Regionale Belasting Groep

Burgerlijk Wetboek 2 

Boek 2 Artikel 1 (2:1 BW)

 Publiekrechtelijke rechtspersonen

 

 1. De Staat, de provincies, de gemeenten, de waterschappen, alsmede alle lichamen waaraan krachtens de Grondwet verordenende bevoegdheid is verleend, bezitten rechtspersoonlijkheid.
 2. Andere lichamen, waaraan een deel van de overheidstaak is opgedragen, bezitten slechts rechtspersoonlijkheid, indien dit uit het bij of krachtens de wet bepaalde volgt.
 3. De volgende artikelen van deze titel, behalve artikel 5, gelden niet voor de in de voorgaande leden bedoelde rechtspersonen.

 Toelichting

Een rechtspersoon is een zelfstandige drager van rechten en plichten. Dat betekent dat een rechtspersoon verplichtingen kan aangaan en vorderingen kan hebben. Voor het vermogensrecht worden rechtspersonen gelijkgesteld met natuurlijk personen.

 

 

De rbg is een (Publiekrechtelijke Rechtspersoon)
De Regionale Belasting Groep heeft de vorm van een gemeenschappelijke regeling.
Het is daarmee een zelfstandig overheidslichaam, met een eigen bestuur. (De rbg is een zelfstandig bestuursorgaan van de Nederlandse overheid)
Dagelijks bestuursleden van de waterschappen en wethouders van de gemeenten vormen samen het algemeen en het dagelijks bestuur.

Bestuursorgaan:

Het begrip bestuursorgaan is een van de kernbegrippen in de Algemene wet bestuursrecht. Een bestuursorgaan is volgens de definitie van artikel 1:1 lid 1 Awb een: "orgaan van een rechtspersoon krachtens publiekrecht ingesteld" (a-orgaan), of "een persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed" (b-orgaan).

 

Bestuursrecht:

Ik heb bij mijn gemeente op 31 jan 2022 gregoriaanse kalender een brief afgegeven met Opzegging Machtiging Besturen.* Indien u meent dat u mij moet besturen dan verwerp ik dat, berisp ik u, en dient u deze fout te herstellen.

 

 

  Mail gestuurd:

   

  • Betreft: Rechtsgeldige Factuur, kenmerk: 2021-002520

  loket@hhdelfland.nl

   

  Datum: 4 februari 2021 

   

  Ons kenmerk: 2021-002520

   

  Geachte heer, mevrouw,  

   

  Geachte heer, mevrouw,

   De belastingheffing wordt voor het Hoogheemraadschap van Delfland verzorgd door de Regionale Belastinggroep (de RBG).

  Wij hebben uw verzoek via de mail doorgestuurd naar de RBG.

  Voor verdere informatie kunt u met hen contact opnemen. 

  • Bezwaar maken of een kwijtscheldingsformulier indienen doet u via digitaal mijn RBG (houdt u Digi D bij de hand)

  • Een betalingsregeling kunt u telefonisch aanvragen via 088-291 10 00 (ma t/m vr 9.00 tot 17.00 uur)

  • Voor overige vragen kunt u gebruik maken van het contactformulier van de RBG: contactformulier de RBG


  Met vriendelijke groet,
  M. Hoek

  Hoogheemraadschap van Delfland
  Postbus 3061
  2601 DB Delft

  T: (015) 260 81 08
  E: loket@hhdelfland.nl
  W: https://www.hhdelfland.nl

   

   

   

  Mail gestuurd:

  • loket@hhdelfland.nl
   datum:5 feb 2021 00:59

   

  Mail gestuurd:

  • Bosch, Carlo van den cvandenbosch@derbg.nl

  ma 8 feb 2021 10:34

   

   

  Mail gestuurd:

  • mvandenakker@derbg.nl

  Email gestuurd op 16 jul 2021 14:58

   

  Capelle a/d IJssel, maand 5, dag 3, jaar 5971 [21 juli 2021]

   

  Zie bijlage voor mijn reactie op een brief. van jullie.

