Aviv Barley 2018

Volle maan 19 april 2019 13:12:18

Feesten van YHWH Informatie Datum
1.Sabbat Van Vrijdagavond- tot zaterdagavond zonsondergang en samenkomst
2.Nieuwe maan (sabbat) Bij elke Nieuwe maan (wanneer je de maan niet ziet)
3.Nieuwjaar (Rosh Ha Sjana) 1e dag Nisan, bij nieuwe maan in maart/april (Pascha) Vr 5 april 2019
4.Pascha (Volle maan/Supermaan) 8 april 2020 04:35:36 14e dag Nisan, tussen twee avonden (Heilige avondmaal) Wo 8 april (avond) 2020
5.Feest ongezuurde broden (Chag HaMatzot) High Sabbaths 15e tot en met 22e dag Nisan, (1e en 8e dag Sabbat en feesten) Do 9 - 16 april 2020
(7 dagen produkten zonder gist in huis)
6.Eerstelingenfeest (First Fruits) Leviticus 23 1e dag NA de Sabbat tussen 15e en 22e dag Nisan (Je mag geen brood, geroost koren, groene aren op diezelve dag eten) Zondag 12 april 2020
7.Wekenfeest (Shavuaot/Pinksteren) High Sabbaths 7 volle weken na het eerstelingenfeest (50e dag = Pinksteren) Zondag 31 mei 2020
8.Feest der Bazuinen (Day of Trumpets) High Sabbaths Leviticus 23:24-25 Yom Teruah1e dag 7e mnd (Sabbat en gedenkdag des geklanks) wo (8) 9 sept 2018
9.Verzoendag (Yom Kippoer) High Sabbaths Leviticus 23:24-25 10e dag, 7e mnd (het goedmaken met JHWH) vrijdag (17) 18 sep 2018
(Sabbat, je zonden belijden en rein wassen voor YHWH)
10.Loofhuttenfeest (Sukkot) High Sabbaths Leviticus 23:33-43 15e dag, 7e mnd, 7 dagen (1e en 8e dag Sabbat en feesten) vrij (22) 23 - 30 okt 2018
11.Chanoeka  (Inwijdingsfeest) 25e kislev De eerste dag van dit feest, erev chanoeka,  di (30 nov ) 1 - 9 dec 2018
John 10:22-23 Yahushua did NOT celebrate this feast day Begint na de zonsondergang van de 24e dag van de joodse maand Kislev.
(bij zonsondergang) Olie, Heilige Geest, Lichtfeest
12.Poerim (Lotenfeest) Yahushua did NOT celebrate this feast day 14e dag Adar,  1e dag (soort) vasten (herdenken Ester 3 vasten dagen) wo 28 feb - do 1 mrt 2018
Esther 9:19-21 15e dag Adar,  2e dag feest vieren (binnenland, Israël)
(een soort carnaval, dronken worden in de Heilige geest?: 1 Kor 10:1-4)

Sukkot For Real

Source: https://youtu.be/9OV731uXndg

 

1 Maccabees 2:

46 And what children soever they found within the coast of Israel uncircumcised, those they circumcised valiantly.

 

Source: 

https://www.kingjamesbibleonline.org/1-Maccabees-Chapter-2/

https://www.kingjamesbibleonline.org/Apocrypha-Books/

Source: http://thevulture.nl/page23.php

http://www.119ministries.com/resources/creators-calendar/

https://sacredwordpublishing.com/collections/books

 

 1. Nieuwjaar (Rosh Ha Sjana) Zaterdag (5) 6 april 2019
 2. Pascha Dinsdag 22 maart 2016 (avond) 14e dag Nisan, tussen twee avonden (Heilige avondmaal) 
 3. Feest ongezuurde broden (Chag HaMatzot) High Sabbaths woendag 23 t/m woensdag 30 maart 2016: 15e tot en met 22e dag Nisan, (1e en 8e dag Sabbat en feesten) (7 dagen produkten zonder gist in huis)
 4. Eerstelingenfeest (First Fruits) zondag (9) 10 april 2016: (50 dagen tellen 7 X sabbath) 1e dag NA de Sabbat tussen 15e en 22e dag Nisan
  (Je mag geen brood, geroost koren, groene aren op diezelve dag eten)
 5. Wekenfeest (Shavuaot) High Sabbaths zondag (29) 30 mei 2016, 7 volle weken na het eerstelingenfeest (50e dag = Pinksteren)
 6.  Feest der Bazuinen (Day of Trumpets) High Sabbaths 
  woensdag (31 aug) 1 september 2016, 
  1e dag 7e mnd (Sabbat en gedenkdag des geklanks)
 7. Verzoendag (Yom Kippoer) High Sabbaths
  zaterdag (9) 10 september 2016,
   10e dag, 7e  mnd (het goedmaken met JHWH)
  (Sabbat, je zonden belijden en rein wassen voor YHWH)
 8. Loofhuttenfeest (Sukkot) High Sabbaths
  Woensdag (14) 15 - 22 september 2016, 
  15e dag, 7e mnd, 7 dagen (1e en 8e dag Sabbat en feesten)
 9. Chanoeka (Inwijdingsfeest) Maandag (22) 23 – 30 november 2016, 25e kislev 9e maand (23 nov 2016 bij zonsondergang) Olie, Heilige Geest, Lichtfeest
 10. Poerim (Lotenfeest) zondag 21-22 februari 2016, 14e dag Adar,  1e dag (soort) vasten (herdenken Ester 3 vasten dagen)
  1
  5e dag Adar,  2e dag feest vieren (binnenland, Israël) (een soort carnaval, dronken worden in de Heilige geest: 1 Kor 10:1-4)

 

Moedim

Zaltbommelse almanak (iesus.756) 1.756-01-01 Pagina 7

Dit is het jaar na de Geboorte van Christus (I)756

Na het begin der nieuwe Steyl 174

(1)756 -174 = (1)582

2018 -1000 = 1018

1018 – 756 = 262

5705 + 262 = 5967 Na de schepping der wereld (2018 Dit klopt)

6000 – 5967 = 33 Nog 33 jaar tot 6000

5705 – 4049 = 1656  Zondvloed (Dit klopt)

 

What year is it?
After YHWH created
Heavens, Earth and the Sea

 

This is the year after the Nativity of Yahushua (Christ) (I)756
After the start of the new Style 174

(1) 756 -174 = (1) 582
2018 -1000 = 1018
1018 - 756 = 262

5705 + 262 = 5967 After the creation of the world (2018 This is correct)

6000 - 5967 = 33 Another 33 years to 6000 years
5705 - 4049 = 1656 Flood (This is true)

 

Dit is het jaar na de Geboorte van Christus I756
Na het begin der nieuwe Steyl 174

(1)756 -174 = (1)582
2018 -1000 = 1018
1018 – 756 = 262

5705 + 262 = 5967 Na de schepping der wereld (2018 Dit klopt)

6000 – 5967 = 33 Nog 33 jaar tot het jaar 6000
5705 – 4049 = 1656 Zondvloed (Dit klopt)

 

The Gregorian calendar is the most
widely used civil calendar in the world.
It is named after Pope Gregory XIII,
who introduced it in
October 1582.

(1) 756 -174 = (1) 582

 

De Gregoriaanse kalender is de meest
gebruikte burgerlijkekalender in de wereld.
Het is naar Paus Gregory XIII vernoemd,
die het introduceerde in
oktober 1582.

(1) 756 -174 = (1) 582

10-02-i709
Marriage of/Huwelijk van
Willem van Wachtendonck en Arnolda de Cock

26-01-j738
Marriage of/Huwelijk van
Wouter de Gier en Anna Maria van Wachtendonck

 

So we are in the year 2018 according to the Gregorian calendar, but we are really in the year:

Dus we zijn in het jaar 2018 volgens de Gregoriaanse kalender, maar we zijn echt in het jaar:

5967/5968

(2018)

 

That means we still have 32 years / Dat betekent dat we nog 32 jaar zijn
untill it is 6000 years after creation / tot het 6000 jaar na de schepping.

1000 years of PEACE and reign / 1000 jaar VREDE en regeerperiode
together with Yahushua / samen met Yahushua.

 

The Messianic Kingdom / Het Messiaanse koninkrijk

 

 

So if this is the correct information / Dus als dit de juiste informatie is
We are living in the year / Leven we in het jaar

5968

After creation of the / Na het scheppen van de
Heavens, Earth and Sea / Hemelen, Aarde en Zee

 

Because Rosh Ha Sjana is later in the year.

 • Gregorian calendar begins in January,
 • Jewish calendar begins in September / October
 • YHWH HIS calendar begins in March / April 5968.

 

Omdat Rosh Ha Sjana later in het jaar is.

 • Gregoriaanse kalender begint in januari,
 • Joodse kalender begint in september / oktober
 • JHWH ZIJN kalender begint in maart / april 5968.

 

What do you think what year it is?

WAT DENK JE WELK JAAR HET IS?

 

Haggai 2:
5. According to the word that I covenanted with you when ye
came out of Egypt, so my spirit remaineth among you: fear ye not.

