Geachte directeur/ directrice:

 

De WHO (World Health Organization) heeft onlangs het begrip 'toestemming' geherdefinieerd waarin wordt gesteld dat de fysieke aanwezigheid van een kind of adolescent, met of zonder ouder bij een vaccinatiesessie, zal worden opgevat als 'toestemming'. Dit omvat ook zgn. vaccinatiedagen op school waarbij het kind op school aanwezig is, ook nadat de ouders nadrukkelijk en/of schriftelijk geen toestemming hebben gegeven om te vaccineren.

Als verpleegkundige, leerkracht, rector, manager etc. heeft U, persoonlijk de plicht en verantwoordelijkheid voor het vaststellen van de kwaliteit van de toestemming bij de initiatie, leiding of uitvoering van vaccinatiesessies op uw school of evenement.

De herdefinitie van de WHO is in directe overtreding met de Nederlandse grondwet artikel 11, 'Onaantastbaarheid lichaam', waarin wordt gesteld dat :

 

1): “Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.”

Volgens de, in eenvoudig Nederlands herschreven Grondwet, betekent het:

“Iedereen is de baas over zijn eigen lichaam. De overheid mag niets met je lichaam doen, als je dat niet wilt. Ook anderen mogen niets met je lichaam doen, als je dat niet wilt. Niemand mag je bijvoorbeeld pijn doen. Ook mag niemand je medicijnen geven als je dat niet wilt. Zelfs medische keuring, of het knippen van je haren mag niet, als je daarvoor geen toestemming geeft.

In de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) staat dat een dokter je niet mag behandelen zonder je toestemming. In deze wet staat ook dat de dokter alles in begrijpelijke taal uit moet leggen, zowel mondeling als schriftelijk.”

De organisatie Privacy First heeft het volgende gezegd:

 

2): “Verplichte vaccinatie leidt tot inbreuk op integriteit van het lichaam.

De rechten op lichamelijke integriteit en onaantastbaarheid van het lichaam zijn onder meer verankerd in onze Grondwet en in Europese verdragen. In de discussie omtrent het vaccineren zou het dus moeten gaan over deze principiële benadering van de inbreuk op de integriteit van het lichaam van de individuele burger.”

Het recht op onaantastbaarheid van het lichaam wordt ook in een aantal Internationale verdragen bekrachtigd:

 

3):  Universele verklaring over bio-ethiek en mensenrechten:

 • VN Artikel 3 - Menselijke waardigheid en mensenrechten 1. Menselijke waardigheid, mensenrechten en fundamentele vrijheden moeten volledig worden gerespecteerd. 2. De belangen en het welzijn van het individu moet prioriteit hebben boven het enige belang van wetenschap of samenleving.
 • VN Artikel 28 - Weigering van handelingen die in strijd zijn met de mensenrechten, de fundamentele vrijheden en menselijke waardigheid:

 

Niets in deze verklaring mag worden geïnterpreteerd als implicerend voor een staat, groep of persoon elke claim om deel te nemen aan een activiteit of om een handeling uit te voeren die in strijd is met mensenrechten, fundamentele vrijheden en menselijke waardigheid.

 • VN Artikel 6 - Toestemming: elke preventieve, diagnostische en therapeutische medische interventie mag alleen worden uitgevoerd met voorafgaande, vrije en geïnformeerde toestemming van de betrokken persoon, op basis van adequate informatie. De toestemming moet, waar gepast, uitdrukkelijk zijn en door de betrokken persoon te allen tijde kunnen worden ingetrokken en om welke reden dan ook zonder nadeel of vooroordeel.
 • VN Artikel 19 - Eenieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid om zonder inmenging een mening te koesteren en om door alle middelen en ongeacht grenzen inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door te geven.
 • VN Artikel 2 - Eenieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring opgesomd, zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status.

Verder zal geen onderscheid worden gemaakt naar de politieke, juridische of internationale status van het land of gebied, waartoe iemand behoort, onverschillig of het een onafhankelijk, trust-, of niet-zelfbesturend gebied betreft, dan wel of er een andere beperking van de soevereiniteit bestaat.

Bovendien in verschillende geschriften (waaronder de Bijbel) kan ik aantonen dat men geen rechten heeft om iemand maar ook iets aan te doen en te verplichten en zo ook niet met de zogenaamde menselijke wetten en regels die men tegen ons gebruiken.

The written תּוֹרָה (Torah “teaching”) provided the ancient Hebrew people with a code of religious and moral laws. The תּוֹרָה/Torah of מֹשֶׁה/Moses is written as a legal binding document, not as a religious book. (De Thora van Mozes is geschreven als een juridisch bindend document, niet als een religieus boek.)

Hebrew kings, like everyone else, had to obey the Ten Commandments and the other laws of the Torah. The written Torah, not the whims of kings, was considered the law of the land. The Torah does not recognize the idea of kings ruling by divine right. (link nr. 7)

 

Op basis van voorgaande is het overduidelijk dat een kind NIET zelf in staat is om toestemming te geven voor een medische handeling en de onaantastbaarheid van zijn lichaam te beschermen.

Tot slot wil ik wijzen op de Neurenberg Code, waarin een set van 10 ethische principes is opgesteld. Het belangrijkste en eerste punt is: de vrijwillige toestemming van het individu is absoluut essentieel. “De plicht en verantwoordelijkheid voor het vaststellen van de kwaliteit van de toestemming rust op elk persoon die het experiment initieert, leidt of ermee bezig is.”

Na het Neurenberg tribunaal zijn o.a. ambtenaren, artsen en verpleegkundigen berecht, bestraft en tot de dood veroordeeld voor hun rol in het initiëren, leiden of uitvoeren van orders en maatregelen die leed hebben berokkend aan mensen en/of de dood tot gevolg hebben gehad.

Als verpleegkundige, leerkracht, rector, manager heeft U persoonlijk de plicht en verantwoordelijkheid, voor het vaststellen van de kwaliteit van de toestemming bij de initiatie, leiding of uitvoering van vaccinatiesessies op uw school of evenement.

De uitvaardiging van de WHO is in overtreding met de rechten van mensen zoals genoemd in de Nederlandse Grondwet, Europese en Internationale verdragen.

Dit houdt in dat u persoonlijk verantwoordelijk bent indien vaccinatie nadelige gevolgen heeft voor kinderen die gevaccineerd worden zonder nadrukkelijke, vrijwillige en geïnformeerde toestemming van hun ouders. (Mattheus 18)

 

4): Feiten over vaccinaties:

 1. Vaccinaties zijn onvermijdelijk onveilig heeft het Hogerhof in de VS besloten in 2011. ( Zie ook in 2018 bij link nr. 6)
 2. Flauwvallen, hartstilstand, stoppen met ademhalen, verlammingsverschijnselen, ontwikkelen van een lichamelijke of mentale problemen of auto-immuun ziektes en dood behoren tot bijwerkingen die zijn gemeld en gerapporteerd in registratie systemen voor bijwerkingen na vaccinaties. In Nederland is dat het Bijwerkingencentrum Lareb 5).
 3. Er bestaat een ernstige onder rapportage van nadelige gevolgen die door experts in de FDA en Harvard wetenschappers wordt geschat op 1 in 39 gevallen.
 4. Vaccins zijn “NIET” onderzocht op carcinogeen (kankerverwekkend) of mutageen potentieel, of potentiele schade op de vruchtbaarheid”- zoals vermeldt in bijsluiters.
 5. S. GOVT LOSES LANDMARK VACCINE LAWSUIT: Case 1:18-cv-03215-JMF Document 18 Filed 07/09/18

 

Ik geef nadrukkelijk geen toestemming dat mijn kind wordt gevaccineerd. Indien u de aanwezigheid van mijn kind tijdens een vaccinatiesessie interpreteert als toestemming, bent u in overtreding en wordt u persoonlijk verantwoordelijk gehouden. U kunt zich na ontvangst van mijn brief niet beroepen op gebrek aan kennis.

 

Naam ouder:                                                                                    Naam kind:                                                       

 

datum:

 

Tekenen ter kennisneming :

 

naam:

 

functie:

 

plaats:

 

datum:

 

handtekening:

 

 

 1. https://www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvkl1oucfq6v2/vgrnblu821m2
 2. https://www.privacyfirst.nl/over-ons/columns/item/1121-vaccinatie-en-inperkingrecht-op-lichamelijke-integriteit.html
 3. http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=31058&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
 4. https://childrenshealthdefense.org/wp-content/uploads/Undeniable-VaccinationFacts-for-Legislators.pdf
 5. https://www.lareb.nl/nl/news/meldingen-van-bijwerkingen-na-vaccinaties-rvp2017/
 6. https://olis.leg.state.or.us/liz/2019R1/Downloads/CommitteeMeetingDocument/168629
 7. https://www.crf-usa.org/bill-of-rights-in-action/bria-16-4-a-the-hebrews-and-the-foundation-of-western-law

 

Deuteronomy 34:

And Joshua the son of Nun was full of the spirit of wisdom; for Moses had laid his hands upon him: and the children of Israel hearkened unto him, and did as the LORD commanded Moses.

 

Exodus 28:
3 And thou shalt speak unto all that are wise hearted, whom I have filled with the spirit of wisdom, that they may make Aaron's garments to consecrate him, that he may minister unto me in the priest's office.

 

Isaiah 11:
2 And the spirit of the LORD shall rest upon him, the spirit of wisdom and understanding, the spirit of counsel and might, the spirit of knowledge and of the fear of the LORD;

 

Ephesians 1:
17 That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him:

 

Exodus 31:
3 And I have filled him with the spirit of God, in wisdom, and in understanding, and in knowledge, and in all manner of workmanship,

 

Exodus 35:
31 And he hath filled him with the spirit of God, in wisdom, in understanding, and in knowledge, and in all manner of workmanship;

 

Ecclesiastes 2:
26 For God giveth to a man that is good in his sight wisdom, and knowledge, and joy: but to the sinner he giveth travail, to gather and to heap up, that he may give to him that is good before God. This also is vanity and vexation of spirit.

 

Daniel 5:
11 There is a man in thy kingdom, in whom is the spirit of the holy gods; and in the days of thy father light and understanding and wisdom, like the wisdom of the gods, was found in him; whom the king Nebuchadnezzar thy father, the king, I say, thy father, made master of the magicians, astrologers, Chaldeans, and soothsayers;

14 I have even heard of thee, that the spirit of the gods is in thee, and that light and understanding and excellent wisdom is found in thee.

 

Luke 1:
17 And he shall go before him in the spirit and power of Elias, to turn the hearts of the fathers to the children, and the disobedient to the wisdom of the just; to make ready a people prepared for the Lord.

 

Luke 2:
40 And the child grew, and waxed strong in spirit, filled with wisdom: and the grace of God was upon him.

 

1 Corinthians 2:
4 And my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power:

 

1 Corinthians 12:
8 For to one is given by the Spirit the word of wisdom; to another the word of knowledge by the same Spirit;