  FURTHER PROOF THAT IT'S ALL FINANCE GOING ON IS THAT THE TERM 'SOCIAL SECURITY' WAS ORIGINALLY 'ECONOMIC SECURITY' WHEN THE PROGRAM FIRST CAME OUT.  THEN AFTER A FEW YEARS THEY CHANGED IT TO 'SOCIAL SECURITY'.  LOOK IT UP.  APPARENTLY TOO MANY PEOPLE WERE WAKING UP AND ASKING QUESTIONS WHEN IT WAS CALLED 'ECONOMIC SECURITY'.  IT'S THE SAME GAME THE PIRATES STILL PLAY TODAY, THEY NAME LEGISLATIVE BILL AND PROGRAMS WITH NAME THAT MEAN SOMETHING ENTIRELY DIFFERENT THAN WHAT THEY ACTUALLY DO.

 

 

That's good stuff...

   I've come to approach SSA's Form SS-5 as a "Power of Attorney" in which the living man/woman "signs away" the proceeds from all the financial trading & arbitrage, while basically trading it for scant social security benefits...

   BTW: Ever notice on the form SS-5, there are NO INSTRUCTIONS for part #8 (they expect you to check either "Male" or "Female" on your own accord) of the form? This isn't something new - It's been this way for at least the 20yrs I've been researching this game ...

   I think it's because they know an entity neutral, and they need the man/woman to initiate voluntary assignment of reproductive capability to that entity...

 

okay, that was not a denial letter. Just follow their instructions and they will send it to you. The application they referred to was not on your attachment, but I am sure that there is some place to indicate that you want the original, or long one, which shows all of the information regarding the live birth. This can also be in your cover letter. If you tell them that it's for Authentication purposes, they will send you the long one. (The short form is for identification purposes like for school or employment. It doesn't have specific info like your parents name or doctors signature, etc.. )  It is not public record. It has to be yours or your child's or relative that you have the right to obtain it.  You have to pay a fee for them to search for it and to get it certified. 

 

 

One successful way by someones to get state national passport - in person-visit :

 

Use UN Ariticle 13 -14 Freedom of Movement - Basic Human Rights.

 

 • (1) Everyone has the right to freedom of movement and residence within the borders of each state. (2) Everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his country. Article 14. (1) Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution.

 • Article 13 of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) guarantees freedom of movement. You should be able to travel around your own country and choose where you live. This right is not absolute. Countries can limit the freedom of people on their territory, such as confining them to their village during an Ebola outbreak, or compel them to

 

   Let's remember that "person" is a neutral term, subject to elasticity & specification...

   UDHR was never approved by the legislature, so it won't apply to ens legis persons...

   It can apply to natural persons ((secundum naturam / jus naturale)...BUT: U'd better be able to PROVE that status BEFORE invoking it - DON'T try to use it to obtain the prerequisite status!

 

Men and women shouldn’t need a passport to travel. We are sovereign under God and it is our right to roam this planet. Everything gov does applies to a person, not Man. Case does not matter, upper, lower, it’s still an entity on that passport.

 

Exactly! This is why re-doing the SS-5 as a surety agreement with the DEBTOR ENTITY's creator is so essential - It confirms "dichotomy of person", making the man/woman (natural person) guarantor for the DEBTOR ENTITY...

AGAIN: Learn their game, & play it better than they do!

 

I have been looking into this person business for a long time. Almost everything I’ve read equates natural person with human. I couldn’t help but think something fishy was going on. Then along came 1 USC 8. It, too, uses the term human. So I searched around for the etymology of human. I found a lot of nonsense and some rather stretched connections between say, the old German xxxxx and Slavic xxxxxx. Then there was the old hu-man -color of man. Then I found the prefix “hu” in a list of Latin prefixes. It means “of or belonging to.” There it is. There is a story, veracity unknown, that the early Catholic Church coined term “human” to justify their involvement of the slave trade. So a natural person, a human, is a possession or creation of Man. I’m convinced any kind of person is artificial.

 

16 CFR 801.1 Definitions

Person, Natural person, entity, Corporation, trust

Een stichting is een organisatie die niet als doel heeft om winst te maken. In plaats daarvan probeert een stichting een maatschappelijk, sociaal of ideëel doel te halen. Een stichting mág wel winst maken met een onderneming. De voorwaarde is dat u deze winst uitgeeft aan het behalen van het ideële doel van de stichting.

