Woo -verzoeken 2023-2024

Gratie Gods

Woo verzoek Gratie God’s 2022-0000423021:

Er is geen bewijs dat ik me aan een wet moet houden.

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gevraagd om informatie openbaar te maken over het bewijs van de "gratie Gods". De formule 'bij de gratie Gods" is in de aanhef bij wetgeving opgenomen. U ontvangt graag het bewijs van deze "gratie Gods".

  • Ik kan uw verzoek niet inwilligen.
  • De oorsprong van de Gratie Gods is Bijbels, maar de Bijbel mag niet gebruikt worden in de rechtspraak???
  • Men verwijst naar de Bijbel, maar vergeten 1 Corinthians 1:4 erbij te vermelden

 

1 Corinthians 1:

  1. I thank my God always on your behalf, for the grace of God which is given you by Jesus Christ;

 

John 1:

  1. For the law was given by Moses, but grace (gratie) and truth came by Jesus Christ.

 

Luke 2:

40. And the child (Jesus) grew, and waxed strong in spirit, filled with wisdom: and the grace of God was upon him.

 

Bijlage 1:

Woo verzoek 2023-0000424631:

 

Documenten waaruit blijkt dat een burger zich aan enige wet, wetgeving of regelgeving moeten houden uitgevaardigd door welk onderdeel van de Staat der Nederlanden dan ook.

  • Ik kan uw verzoek niet inwilligen.
  • De meest gangbare definitie van een staat is: binnen een afgebakend grondgebied werkzame, in hoge mate soevereine organisatie die gezag uitoefent over de op dat grondgebied wonende bevolking, die deze bevolking naar buiten toe vertegenwoordigt en die over de benodigde machtsmiddelen beschikt, zoals het geweldsmonopolie.

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Sociaal_contract

 

Er is geen bewijs dat ik me aan een wet van een mens en de Staat der Nederlanden moet houden.

We zijn overgeleverd aan een gratie Gods (Woo) die niet bestaat voor de Staat der Nederlanden, en een opportune selectie van filosofen (die ik zelf moet opzoeken in de bibliotheek) 

 

De ministers/dienaren van Jezus de Messias te lezen in 1 Corinthians 1:4 hebben wel Gratie Gods.

 

1 Corinthians 1:

  1. I thank my God always on your behalf, for the grace of God which is given you by Jesus Christ;

 

Er is een besluit binnengekomen op mijn (geanonimiseerd) Woo-verzoek.


Er is geen bewijs dat ik me aan een wet moet houden.

We zijn overgeleverd aan een gratie Gods (ander Woo) die niet bestaat én een opportune selectie van filosofen (die ik zelf moet opzoeken in de bibliotheek) 

 

Filo is Oudgrieks voor 'houden van', en sofia betekent wijsheid.

Filosofen zijn dus op zoek naar wijsheid.

 

Filosofie

BETEKENIS & DEFINITIE

 

Filosofie of wijsbegeerte is het streven naar kennis en wijsheid. Het is het geheel van de (wetenschappelijke) zoektocht naar de aard van de dingen.

De filosofie is een vorm van levensbeschouwing en tracht antwoord te geven op (levens)vragen als: "Wat is de zin van het leven?" Iemand die de filosofie beoefent is een filosoof of wijsgeer. Filosofie heeft niet alleen een wetenschappelijke betekenis, het kan ook gaan over iemands opvattingen: "In zijn filosofie klopt dit niet" of over de filosofie van een organisatie: "De filosofie achter onze handelwijze is: respect voor mens en dier."

 

Source:

 

 

Het contract zou ooit in een ongenoemd verleden stilzwijgend zijn aangegaan om op een redelijke wijze de belangen van individuele burgers in evenwicht te brengen met die van de samenleving als geheel en van haar regeerders. Dit in tegenstelling tot de theorie dat een machthebber zijn of haar legitimiteit ontleent aan een almachtige God.

 

Source:

 

Antwoord op Woo verzoek om aantonen rechtsgeldige bevoegdheid of mandaat.

 

Lees onderaan goed wat er staat. Laatste alinea.

De overheid hanteert een verzinsel van de eenzijdige bevoegdheid dat met consent van en door de burger gegeven?? als verbintenis wordt beschouwd. En dus bindend inzake de opgelegde plichten. Zie ook beslissing. Het is echter geen beslissing maar een constatering. Wat een zwakzinnigheid.