   

  Hieronder een opsomming van alle wetsartikelen welke zijn geschonden met in een aantal gevallen cursief gedrukt de aspecten die hiermee verband houden en zoals ter schrift gesteld in brieven aan de Belastingdienst:

   

  1. Identiteitsfraude valt onder 231b SR: Opzettelijke verwarren van mijn identiteit. Ik ben een Levende Man/Vrouw, Mens van vlees en bloed, terwijl de belastingaanslag is gericht aan een onrechtmatige, onwettige en tegen mijn wil aan mij opgelegde juridische virtuele entiteit op basis van de Cestui Que Vie acte met onze NAAM in hoofdletters. De belastingdienst spreekt ons aan met een  verzonnen ‘juridische entiteit’.  Elke Naam die met ons verbonden is, is dat omdat wij hier toestemming voor hebben verleend.  Deze ‘juridische entiteit’ die de belastingdienst ons oplegt onder misleiding en bedrog middels de Cetui Qui Vie acte is nooit door ons ondertekend of anderszins erkend en daardoor ongeldig. Dit is ook ons burgerrecht: BW 1:1-2, 3:33 en 6:228. Onze identiteit werd geroofd door de Rijksoverheid op grond van onze geboortebewijs waar een notariële acte van is opgemaakt en welke na zeven jaar door institutionele beleggers op de Beurs wordt verhandeld. Er is geen grotere zonde dan dat wij zouden toestaan een ander te zijn dan wie IK werkelijk BEN. De overheid stelt zich hiermee als soevereine godheid boven de mensen. 
  1. Er wordt dwang (Vi Coactus) en dreiging (art.1:1-2BW) op de burger uitgeoefend ondanks dat er geen contractoverlegd kan worden, waardoor elke claim feitelijk ongeldig is.
  2. Art.6 GW overtreden: Onze vrijheid van godsdienst wordt geschonden door ons te verplichten betalingen te verrichten aan de afgod Mammon. Dit gaat in tegen het Eerste Gebod dat zegt geen afgoden te dienen. Het grootste deel van de belastinginkomsten gaan naar buitenlandse particuliere aandeelhouders van de Holding ‘Staat der Nederlanden BV’ waar de belastingdienst onder ressorteert via het Ministerie van Financiën wat ook weer een BV is. De belastingdienst mag als Stichting giften ontvangen en/of uitdelen. Giften opeisen met dwang en geweld is uit den boze en onwettig.
  3. Schending van de UVRM-mensenrechten (sociaal economische rechten) door burgers in een procedure te willen dwingen met dwangbevelen en beslagleggingen bij niet (tijdig) betalen tot mogelijk zelfs onder de beslagvrije voet. Dit zou betekenen dat u uw minimale middelen van bestaan zouden kunnen worden ontnomen en u in de goot zou kunnen belanden op basis van bestuursrechtelijke regelgeving die zowel de burgerwetgeving zowel als de internationale verdragen op onaanvaardbare en illegale wijze zouden doorkruisen.
  4. Ontoelaatbare doorkruising van de wet op grond van bovenstaande. De wet (BW en GW en internationale verdragen) staan boven bestuursrechtelijke regelgeving.  Wij hebben als Mensen van vlees en bloed in eerste aanleg niets van doen met commerciële belangen van organisaties en zeker niet als wij ook helemaal geen lid zijn van deze organisaties noch hier contractueel mee verbonden zijn (art. 44 SR).   

   

  Wetboek van Strafrecht

  Artikel 137c SR

  1. Hij die zich in het openbaar, mondeling of bij geschrift (dwangbevelen worden uitgevaardigd in naam van de Koning, die regeert bij de gratie Gods; dit is de burger dwingen tot erkenning van de overheid als Hogere Soevereine Macht die zichzelf tussen God en de burger als Mens plaats en gehoorzaamheid en afdrachten naar willekeur eist. Dit is afgoderij en gaat lijnrecht in tegen het Eerste Gebod van de wet van Mozes waar de Constitutie op is gebaseerd!) of afbeelding, opzettelijk beledigend uitlaat over een groep mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.
  2. Indien het feit wordt gepleegd door een persoon die daarvan een beroep of gewoonte maakt of door twee of meer verenigde personen wordt gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie opgelegd.

   

  Artikel 137f SR Hij die deelneemt of geldelijke of andere stoffelijke steun verleent aan activiteiten gericht op discriminatie van mensen wegens hun ras, hun godsdienst, hun levensovertuiging, hun geslacht, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie

   

  Artikel 365 SR De ambtenaar die door misbruik van gezag iemand dwingt (de belastingdienst dwingt de burger tot betalingen, waarvan de rechtmatigheid niet kan worden onderbouwd) iets te doen, niet te doen of te dulden, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.

   

  Artikel 285 b SR Hij, die wederrechtelijk stelselmatig opzettelijk inbreuk maakt op eens anders persoonlijke levenssfeer (de belastingdienst stuurt in sommige situaties continu dreigbrieven met illegale betalingsverplichtingen, wat laster is, om aanhoudend te dreigen, de burger te willen beroven van geld dat er vaak niet is) met het oogmerk die ander te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden dan wel vrees aan te jagen wordt, als schuldig aan belaging, gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of een geldboete van de vierde categorie.