 

Een stichting is een zelfstandig vermogen dat een maatschappelijk, sociaal of ideëel doel nastreeft dat door de stichter is vastgelegd, al kan dit doel in de loop van de tijd worden aangepast. Het is een privaatrechtelijke rechtspersoon, hoewel sommige stichtingen ook publieke taken uitvoeren en daartoe zelfs door de overheid kunnen zijn opgericht.

 

Een stichting is een rechtsvorm waarmee je een sociaal, ideëel of maatschappelijk doel nastreeft. Bijvoorbeeld het verzorgen van onderwijs, het organiseren van culturele evenementen of het beheer van het dorpshuis. Bij een stichting is de betrokkene niet persoonlijk verantwoordelijk.

 

Personeel
Met een stichting kunt u personeel aannemen. Voor het personeel betaalt u loonheffingen en sociale premies. Als u voor het eerst een werknemer aanneemt, dan moet u zich als werkgever registreren bij de Belastingdienst. Lees wat u moet regelen als u voor het eerst personeel aanneemt.

De bestuurders van een stichting kunnen ook in loondienst zijn van de stichting. De bestuurder is in loondienst als hij een arbeidsovereenkomst heeft. Hij verricht persoonlijke arbeid en krijgt daarvoor een vergoeding. Het werk moet in verhouding staan tot de vergoeding. De bestuurder mag dan niet alleen beslissingen nemen.

 

 • "Het geld van een stichting komt binnen via donaties, leningen, subsidies en erfenissen. Een stichting heeft geen aandeelhouders."
 • "Bij een stichting die de ANBI-status heeft is het niet toegestaan dat de bestuurder in loondienst van de stichting is. Meestal krijgen de bestuurders alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten." !!!!!!!🤔😱🤬😤
 • "Veel mensen weten dit niet, maar Havensteder werkt zonder enige subsidie."

 

 

Source:

 

 

Source:

 

kamerbrief-inzake-antwoorden-op-tussenbericht-rob-herijking-gemeentefonds

Source:

 

Aan welke voorwaarden moet een ANBI voldoen?

 

Om aangewezen te worden als ANBI moet de instelling voldoen aan alle volgende voorwaarden:

 • De instelling moet volledig gericht zijn op het algemeen nut. Dit moet onder andere blijken uit de statutaire doelstelling en de voorgenomen activiteiten.
 • De instelling moet met nagenoeg geheel van al haar activiteiten het algemeen belang dienen. Dit is de 90%-eis.
 • De instelling heeft geen winstoogmerk met het geheel van haar activiteiten die het algemeen belang dienen.
 • De instelling en de mensen die rechtstreeks bij de instelling betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.
 • Geen enkel natuurlijk persoon of rechtspersoon mag over het vermogen van de instelling beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. Bestuurders en beleidsbepalers mogen geen meerderheid hebben in de zeggenschap over het vermogen van de instelling.
 • De instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.
 • De beloning voor beleidsbepalers is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.
 • De instelling heeft een actueel beleidsplan.
 • De instelling heeft een redelijke verhouding tussen beheerkosten en bestedingen.
 • Geld dat overblijft na opheffing van de instelling wordt besteed aan een ANBI, of aan een buitenlandse instelling die voor minimaal 90% gericht is op het algemeen nut. Voor een culturele ANBI geldt dat het batig liquidatiesaldo besteed moet worden aan een ANBI (of buitenlandse instelling die voor minimaal 90% gericht is op het algemeen nut) met een soortgelijk doel.
 • De instelling voldoet aan de administratieve verplichtingen.
 • De instelling publiceert specifieke gegevens op een eigen of gemeenschappelijke website.

Let op!

Als de instelling niet voldoet aan deze voorwaarden, wijzen wij uw aanvraag om aangewezen te worden als ANBI af.

 

Source:

Vrouwelijke bestuurders aan het woord_ Hedy van den Berk

 

“Ik ben bestuursvoorzitter van Havensteder, daarnaast ben ik lid van de Raad van Toezicht en tevens voorzitter van de financiële commissie van Xtra Zorg en Welzijn (Haaglanden) en voorzitter van de Raad van Commissarissen van KWH, hét landelijke Kennis- en Kwaliteitscentrum voor en door Woningcorporaties.”