6. For thus saith the LORD of hosts; Yet once, it is a little while, and I
will shake the heavens, and the earth, and the sea, and the dry land;

7. And I will shake all nations, and the desire of all nations shall
come: and I will fill this house with glory, saith the LORD of hosts.

8. The silver is mine, and the gold is mine, saith the LORD of hosts.

9. The glory of this latter house shall be greater than of the former,
saith the LORD of hosts: and in this place will I give peace,
saith the LORD of hosts.

 

Haggai 2:
6 Met het woord, in hetwelk Ik met ulieden een verbond gemaakt heb,
als gij uit Egypte uittrokt, en Mijn Geest, staande in het midden van u; vreest niet!

7 Want alzo zegt de HEERE der heirscharen: Nog eens, een weinig tijds zal het zijn;
en Ik zal de hemelen, en de aarde, en de zee, en het droge doen beven.

8 Ja, Ik zal al de heidenen doen beven, en zij zullen komen tot den Wens aller heidenen,
en Ik zal dit huis met heerlijkheid vervullen, zegt de HEERE der heirscharen.

9 Mijn is het zilver, en Mijn is het goud, spreekt de HEERE der heirscharen.

10 De heerlijkheid van dit laatste huis zal groter worden, dan van het eerste,
zegt de HEERE der heirscharen; en in deze plaats zal Ik vrede geven,
spreekt de HEERE der heirscharen.

 

Revelation 10:

6. And sware by him that liveth for ever and ever, who created heaven,
and the things that therein are,
and the earth, and the things that therein are,
and the sea, and the things which are therein,
that there should be time no longer:

7. But in the days of the voice of the seventh angel,
when he shall begin to sound,
the mystery of God should be finished,
as he hath declared to his servants the prophets.

 

Openbaring 10:
6 En hij zwoer bij Dien, Die leeft in alle eeuwigheid,
Die den hemel geschapen heeft en hetgeen daarin is,
en de aarde en hetgeen daarin is,
en de zee en hetgeen daarin is,
dat er geen tijd meer zal zijn;

7 Maar in de dagen der stem des zevenden engels,
wanneer hij bazuinen zal,
zo zal de verborgenheid Gods vervuld worden,
gelijk Hij Zijn dienstknechten, den profeten, verkondigd heeft.

Adam 130 130 Seth (Gelijkenis naar evenbeeld van Adam)
Seth 105 235 Enos
Enos 90 325 Kenan
Kenan 70 395 Mahalal-el
Mahalal-el 65 460 Jered
Jered 162 622 Henoch (Hij stierf niet, want God nam hem weg)
Henoch 65 687 Methúsalach
Methúsalach 187 874 Lamech
Lamech 182 1056 Noach
Noach (500,502 Sem,?) 502 1558 Cham, Jafeth, Sem (1558)
Vloed Noach 600 jaar oud 1656 Vloed Noach 600 jaar oud
Sem (vloed 98/vader 100) 1658 Sem (vloed 98/vader 100)
Arfachsad

Chapter 72 [SECT. XIV.]

1. After this law I beheld another law of an inferior luminary, the name of which is the moon, and the orb of which is as the orb of heaven.

2. Its chariot, which it secretly ascends, the wind blows; and light is given to it by measure.

3. Every month at its exit and entrance it becomes changed; and its periods are as the periods of the sun. And when in like manner its light is to exist, its light is a seventh portion from the light of the sun.

4. Thus it rises, and at its commencement towards the east goes forth for thirty days.

5. At that time it appears, and becomes to you the beginning of the month. Thirty days it is with the sun in the gate from which the sun goes forth.

6. Half of it is in extent seven portions, one half; and the whole of its orb is void of light, except a seventh portion out of the fourteen portions of its light. And in a day it receives a seventh portion, or half that portion, of its light. Its light is by sevens, by one portion, and by the half of a portion. It sets with the sun.

7. And when the sun rises, the moon rises with it; receiving half a portion of light.

8. On that night, when it commences its period, previously to the day of the month, the moon sets with the sun.

9. And on that night it is dark in its fourteen portions, that is, in each half; but it rises on that day with one seventh portion precisely, and in its progress declines from the rising of the sun.

10. During the remainder of its period its light increases to fourteen portions.

 

Chapter 73

1. Then I saw another progress and regulation which He effected in the law of the moon. The progress of the moons, and everything relating to them, Uriel showed me, the holy angel who conducted them all.

2. Their stations I wrote down as he showed them to me.

3. I wrote down their months, as they occur, and the appearance of their light, until it is completed in fifteen days.

4. In each of its two seven portions it completes all its light at rising and at setting.

5. On stated months it changes its settings; and on stated months it makes its progress through each gate. In two gates the moon sets with the sun, viz. in those two gates which are in the midst, in the third and fourth gate. From the third gate it goes forth for seven days, and makes its circuit.

6. Again it returns to the gate whence the sun goes forth, and in that completes the whole of its light. Then it declines from the sun, and enters in eight days into the sixth gate, and returns in seven days to the third gate, from which the sun goes forth.

7. When the sun proceeds to the fourth gate, the moon goes forth for seven days, until it passes from the fifth gate.

8. Again it returns in seven days to the fourth gate, and completing all its light, declines, and passes on by the first gate in eight days;

9. And returns in seven days to the fourth gate, from which the sun goes forth.

10. Thus I beheld their stations, as according to the fixed order of the months the sun rises and sets.

11. At those times there is an excess of thirty days belonging to the sun in five years; all the days belonging to each year of the five years, when completed, amount to three hundred and sixty-four days; and to the sun and stars belong six days; six days in each of the five years; thus thirty days belong to them;

12. So that the moon has thirty days less than the sun and stars.

13. The moon brings on all the years exactly, that their stations may come neither too forwards nor too backwards a single day; but that the years may be changed with correct precision in three hundred and sixty-four days. In three years the days are one thousand and ninety-two; in five years they are one thousand eight hundred and twenty; and in eight years two thousand nine hundred and twelve days.

14. To the moon alone belong in three years one thousand and sixty-two days; in five years it has fifty days less than the sun, for an addition being made to the one thousand and sixty-two days, in five years there are one thousand seven hundred and seventy days; and the days of the moon in eight years are two thousand eight hundred and thirty-two days.

15. For its days in eight years are less than those of the sun by eighty days, which eighty days are its diminution in eight years.

16. The year then becomes truly complete according to the station of the moons, and the station of the sun; which rise in the different gates; which rise and set in them for thirty days.

 

Chapter 74

1. These are the leaders of the chiefs of the thousands, those which preside over all creation, and over all the stars; with the four days which are added and never separated from the place allotted them, according to the complete computation of the year.

2. And these serve four days, which are not computed in the computation of the year.

3. Respecting them, men greatly err, for these luminaries truly serve, in the mansion of the world, one day in the first gate, one in the third gate, one in the fourth, and one in the sixth gate.

4. And the harmony of the world becomes complete every three hundred and sixty-fourth state of it. For the signs,

5. The seasons,

6. The years,

7. And the days, Uriel showed me; the angel whom the Lord of glory appointed over all the luminaries.

8. Of heaven in heaven, and in the world; that they might rule in the face of the sky, and appearing over the earth, become

9. Conductors of the days and nights: the sun, the moon, the stars, and all the ministers of heaven, which make their circuit with all the chariots of heaven.

10. Thus Uriel showed me twelve gates open for the circuit of the chariots of the sun in heaven, from which the rays of the sun shoot forth.

11. From these proceed heat over the earth, when they are opened in their stated seasons. They are for the winds, and the spirit of the dew, when in their seasons they are opened; opened in heaven at its extremities.

12. Twelve gates I beheld in heaven, at the extremities of the earth, through which the sun, moon, and stars, and all the works of heaven, proceed at their rising and setting.

13. Many windows also are open on the right and on the left.

14. One window at a certain season grows extremely hot. So also are there gates from which the stars go forth as they are commanded, and in which they set according to their number.

15. I saw likewise the chariots of heaven, running in the world above to those gates in which the stars turn, which never set. One of these is greater than all, which goes round the whole world.

 

Chapter 75 [SECT. XV.]

1. And at the extremities of the earth I beheld twelve gates open for all the winds, from which they proceed and blow over the earth.

2. Three of them are open in the front of heaven, three in the west, three on the right side of heaven, and three on the left. The first three are those which are towards the east, three are towards the north, three behind those which are upon the left, towards the south, and three on the west.

3. From four of them proceed winds of blessing, and of health; and from eight proceed winds of punishment; when they are sent to destroy the earth, and the heaven above it, all its inhabitants, and all which are in the waters, or on dry land.

4. The first of these winds proceeds from the gate termed the eastern, through the first gate on the east, which inclines southwards. From this goes forth destruction, drought, heat, and perdition.

5. From the second gate, the middle one, proceeds equity. There issue from it rain, fruitfulness, health, and dew; and from the third gate northwards, proceed cold and drought.

6. After these proceed the south winds through three principal gates; through their first gate, which inclines eastwards, proceeds a hot wind.

7. But from the middle gate proceed grateful odour, dew, rain, health, and life.

8. From the third gate, which is westwards, proceed dew, rain, blight, and destruction.

9. After these are the winds to the north, which is called the sea. They proceed from three gates. The first gate is that which is on the east, inclining southwards; from this proceed dew, rain, blight, and destruction. From the middle direct gate proceed rain, dew, life, and health. And from the third gate, which is westwards, inclining towards the south, proceed mist, frost, snow, rain, dew, and blight.

10. After these in the fourth quarter are the winds to the west. From the first gate, inclining northwards, proceed dew, rain, frost, cold, snow, and chill; from the middle gate proceed rain, health, and blessing;

11. And from the last gate, which is southwards, proceed drought, destruction, scorching, and perdition.

12. The account of the twelve gates of the four quarters of heaven is ended.

13. All their laws, all their infliction of punishment, and the health produced by them, have I explained to thee, my son Mathusala.

 

Chapter 76

1. The first wind is called the eastern, because it is the first.

2. The second is called the south, because the Most High there descends, and frequently there descends he who is blessed for ever.

3. The western wind has the name of diminution, because there all the luminaries of heaven are diminished, and descend.

4. The fourth wind, which is named the north, is divided into three parts; one of which is for the habitation of man; another for seas of water, with valleys, woods, rivers, shady places, and snow; and the third part contains paradise.

5. Seven high mountains I beheld, higher than all the mountains of the earth, from which frost proceeds; while days, seasons, and years depart and pass away.

6. Seven rivers I beheld upon earth, greater than all rivers, one of which takes its course from the west; into a great sea its water flows.

7. Two come from the north to the sea, their waters flowing into the Erythræan sea, on the east. And with respect to the remaining four, they take their course in the cavity of the north, two to their sea, the Erythræan sea, and two are poured into a great sea, where also it is said there is a desert.

8. Seven great islands I saw in the sea and on the earth. Seven in the great sea.

 

Chapter 77

1. The names of the sun are these: one Aryares, the other Tomas.

2. The moon has four names. The first is Asonya; the second, Ebla; the third, Benase; and the fourth, Erae.

3. These are the two great luminaries, whose orbs are as the orbs of heaven; and the dimensions of both are equal.

4. In the orb of the sun there is a seventh portion of light, which is added to it from the moon. By measure it is put in, until a seventh portion of the light of the sun is departed. They set, enter into the western gate, circuit by the north, and through the eastern gate go forth over the face of heaven.

5. When the moon rises, it appears in heaven; and the half of a seventh portion of light is all which is in it.

6. In fourteen days the whole of its light is completed.

7. By three quintuples light is put into it, until in fifteen days its light is completed, according to the signs of the year; it has three quintuples.

8. The moon has the half of a seventh portion.

9. During its diminution on the first day its light decreases a fourteenth part; on the second day it decreases a thirteenth part; on the third day a twelfth part; on the fourth day an eleventh part; on the fifth day a tenth part; on the sixth day a ninth part; on the seventh day it decreases an eighth part; on the eighth day it decreases a seventh part; on the ninth day it decreases a sixth part; on the tenth day it decreases a fifth part; on the eleventh day it decreases a fourth part; on the twelfth day it decreases a third part; on the thirteenth day it decreases a second part; on the fourteenth day it decreases a half of its seventh part; and on the fifteenth day the whole remainder of its light is consumed.

10. On stated months the moon has twenty-nine days.

11. It also has a period of twenty-eight days.

12. Uriel likewise showed me another regulation, when light is poured into the moon, how it is poured into it from the sun.

13. All the time that the moon is in progress with its light, it is poured into it in the presence of the sun, until its light is in fourteen days completed in heaven.

14. And when it is wholly extinguished, its light is consumed in heaven; and on the first day it is called the new moon, for on that day light is received into it.

15. It becomes precisely completed on the day that the sun descends into the west, while the moon ascends at night from the east.

16. The moon then shines all the night, until the sun rises before it; when the moon disappears in turn before the sun.

17. Where light comes to the moon, there again it decreases, until all its light is extinguished, and the days of the moon pass away.

18. Then its orb remains solitary without light.

19. During three months it effects in thirty days each month its period; and during three more months it effects it in twenty-nine days each. These are the times in which it effects its decrease in its first period, and in the first gate, namely, in one hundred and seventy-seven days.

20. And at the time of its going forth during three months it appears thirty days each, and during three more months it appears twenty-nine days each.

21. In the night it appears for each twenty days as the face of a man, and in the day as heaven; for it is nothing else except its light.

 

Chapter 78

1. And now, my son Mathusala, I have shown thee everything; and the account of every ordinance of the stars of heaven is finished.

2. He showed me every ordinance respecting these, which takes place at all times and in all seasons under every influence, in all years, at the arrival and under the rule of each, during every month and every week. He showed me also the decrease of the moon, which is effected in the sixth gate; for in that sixth gate is its light consumed.

3. From this is the beginning of the month; and its decrease is effected in the sixth gate in its period, until a hundred and seventy-seven days are completed; according to the mode of computation by weeks, twenty-five weeks and two days.

4. Its period is less than that of the sun, according to the ordinance of the stars, by five days in one half year precisely.

5. When that their visible situation is completed. Such is the appearance and likeness of every luminary, which Thiel, the great angel who conducts them, showed to me.

 

Chapter 79

1. In those days Uriel answered and said to me, Behold, I have showed thee all things, O Enoch;

2. And all things have I revealed to thee. Thou seest the sun, the moon, and those which conduct the stars of heaven, which cause all their operations, seasons, and arrivals to return.

3. In the days of sinners the years shall be shortened.

4. Their seed shall be backward in their prolific soil; and everything done on earth shall be subverted, and disappear in its season. The rain shall be restrained, and heaven shall stand still.

5. In those days the fruits of the earth shall be late, and not flourish in their season; and in their season the fruits of the trees shall be withholden.

6. The moon shall change its laws, and not be seen at its proper period. But in those days shall heaven be seen; and barrenness shall take place in the borders of the great chariots in the west. Heaven shall shine more than when illuminated by the orders of light; while many chiefs among the stars of authority shall err, perverting their ways and works.

7. Those shall not appear in their season, who command them, and all the classes of the stars shall be shut up against sinners.

8. The thoughts of those who dwell on earth shall transgress within them; and they shall be perverted in all their ways.

9. They shall transgress, and think themselves gods; while evil shall be multiplied among them.

10. And punishment shall come upon them, so that all of them shall be destroyed.

 

Source: https://book-ofenoch.com/

Why the Book of Enoch and the Calendar Key

Announcing the 2018 Enoch Calendar

 

Daniël 7 

25 En het zal woorden spreken tegen den Allerhoogste, en het zal de heiligen der hoge plaatsen verstoren, en het zal menen de tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in deszelfs hand overgegeven worden tot een tijd, en tijden, en een gedeelte eens tijds.

Dan 7:25
And he shall speak 4449 [great] words 4406 against6655 the most High 5943, and shall wear out 1080 the saints 6922 of the most High עִלַּי`illay (Aramaic) 5946, and think 5452 to change 8133 times 2166 and laws דָּתdath (Aramaic) (Torah)1882: and they shall be given 3052 into his hand 3028 until 5705 a time5732 and times 5732 and the dividing 6387 of time5732.

 

JUBILEES 6
4 And YAHWEH יְהֹוָה smelt the goodly savior, and He made a covenant with him that there should not be any more a flood to destroy the earth; that all the days of the earth seed-time and harvest should never cease; cold and heat, and summer and winter, and day and night should not change their order, nor cease forever.
5 'And you, increase you and multiply upon the earth, and become many upon it, and be a blessing upon it. The fear of you and the dread of you I will inspire in everything that is on earth and in the sea.
6 And behold I have given unto you all beasts, and all winged things, and everything that moves on the earth, and the fish in the waters, and all things for food; as the green herbs, I have given you all things to eat.
7 But flesh, with the life thereof, with the blood, you shall not eat; for the life of all flesh is in the blood, lest your blood of your lives be required. At the hand of every man, at the hand of every (beast) will I require the blood of man.
8 Whoso sheds man's blood by man shall his blood be shed, for in the image of YAHWEH יְהֹוָה made He man.
9 And you, increase you, and multiply on the earth.’
10 And Noah and his sons swore that they would not eat any blood that was in any flesh, and he made a covenant before YAHWEH יְהֹוָה forever throughout all the generations of the earth in this month.
11 On this account He spoke to you that you should make a covenant with the children of Yisrael in this month upon the mountain with an oath, and that you should sprinkle blood upon them because of all the words of the covenant, which YAHWEH יְהֹוָה made with them forever.
12 And this testimony is written concerning you that you should observe it continually, so that you should not eat on any day any blood of beasts or birds or cattle during all the days of the earth, and the man who eats the blood of beast or of cattle or of birds during all the days of the earth, he and his seed shall be rooted out of the land.
13 And do you command the children of Yisrael to eat no blood, so that their names and their seed may be before YAHWEH our Sovereign Ruler continually.
14 And for this Torah there is no limit of days, for it is forever. They shall observe it throughout their generations, so that they may continue supplicating on your behalf with blood before the altar; every day and at the time of morning and evening they shall seek forgiveness on your behalf perpetually before YAHWEH that they may keep it and not be rooted out.
15 And He gave to Noah and his sons a sign that there should not again be a flood on the earth.
16 He set His bow in the cloud for a sign of the eternal covenant that there should not again be a flood on the earth to destroy it all the days of the earth.
17 For this reason it is ordained and written on the heavenly tablets, that they should celebrate the "Feast of Weeks" in this month once a year, to renew the covenant every year.
18 And this whole festival was celebrated in heaven from the day of creation till the days of Noah -twenty six jubilees and five weeks of years [1309-1659 A.M.]: and Noah and his sons observed it for seven jubilees and one week of years (350 years), till the day of Noah's death, and from the day of Noah's death his sons did away with it until the days of Abraham, and they eat blood.
19 But Abraham observed it, and Yitschaq and Yacob and his children observed it up to your days, and in your days the children of Yisrael forgot it until you celebrated it anew on this mountain.
20 And do you command the children of Yisrael to observe this festival in all their generations for a commandment unto them: one day in the year in this month they shall celebrate the festival.
21 For it is the "Feast of Weeks" and the “Feast of First Fruits:” this feast is twofold and of a double nature: according to what is written and engraved concerning it, celebrate it.
22 For I have written in the book of the first Torah, in that which I have written for you, that you should celebrate it in its season, one day in the year, and I explained to you its sacrifices that the children of Yisrael should remember and should celebrate it throughout their generations in this month, one day in every year.
23 And on the new month of the first month, and on the new month of the fourth month, and on the new month of the seventh month, and on the new month of the tenth month are the days of remembrance, and the days of the seasons in the four divisions of the year. These are written and ordained as a testimony forever.
24 And Noah ordained them for himself as feasts for the generations forever, so that they have become thereby a memorial unto him.
25 And on the new moon of the first month he was bidden to make for himself an ark, and on that (day) the earth became dry and he opened (the ark) and saw the earth.
26 And on the new moon of the fourth month the mouths of the depths of the abyss beneath were closed. 
And on the new moon of the seventh month all the mouths of the abysses of the earth were opened, and the waters began to descend into them.
27 And on the new moon of the tenth month the tops of the mountains were seen, and Noah was glad.
28 And on this account he ordained them for himself as feasts for a memorial for ever, and thus are they ordained.
29 And they placed them on the heavenly tablets, each had thirteen weeks; from one to another (passed) their memorial, from the first to the second, and from the second to the third, and from the third to the fourth.
30 And all the days of the commandment will be two and fifty weeks of days, and (these will make) the entire year complete. Thus it is engraven and ordained on the heavenly tablets.
31 And there is no neglecting (this commandment) for a single year or from year to year.
32 And command thou the children of Israel that they observe the years according to this reckoning- three hundred and sixty-four days (364 days), and (these) will constitute a complete year, and they will not disturb its time from its days and from its feasts; for everything will fall out in them according to their testimony, and they will not leave out any day nor disturb any feasts.
33 But if they do neglect and do not observe them according to His commandment, then they will disturb all their seasons and the years will be dislodged from this (order), [and they will disturb the seasons and the years will be dislodged] and they will neglect their ordinances.
34 And all the children of Israel will forget and will not find the path of the years, and will forget the new moons, and seasons, and sabbaths and they will go wrong as to all the order of the years.
35 For I know and from henceforth will I declare it unto thee, and it is not of my own devising; for the book (lies) written before me, and on the heavenly tablets the division of days is ordained, lest they forget the feasts of the covenant and walk according to the feasts of the Gentiles after their error and after their ignorance.
36 For there will be those who will assuredly make observations of the moon -how (it) disturbs the seasons and comes in from year to year ten days too soon.
37 For this reason the years will come upon them when they will disturb (the order), and make an abominable (day) the day of testimony, and an unclean day a feast day, and they will confound all the days, the holy with the unclean, and the unclean day with the holy; for they will go wrong as to the months and sabbaths and feasts and jubilees.
38 For this reason I command and testify to thee that thou mayst testify to them; for after thy death thy children will disturb (them), so that they will not make the year three hundred and sixty-four days only, and for this reason they will go wrong as to the new moons and seasons and sabbaths and festivals, and they will eat all kinds of blood with all kinds of flesh.

 

 

Calendar for year 2014 (Israel)

Gebeurtenis/Happening
Maand 
Datum
Nieuwe maan 
(De avond ervoor begint de dag)
Bij elke Nieuwe maan 
(wanneer je de maan niet ziet)
Info:
*These are the dates observed by Messianic believers and based solely on the Bible.  In some cases they do not match the dates determined by Orthodox Jewish Rabbis.
Onder voorbehoud

Jerusalem New Moon723 (NL) 24(Jeruzalem) 
september 2014

 Time of Conjunction Jerusalem Time: 9:14am
Day 1 begins at sundown on September 23, 2014

Numeri 28:9-15, Ezechiel 46: 1, 4, 6, 
Genesis 1: 14-18, Psalmen 104: 19

High Sabbaths
  
Feest der Bazuinen/Day of Trumpets 
25 September 2014

1e dag 7e mnd 

(Sabbat en gedenkdag des geklanks)High Sabbath
Begins at sundown
Leviticus 23:24-25High Sabbaths
   
Verzoendag/Yom Kippur/Atonement
 
4 oktober 2014

10e dag, 7e mnd
(het goedmaken met JHWH)
(Sabbat, je zonden belijden en rein wassen voor YHWH)

Yom Kippur, 
the Day of Atonement
Begins at Sundownon 3th oktober!
High Sabbath
Leviticus 23:26-32High Sabbaths
   
Sukkot/Tabernacles
 
9-16 oktober 2014

15e dag, 7e mnd, 7 dagen 
(1e en 8e dag Sabbat en feesten)
 
Festival of Sukkot/Tabernacles/Booths
Begins at Sundown! Let His Feast Begin!
 Day 1 (10/9) and Day 8 (10/16) are High Sabbaths
Leviticus 23:33-43
Jerusalem New Moon

8

24 oktober 2014


Time of Conjunction Jerusalem Time: 12:57am
Day 1 begins at sundown on October 23, 2014
Numeri 28:9-15, Ezechiel 46: 1, 4, 6, 
Genesis 1: 14-18, Psalmen 104: 19
Jerusalem New Moon

9

22 november 2014


Time of Conjunction Jerusalem Time: 2:33pm
Day 1 begins at sundown on November 21, 2014
Numeri 28:9-15, Ezechiel 46: 1, 4, 6, 
Genesis 1: 14-18, Psalmen 104: 19
Hanukkah/Dedication


15 - 23 december 2014


25e kislev 
Olie, Heilige Geest, Lichtfeest

Hanukkah, the Feast of Dedication
Sundown 12/14/14 to Sundown 12/23/14
1 Makkabeeën 4:59
 

Jerusalem New Moon

10

22 december 2014


Time of Conjunction Jerusalem Time: 3:36am
Day 1 begins at sundown on December 21, 2014
Numeri 28:9-15, Ezechiel 46: 1, 4, 6, 
Genesis 1: 14-18, Psalmen 104: 19
Jerusalem New Moon

11

20 januari 2015


Time of Conjunction Jerusalem Time: 3:14pm
Day 1 begins at sundown on January 19, 2015
Numeri 28:9-15, Ezechiel 46: 1, 4, 6, 
Genesis 1: 14-18, Psalmen 104: 19
Jerusalem New Moon

12 (Adar)

18 februari 2015

Time of Conjunction Jerusalem Time: 1:47am
Day 1 begins at sundown on February 18, 2015
Numeri 28:9-15, Ezechiel 46: 1, 4, 6, 
Genesis 1: 14-18, Psalmen 104: 19
Purim


3 -5 maart 2015
14e dag Adar,  1e dag (soort) vasten (herdenken Ester 3 vasten dagen)
15e dag Adar,  2e dag feest vieren (binnenland, Israël)
(een soort carnaval, dronken worden in de Heilige geest: 1 Kor 10:1-4)
Purim begins at sundown!
This is not commandment, but a festival we may observe
Esther 9:19-21
Rosh Ha Sjana (
Nieuwjaar)
1(Aviv)

20 maart 2015

1e dag Nisan, bij nieuwe maan in maart

Time of Conjunction Jerusalem Time: 11:36am
Day 1 begins at sundown on March 19, 2015
Numeri 28:9-15, Ezechiel 46: 1, 4, 6, 
Genesis 1: 14-18, Psalmen 104: 19
Exodus 12:2; 13:3-4; Leviticus 23:5


Pascha/Passover/
Heilige avondmaal
3 april 2015
14e dag Nisan
(tussen twee avonden)
Begins at Sundown on 4/2/15
(14th DAY OF THE FIRST HEBRAIC MONTH)
The Passover Lamb is Slain approximately 3-4pm on 4/3/15
(14th to 15th DAY OF THE FIRST HEBRAIC MONTH)
The Passover Meal is eaten as the sun goes down on 4/3/15

Leviticus 23:5High Sabbaths
    
Feest ongezuurde broden/Feast of Unleavened Bread


4 - 11 april 2015

15e tot en met 22e dag Nisan
(
1e en 8e dag Sabbat )
(7 dagen produkten zonder gist in huis)

The Feast of Unleavened Bread Begins at Sundown!
Days 1 (4/03) and 7 (4/010) are High Sabbaths at sundown!
The Chametz (leavening agents in the physical, false doctrines in the spiritual)
should be out of your house!
Leviticus 23:6-8
Eerstelingenfeest/First Fruits
 5 april 20151e dag NA de Sabbat tussen 15e en 22e dag Nisan
(Je mag geen brood, geroost koren, groene aren op diezelve dag eten)

First Fruits begins at Sundown 4 th of April!
Leviticus 23:9-14 
Jerusalem New Moon
218 april 2015
  
Time of Conjunction Jerusalem Time: 9:57pm
Day 1 begins at sundown on April 18, 2015
Numeri 28:9-15, Ezechiel 46: 1, 4, 6, 
Genesis 1: 14-18, Psalmen 104: 19
Jerusalem New Moon

3

18 mei 2015

 
Time of Conjunction Jerusalem Time: 7:13am
Day 1 begins at sundown on May 17, 2015
Numeri 28:9-15, Ezechiel 46: 1, 4, 6, 
Genesis 1: 14-18, Psalmen 104: 19High Sabbaths
   
Wekenfeest/Shavuaot/Pentecost


24 mei 2015

7 volle weken na het eerstelingenfeest 
(50e dag = Pinksteren)
 
Shavuot / Pentecost begins at Sundown on 23 mei 2014!
High Sabbath
Leviticus 23:15-21
Jerusalem New Moon

4

16 juni 2015
  
Time of Conjunction Jerusalem Time: 5:05pm
Day 1 begins at sundown on June 15, 2015
Numeri 28:9-15, Ezechiel 46: 1, 4, 6, 
Genesis 1: 14-18, Psalmen 104: 19
Jerusalem New Moon

5

16 juli 2015

 
Time of Conjunction Jerusalem Time: 4:25am
Day 1 begins at sundown on July 15, 2015
Numeri 28:9-15, Ezechiel 46: 1, 4, 6, 
Genesis 1: 14-18, Psalmen 104: 19
Jerusalem New Moon

6

14 augustus 2015

  
Time of Conjunction Jerusalem Time: 5:54pm
Day 1 begins at sundown on August 13, 2015
Numeri 28:9-15, Ezechiel 46: 1, 4, 6, 
Genesis 1: 14-18, Psalmen 104: 19High Sabbaths
    
Feest der Bazuinen/Day of Trumpets
 
12 -13 september 2015

1e dag 7e mnd 
(Sabbat en gedenkdag des geklanks)

Begins at Sundown!
High Sabbath
Leviticus 23:24-25
Jerusalem New Moon
7
13 september 2015

  
Time of Conjunction Jerusalem Time: 9:42am
Day 1 begins at sundown on September 12, 2015
Numeri 28:9-15, Ezechiel 46: 1, 4, 6, 
Genesis 1: 14-18, Psalmen 104: 19

High Sabbaths
    
Verzoendag/Yom Kippoer


23 september 2015

10e dag, 7e mnd 
(het goed maken met YHWH)
(Sabbat, je zonden belijden en rein wassen voor YHWH)

Yom Kippur, the Day of Atonement
Begins at Sundown!
High Sabbath
Leviticus 23:26-32High Sabbaths
    
Loofhuttenfeest/Sukkot/Tabernacles
High Sabbaths


28 - 6 oktober 2015
- Super bloodmoon in Jerusalem
- Shemitah year
- Everybody has to be in Jerusalem for this feast

15e dag, 7e mnd, 7 dagen 
(1e en 8e dag Sabbat en feesten)

Festival of Sukkot/Tabernacles/Booths
Begins at Sundown! Let His Feast Begin!
  Beginning at sundown on Day 1 (09/27) and Day 8 (10/06) are 
High Sabbaths
Leviticus 23:33-43
Jerusalem New Moon

8

13 oktober 2015


Time of Conjunction Jerusalem Time: 2:06am
Day 1 begins at sundown on October 12, 2015
Numeri 28:9-15, Ezechiel 46: 1, 4, 6, 
Genesis 1: 14-18, Psalmen 104: 19
Jerusalem New Moon

9

11 november 2015


Time of Conjunction Jerusalem Time: 7:48pm
Day 1 begins at sundown on November 11, 2015
Numeri 28:9-15, Ezechiel 46: 1, 4, 6, 
Genesis 1: 14-18, Psalmen 104: 19
Hanukkah/Dedication7-14 december 2015
25e kislev 
(6 dec 2014 bij zonsondergang) Olie, Heilige Geest, Lichtfeest

Hanukkah, the Feast of Dedication
Sundown 11/06/15 to Sundown 12/14/15

Jerusalem New Moon

10

11 december 2015


Time of Conjunction Jerusalem Time: 12:30pm
Day 1 begins at sundown on December 10, 2015
Numeri 28:9-15, Ezechiel 46: 1, 4, 6, 
Genesis 1: 14-18, Psalmen 104: 19
Jerusalem New Moon

11

10 januari 2016


Time of Conjunction Jerusalem Time: 3:31am
Day 1 begins at sundown on January 9, 2016
Numeri 28:9-15, Ezechiel 46: 1, 4, 6, 
Genesis 1: 14-18, Psalmen 104: 19
Jerusalem New Moon

12 (Adar)

8 februari 2016


Time of Conjunction Jerusalem Time: 4:39pm
Day 1 begins at sundown on February 7, 2016
Numeri 28:9-15, Ezechiel 46: 1, 4, 6, 
Genesis 1: 14-18, Psalmen 104: 19
Purim

20-22 februari 2016


14e dag Adar,  1e dag (soort) vasten (herdenken Ester 3 vasten dagen)
15e dag Adar,  2e dag feest vieren (binnenland, Israël)
(een soort carnaval, dronken worden in de Heilige geest: 1 Kor 10:1-4)

Purim begins at sundown 02/20
Purim ends at sundown 02/22 
This is not commandment, but a festival we may observe
Esther 9:19-21
Jerusalem New Moon
1
9 maart 2016


Time of Conjunction Jerusalem Time: 3:55am
Day 1 begins at sundown on March 8, 2016
Numeri 28:9-15, Ezechiel 46: 1, 4, 6, 
Genesis 1: 14-18, Psalmen 104: 19

 

wax lined parchment paper

Glass

 

Enochian Calendar As Universal Clockwork System

Source:

https://thedaughtersofsarah.com/Recipes.html

 

Sabbath

Leviticus 23:

And the Lord spake unto Moses, saying,

Speak unto the children of Israel, and say unto them, Concerning the feasts of the Lord, which ye shall proclaim to be holy convocations, even these are my feasts.

Six days shall work be done: but the seventh day is the sabbath of rest, an holy convocation; ye shall do no work therein: it is the sabbath of the Lord in all your dwellings.

These are the feasts of the Lord, even holy convocations, which ye shall proclaim in their seasons.

Passover

In the fourteenth day of the first month at even is the Lord's passover.

And on the fifteenth day of the same month is the feast of unleavened bread unto the Lord: seven days ye must eat unleavened bread.

In the first day ye shall have an holy convocation: ye shall do no servile work therein.

But ye shall offer an offering made by fire unto the Lord seven days: in the seventh day is an holy convocation: ye shall do no servile work therein.

First fruits

And the Lord spake unto Moses, saying,

10 Speak unto the children of Israel, and say unto them, When ye be come into the land which I give unto you, and shall reap the harvest thereof, then ye shall bring a sheaf of the firstfruits of your harvest unto the priest:

11 And he shall wave the sheaf before the Lord, to be accepted for you: on the morrow after the sabbath the priest shall wave it.

12 And ye shall offer that day when ye wave the sheaf an he lamb without blemish of the first year for a burnt offering unto the Lord.

13 And the meat offering thereof shall be two tenth deals of fine flour mingled with oil, an offering made by fire unto the Lord for a sweet savour: and the drink offering thereof shall be of wine, the fourth part of an hin.

14 And ye shall eat neither bread, nor parched corn, nor green ears, until the selfsame day that ye have brought an offering unto your God: it shall be a statute for ever throughout your generations in all your dwellings.

15 And ye shall count unto you from the morrow after the sabbath, from the day that ye brought the sheaf of the wave offering; seven sabbaths shall be complete:

Festival of Weeks / Shavuot 

16 Even unto the morrow after the seventh sabbath shall ye number fifty days; and ye shall offer a new meat offering unto the Lord.

17 Ye shall bring out of your habitations two wave loaves of two tenth deals; they shall be of fine flour; they shall be baken with leaven; they are the firstfruits unto the Lord.

18 And ye shall offer with the bread seven lambs without blemish of the first year, and one young bullock, and two rams: they shall be for a burnt offering unto the Lord, with their meat offering, and their drink offerings, even an offering made by fire, of sweet savour unto the Lord.

19 Then ye shall sacrifice one kid of the goats for a sin offering, and two lambs of the first year for a sacrifice of peace offerings.

20 And the priest shall wave them with the bread of the firstfruits for a wave offering before the Lord, with the two lambs: they shall be holy to the Lord for the priest.

21 And ye shall proclaim on the selfsame day, that it may be an holy convocation unto you: ye shall do no servile work therein: it shall be a statute for ever in all your dwellings throughout your generations.

22 And when ye reap the harvest of your land, thou shalt not make clean riddance of the corners of thy field when thou reapest, neither shalt thou gather any gleaning of thy harvest: thou shalt leave them unto the poor, and to the stranger: I am the Lord your God.

Trumpets

23 And the Lord spake unto Moses, saying,

24 Speak unto the children of Israel, saying, In the seventh month, in the first day of the month, shall ye have a sabbath, a memorial of blowing of trumpets, an holy convocation.

25 Ye shall do no servile work therein: but ye shall offer an offering made by fire unto the Lord.

Day of atonement

26 And the Lord spake unto Moses, saying,

27 Also on the tenth day of this seventh month there shall be a day of atonement: it shall be an holy convocation unto you; and ye shall afflict your souls, and offer an offering made by fire unto the Lord.

28 And ye shall do no work in that same day: for it is a day of atonement, to make an atonement for you before the Lord your God.

29 For whatsoever soul it be that shall not be afflicted in that same day, he shall be cut off from among his people.

30 And whatsoever soul it be that doeth any work in that same day, the same soul will I destroy from among his people.

31 Ye shall do no manner of work: it shall be a statute for ever throughout your generations in all your dwellings.

32 It shall be unto you a sabbath of rest, and ye shall afflict your souls: in the ninth day of the month at even, from even unto even, shall ye celebrate your sabbath.

Feast of tabernacles

33 And the Lord spake unto Moses, saying,

34 Speak unto the children of Israel, saying, The fifteenth day of this seventh month shall be the feast of tabernacles for seven days unto the Lord.

35 On the first day shall be an holy convocation: ye shall do no servile work therein.

36 Seven days ye shall offer an offering made by fire unto the Lord: on the eighth day shall be an holy convocation unto you; and ye shall offer an offering made by fire unto the Lord: it is a solemn assembly; and ye shall do no servile work therein.

37 These are the feasts of the Lord, which ye shall proclaim to be holy convocations, to offer an offering made by fire unto the Lord, a burnt offering, and a meat offering, a sacrifice, and drink offerings, every thing upon his day:

38 Beside the sabbaths of the Lord, and beside your gifts, and beside all your vows, and beside all your freewill offerings, which ye give unto the Lord.

39 Also in the fifteenth day of the seventh month, when ye have gathered in the fruit of the land, ye shall keep a feast unto the Lord seven days: on the first day shall be a sabbath, and on the eighth day shall be a sabbath.

40 And ye shall take you on the first day the boughs of goodly trees, branches of palm trees, and the boughs of thick trees, and willows of the brook; and ye shall rejoice before the Lord your God seven days.

41 And ye shall keep it a feast unto the Lord seven days in the year. It shall be a statute for ever in your generations: ye shall celebrate it in the seventh month.

42 Ye shall dwell in booths seven days; all that are Israelites born shall dwell in booths:

43 That your generations may know that I made the children of Israel to dwell in booths, when I brought them out of the land of Egypt: I am the Lord your God.

44 And Moses declared unto the children of Israel the feasts of the Lord.

 

Chanoeka

Johannes 10:

22 En het was het feest der vernieuwing des tempels (Chanoeka) te Jeruzalem; en het was winter.

23 En Jezus wandelde in den tempel, in het voorhof van Salomo.

 

Yahushua did NOT celebrate this feast day.

 

John 10:

22 And it was at Jerusalem the feast of the dedication (Chanoeka), and it was winter.

23 And Jesus walked in the temple in Solomon's porch.

24 Then came the Jews round about him, and said unto him, How long dost thou make us to doubt? If thou be the Christ, tell us plainly.

25 Jesus answered them, I told you, and ye believed not: the works that I do in my Father's name, they bear witness of me.

26 But ye believe not, because ye are not of my sheep, as I said unto you.

27 My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me:

28 And I give unto them eternal life; and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand.

29 My Father, which gave them me, is greater than all; and no man is able to pluck them out of my Father's hand.

30 I and my Father are one.

31 Then the Jews took up stones again to stone him.

32 Jesus answered them, Many good works have I shewed you from my Father; for which of those works do ye stone me?

33 The Jews answered him, saying, For a good work we stone thee not; but for blasphemy; and because that thou, being a man, makest thyself God.

34 Jesus answered them, Is it not written in your law, I said, Ye are gods?  (Psalm 82:6)

35 If he called them gods, unto whom the word of God came, and the scripture cannot be broken;

36 Say ye of him, whom the Father hath sanctified, and sent into the world, Thou blasphemest; because I said, I am the Son of God?

37 If I do not the works of my Father, believe me not.

38 But if I do, though ye believe not me, believe the works: that ye may know, and believe, that the Father is in me, and I in him.

39 Therefore they sought again to take him: but he escaped out of their hand,

40 And went away again beyond Jordan into the place where John at first baptized; and there he abode.

41 And many resorted unto him, and said, John did no miracle: but all things that John spake of this man were true.

42 And many believed on him there.

 

 

Psalm 82:

6 I have said, Ye are gods; and all of you are children of the most High.

 

Leviticus 23:

1 And the Lord spake unto Moses, saying,

Speak unto the children of Israel, and say unto them, Concerning the feasts of the Lord, which ye shall proclaim to be holy convocations, even these are my feasts.

Six days shall work be done: but the seventh day is the sabbath of rest, an holy convocation; ye shall do no work therein: it is the sabbath of the Lord in all your dwellings.

These are the feasts of the Lord, even holy convocations, which ye shall proclaim in their seasons.

In the fourteenth day of the first month at even is the Lord's passover.

And on the fifteenth day of the same month is the feast of unleavened bread unto the Lord: seven days ye must eat unleavened bread.

In the first day ye shall have an holy convocation: ye shall do no servile work therein.

But ye shall offer an offering made by fire unto the Lord seven days: in the seventh day is an holy convocation: ye shall do no servile work therein.

And the Lord spake unto Moses, saying,

10 Speak unto the children of Israel, and say unto them, When ye be come into the land which I give unto you, and shall reap the harvest thereof, then ye shall bring a sheaf of the firstfruits of your harvest unto the priest:

11 And he shall wave the sheaf before the Lord, to be accepted for you: on the morrow after the sabbath the priest shall wave it.

12 And ye shall offer that day when ye wave the sheaf an he lamb without blemish of the first year for a burnt offering unto the Lord.

13 And the meat offering thereof shall be two tenth deals of fine flour mingled with oil, an offering made by fire unto the Lord for a sweet savour: and the drink offering thereof shall be of wine, the fourth part of an hin.

14 And ye shall eat neither bread, nor parched corn, nor green ears, until the selfsame day that ye have brought an offering unto your God: it shall be a statute for ever throughout your generations in all your dwellings.

15 And ye shall count unto you from the morrow after the sabbath, from the day that ye brought the sheaf of the wave offering; seven sabbaths shall be complete:

16 Even unto the morrow after the seventh sabbath shall ye number fifty days; and ye shall offer a new meat offering unto the Lord.

17 Ye shall bring out of your habitations two wave loaves of two tenth deals; they shall be of fine flour; they shall be baken with leaven; they are the firstfruits unto the Lord.

18 And ye shall offer with the bread seven lambs without blemish of the first year, and one young bullock, and two rams: they shall be for a burnt offering unto the Lord, with their meat offering, and their drink offerings, even an offering made by fire, of sweet savour unto the Lord.

19 Then ye shall sacrifice one kid of the goats for a sin offering, and two lambs of the first year for a sacrifice of peace offerings.

20 And the priest shall wave them with the bread of the firstfruits for a wave offering before the Lord, with the two lambs: they shall be holy to the Lord for the priest.

21 And ye shall proclaim on the selfsame day, that it may be an holy convocation unto you: ye shall do no servile work therein: it shall be a statute for ever in all your dwellings throughout your generations.

22 And when ye reap the harvest of your land, thou shalt not make clean riddance of the corners of thy field when thou reapest, neither shalt thou gather any gleaning of thy harvest: thou shalt leave them unto the poor, and to the stranger: I am the Lord your God.

23 And the Lord spake unto Moses, saying,

24 Speak unto the children of Israel, saying, In the seventh month, in the first day of the month, shall ye have a sabbath, a memorial of blowing of trumpets, an holy convocation.

25 Ye shall do no servile work therein: but ye shall offer an offering made by fire unto the Lord.

26 And the Lord spake unto Moses, saying,

27 Also on the tenth day of this seventh month there shall be a day of atonement: it shall be an holy convocation unto you; and ye shall afflict your souls, and offer an offering made by fire unto the Lord.

28 And ye shall do no work in that same day: for it is a day of atonement, to make an atonement for you before the Lord your God.

29 For whatsoever soul it be that shall not be afflicted in that same day, he shall be cut off from among his people.

30 And whatsoever soul it be that doeth any work in that same day, the same soul will I destroy from among his people.

31 Ye shall do no manner of work: it shall be a statute for ever throughout your generations in all your dwellings.

32 It shall be unto you a sabbath of rest, and ye shall afflict your souls: in the ninth day of the month at even, from even unto even, shall ye celebrate your sabbath.

33 And the Lord spake unto Moses, saying,

34 Speak unto the children of Israel, saying, The fifteenth day of this seventh month shall be the feast of tabernacles for seven days unto the Lord.

35 On the first day shall be an holy convocation: ye shall do no servile work therein.

36 Seven days ye shall offer an offering made by fire unto the Lord: on the eighth day shall be an holy convocation unto you; and ye shall offer an offering made by fire unto the Lord: it is a solemn assembly; and ye shall do no servile work therein.

37 These are the feasts of the Lord, which ye shall proclaim to be holy convocations, to offer an offering made by fire unto the Lord, a burnt offering, and a meat offering, a sacrifice, and drink offerings, every thing upon his day:

38 Beside the sabbaths of the Lord, and beside your gifts, and beside all your vows, and beside all your freewill offerings, which ye give unto the Lord.

39 Also in the fifteenth day of the seventh month, when ye have gathered in the fruit of the land, ye shall keep a feast unto the Lord seven days: on the first day shall be a sabbath, and on the eighth day shall be a sabbath.

40 And ye shall take you on the first day the boughs of goodly trees, branches of palm trees, and the boughs of thick trees, and willows of the brook; and ye shall rejoice before the Lord your God seven days.

41 And ye shall keep it a feast unto the Lord seven days in the year. It shall be a statute for ever in your generations: ye shall celebrate it in the seventh month.

42 Ye shall dwell in booths seven days; all that are Israelites born shall dwell in booths:

43 That your generations may know that I made the children of Israel to dwell in booths, when I brought them out of the land of Egypt: I am the Lord your God.

44 And Moses declared unto the children of Israel the feasts of the Lord.

 

Numbers 9:

And the Lord spake unto Moses in the wilderness of Sinai, in the first month of the second year after they were come out of the land of Egypt, saying,

Let the children of Israel also keep the passover at his appointed season.

In the fourteenth day of this month, at even, ye shall keep it in his appointed season: according to all the rites of it, and according to all the ceremonies thereof, shall ye keep it.

And Moses spake unto the children of Israel, that they should keep the passover.

And they kept the passover on the fourteenth day of the first month at even in the wilderness of Sinai: according to all that the Lord commanded Moses, so did the children of Israel.

And there were certain men, who were defiled by the dead body of a man, that they could not keep the passover on that day: and they came before Moses and before Aaron on that day:

And those men said unto him, We are defiled by the dead body of a man: wherefore are we kept back, that we may not offer an offering of the Lord in his appointed season among the children of Israel?

And Moses said unto them, Stand still, and I will hear what the Lord will command concerning you.

And the Lord spake unto Moses, saying,

10 Speak unto the children of Israel, saying, If any man of you or of your posterity shall be unclean by reason of a dead body, or be in a journey afar off, yet he shall keep the passover unto the Lord.

11 The fourteenth day of the second month at even they shall keep it, and eat it with unleavened bread and bitter herbs.

12 They shall leave none of it unto the morning, nor break any bone of it: according to all the ordinances of the passover they shall keep it.

13 But the man that is clean, and is not in a journey, and forbeareth to keep the passover, even the same soul shall be cut off from among his people: because he brought not the offering of the Lord in his appointed season, that man shall bear his sin.

14 And if a stranger shall sojourn among you, and will keep the passover unto the Lord; according to the ordinance of the passover, and according to the manner thereof, so shall he do: ye shall have one ordinance, both for the stranger, and for him that was born in the land.

15 And on the day that the tabernacle was reared up the cloud covered the tabernacle, namely, the tent of the testimony: and at even there was upon the tabernacle as it were the appearance of fire, until the morning.

16 So it was alway: the cloud covered it by day, and the appearance of fire by night.

17 And when the cloud was taken up from the tabernacle, then after that the children of Israel journeyed: and in the place where the cloud abode, there the children of Israel pitched their tents.

18 At the commandment of the Lord the children of Israel journeyed, and at the commandment of the Lord they pitched: as long as the cloud abode upon the tabernacle they rested in their tents.

19 And when the cloud tarried long upon the tabernacle many days, then the children of Israel kept the charge of the Lord, and journeyed not.

20 And so it was, when the cloud was a few days upon the tabernacle; according to the commandment of the Lord they abode in their tents, and according to the commandment of the Lord they journeyed.

21 And so it was, when the cloud abode from even unto the morning, and that the cloud was taken up in the morning, then they journeyed: whether it was by day or by night that the cloud was taken up, they journeyed.

22 Or whether it were two days, or a month, or a year, that the cloud tarried upon the tabernacle, remaining thereon, the children of Israel abode in their tents, and journeyed not: but when it was taken up, they journeyed.

23 At the commandment of the Lord they rested in the tents, and at the commandment of the Lord they journeyed: they kept the charge of the Lord, at the commandment of the Lord by the hand of Moses.

 

Sabbath

Leviticus 23:

1 Daarna sprak de HEERE tot Mozes, zeggende:

2 Spreek tot de kinderen Israëls, en zeg tot hen: De gezette hoogtijden des HEEREN, welke gijlieden uitroepen zult, zullen heilige samenroepingen zijn; deze zijn Mijn gezette hoogtijden.

3 Zes dagen zal men het werk doen, maar op den zevenden dag is de sabbat der rust, een heilige samenroeping; geen werk zult gij doen; het is des HEEREN sabbat, in al uw woningen.

Pascha

4 Deze zijn de gezette hoogtijden des HEEREN, de heilige samenroepingen, welke gij uitroepen zult op hun gezetten tijd.

5 In de eerste maand, op den veertienden der maand, tussen twee avonden is des HEEREN pascha.

Ongezuurde broden

6 En op den vijftienden dag der derzelver maand is het feest van de ongezuurde broden des HEEREN; zeven dagen zult gij ongezuurde broden eten.

7 Op den eersten dag zult gij een heilige samenroeping hebben; geen dienstwerk zult gij doen.

8 Maar gij zult zeven dagen vuuroffer den HEERE offeren; en op den zevenden dag zal een heilige samenroeping wezen; geen dienstwerk zult gij doen.

Eerstelingen

9 En de HEERE sprak tot Mozes, zeggende:

10 Spreek tot de kinderen Israëls, en zeg tot hen: Als gij in het land zult gekomen zijn, hetwelk Ik u geven zal, en gij zijn oogst zult inoogsten, dan zult gij een garf der eerstelingen van uw oogst tot den priester brengen.

11 En hij zal die garf voor het aangezicht des HEEREN bewegen, opdat het voor u aangenaam zij; des anderen daags na den sabbat zal de priester die bewegen.

12 Gij zult ook op den dag, als gij die garf bewegen zult, bereiden een volkomen lam, dat eenjarig is, ten brandoffer den HEERE;

13 En zijn spijsoffer twee tienden meelbloem, met olie gemengd, ten vuuroffer, den HEERE tot een liefelijken reuk; en zijn drankoffer van wijn, het vierde deel van een hin.

14 En gij zult geen brood, noch geroost koren, noch groene aren eten, tot op dienzelven dag, dat gij de offerande uws Gods zult gebracht hebben; het is een eeuwige inzetting voor uw geslachten, in al uw woningen.

15 Daarna zult gij u tellen van den anderen dag na den sabbat, van den dag, dat gij de garf des beweegoffers zult gebracht hebben; het zullen zeven volkomen sabbatten zijn;

Wekenfeest / shavuot

16 Tot den anderen dag, na den zevenden sabbat, zult gij vijftig dagen tellen, dan zult gij een nieuw spijsoffer den HEERE offeren.

17 Gijlieden zult uit uw woningen twee beweegbroden brengen, zij zullen van twee tienden meelbloem zijn, gedesemd zullen zij gebakken worden; het zijn de eerstelingen den HEERE.

18 Gij zult ook met het brood zeven volkomen eenjarige lammeren, en een var, het jong van een rund, en twee rammen offeren; zij zullen den HEERE een brandoffer zijn, met hun spijsoffer en hun drankofferen, een vuuroffer, tot een liefelijken reuk den HEERE.

19 Ook zult gij een geitenbok ten zondoffer, en twee eenjarige lammeren ten dankoffer bereiden.

20 Dan zal de priester dezelve met het brood der eerstelingen ten beweegoffer, voor het aangezicht des HEEREN, met de twee lammeren bewegen; zij zullen den HEERE een heilig ding zijn, voor den priester.

21 En gij zult op dienzelfden dag uitroepen, dat gij een heilige samenroeping zult hebben; geen dienstwerk zult gij doen; het is een eeuwige inzetting in al uw woningen voor uw geslachten.

22 Als gij nu den oogst uws lands zult inoogsten, gij zult, in uw inoogsten, den hoek des velds niet ganselijk afmaaien, en de opzameling van uw oogst niet opzamelen; voor den arme en voor den vreemdeling zult gij ze laten; Ik ben de HEERE, uw God!

Trompet

23 En de HEERE sprak tot Mozes, zeggende:

24 Spreek tot de kinderen Israëls, zeggende: In de zevende maand, op den eersten der maand, zult gij een rust hebben, een gedachtenis des geklanks, een heilige samenroeping.

25 Geen dienstwerk zult gij doen; maar gij zult den HEERE vuuroffer offeren.

Verzoendag

26 Verder sprak de HEERE tot Mozes, zeggende:

27 Doch op den tienden dezer zevende maand zal de verzoendag zijn, een heilige samenroeping zult gij hebben; dan zult gij uw zielen verootmoedigen, en zult den HEERE een vuuroffer offeren.

28 En op dienzelven dag zult gij geen werk doen; want het is de verzoendag, om over u verzoening te doen voor het aangezicht des HEEREN uws Gods.

29 Want alle ziel, welken op dienzelven dag niet zal verootmoedigd zijn geweest, die zal uitgeroeid worden uit haar volken.

30 Ook alle ziel, die enig werk op dienzelven dag gedaan zal hebben, die ziel zal Ik uit het midden haars volks verderven.

31 Gij zult geen werk doen; het is een eeuwige inzetting voor uw geslachten, in al uw woningen.

32 Het zal u een sabbat der rust zijn; dan zult gij uw zielen verootmoedigen; op den negenden der maand in den avond, van den avond tot den avond, zult gij uw sabbat rusten.

 

pinksteren = Wekenfeest

Tobias (Tobit) 2

1 EN toen ik weder in mijn huis ben gekomen, en mijn huisvrouw Anna en mijn zoon Tobias mij weder gegeven waren,

2 Op het feest van Pinksteren, hetwelk is het heilig feest der zeven weken, zo werd mij een goed middagmaal bereid, en ik was aangezeten om te eten, en zag veel spijs, en zeide tot mijn zoon: Ga heen, en breng mede wie gij vinden zult van onze broederen, die gebrek heeft en des Heren gedenkt, en ziet, ik zal op u wachten.

3 En hij weder komende zeide: Vader, een uit ons geslacht ligt verworgd en geworpen op de markt.

4 En ik sprong op, eer ik spijs nuttigde, droeg hem weg in een zeker huis, totdat de zon zou ondergegaan zijn.

5 En wederkerende wies ik mij, en at mijn brood met treurigheid.

6 En ik werd gedachtig der profetie van Amos gelijk hij gezegd had:

7 Uw feestdagen zullen in leeddragen veranderd worden, en al uw vreugde in treurgeschrei. En ik weende.

8 En als de zon ondergegaan was, ging ik heen, maakte een graf en begroef hem,

9 En de buren belachten mij, zeggende: Nog vreest deze niet gedood te worden, om dier zake wil; hij is voortvluchtig geweest, en ziet, wederom begraaft hij de dode.

10 En diezelfde nacht keerde ik weder na het begraven, en dewijl ik onrein was, sliep ik aan de muur van de voorplaats en mijn aangezicht was ontdekt, en ik wist niet dat er mussen in de muur waren;

11 En mijn ogen opgedaan zijnde, zo wierpen de mussen hete mest in mijn ogen, en daar kwamen witte schellen op mijn ogen en ik ging tot de medicijnmeesters, maar zij hielpen mij niet en Achiachar onderhield mij, totdat ik vertrokken ben naar Elymais.

12 En mijn huisvrouw Anna maakte handwerk van wol in de vrouwenkameren.

13 En zond dat de heren toe, en zij gaven haar ook haar loon, en gaven haar bovendien een bokje.

14 En toen zij bij mij gekomen was, begon het te blaten; en ik zeide tot haar: Vanwaar komt dit bokje, is het niet gestolen? geeft het de rechte heer weder, want het is ons niet geoorloofd te eten hetgeen gestolen is. En zij zeide: Het is mij tot een geschenk gegeven boven het loon; doch ik geloofde haar niet, en zeide dat zij het de heren weder geven zoude.

15 En ik werd zeer ontsteld tegen haar, maar zij, antwoordende, zeide tot mij: Waar zijn nu uw aalmoezen en uw gerechtigheden? ziet het is alles bekend, wat bij u is.

 

2 Makkabeeën 12:

32 En als het feest, genoemd Pinksteren, voorbij was, zo trokken zij op tegen Gorgias, de veldoverste van Idumea.

 

Exodus 34:

1 And the Lord said unto Moses, Hew thee two tables of stone like unto the first: and I will write upon these tables the words that were in the first tables, which thou brakest.

And be ready in the morning, and come up in the morning unto mount Sinai, and present thyself there to me in the top of the mount.

And no man shall come up with thee, neither let any man be seen throughout all the mount; neither let the flocks nor herds feed before that mount.

And he hewed two tables of stone like unto the first; and Moses rose up early in the morning, and went up unto mount Sinai, as the Lord had commanded him, and took in his hand the two tables of stone.

And the Lord descended in the cloud, and stood with him there, and proclaimed the name of the Lord.

And the Lord passed by before him, and proclaimed, The Lord, The Lord God, merciful and gracious, longsuffering, and abundant in goodness and truth,

Keeping mercy for thousands, forgiving iniquity and transgression and sin, and that will by no means clear the guilty; visiting the iniquity of the fathers upon the children, and upon the children's children, unto the third and to the fourth generation.

And Moses made haste, and bowed his head toward the earth, and worshipped.

And he said, If now I have found grace in thy sight, O Lord, let my Lord, I pray thee, go among us; for it is a stiffnecked people; and pardon our iniquity and our sin, and take us for thine inheritance.

10 And he said, Behold, I make a covenant: before all thy people I will do marvels, such as have not been done in all the earth, nor in any nation: and all the people among which thou art shall see the work of the Lord: for it is a terrible thing that I will do with thee.

11 Observe thou that which I command thee this day: behold, I drive out before thee the Amorite, and the Canaanite, and the Hittite, and the Perizzite, and the Hivite, and the Jebusite.

12 Take heed to thyself, lest thou make a covenant with the inhabitants of the land whither thou goest, lest it be for a snare in the midst of thee:

13 But ye shall destroy their altars, break their images, and cut down their groves:

14 For thou shalt worship no other god: for the Lord, whose name is Jealous, is a jealous God:

15 Lest thou make a covenant with the inhabitants of the land, and they go a whoring after their gods, and do sacrifice unto their gods, and one call thee, and thou eat of his sacrifice;

16 And thou take of their daughters unto thy sons, and their daughters go a whoring after their gods, and make thy sons go a whoring after their gods.

17 Thou shalt make thee no molten gods.

18 The feast of unleavened bread shalt thou keep. Seven days thou shalt eat unleavened bread, as I commanded thee, in the time of the month Abib: for in the month Abib thou camest out from Egypt.

19 All that openeth the matrix is mine; and every firstling among thy cattle, whether ox or sheep, that is male.

20 But the firstling of an ass thou shalt redeem with a lamb: and if thou redeem him not, then shalt thou break his neck. All the firstborn of thy sons thou shalt redeem. And none shall appear before me empty.

21 Six days thou shalt work, but on the seventh day thou shalt rest: in earing time and in harvest thou shalt rest.

22 And thou shalt observe the feast of weeks, of the firstfruits of wheat harvest, and the feast of ingathering at the year's end.

23 Thrice in the year shall all your menchildren appear before the Lord God, the God of Israel.

24 For I will cast out the nations before thee, and enlarge thy borders: neither shall any man desire thy land, when thou shalt go up to appear before the Lord thy God thrice in the year.

25 Thou shalt not offer the blood of my sacrifice with leaven; neither shall the sacrifice of the feast of the passover be left unto the morning.

26 The first of the firstfruits of thy land thou shalt bring unto the house of the Lord thy God. Thou shalt not seethe a kid in his mother's milk.

27 And the Lord said unto Moses, Write thou these words: for after the tenor of these words I have made a covenant with thee and with Israel.

28 And he was there with the Lord forty days and forty nights; he did neither eat bread, nor drink water. And he wrote upon the tables the words of the covenant, the ten commandments.

29 And it came to pass, when Moses came down from mount Sinai with the two tables of testimony in Moses' hand, when he came down from the mount, that Moses wist not that the skin of his face shone while he talked with him.

30 And when Aaron and all the children of Israel saw Moses, behold, the skin of his face shone; and they were afraid to come nigh him.

31 And Moses called unto them; and Aaron and all the rulers of the congregation returned unto him: and Moses talked with them.

32 And afterward all the children of Israel came nigh: and he gave them in commandment all that the Lord had spoken with him in mount Sinai.

33 And till Moses had done speaking with them, he put a vail on his face.

34 But when Moses went in before the Lord to speak with him, he took the vail off, until he came out. And he came out, and spake unto the children of Israel that which he was commanded.

35 And the children of Israel saw the face of Moses, that the skin of Moses' face shone: and Moses put the vail upon his face again, until he went in to speak with him.

Create a Free Website With JouwWeb