   

   Artikel 2:273 f SR

  1.

  Als schuldig aan mensenhandel wordt met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie gestraft:

  1°. degene die een ander door dwang, geweld of een andere feitelijkheid (valsheid in geschriften wegens onrechtmatig opleggen van een betalingsverplichting zonder onderliggende overeenkomst) of door dreiging met geweld of een andere feitelijkheid, door afpersing, fraude, misleiding (pretentie van het bestaan van een betalingsverplichting) dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden (verschuilen achter niet ter zake doende wet- en regelgeving) voortvloeiend overwicht, door misbruik van een kwetsbare positie (onder druk zetten van de burger die in het algemeen weinig/geen juridische kennis heeft) of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die ander heeft, werft, vervoert, overbrengt, huisvest of opneemt, met inbegrip van de wisseling of overdracht van de controle over die ander, met het oogmerk van uitbuiting van die ander of de verwijdering van diens organen;

  6°. degene die opzettelijk voordeel trekt uit de uitbuiting van een ander (financiële megawinsten binnen halen over de rug van de burger die reeds zucht onder een steeds verder oplopende belastingdruk van 80-85%, zijnde 33-52% loonbelasting, meerdere 6% btw-schijven die inbegrepen zijn bij elk product dat wij kopen plus de 21% consumentenbelasting hierover, alle lokale belastingen, parkeergelden, boetes, lèges en accijnzen. Deze winsten doorsluizen naar illustere anonieme grootaandeelhouders die belegd hebben in het bedrijf ‘Staat der Nederlanden BV’, waarin de burger onwetend, ongewild, onbezoldigd werknemer (loonslaaf) is en elke vorm van eigendomsrecht ontnomen is volgens de Cetui Que Vie acte)

  3.

  De schuldige wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie, indien:

  1°. de feiten, omschreven in het eerste lid, worden gepleegd door twee of meer verenigde personen (de  personen binnen de belastingdienst die meewerken en daarmee samenspannen deze onrechtmatige daad te plegen);

  2°. degene ten aanzien van wie de in het eerste lid omschreven feiten worden gepleegd een persoon is die de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt dan wel een ander persoon is bij wie misbruik van een kwetsbare positie wordt gemaakt (veel burgers staat het water financieel gezien tot aan de lippen).

  6.

  Onder kwetsbare positie wordt mede begrepen een situatie waarin een persoon geen andere werkelijke of aanvaardbare keuze heeft dan het misbruik te ondergaan.

   

  Art. 80 SR

  Samenspanning bestaat zodra twee of meer personen (de directie en medewerkers bij de Belastingdienst die samenspannen in deze om deze wetteloosheid tegen de burger ) overeengekomen zijn om het misdrijf (alle genoemde strafbare overtredingen en schendingen burgerrecht) te plegen.

   

  Art. 227 SR

  1. Hij die in een authentieke akte een valse opgave doet (onrechtmatig en éénzijdig opleggen van een betalingsverplichting in een officiële kennisgeving van het belastingkantoor) opnemen aangaande een feit van welks waarheid de akte moet doen blijken, met het oogmerk om die akte te gebruiken of door anderen te doen gebruiken als ware zijn opgave in overeenstemming met de waarheid, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.
  2. Met dezelfde straf wordt gestraft hij die opzettelijk gebruik maakt van de akte als ware de inhoud in overeenstemming met de waarheid dan wel opzettelijk de akte aflevert of voorhanden heeft, terwijl hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat die akte bestemd is voor zodanig gebruik.

   

  Art. 48 SR

  Het negeren/verzwijgen en/of ondersteunen van ernstige strafbare feiten maakt de belastingdienst medeplichtig

  Als medeplichtigen van een misdrijf worden gestraft:

  1. zij die opzettelijk behulpzaam zijn bij het plegen van het misdrijf;
  2. zij die opzettelijk gelegenheid, middelen of inlichtingen verschaffen tot het plegen van het misdrijf

   

  Art. 44 Strafrecht

  1.Indien een ambtenaar door het begaan van een strafbaar feit een bijzondere ambtsplicht schendt (misleiding en bedrog) of bij het begaan van een strafbaar feit gebruik maakt van macht, gelegenheid of middel hem door zijn ambt geschonken, kan de op het feit gestelde straf, met uitzondering van geldboete, met een derde worden verhoogd. 

   

  Burgerlijk Wetboek

   

  Art.3:44 BW

  1. Een rechtshandeling is vernietigbaar, wanneer zij door bedreiging, door bedrog of door misbruik van omstandigheden is tot stand gekomen (zie de hierboven verwoordde strafwet artikelen; illegale belastingclaim zijn ook hiermee wederom ongeldig).

  3. Bedrog is aanwezig, wanneer iemand een ander tot het verrichten van een bepaalde rechtshandeling beweegt (verleiden om akkoord te gaan met een belasting claim wat feitelijk een gedwongen contract is onder valse voorwendselen) door enige opzettelijk daartoe gedane onjuiste mededeling, door het opzettelijk daartoe verzwijgen van enig feit dat de verzwijger verplicht was mede te delen (CQV acte), of door een andere kunstgreep. Aanprijzingen in algemene bewoordingen, ook al zijn ze onwaar leveren op zichzelf geen bedrog op.

  4. Misbruik van omstandigheden is aanwezig, wanneer iemand die weet of moet begrijpen dat een ander door bijzondere omstandigheden, zoals noodtoestand,  afhankelijkheid (werkeloosheidarmoede, woonsituatie, uitbuiting door collega overheidsinstellingen en vaak kwetsbare medische positie door alle stress wat in sommige situaties tot trauma kan leiden), lichtzinnigheid, abnormale geestestoestand of onervarenheid, bewogen wordt tot het verrichten van een rechtshandeling, het tot stand komen van die rechtshandeling bevordert, ofschoon hetgeen hij weet of moet begrijpen hem daarvan zou behoren te weerhouden.  

   

  Art. 3:49 BW

  Een vernietigbare rechtshandeling wordt vernietigd hetzij door een buitengerechtelijke verklaring (wilsverklaring), hetzij door een rechterlijke uitspraak.

   

  Art. 3:50 BW 

  1. 1. Een buitengerechtelijke verklaring die een rechtshandeling vernietigt, wordt door hem in wiens belang de vernietigingsgrond bestaat, gericht tot hen die partij bij de rechtshandeling zijn.

  2.Een buitengerechtelijke verklaring kan een rechtshandeling met betrekking tot een registergoed die heeft geleid tot een inschrijving in de openbare registers of tot een tot levering van een registergoed, bestemde akte, slechts vernietigen indien alle partijen in de vernietiging berusten (het alternatief is de afgedwongen rechtshandeling in tact te laten en akkoord te gaan met nader op te stellen tegen voorwaarden).

   

  Source:

  https://burgerrechtsherstel.com/de-wet/

   

  Het strategische doel van de handhaving door de Douane is het bevorderen van vrijwillige naleving van wet- en regelgeving door bedrijfsleven en burgers (compliance). Het optreden van de Douane is gebaseerd op vertrouwen in de klant. Daar waar vertrouwen gerechtvaardigd is, maakt de Douane het bedrijven en burgers zo gemakkelijk mogelijk. Daar waar vertrouwen wordt geschonden, scherpt de Douane zijn toezicht aan.

   

  12.00.00 Plaatsing van goederen onder een douaneregeling

  6 Controle

  Dit hoofdstuk gaat over de controle. De verschillende soorten controles worden behandeld in paragraaf 6.2.

  Naar boven

  6.1 Algemeen

  De Nederlandse Douane is dé controlerende dienst op het terrein van de binnenkomende en uitgaande goederenstromen. De Douane kan controlemaatregelen toepassen die zij nodig acht voor de correcte toepassing van douanewetgeving en van andere relevante wetgeving. (Artikel 46 lid 1 DWU)

  Hoofdstuk 3 gaat over de aanvaardingscontrole. Deze wordt uitgevoerd op alle douaneaangiften. De aanvaardingscontrole is een formele controle. Dat wil zeggen dat gekeken wordt of de aangifte aan de gestelde eisen voldoet. U kunt daarbij denken aan de vereiste gegevens in de aangifte.

  In dit hoofdstuk gaat het om een andere controle. Nu wordt de aangifte vergeleken met de goederen. Door deze controle kan de inhoudelijke juistheid van de aangifte beoordeeld worden. Is wat de aangever beweert in zijn aangifte wel waar?

  Het strategische doel van de handhaving door de Douane is het bevorderen van vrijwillige naleving van wet- en regelgeving door bedrijfsleven en burgers (compliance). Het optreden van de Douane is gebaseerd op vertrouwen in de klant. Daar waar vertrouwen gerechtvaardigd is, maakt de Douane het bedrijven en burgers zo gemakkelijk mogelijk. Daar waar vertrouwen wordt geschonden, scherpt de Douane zijn toezicht aan.

  Tijdstip van de controle

  De controle kan op twee tijdstippen worden ingesteld. Deze twee tijdstippen zijn:

  • vóór vrijgave van de goederen (controle van de aangifte, fysieke controle)

  • ná vrijgave van de goederen (controle achteraf)

  De controle achteraf omvat de zogenaamde Controles Na de Invoer (CNI), Controles Na de Uitvoer (CNU). Ze worden ook aangeduid als "administratieve controles in het verlengde van de verificatie". Ook de administratieve controles van aanvullende aangiften vallen daaronder. (artikelen 48 DWU)

  Controlediepgangen

  Bij de controle vóór vrijgave van de goederen zijn er drie controlediepgangen, zie paragraaf 6.2 van dit onderdeel. Bij de grensoverschrijding van goederen kunnen vele risico's optreden. Deze risico's kunnen naar hun aard verschillen. Het is de taak van de Douane deze risico's door toezicht en/of controle af te dekken. Door de genoemde keuzemogelijkheid uit controletijdstippen en controlediepgangen kan de Douane dit op afdoende wijze doen.

  Naar boven6.1.1 Risicobeheer

  De Douane verricht risicobeheer. Risicobeheer houdt in het systematisch in kaart brengen van risico’s en het toepassen van alle maatregelen die vereist zijn om de blootstelling aan risico’s te beperken. Door middel van risico-analyse wordt vastgesteld hoe groot de kans is dat de wettelijke regels niet nageleefd zullen worden. U hoeft daarbij niet direct aan opzettelijke niet-naleving te denken. Ook de mogelijkheid dat onopzettelijk de wettelijke regels niet nageleefd worden houdt een risico in. Bij de risico-analyse wordt ook vast gesteld hoe belangrijk een mogelijke niet-naleving is.

  De diepgang van de controle wordt in de douanesystemen vastgesteld met selectieprofielen. Elk profiel bevat regels waarmee de aangifte gecontroleerd wordt. Ook wordt een deel van de aangiften geselecteerd voor controle via steekproeven. (artikel 5 lid 25 DWU en artikel 46 tot en met 50 DWU)

  We kunnen de risico's onderscheiden in fiscale en niet-fiscale risico's.

  De klantbehandeling omvat het volgende:

  1. Fiscale risico's

   Fiscale risico's betreffen die risico's die samenhangen met de heffing van belastingen. Belastingen zijn bijvoorbeeld de invoerrechten. Zie voor meer informatie onderdeel 1.00.00. Toepassingsgebied, basisdefinities, van dit Handboek.

   Bij fiscale risico's kunt u bijvoorbeeld denken aan vragen zoals:

   • zal de juiste douanewaarde aangegeven worden? (onderdeel Douanewaarde, nummer 9.00.00 van dit Handboek)

   • worden de goederen in de juiste tariefcode ingedeeld, met de juiste bijzondere bestemming aangegeven? (onderdeel Douanetarief, nummer 6.00.00, onderdeel Bijzondere bestemmingen, nummer 17.00.00 van dit Handboek)

   • zal het Formulier A of het certificaat inzake goederenverkeer EUR 1 terecht zijn afgegeven? (onderdeel Preferentiële oorsprongen herkomst, nummer 8.00.00 van dit Handboek)

  2. Niet-fiscale risico's

   Niet fiscale risico's betreffen in het algemeen de bescherming van de (Europese) samenleving. U kunt hierbij denken aan:

   • (handels-)politieke regelingen (bijvoorbeeld compenserende rechten)

   • sanctieregelingen (bijvoorbeeld sanctiebesluit Libië)

   • veterinaire regelingen (dieren, dierlijke producten)

   • fytosanitaire regelingen (planten, plantaardige producten)

   • volksgezondheidsregelingen (bijvoorbeeld verdovende middelen)

   • regelingen voor de openbare orde, veiligheid (bijvoorbeeld wapens, munitie)

   • milieuregelingen (bijvoorbeeld milieugevaarlijke stoffen)

   • regelingen voor cultuurgoederen (bijvoorbeeld de uitvoer van de Nachtwacht)

   • regelingen voor namaakartikelen (tegengaan van merkvervalsing)

  De wettelijke bepalingen zijn opgenomen in het boekwerk Wetgeving Veiligheid, Gezondheid, Economie, Milieu, het boekwerk Wetgeving Douane.

  Source: