Syncasso en Evides

U werkt voor een fictie die niet bestaat en u bent zelf verantwoordelijk voor uw daden.

Source:

 

Joop Tromp:

CFO: staat voor Chief Financial Officer, oftewel de financieel directeur van een organisatie.

 

Titel = een officieel document: (door een beëdigde deurwaarder)

Een akte is een officieel document

een 'proces-verbaal' bij beslag op uw inboedel

 • vonnis
 • dwangbevel
 • dagvaarding
 • machtiging opdrachtgever

 

De deurwaarder mag beslag leggen als:

 • de rechter bepaalt dat u moet betalen
 • u een dwangbevel kreeg van een overheidsinstantie zoals de gemeente of de Belastingdienst
 • u zelf toestemming gaf voor beslag. Bijvoorbeeld in uw hypotheekakte.

 

Conservatoir en executoriaal beslag 

 

Verplichte melding nevenbetrekkingen

Gerechtsdeurwaarders zijn verplicht nevenbetrekkingen te melden op grond van artikel 20 lid 4 Gerechtsdeurwaarderswet.
In verband met de privacy kan het zo zijn dat bepaalde nevenbetrekkingen of werkzaamheden niet getoond worden.
Heeft u vragen? Neem dan contact op met de gerechtsdeurwaarders of met de KBvG.

 

Source:

 

De heer J. Tromp

 

Bestuurder (indirect) Momento Investments
01-03-2020 | heden
Bestuurder Incassocontroller
01-07-2018 | heden
Bestuurder Reazon
01-10-2017 | heden
Bestuurder Stichting
01-03-2013 | heden

 

Gerechtsdeurwaarder

 

Source:

 

Source:

 

Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regionale Belasting Groep houdende regels omtrent het aanwijzen van medewerkers in dienst van Mandaat BV die belast zijn met de deurwaarderswerkzaamheden

Geldend van 14-03-2020 t/m heden

Source:

 

de medewerkers van Mandaat BV, handelend onder de naam Cannock Chase Public, die belast zijn met de deurwaarderswerkzaamheden;

 

 

 

Mandaatregeling gemeente Capelle aan den IJssel 2011

Source:

Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rotterdam 2021

Geldend van 01-01-2022 t/m 31-03-2022

Drinkwaterbesluit

 

Geraadpleegd op 01-03-2024.
Geldend van 01-07-2018 t/m 12-10-2021

 

Source:

 

Beleidsregel watervergunningverlening waterkrachtcentrales in rijkswateren 2021

 

Geraadpleegd op 05-03-2024.
Geldend van 21-07-2021 t/m heden

 

Source:

 

Aan: Ottolini, Anna Maria (Evides Waterbedrijf)               

Postbus 44135                                                                        

[3006 HC] Rotterdam     

 

                                             

Art.13 GW Persoonlijk, vertrouwelijk.  Betreft: Juridische verklaring (dit is geen bezwaar) Ingebrekestelling, nietigverklaring en schuldeisersverzuim van alle soorten boetes, offertes/facturen/rekeningen, dwangbevelen, beschikkingen (Het originele besluit tot een zakelijk voorstel),… enz., van verleden heden en toekomst*

 

Hallo Ottolini, Anna Maria, bestuurder van Evides waterbedrijf,

Culpa est immiscere se rei ad se non pertinenti

 

Naar aanleiding dat iemand van het bedrijf Evides waterbedrijf (KvK nr. 24388995 BV en 24170650 NV) denkt gezag te hebben over mijn leven; stel ik, de mens Marita, via canon recht*, begunstigde van het juridisch rechtssubject de privaatrechtelijke zakelijk handelend natuurlijk persoon (M.R.G.P. DE GIER met Burger Slaven Nummer .........), bij deze een juridische verklaring.*

 Conform Artikel 21 RV:

naar waarheid te beantwoorden Exodus 23:2-3

John 8:17, 10:34, 18:31, Acts 18:15, Leviticus 24:22

 

Attenderend op Art. 150 RV (bewijslast aan claimer) en strafvordering Art. 227a en 227b, Art. 51 Sr. naar waarheid de volgende documenten/gegevens/stukken aan te leveren en beantwoording van vragen. Art. 2.1 BW en Art. 134 GW, Deuteronomy 19:15, Hebrews 10:16+28, Exodus 16:28 (getuigen)

 

Is er een verbintenis anders dan Art.6:3 BW, Exodus 19:5-6, Exodus 24:3, Exodus 20:1-26 (ten commandments), Matthew 22:37-40, Matthew 5:17-21, Isaiah 33:22, Isaiah 43:15, James 4:12, Jeremiah 31:31-34, Ezekiel 36:24-28 (26-27), John 14:26, Acts 5:32, Hebrews 12:24, 2 Chronicles 19:10*

 

Zo ja, graag:

 1. Is er een verbintenis van wat voor denkbare aard met u of met uw opdrachtgever*, waarop deze vermeende vordering rust anders dan Artikel 6:3 BW? Wanneer er volgens uw mening, op welke denkbare manier ook, een privaatrechtelijk afdwingbare verbintenis bestaat, eis ik de akte van het originele besluit tot een zakelijk voorstel (de beschikking) met naam en natte handtekening van de daartoe bevoegde medewerker in zaken 3:33 BW, waaruit dit blijkt, en ook hoe en wanneer deze verbintenis tot stand is gekomen. Ik ben, mocht zo’n verbintenis blijken te bestaan, deze verbintenis in geen geval bewust aangegaan. Natuurlijke verbintenissen zijn in rechte niet afdwingbaar.
 2. De originele beschikking, de rechtsgeldige machtiging, dient eveneens ondertekend te zijn door de daartoe bevoegde ambtenaar*, (van de opdrachtgever), conform 156 Burgerlijke rechtsvordering (Rv) in kleurenkopie aan te leveren (in geval digitale handtekening conform Art. 3:15 a BW).
 3. Documenten die onomstotelijk en ondubbelzinnig aantonen dat diegene die het besluit tot het opleggen van de beschikking heeft genomen ook daartoe bevoegd is.* De machtiging 3:61 BW daartoe dient dan ook voorzien te zijn van naam, functie en natte handtekening.
 4. Documenten die onomstotelijk en ondubbelzinnig de verbintenis aantonen tussen Canonrechtelijk, de privaatrechtelijk “natuurlijk” persoon (M.R.G.P. DE GIER), en u, als wel de organisatie waar u werkzaam voor bent. Hierbij vordert Ondergeschrevene de originele notariële akte (de minuut) op, wat de anonieme schuldeiser, genaamd ambtenaar heeft opgemaakt met vermeende rekeningen, facturen volgens Art. 3:296 BW. (vordering tot nakoming) met naam, functie, dienstnummer en natte handtekening van deze anonieme schuldeiser, genaamd ambtenaar.* U attenderende op Art. 3:71 BW, zoals beschreven ‘terstond’ alstublieft! U tevens attenderend op bevestiging in Art. 6:37 BW ‘wie’ is schuldeiser/heeft juridische verantwoordelijkheid genomen? Nb. Niet ‘wat’= Rechtspersoon, maar ‘wie’= ID, onder de Paspoortwet en de wet op de identificatieplicht.*  U attenderende op Art.3:71 BW, zoals beschreven ‘terstond’ alstublieft! U tevens attenderend op bevestiging in Art. 6:37 BW ‘wie’ is schuldeiser/heeft juridische verantwoordelijkheid genomen? Nb. Niet ‘wat’= Rechtspersoon, maar ‘wie’= ID, onder de Paspoortwet en de wet op de identificatieplicht.* James 2:9, Deuteronomy 1:17, 16:19
 5. Indien reactie van ander dan aangeschrevene geschiedt (?), ‘uw’ machtiging 3:61 BW conform Art. 156 RV toe te voegen in kleurenkopie zodat geen juridische misverstanden volgen. Art. 6:228 BW*
 6. Documenten die onomstotelijk en ondubbelzinnig aantonen dat diegene een mandaat (in publiekrecht) of volmacht (in privaat recht) heeft: afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)* (mandaat vanaf 2021, dan moet er een openbare inzage zijn in de (rechts-) positie, de volmacht en het mandaat waaruit zij handelen om de bevoegdheden en de rechtshandelingen vast te stellen.) Jeremiah 36:11-12, 1 Chronicles 29:6-7, 1 Chronicles 26:29
 7. Waar is het bewijs van de Akte van Cessie onder 3:94 BW

 

 

 • De termijn aanlevering /tot verzuim Art. 6:61, 6:62 & 6:63 BW 7 dagen vanaf dagtekening.
 • Bij termijn overschrijding is uw vordering vernietigd 3:44, 3:49, 3:50 BW
 • En bent u in schuldeisersverzuim 6:62 BW, en wordt er naar u een verrekening gestuurd Art. 6:127.1 BW

 

 

*Het gaat uitdrukkelijk niet om de gegevens van de constaterende ambtenaar tenzij deze ook bevoegdheid toekomt besluiten te nemen tot het doen van zakelijke voorstellen van beschikkingen. Indien deze wel de bevoegdheid toekomt, dan graag ook de functieomschrijving van deze persoon en de eed/belofte welke deze heeft afgelegd en aan welke Koning en God. Namen van die Koning en God erbij vermelden A.U.B. James 2:9, Deuteronomy 1:17, 16:19

 

  Meningen en aannames die voorbijgaan aan de absolute grondslag van het rechte en niet feitelijk onderbouwd worden, evenals verwijzingen naar besluiten of regelgeving, worden niet geduld. Die kan ik u zelf wel geven.

   

    

   A faithful minister of יְהוֹשֻׁעַ and fellow servant in יְהֹוָה 5973 A.M.

    

   Bij de gratie Gods. ius divinum; 1 Corinthians 1:4*

    

    

     Marita

     *Minister of  יְהבֿשׁוּעַ מֶלֶ (King Yahushua) מָשִׁיחַ (Ha-Mashiach)

   of Heavens, Earth, Sea and the fountains of waters, sui juris, Divine Law / וֹבֿרָה /Torah /Moses

    

    

    

    

   POSTADRES Postbus 8238

   3009 AE Rotterdam (ZH)

    

   BEZOEKADRES Watermanweg 106C

   3067 GG Rotterdam (ZH)

    

   CONTACTGEGEVENS

   telefoon 0888 444 340

   fax 010-2868069

   e-mail rotterdam@syncasso.nl

   website www.syncasso.nl/rotterdam

    

    

   Aan: Joop Tromp (o.a. Syncasso B.V.)                                                                    

   Postbus 8238                                                                        

   [3009 AE] Rotterdam                                                            

   Art.13 GW Persoonlijk, vertrouwelijk.                                

    

     

    Betreft: Juridische verklaring (dit is geen bezwaar) Ingebrekestelling, nietigverklaring en schuldeisersverzuim van alle soorten boetes, offertes/facturen/rekeningen, dwangbevelen, beschikkingen (Het originele besluit tot een zakelijk voorstel),… enz., van verleden heden en toekomst*

     

    Hallo Joop, bestuurder, gevolmachtigde, enig aandeelhouder,

    Culpa est immiscere se rei ad se non pertinenti

     

    Naar aanleiding dat iemand van het bedrijf Syncasso B.V. KvK nr. 54872421 en RSIN 851473143 en Albatros management B.V. KvK-nummer 09220567 en ALBATROS MANAGEMENT COMPANY B.V. Ondernemingsnummer 0866.543.560 en Syncasso Holding B.V. KVK-nummer: 64144933 denkt gezag te hebben over mijn leven; stel ik, de mens Marita, via canon recht*, begunstigde van het juridisch rechtssubject de privaatrechtelijke zakelijk handelend natuurlijk persoon (M.R.G.P. DE GIER), bij deze een juridische verklaring.*

    Conform Artikel 21 RV:

    naar waarheid te beantwoorden Exodus 23:2-3

    John 8:17, 10:34, 18:31, Acts 18:15, Leviticus 24:22

     

    Attenderend op Art. 150 RV (bewijslast aan claimer) en strafvordering Art. 227a en 227b, Art. 51 Sr. naar waarheid de volgende documenten/gegevens/stukken aan te leveren en beantwoording van vragen. Art. 2.1 BW en Art. 134 GW, Deuteronomy 19:15, Hebrews 10:16+28, Exodus 16:28

     

    Is er een verbintenis anders dan Art.6:3 BW, Exodus 19:5-6, Exodus 24:3, Exodus 20:1-26 (ten commandments), Matthew 22:37-40, Matthew 5:17-21, Isaiah 33:22, Isaiah 43:15, James 4:12, Jeremiah 31:31-34, Ezekiel 36:24-28 (26-27), John 14:26, Acts 5:32, Hebrews 12:24, 2 Chronicles 19:10*

     

    Zo ja, graag:

    1. Is er een verbintenis van wat voor denkbare aard met u of met uw opdrachtgever*, waarop deze vermeende vordering rust anders dan Artikel 6:3 BW? Wanneer er volgens uw mening, op welke denkbare manier ook, een privaatrechtelijk afdwingbare verbintenis bestaat, eis ik de akte van het originele besluit tot een zakelijk voorstel (de beschikking) met naam en natte handtekening van de daartoe bevoegde medewerker in zaken 3:33 BW, waaruit dit blijkt, en ook hoe en wanneer deze verbintenis tot stand is gekomen. Ik ben, mocht zo’n verbintenis blijken te bestaan, deze verbintenis in geen geval bewust aangegaan. Natuurlijke verbintenissen zijn in rechte niet afdwingbaar.
    2. De originele beschikking, de rechtsgeldige machtiging, dient eveneens ondertekend te zijn door de daartoe bevoegde ambtenaar*, (van de opdrachtgever), conform 156 Burgerlijke rechtsvordering (Rv) in kleurenkopie aan te leveren (in geval digitale handtekening conform Art. 3:15 a BW).
    3. Documenten die onomstotelijk en ondubbelzinnig aantonen dat diegene die het besluit tot het opleggen van de beschikking heeft genomen ook daartoe bevoegd is.* De machtiging 3:61 BW daartoe dient dan ook voorzien te zijn van naam, functie en natte handtekening.
    4. Documenten die onomstotelijk en ondubbelzinnig de verbintenis aantonen tussen Canonrechtelijk, de privaatrechtelijk “natuurlijk” persoon (M.R.G.P. DE GIER), en u, als wel de organisatie waar u werkzaam voor bent. Hierbij vordert Ondergeschrevene de originele notariële akte (de minuut) op, wat de anonieme schuldeiser, genaamd ambtenaar heeft opgemaakt met vermeende rekeningen, facturen volgens Art. 3:296 BW. (vordering tot nakoming) met naam, functie, dienstnummer en natte handtekening van deze anonieme schuldeiser, genaamd ambtenaar.* U attenderende op Art. 3:71 BW, zoals beschreven ‘terstond’ alstublieft! U tevens attenderend op bevestiging in Art. 6:37 BW ‘wie’ is schuldeiser/heeft juridische verantwoordelijkheid genomen? Nb. Niet ‘wat’= Rechtspersoon, maar ‘wie’= ID, onder de Paspoortwet en de wet op de identificatieplicht.*  U attenderende op Art.3:71 BW, zoals beschreven ‘terstond’ alstublieft! U tevens attenderend op bevestiging in Art. 6:37 BW ‘wie’ is schuldeiser/heeft juridische verantwoordelijkheid genomen? Nb. Niet ‘wat’= Rechtspersoon, maar ‘wie’= ID, onder de Paspoortwet en de wet op de identificatieplicht.* James 2:9, Deuteronomy 1:17, 16:19
    5. Indien reactie van ander dan aangeschrevene geschiedt (?), ‘uw’ machtiging 3:61 BW conform Art. 156 RV toe te voegen in kleurenkopie zodat geen juridische misverstanden volgen. Art. 6:228 BW*
    6. Documenten die onomstotelijk en ondubbelzinnig aantonen dat diegene een mandaat (in publiekrecht) of volmacht (in privaat recht) heeft: afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)* (mandaat vanaf 2021, dan moet er een openbare inzage zijn in de (rechts-) positie, de volmacht en het mandaat waaruit zij handelen om de bevoegdheden en de rechtshandelingen vast te stellen.) Jeremiah 36:11-12, 1 Chronicles 29:6-7, 1 Chronicles 26:29
    7. Waar is het bewijs van de Akte van Cessie onder 3:94 BW

     

     

    • De termijn aanlevering /tot verzuim Art. 6:61, 6:62 & 6:63 BW 7 dagen vanaf dagtekening.
    • Bij termijn overschrijding is uw vordering vernietigd 3:44, 3:49, 3:50 BW
    • En bent u in schuldeisersverzuim 6:62 BW, en wordt er naar u een verrekening gestuurd Art. 6:127.1 BW

     

     

    *Het gaat uitdrukkelijk niet om de gegevens van de constaterende ambtenaar tenzij deze ook bevoegdheid toekomt besluiten te nemen tot het doen van zakelijke voorstellen van beschikkingen. Indien deze wel de bevoegdheid toekomt, dan graag ook de functieomschrijving van deze persoon en de eed/belofte welke deze heeft afgelegd en aan welke Koning en God. Namen van die Koning en God erbij vermelden A.U.B. James 2:9, Deuteronomy 1:17, 16:19

     

     Meningen en aannames die voorbijgaan aan de absolute grondslag van het rechte en niet feitelijk onderbouwd worden, evenals verwijzingen naar besluiten of regelgeving, worden niet geduld. Die kan ik u zelf wel geven.

      

      A faithful minister of יְהוֹשֻׁעַ and fellow servant in יְהֹוָה 5973 A.M.

       

      Bij de gratie Gods. ius divinum; 1 Corinthians 1:4*

       

       

        Marita

        *Minister of  יְהבֿשׁוּעַ מֶלֶ (King Yahushua) מָשִׁיחַ (Ha-Mashiach)

      of Heavens, Earth, Sea and the fountains of waters, sui juris, Divine Law / וֹבֿרָה /Torah /Moses

       

      Ps:

      • Artikel 1 GW, Artikel 2 en 26 lid 2 UVRM, Artikel 10 Handvest van de grondrechten van de Europese Unie:
      • Artikel 6:1 BW, 1 Kings 2:3, Ezekiel 11:12, Acts 4:26, Matthew 20:25-28, 1 Samuel 12:14+24+25, Acts 17:24+26, Jeremiah 31:33
       •  

        * Het begin van het rechtssysteem: Exodus 18:13-26

       • Een ieder die zich op de aarde bevindt dient zich te houden aan de Wetten van YHWH = יְהֹוָה : Isaiah 33:22, James 4:12, Isaiah 43:15 de enige soeverein: Jude 1:4b, 1 Timothy 6:15 en Nederland is een onderdeel van deze aarde: Exodus 19:5
       • The Bible/תּוֹרָה/Torah is lex scripta, written or statutory law. Exodus 16:4, Exodus 24:12

        

       Canon/kanon: (https://synoniemen.net/)

       • Wet, geloofsregel, convenant, contract, verbond, regel, voorschrift, bevel, vaste voorschrift, gewoonte, maatstaf, norm, verordening, reglement, gebruik, gebod, procedure, leerstelling, conventie, overeenkomst, pact, verdrag, akkoord, deal, fiat, afspraak, traditie, traktaat, erfpachtsom.

         

        Mijn convenant is met יְהֹוָה en niet met de Staat der Nederlanden, het Koninkrijk der Nederlanden, Gemeenten van Nederland en ook niet met Nederland.

         

         

        *Het gaat uitdrukkelijk niet om de gegevens van de constaterende ambtenaar tenzij deze ook bevoegdheid toekomt besluiten te nemen tot het doen van zakelijke voorstellen van beschikkingen. Indien deze wel de bevoegdheid toekomt, dan graag ook de functieomschrijving van deze persoon en de eed/belofte welke deze heeft afgelegd en aan welke Koning en God. Namen van die Koning en God erbij vermelden A.U.B.

         

         

        Meningen en aannames die voorbijgaan aan de absolute grondslag van het rechte en niet feitelijk onderbouwd worden, evenals verwijzingen naar besluiten of regelgeving, worden niet geduld. Die kan ik u zelf wel geven.

         

         

         

        • Artikel 1 GW, Artikel 2 en 26 lid 2 UVRM, Artikel 10 Handvest van de grondrechten van de Europese Unie:
        • Artikel 6:1 BW, 1 Kings 2:3, 1 Samuel 12:14+24+25, Deuteronomy 17:14-20, Ezekiel 11:12, Acts 4:26, Matthew 20:25-28, Acts 17:24+26, Jeremiah 31:33, Jeremiah 31:31-34, Ezekiel 36:24-28, John 14:26, Acts 5:32, Hebrews 12:24

         

        * Het begin van het rechtssysteem: Exodus 18:13-26

        • Een ieder die zich op de aarde bevindt dient zich te houden aan de Wetten van YHWH = יְהֹוָה : Isaiah 33:22, James 4:12, Isaiah 43:15 de enige soeverein: Jude 1:4b, 1 Timothy 6:15 en Nederland is een onderdeel van deze aarde: Exodus 19:5
        • The Bible/תּוֹרָה/Torah is lex scripta, written or statutory law. Exodus 16:4, Exodus 24:12. De Thora / תּוֹרָה en profeten is een juridisch binden document Exodus 24:12, Deuteronomy 28:58, Matthew 22:40, Isaiah 9:1-7, Isaiah 11 The Branch of Jesse

         

        Canon/kanon: (https://synoniemen.net/)

        • Wet, geloofsregel, convenant, contract, verbond, regel, voorschrift, bevel, vaste voorschrift, gewoonte, maatstaf, norm, verordening, reglement, gebruik, gebod, procedure, leerstelling, conventie, overeenkomst, pact, verdrag, akkoord, deal, fiat, afspraak, traditie, traktaat, erfpachtsom.

         

        Mijn convenant is met יְהֹוָה en niet met de Staat der Nederlanden, het Koninkrijk der Nederlanden, Gemeenten van Nederland en ook niet met Nederland.

         

        *Het gaat uitdrukkelijk niet om de gegevens van de constaterende ambtenaar tenzij deze ook bevoegdheid toekomt besluiten te nemen tot het doen van zakelijke voorstellen van beschikkingen. Indien deze wel de bevoegdheid toekomt, dan graag ook de functieomschrijving van deze persoon en de eed/belofte welke deze heeft afgelegd en aan welke Koning en God. Namen van die Koning en God erbij vermelden A.U.B. James 2:9, Deuteronomy 1:17, 16:19

         

         

         

         

         

        Bedankt voor uw bericht. Syncasso geeft geen inhoudelijke reactie op uw
        standpunten. Wel geven wij aan dat wij uw standpunten niet delen. U bent
        Nederlands staatsburger en u heeft vanuit die positie bepaalde rechten en
        plichten. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat u een uitzonderlijke
        positie heeft ten opzichte van andere Nederlandse staatsburgers. De inning
        van de vordering wordt dan ook voortgezet.

        Wij beantwoorden eventuele nieuwe brieven of andere berichten die u stuurt
        over uw juridische soevereiniteit en/of het copyright op uw naam en claims
        niet meer. Dit geldt ook voor andere brieven met dezelfde boodschap of
        bedoeling. Ze worden ter informatie toegevoegd aan uw dossier.

        Met vriendelijke groet,

        Syncasso

         

         

        Belastingdienst:

         

        Hierbij bevestigen we de ontvangst van uw brief op .....

        We nemen uw brief voor kennisgeving aan. Dit betekent dat wij niets met uw brief zullen doen.

         

        Hoogachtend,

        de Belastingdienst

         

        (Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend)

         

        Standpunten:

        Ik deel (o.a.) Syncasso en van de STATE OF THE NETHERLANDS* standpunten niet.

        *

        https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?company=state+of+the+Netherlands&match=&filenum=&State=&Country=&SIC=&myowner=exclude&action=getcompany

         

        Nederlands staatsburger:

        Er is geen enkele reden om aan te nemen dat ik een Nederlands Staatsburger zou zijn.

        Een slaaf van een menselijk systeem. (*lees voor de verwijzingen zelf in de Bijbel/geschriften)

         

        Nationaliteit:

        Mijn nationaliteit is Hebreeuws Jeremiah 34:9 tempel van de Heilige Geest 1Corinthians 6:19 ontvangen van יְהֹוָה mijn אֱלֹהִים  (Elohiym/God/rechter/Koning wetgever/-maker)  Isaiah 33:22 en ik heb vanuit die positie bepaalde rechten en plichten.* Genesis 26:5: Exodus 19:5; Deuteronomy 14:2; Hebrews 8: 7-13; 10:16; Ezekiel 44:24 Exodus 18: 13-26

        Woo verzoek Gratie God’s 2022-0000423021:

        Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gevraagd om informatie openbaar te maken over het bewijs van de "gratie Gods". De formule 'bij de gratie Gods" is in de aanhef bij wetgeving opgenomen.

        U ontvangt graag het bewijs van deze "gratie Gods".

        • Ik kan uw verzoek niet inwilligen.

         

        Woo verzoek 2023-0000424631:

        Documenten waaruit blijkt dat een burger zich aan enige wet, wetgeving of regelgeving moeten houden uitgevaardigd door welk onderdeel van de Staat der Nederlanden dan ook.

        • Ik kan uw verzoek niet inwilligen.

         

        https://nl.wikipedia.org/wiki/Sociaal_contract

         

        Er is geen bewijs dat ik me aan een wet van een mens en de Staat der Nederlanden moet houden.

        We zijn overgeleverd aan een gratie Gods (Woo) die niet bestaat voor de Staat der Nederlanden, en een opportune selectie van filosofen (die ik zelf moet opzoeken in de bibliotheek) 

         

        De ministers/dienaren van Jezus de Messias te lezen in 1 Corinthians 1:4 hebben wel Gratie Gods.

         

        1 Corinthians 1:

        1. I thank my God always on your behalf, for the grace of God which is given you by Jesus Christ

         

        Een morele keuze:

        If a government uses the funds raised by taxation to wage illegal war or to commit genocide, crimes against humanity or war crimes, then a taxpayer's normal duty to payt tax is reversed and becomes a duty to refuse to pay tax.

         

         

        Moraal:

        • de moraal zelfst.naamw. (v.) Uitspraak: [ moˈral ] Afbreekpatroon: mo·raal ideeën over goed en slecht een dubbele moraal hebben (een vergelijkbare situatie op verschillende momenten heel anders beoordelen) de moraal van dit verhaal... (wat je hieruit kunt leren...) Synoniemen: ethiek instelling lering zede zedenleer 14 definities...
        • 1) De heersende zeden 2) De heersende zeden en gebruiken 3) Ethiek 4) Etnische norm 5) Gedragsregel 6) Geheel van waarden en normen 7) Heersende zeden en gebruiken 8) Hevige afkeer voelen 9) Instelling 10) Leer van de plichten 11) Leer van de plichten en deugden 12) Lering 13) Strekking 14) Tendens
        • 1) Ethiek 2) Gedragsregel 3) Lering 4) Strekking 5) Tendens 6) Zede 7) Zedeleer 8) Zedelijkheid 9) Zedenleer 10) Zedenles
        • In Vlaanderen gebruikt als synoniem voor het schoolvak niet-confessionele zedenleer.
        • Let op: Spelling van 1858 de zedeleer, leer der gedragsregeling van den mensch. Moralisatie, invoering van goede zeden. Moralisch, zedelijk, maatschappelijke, tot de maatschappelijke betrekkingen behoorende. Moraliseren, levenspligten voordragen en inprenten, zedepreken; zedelijke beschouwingen maken. M...
        • Moraal gaat over de handelingen en het gedrag die door de maatschappij als wenselijk worden gezien. Het betekent ook wel zeden. Moraal komt van het Latijnse woord moralis. Naast de wenselijke gedragingen kan de moraal ook de zedenles betekenen. In dit geval is de moraal het motief van een verhaal, zoals bij een parabel of een sprookje. De moraal ge...
        • ethiek; zedeles (toon de herkomst via de etymologiebank)
        • Regels die zijn ontwikkeld op basis van heersende waarden en normen
        • de heersende opvattingen, gewoonten en gebruiken vb: volgens de christelijke moraal mag je niet liegen
        • een dubbele moraal hebben [over de ene groep anders oordelen dan over de andere]
         geen moraal hebben [niet weten wat goed of slecht is]
        • heersende zeden, zedenleer Jaar van herkomst: 1528 (Mak )
        • schrijft voor wat je mag doen, hoe je je moet gedragen
        • kennis van goed en fout
        • Cognitieve reflectie over het handelen dat niet geldt voor taboe en magie.
        • gedragscode, normen en waarden.
        • Geheel van waarden en normen bij een persoon, bij een groep of in de samenleving.
        • Een (fantasie)verhaal om iemand een lesje te leren.
        • Wellicht gerelateerd aan `moraal`
        • Moraal, Rechtvaardigheid en Vrede • moraalfilosofie • MORAALFILOSOOF • MORAALPREDIKER • MORAALRIDDER • MORAALSTUK • Moraaltheologie • MORAALTJE

         

        Ik zoek die oplossing vanuit de Bijbel, maar moet ook de wetten van de wereld kennen om het/ze samen te laten zien naast elkaar. En dat lukt mij steeds beter. Exodus 18:17-26 is het begin van het rechtssysteem op deze aarde. En de elite hebben alles gekopieerd en naar hun toe verdraaid. Zij denken nu dat zij De Schepper zijn met hun zelfgemaakte wetten en regels die ook nog eens continu aan verandering onderhevig zijn, omdat zij anders niet van ons kunnen winnen.

         

        Indien u nog geen watermeter heeft, kunt u deze aanvragen via www.mijnaansluiting.nl. Naar mijnaansluiting.nl. Ik heb druppels op de watermeter of waterleidingen. Hoe komt dat? Dit kan een lekkage betekenen, maar vaak gaat het om condens. U kunt dit eenvoudig zelf controleren.

         

        Tarievenregeling Kadaster

        Source:

         

        Het produceren en leveren van water ten behoeve van industriële doeleinden

        • KVK-nummer: 22043890
        • Besloten Vennootschap
        • Hoofdvestiging
        • Vestigingsnummer: 000016757335
        • Schaardijk 150, 3063 NH Rotterdam

        Handelsnaam:

        • Evides Terneuzen Water B.V.

         

        Het realiseren en exploiteren van warmtenetten binnen het beheersgebied van Zeeland Seaports, waarbij warmte wordt afgenomen van een leverancier van warmte en vervolgens wordt geleverd aan een of meer afnemers van warmte. 

        • KVK-nummer: 60800925
        • Besloten Vennootschap
        • Hoofdvestiging
        • Vestigingsnummer: 000029961939
        • Schaardijk 150, 3063 NH Rotterdam

        Handelsnaam:

        • Sloewarmte B.V.

         

        De vennootschap heeft ten doel het houden en beheren van aandelen in Evides en het uitoefenen van stemrecht daarop voor eigen rekening en risico, maar ten behoeve van de aandeelhouders van de vennootschap.

        • KVK-nummer: 84501723
        • Besloten Vennootschap
        • Hoofdvestiging
        • Vestigingsnummer: 000050617001
        • Schaardijk 150, 3063 NH Rotterdam

        Handelsnaam:

        • GBE Aqua B.V.

         

        Winnen, produceren, leveren, verwerken, zuiveren, transporteren, distribueren en/of leveren van water in diverse kwaliteiten; verzamelen en behandelen casu quo zuiveren van afvalwater; waarborgen van aspecten van kwaliteit, leveringszekerheid en milieu; bevorderen van de doelmatigheid; aanleggen, beheren en onderhouden van infrastructuur cum annexis; alsmede deelnemen in, voeren van bestuur over en financieren van andere ondernemingen en vennootschappen, stellen van zekerheid voor schulden van anderen, en al hetgeen met het voorgaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn.

        • KVK-nummer: 24388995
        • Besloten Vennootschap
        • Hoofdvestiging
        • Vestigingsnummer: 000020400454
        • Schaardijk 150, 3063 NH Rotterdam

        Handelsnamen:

        • Evides Industriewater
        • Evides Waterbedrijf

         

        Houden en beheren van aandelen in Evides N.V. en het uitoefenen van stamrecht daarop voor eigen rekening en risico, maar ten behoeve van de aandeelhouders van de vennootschap, en al hetgeen met voorgaande verband houdt of daaraan bevordelijk kan zijn.

        • KVK-nummer: 24362242
        • Besloten Vennootschap
        • Hoofdvestiging
        • Vestigingsnummer: 000012562874
        • Schaardijk 150, 3063 NH Rotterdam

        Handelsnaam:

        • V. Gemeenschappelijk Bezit Evides

         

        Het leveren van oppervlaktewater uit het Brielse Meer aan afnemers in het Rotterdamse havengebied

        • KVK-nummer: 24303629
        • Besloten Vennootschap
        • Hoofdvestiging
        • Vestigingsnummer: 000016682211
        • Schaardijk 150, 3063 NH Rotterdam

        Handelsnaam:

        • Brielse Meer water B.V.

         

        Het behandelen van afvalwater

        • KVK-nummer: 22038410
        • Besloten Vennootschap
        • Hoofdvestiging
        • Vestigingsnummer: 000018579590
        • Schaardijk 150, 3063 NH Rotterdam

        Handelsnaam:

        • Evides Afvalwater B.V.

         

        De voorziening van water, waaronder drinkwater, industriewater en gedestilleerd water binnen het verzorgingsgebied. Voorts ook de voorziening van water en gros buiten het verzorgingsgebied. Ter beschikking stellen van arbeidskrachten. Winnen, produceren, leveren, verwerken, zuiveren, transporteren, distribueren en/of leveren van drinkwater, alles overeenkomstig het bepaalde in de Waterleidingwet of een regeling die daarvoor op enig moment in de plaats zal treden; waarborgen van aspecten van kwaliteit, leveringszekerheid en milieu; verwerven en beheren van concessies en vergunningen; aanleggen, beheren en onderhouden van infrastructuur cum annexis; beheer van bronnen en bescherming van hun natuurlijke omgeving; alsmede deelnemen in, voeren van bestuur over en financieren van andere ondernemingen en vennootschappen.

        • KVK-nummer: 24170650
        • Naamloze Vennootschap
        • Hoofdvestiging
        • Vestigingsnummer: 000015114295
        • Schaardijk 150, 3063 NH Rotterdam

        Handelsnamen:

        • Evides N.V.
        • Evides Waterbedrijf

         

        Personeelsverenigingen

        • KVK-nummer: 40342516
        • Vereniging
        • Rechtspersoon
        • Schaardijk 150, 3063 NH Rotterdam

        Naam:

        • Personeelsvereniging Evides

         

        De bevordering van de verbetering en waar- borging van de goede waterkwaliteit

        • KVK-nummer: 18068632
        • Vereniging
        • Rechtspersoon
        • Schaardijk 150, 3063 NH Rotterdam

        Naam:

        • Sectie RIWA-Maas van de Vereniging van Rivierwaterbedrijven-RIWA

        Uitspraak-2023-0184 Syncasso 2 maart 2023

        Nog meer rechtszaken:

         

        Kort geding Aanbestedingsrecht

         

        1 april 2021ECLI:NL:RBDHA:2021:3457

        Op 1 april 2021 heeft de Rechtbank Den Haag een kort geding procedure behandeld op het gebied van aanbestedingsrecht, wat onderdeel is van het civiel recht. Het zaaknummer is C/09/606281 KG ZA 21-70, bekend onder ECLI code ECLI:NL:RBDHA:2021:3457. De plaats van zitting was Den Haag.

         

        Soort procedure

         

        Instantie

         

        Rechtsgebied

         

        Zaaknummer(s)
        C/09/606281 KG ZA 21-70

         

        Datum uitspraak
        1 april 2021

         

        Datum gepubliceerd
        9 april 2021

         

        Vindplaatsen
        • JAAN 2021/94
        • Module Aanbesteding 2021/1603