Veel mensen weten dit niet, maar Havensteder werkt zonder enige subsidie. 

Inmiddels heb ik bij heel veel organisaties gewerkt, maar altijd in dit vakgebied. In Rotterdam werkte ik onder andere bij Volkswoningen als Manager Strategie, bij PWS als directeur Wonen. Later werd ik daar directeur-bestuurder, met de opdracht om een herstelplan door te voeren vanwege een stevige bestuurscrisis. Aan mij de taak om het vertrouwen te herwinnen bij huurders en medewerkers. Dat is gelukt. PWS is in 2011 gefuseerd met ComWonen. Toen werd ik bestuurder. PWS is later gefuseerd met Havensteder. Ik heb wel moeten solliciteren hoor! En assessments moeten doen.
Samen met mijn directieteam geef ik sturing aan een top 10 corporatie in de Stadsregio Rotterdam.”

 

Source:

 

exb-2021-31086_Haventsteder Huizen bouw aanvraag gemeente

Havensteder Vrouw en Projectleider van ontwikkeling

 

 • VSAP v.o.f.

  Hoofdvestiging Bestaande handelsnamen

  VSAP v.o.f.

  Naam samenwerkingsverband

  VSAP v.o.f.

  • KVK 55099033
  • Vestigingsnr. 000024645761
  • Rembrandtlaan 31
  • 3723BG
  • Bilthoven

  55099033 0000 000024645761 VSAP v.o.f. Architecten www.vsap-architects.nl Vennootschap onder firma Architectenbureau

 

U bent erfpachter van het Perceel

In strijd met het bestemmingsplan

Geen bewoner

1 huur woning Totale geschatte kosten voor de woning (Excl BTW) € 227.272

 

Voor zover verkregen subsidies kwalificeren als investeringssubsidie worden deze in mindering gebracht op de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs van de vastgoedbelegging.
De verkrijgingsprijs omvat de koopsom en alle dire

 

Investeringssubsidies worden in mindering gebracht op de kostprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben.

 

Overheidsbijdragen
Overheidsbijdragen worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruit ontvangen baten zodra er redelijke zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat de toegelaten instelling zal voldoen aan de daaraan verbonden voorwaarden. Subsidies ter compensatie van door de toegelaten instelling gemaakte kosten worden systematisch als opbrengsten in de winst-enverliesrekening opgenomen in dezelfde periode als die waarin de kosten worden gemaakt. Subsidies ter compensatie van de toegelaten instelling voor de kosten van een actief worden systematisch in de winst-en-verliesrekening opgenomen gedurende de gebruiksduur van het actief.
Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de winst-en-verliesrekening van het jaar gebracht ten laste waarvan de gesubsidieerde bestedingen komen of waarin de opbrengsten zijn gederfd of het exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De vooruitontvangen bedragen (zowel kort- als langlopend) worden onder de overlopende passiva opgenomen.
Verkregen ontwikkelingskredieten worden in mindering gebracht op de ontwikkelingskosten. Indien terugbetaling van het
ontwikkelingskrediet dient plaats te vinden, worden de terugbetalingen en de rente daarover verwerkt als kosten van de omzet.
Investeringssubsidies worden in mindering gebracht op het geïnvesteerde bedrag. De vooruit ontvangen bedragen (zowel kort- als langlopend) worden onder de overlopende passiva opgenomen en worden systematisch in de winst-en-verliesrekening opgenomen gedurende de gebruiksduur van het actief. Indien een premie ingevolge een investeringsregeling / eenmalige investeringsaftrek wordt beschouwd als een belastingfaciliteit, dan wordt het recht daarop in het jaar waarin daaraan voor het eerst een waarde kan worden toegekend ineens ten gunste van de post belastingen in de winst-en-verliesrekening gebracht. 

 

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Investeringsverplichtingen
Er zijn niet in de balans opgenomen verplichtingen voor nieuwbouw, renovatie en aankoop van woningen tot een bedrag van 167 miljoen. Deze verplichtingen worden naar verwachting geheel binnen 3 jaar afgewikkeld.
Obligoverplichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Gebaseerd op artikel 18 van het Reglement van Deelneming van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) hebben
toegelaten instellingen een obligoverplichting naar het WSW. De verplichting is voorwaardelijk. Dit obligo is opeisbaar indien het totale risicovermogen van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw onder het garantieniveau (0,25% van het geborgd
schuldrestant) daalt.
De obligoverplichting uit hoofde van geborgde leningen door de borgsteller bedraagt ultimo 2020 64,7 miljoen (2019: 62,0.
miljoen). De hoogte van het obligotarief is vastgesteld op maximaal 3,85% (2019 : 3,85%) over het schuldrestant van de geborgde lening per 31 december van het laatst verstreken kalenderjaar. In de berekening telt het schuldrestant van collegiale leningen voor 33,3% mee en voor variabele hoofdsomleningen wordt ervan uitgegaan dat 75% van de maximale hoofdsom is
opgenomen.
Bijdrageheffing kosten Autoriteit Woningcorporaties
In artikel 61c van de Woningwet is bepaald dat toegelaten instellingen moeten betalen voor de kosten van de Autoriteit
Woningcorporaties (Aw). Hiertoe moet de Aw jaarlijks uiterlijk op 1 oktober bij de toegelaten instellingen een bijdrageheffing innen.
Artikel 121 van BT IV bevat de wettelijke grondslag voor de berekeningswijze en de procedure.
De bijdrage heffing is een jaarlijks terugkerende heffing. De bijdrageheffing van de Aw kent een tarief voor alle woongelegenheden in eigendom van de toegelaten instelling en haar dochtermaatschappijen en een tarief per 1.000 WOZ-waarde (beide) op 31 december van het voorafgaande jaar.
De meerjarenbegroting van de Aw (voor de jaren 2021 en verder) is nog niet vastgesteld. In de bijlage bij brief Bijdrageheffing Aw 2020 heeft de minister aangegeven dat de jaarlijkse kosten van de Aw (voor de komende jaren) circa 13 miljoen zullen bedragen en dit betekent voor de toegelaten instellingen een tarief van circa 2,73 per woongelegenheid en circa 0,02 per 1.000 WOZwaarde van de woongelegenheden in eigendom van de toegelaten instelling en haar dochtermaatschappijen.
Heffing voor saneringssteun
In artikel 57 van de Woningwet staat dat toegelaten instellingen subsidie kunnen ontvangen voor financiële sanering. Deze subsidies worden conform artikel 58 bekostigd uit bijdragen van alle toegelaten instellingen gezamenlijk. De heffing voor 2020 voor de gehele sector is op nihil gesteld (2019: nihil). Wanneer heffing van toepassing is wordt deze overeenkomstig de
berekeningswijze in artikel 116 Btiv verdeeld over alle toegelaten instellingen. De minister van BZK stelt jaarlijks voor 1 oktober de hoogte vast van de saneringsheffing voor het lopende jaar. De minister doet dit op basis van een onderbouwd advies van WSW als gemandateerd saneerder.
Ten behoeve van de meerjarenprognose (dPi) is aangegeven dat rekening gehouden moet worden met een heffing voor
saneringssteun in de jaren 2021-2025. Het gaat om een bedrag ter hoogte van 1% van de totale jaarhuur van de
woongelegenheden van de toegelaten instelling. Hierbij tellen zowel de jaarhuur van DAEB- als van Niet-DAEB woongelegenheden mee.


130


Verhuurdersheffing
De verhuurdersheffing wordt berekend over de totale WOZ-waarde van de huurwoningen tot de huurtoeslaggrens (tot 737,14 per maand), verminderd met 50 keer de gemiddelde WOZ waarde van de woningen. Rijksmonumenten worden vrijgesteld van deze berekening. De WOZ-waarde per object was voor de berekening van de heffing 2020 gemaximeerd op 294.000 Deze grens wordt jaarlijks geïndexeerd. Het tarief over 2020 bedraagt 0,562%. Dit tarief wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld.


Erfpachtverplichtingen 

Een deel van de onroerende goederen is gebouwd op grond met erfpachtverplichtingen.
Het jaarlijkse bedrag aan canonverplichtingen bedraagt 15.800. Het betreft eeuwigdurende erfpacht.
Huur(verplichtingen) kantoorpanden eigen gebruik Hieronder is een overzicht opgenomen van gehuurde kantoorpanden voor eigen gebruik. De huurprijzen zijn exclusief toekomstige huurstijgingen.

 

 

RSIN-nummer
Alle rechtspersonen en samenwerkingsverbanden, zoals bv’s, verenigingen, stichtingen, vof’s en maatschappen (eenmanszaken niet) krijgen bij inschrijving bij KVK naast een KVK-nummer ook een Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN). Dit nummer wordt gebruikt om gegevens uit te wisselen met andere (overheids)organisaties, zoals de Belastingdienst.

RSIN-nummer van een bedrijf vinden
Je vindt het RSIN van een bedrijf in het uittreksel Handelsregister (betaald) of via de KVK app Handelsregister (30 gratis inzagen per jaar). Soms vermelden bedrijven of organisaties hun RSIN ook op hun eigen website.

 

Let op: eenmanszaken hebben geen RSIN, dus op uittreksels van eenmanszaken staat geen RSIN.

 

Waar wordt het RSIN voor gebruikt?
Het RSIN wordt gebruikt om gegevens te koppelen tussen verschillende basisregistraties, zoals het Kadaster en de Basisregistratie Personen (BRP). Daardoor hoef je niet steeds je gegevens te verstrekken. Je hoeft je bijvoorbeeld niet meer apart aan te melden bij de Belastingdienst.

 

Omzetten fiscaal nummer
Rechtspersonen en samenwerkingsverbanden die op 6 december 2010 al in het Handelsregister ingeschreven waren, beschikten al over een fiscaal nummer (Fi-nummer) van de Belastingdienst. Dit Fi-nummer is omgezet naar het RSIN.

 

Source:

 

Er zijn 10 basisregistraties. Een basisregistratie is een door de overheid officieel aangewezen registratie met gegevens die door alle overheidsinstellingen verplicht worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken. Dit kan gaan om uitrukkende hulpdiensten, het efficiënt vaststellen van het recht op uitkering of het toetsen van vergunningaanvragen. Bij het gebruik van de gegevens is de privacy van de burger gewaarborgd.

 

Source:

 

Samenwerkingsverband

Voor het Programma Andere Overheid is samenwerking tussen gemeenten noodzakelijk. Vooral wanneer het om zaken gaat die de hele regio aangaan, is samenwerking van belang. Voorbeelden daarvan zijn woningbouw, verkeer en vervoer, milieu en werkgelegenheid

 

Source:

 

Source:

 

Erik van der Merwe informatie:

Van Dijk Educatie is een van de grootste schoolboekendistributeurs van Nederland. Eind vorig jaar werkte het bedrijf aan de nieuwste overname, die van de UP Groep uit Wageningen.

UP is actief op de onderwijsmarkt, met een studenteninformatiesysteem waarop 400.000 studenten in het middelbaar beroepsonderwijs zijn aangesloten. Op de zakelijke markt biedt het online opleidingen aan klanten als Shell, KLM en Aegon Achmea. Het bedrijf is voor driekwart in handen van Rabo Private Equity en boekte vorig jaar een omzet van 12 miljoen euro.

 

 

Hij is gehuwd heeft 2 kinderen en een vrouw wonende in Duitsland in een Kasteel en werkt samen met de toenmalige Koningin Beatrix.Van haar heb een foto dat bewijst dat ze de baphomet teken maakt tijdens haar kroning in 1980.

 

 

Revelation 13: (KJV)

16 And he causeth all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark IN their right hand, or IN their foreheads:

17 And that no man might buy or sell, save he that had the mark, or the name of the beast, or the number of his name.

 

(VUL)
16 et faciet omnes pusillos et magnos et divites et pauperes et liberos et servos habere caracter in dextera manu aut in frontibus suis
17 et ne quis possit emere aut vendere nisi qui habet caracter nomen bestiae aut numerum nominis eius

 

caracter nomen = the character's name = Personage = PERSON = MARK

 

 

Privaatrecht

Het privaatrecht is het geheel van regels over de verhouding tussen burgers onderling, tussen bedrijven onderling en tussen burgers en bedrijven. Het staat daarmee tegenover het publiekrecht, dat de verhouding regelt van burgers tot de overheid.

 

Bestuursrecht gaat over besluiten die te maken hebben met de overheid.

 

Strafrecht valt onder het publiek recht. Het strafrecht regelt de rechtsverhoudingen tussen de overheid en burgers. De overheid straft daarbij en niet de burger. Maar alleen als degene die gestraft wordt wettelijke strafbetalingen heeft geschonden. Alles over het strafrecht.

 

Het publiekrecht geeft regels ten aanzien van de verhouding tussen de burger en de overheid. Ook omvat dit rechtsgebied de verhouding tussen overheidsinstanties onderling.

 

Het publiekrecht bestaat uit de volgende onderdelen:

 • staatsrecht, ook wel constitutioneel recht geheten
 • bestuursrecht
 • fiscaal recht, soms ook gerangschikt onder het bestuursrecht
 • strafrecht

In sommige landen wordt het strafrecht niet tot het publiekrecht gerekend, maar als aparte tak gezien.

 

Daarnaast onderscheidt men het internationaal publiekrecht, dat in het algemeen gewoonweg internationaal recht of volkenrecht genoemd wordt.

 

Privaat: (KVK en Anbi welke is het nu: Contracten)

 

In welke jurisdictie wilt u nu zitten:

Belasting:

Anbi

Publiek is volgens de wet

Privaat is volgens contracten

 

In welke jurisdictie wilt u nu zitten:

Sociale dienst:

Publiek is volgens de wet

Privaat is volgens contracten

 

Publiek: Ik benader dit vanuit publieksrecht. Jurisdictie en beroep ik mij op een uitkering om mijn algemene ICCPR art 25 Grondwet Artikel 1 En geen werk

Artikel 11 GW

 

 

Artikel 21: Koning kan geen vreemde Kroon dragen; Regering zetelt binnen Rijksgrenzen
Grondwet van 1972
Tweede Hoofdstuk. Van de Koning.
Eerste Afdeling. Van de troonopvolging.

Artikel 21
De Koning der Nederlanden kan geen vreemde Kroon dragen.

In geen geval kan de zetel der regering buiten het Rijk worden verplaatst.

 

1815

Artikel 29: Koning kan geen vreemde Kroon dragen; Regering zetelt binnen Rijksgrenzen

De Koning der Nederlanden kan geene vreemde Kroon dragen.

In geen geval kan de zetel van de Regering buiten het Rijk worden verplaatst.

 

 

Artikel 21a: Lidmaatschap Koninklijk Huis
Grondwet van 1972
Tweede Hoofdstuk. Van de Koning.
Eerste Afdeling. Van de troonopvolging.

Artikel 21a

De wet regelt, wie lid is van het Koninklijk Huis.

 

Wet in formele zin excl. rijkswetten
Wetten komen in Nederland tot stand door samenwerking van regering en Staten-Generaal (Eerste en Tweede Kamer). We spreken dan van 'wetten in formele zin'. Indien aanpassing van de nationale wetgeving nodig is voor de implementatie van Europese wetgeving, wordt de normale formele wetgevingsprocedure gevolgd.

De meeste wetten zijn algemeen verbindende voorschriften, dat wil zeggen dat ze voor iedereen gelden. In dat geval zijn ze tevens wetten in materiële zin. Denk bijvoorbeeld aan het Wetboek van Strafrecht. Uitzonderingen hierop zijn bijvoorbeeld begrotingswetten, waarmee de begroting van een ministerie wordt goedgekeurd.

Waar in de Grondwet het begrip 'wet' wordt gebruikt, wordt altijd de wet in formele zin bedoeld.

 

Andere vormen van regelgeving:

Ministeriële regeling
regeling van een zelfstandig bestuursorgaan

18 mei 1940

Source:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Arthur_Seyss-Inquart#/media/Bestand:DeNederlandscheWetboeken1940-supplement-blz-1-G-page2+3.jpg

 

 

Geen winstoogmerk

Een ANBI mag geen winst maken met het geheel van haar activiteiten die het algemeen belang dienen.

Een ANBI moet wél winst maken uit commerciële fondsenwervende activiteiten. Voorwaarde is dat de winst ten goede komt aan de hoofdactiviteiten van uw ANBI.

Voorbeeld

Een museum heeft een eigen winkel. De opbrengst van die winkel besteedt het museum geheel aan museumactiviteiten voor het algemeen belang.

 

Source:

 

 

Overheidsorgaan:

 

Gemoedsbezwaar:

 

Ik ben gemoedsbezwaard - heb ik recht op zorgtoeslag?

 

Verzekert u zich vanuit uw levensovertuiging of geloof niet tegen ziektekosten? Dan bent u gemoedsbezwaard. Omdat u dan geen premie betaalt voor een zorgverzekering, kunt u geen zorgtoeslag (meer) krijgen. Lees meer over uw rechten en plichten als gemoedsbezwaarde op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Krijgt u nu zorgtoeslag? Stop het dan

Hebt u geen zorgverzekering, maar krijgt u wel zorgtoeslag? Zet dit dan zo snel mogelijk stop. Zo weet u zeker dat u niet te veel krijgt. En u later toeslag moet terugbetalen.

Stopzetten doet u in Mijn toeslagen. Klik bij 'Wijziging doorgeven' op 'Toeslag stopzetten' en kies daarna voor 'Zorgtoeslag'.

Mijn partner is niet gemoedsbezwaard - kan die wel zorgtoeslag krijgen?

Ja, dat kan. Die moet dan wel een zorgverzekering hebben. Uw partner krijgt de helft van de toeslag die jullie normaal samen zouden krijgen.

Uw partner moet zelf zorgtoeslag aanvragen.

Was u gemoedsbezwaard, maar nu niet meer?

Dan kunt u een zorgverzekering nemen en zorgtoeslag aanvragen. Verder hoeft u niets met ons te regelen.

Vóór 2021 werkte het anders. Was u gemoedsbezwaard, maar wilde u dat niet meer zijn? Dan moest u dat aan ons doorgeven voordat u zorgtoeslag kon aanvragen. Nu hoeft dat niet meer.

Lees hoe u zorgtoeslag aanvragen kan.

 

Source:

 

 

 

Wij vergoeden uw kosten tot het maximum van uw saldo. Het restant van uw zorgkosten noemen we ‘overloop’. Dit hevelen wij over naar het volgende jaar. Zodra u weer een positief saldo heeft, betalen wij de rest van de vergoeding aan u uit. U hoeft daar niet om te vragen. Wij doen dat automatisch.

Wilt u de kosten niet overhevelen naar het volgende jaar? Dan moet u dat aan ons melden. Dat kan alleen per brief:

CAK
Antwoordnummer 91037
2509 VC DEN HAAG

 

Wat zijn de gevolgen voor de Zorgverzekeringswet?

 

Een ontheffing van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft een aantal gevolgen:

 • U moet een bijdragevervangende belasting betalen aan de Belastingdienst.
 • U heeft geen recht op zorgtoeslag.
 • Uw kosten van medische zorg komen voor uw rekening.
 • Als u medische kosten maakt, heeft u recht op financiële vergoeding. 

Voor het vergoeden van medische kosten gelden voorwaarden

 

Let op

Heeft u een ontheffing voor de Zorgverzekeringswet? Dan mag u geen enkele andere verzekering hebben. Sluit u toch een verzekering af? Dan vervalt uw ontheffing en moet u weer premies betalen.

 

Source:

 

Wanneer ben je gemoedsbezwaarde?

Dit ben je als je door je geloof of levensovertuiging bezwaar hebt tegen elke soort verzekering. Je ontheffing geldt voor de AWBZ, zorgverzekeringswet, AOW, ANW, Ziektewet, WAO, WIA en de WW. Je hebt dus geen enkele verzekering afgesloten voor jou en je gezin. Heb je dit wel? Dan vervalt je ontheffing.

Wat houdt de ontheffing in?

Als je gemoedsbezwaard bent, kan je ‘ontheffing van de premieplicht’ aanvragen. Deze ontheffing vraag je aan bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Door een ontheffing aan te vragen bij de SVB betaal je geen premie meer voor je zorgverzekering. Je betaalt dan wel een bijdrage over je inkomen. Deze bijdrage is hetzelfde bedrag als wat je eigenlijk voor je premie zou moeten betalen. Het bedrag wordt voor je gestort bij de SVB of bij het CAK. Op het moment dat je zorg nodig hebt, wordt je gespaarde bedrag gebruikt als vergoeding. Daarnaast krijg je een uitkering Spaarregeling Gemoedsbezwaarden als je de AOW-leeftijd hebt bereikt.

Wat is het nadeel?

Als je gemoedsbezwaarde bent hoef je dus geen premie te betalen. Helaas heb je daardoor geen recht op een AOW-pensioen, een werkloosheidsuitkering en natuurlijk de vergoeding van de zorgverzekeraar.

 

Source: